Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1035300
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62725
USSR: 34299
NSČR: 119105
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418610
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
21.09.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: absorpčná zásada


Približný počet výsledkov: 118 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absorpčná zásada
  • absorpcny nájdené 446 krát v 129 dokumentoch
  • zasada nájdené 137686 krát v 59055 dokumentochPrávna veta: V rámci Dohovoru, ktorý predstavuje najvýznamnejší medzinárodný dokument ochrany ľudských práv, má v súvislosti so správnym trestaním najväčší význam čl. 6 (právo na spravodlivé súdne konanie). Napriek tomu, že text Dohovoru používa len pojem trestný čin, ESĽP v záujme zabezpečenia ochrany ľudských práv a základných slobôd prostredníctvom svojej judikatúry interpretuje pojmy trestná vec, trestné konanie, potrestanie a trestný čin autonómne, to znamená, že uvedeným pojmom pripisuje odlišný význam ako jednotlivé členské štáty. Autonómnosť výkladu uvedených pojmov má za následok, že pod tre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... všeobecných zásad trestného konania na konanie správnych orgánov. Žalobca namietol, že v jeho prípade malo dôjsť k aplikácii absorpčnej zásady a uložiť mu trest iba za jeden, najprísnejšie postihnuteľný delikt. 38. Je nepochybné, že právna teória ... takýto prípad. A keďže účelom kontroly je hlavne zamedziť takémuto správaniu odberateľov, takto uložená sankcia (s použitím absorpčnej zásady) by nesplnila svoj reparačný účel (protiprávne konanie by pokračovalo). 50. Správny súd sa nestotožnil s námietkou žalobcu .
Právna veta: Ak Zákonník práce vo svojej prvej časti neustanovuje inak, vzťahuje sa na tieto vzťahy Občiansky zákonník. Zákonník práce neobsahuje právnu úpravu plynutia času, preto je potrebné na časové ohraničenie doby trvania dočasného pridelenia aplikovať všeobecné ustanovenia občianskeho práva hmotného o určovaní času a jeho plynutí. Vychádzajúc z ustanovení Zákonníka práce a nadväznej aplikácie ustanovení občianskeho práva plynutie času možno vymedziť nielen konkrétnym dátumom, ale aj určitou udalosťou. Zmluva na dobu určitú sa môže vymedziť podľa kalendárneho dňa alebo mesiaca, keď sa jej uplynutie v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... viaceré delikty sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. I. použitie vyššie uvedenej absorpčnej zásady platí i pri jednočinnom súbehu. Ak je jedným protiprávnym konaním či opomenutím naplnená skutková podstata viacerých ... súbehu viacerých správnych deliktov, pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť z hľadiska analógie legis, tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata spočíva v absorpcii sadzieb, teda, že prísnejší trest pohlcuje miernejší. W. sa delikty sú .
Právna veta: Všeobecne treba uviesť, že Trestný zákon vychádza zo zásady, že základným účelom a cieľom trestu je ochrana spoločnosti pred trestnými činmi a ich páchateľmi. Zmysel existencie a prípadnej aplikácie noriem trestného práva je predovšetkým v tom, aby sa trestné činy buď vôbec nepáchali, alebo páchali v čo najmenšej miere. Ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov vrátane ochrany práv a slobôd jednotlivých občanov robí tak z trestu prostriedok sebaobrany spoločnosti pred trestnými činmi. Trest má však okrem toho pôsobiť výchovne, a to nielen na páchateľa, ale aj na ostatných členov spol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s výrokom o treste uloženom obžalovanému, nakoľko okresný súd uložil podmienečný trest odňatia slobody, za zbiehajúce sa prečiny pri aplikácii absorpčnej zásady podľa § 41 odsek 1 Trestného zákona, pri dolnej hranici zákonom ustanovenej trestnej sadzby prečinu najprísnejšie trestného, ktorým v tomto .
Právna veta: Je nesporné, že daňový subjekt bol povinný v zmysle § 39 ods. 9 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z.z. predkladať správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z vyplatených príjmov zo závislej činnosti a to v lehote podľa § 49 ods. 2 tohto zákona, čo obdobne platí aj pre hlásenia. Daňový subjekt si svoje povinnosti nesplnil v zákonnej lehote...Ustanovenie § 35 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. treba podľa názoru súdu vykladať tak, že ukladá správcovi dane povinnosť vyrubiť pokutu za nepredloženie hlásenia alebo prehľadu podľa osobitného predpisu a výšku pokuty zvyšuje v prípa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... viaceré delikty sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Analogické použitie vyššie uvedenej absorpčnej zásady platí i pri jednočinnom súbehu. Ak je jedným protiprávnym konaním či opomenutím naplnená skutková podstata ... deliktov (viacčinný súbeh) pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť z hľadiska analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata spočíva v absorpcii sadzieb, teda že prísnejší trest pohlcuje miernejší. Zbiehajúce sa delikty .
Právna veta: Určenie výšky pokuty v rámci určeného rozpätia je síce vecou voľného uváženia správneho orgánu, to však neznamená, že môže byť uložená v ľubovoľnej výške. Voľná úvaha aj pri takomto rozhodovaní je myšlienkový proces, v rámci ktorého má príslušný orgán zvažovať závažnosť porušenia predpisov vo vzťahu ku každému zisteniu, jeho následky, dobu protiprávnosti, aby uložená pokuta spĺňala nielen požiadavku represie, ale aj preventívny účel s prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutej osoby. Pri uložení pokuty správny orgán prihliadne na závažnosť, spôsob i čas trvania následkov proti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... príslušný orgán úradnej kontroly povinný uložiť pokutu v stanovenom rozpätí. Správny orgán prvého stupňa uložil žalobcovi úhrnnú pokutu pri uplatnení absorpčnej zásady, pričom pri jej určení, s odkazom na § 28 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z., prihliadal na ... ods. 2 písm. p) zákona č. 152/1995 Z.z./, a preto správne orgány pri určený výšky pokuty analogicky uplatnili absorpčnú zásadu, v zmysle ktorej sa pokuta ukladá podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s najvyššou .
Právna veta: K samotnému uloženiu trestu okresným súdom, odvolací súd dáva obžalovanému do pozornosti, že trestné konanie má sledovať preventívny a resocializačný cieľ, má totiž prispieť k polepšeniu a náprave páchateľa. Cieľom trestného konania má byť dosiahnutie toho, aby obvinený páchateľ zaujal ku spáchaniu trestného činu sebakritický a kajúcny postoj, ktorý sľubuje možnosť jeho nápravy. Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na pomer poľahčujúcich k priťažujúcim okolnostiam okresný súd správne pristúpil k zvýšeniu dolnej hranice trestnej sadzby v zmysle absorpčnej zásady pri ukladaní úhrnného trestu o jednu tretinu, avšak tento postup sa nepremietol do výroku napadnutého rozsudku, kedy ... ods. 2 Trestného zákona v upravenej trestnej sadzbe v rozmedzí 28 mesiacov až 5 rokov, nakoľko sa aplikovala absorpčná zásada pri ukladaní úhrnného trestu. Okresný súd zároveň prihliadol na to, že obžalovaný spáchal skutok tesne po skončení .
... správne orgány pri určovaní výšky pokuty pridržali zásad logického myslenia. Žalovaný bez opory v zákone pristúpil k uplatneniu absorpčnej zásady. Jeho rozhodnutie trpí vadami, ktoré majú vplyv na zákonnosť rozhodnutia. Nepridržiaval sa všeobecných zásad správneho konania, ... nedostatočné a nepreskúmateľné. Žalobca uvádza, že v danom prípade sa nestotožňuje s právnym názorom žalovaného keď uplatnil absorpčnú zásadu a preto poukazuje na čl. 2 ods. 2 Ústavy SR. Žiaden právny predpis upravujúci správne trestanie .
... rokov. Po zvážení všetkých rozhodných skutočností dôležitých pre určenie druhu a výmery trestu s súd obžalovanej ukladal trest po zohľadnení absorpčnej zásady zakotvenej v ustanovení § 41 odsek 1 Trestného zákona, v rámci trestnej sadzby 1 rok až 5 rokov za ... spáchala viac trestných činov vo viacčinnom súbehu, pričom sa jedná len o prečiny, súd obžalovanej ukladal trest po zohľadnení absorpčnej zásady zakotvenej v ustanovení § 41 odsek 1 Trestného zákona, v rámci trestnej sadzby 1 rok až 5 rokov za trestný .
... nie je zločinom, bol mu ukladaný trest podľa trestného činu z nich najprísnejšie trestného (predmetný prečin) v zmysle absorpčnej zásady podľa § 41 odsek 1 Trestného zákona, čím prichádzalo do úvahy uloženie trestu odňatia slobody v rámci trestnej sadzby ... nie je zločinom, bol mu ukladaný trest podľa trestného činu z nich najprísnejšie trestného (predmetný prečin) v zmysle absorpčnej zásady podľa § 41 odsek 1 Trestného zákona, čím prichádzalo do úvahy uloženie trestu odňatia slobody v rámci trestnej sadzby .
... že pri súbehu viacerých správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť analógie legis to znamená absorpčnú zásadu. Vychádzajúc zo skutkových zistení v danom prípade je zrejmé, že navrhovateľ sa všetkými trinástimi skutkami kladenými ... že pri súbehu viacerých správnych deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť analógie legis to znamená absorpčnú zásadu. Vychádzajúc zo skutkových zistení v danom prípade je zrejmé, že navrhovateľ sa všetkými trinástimi skutkami kladenými .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.