Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097264
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 11:47

Nájdené rozsudky pre výraz: abstinencia


Približný počet výsledkov: 346 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: abstinencia
  • abstinencia nájdené 649 krát v 346 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 11 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov


Právna veta: Nariadením ústavnej starostlivosti, sa dieťa odníma z doterajšieho výchovného prostredia a podrobuje sa ústavnému režimu, do ktorého rodičia nemôžu zasahovať. Ide teda o faktické obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností. Právnym následkom nariadenia ústavnej starostlivosti teda je, že rodičia sa nemôžu o svoje dieťa osobne, teda každodenne starať a túto starostlivosť zabezpečuje ústavné zariadenie. Rodičom však zásadne zostáva zachované právo stretávať sa so svojim dieťaťom a prostredníctvom práva styku, realizovať aj svoje výchovné pôsobenie. Toto právo sa však spravuje prevádzk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... starostlivosti, v čase prepustenia bola nepsychotická, nesuicidálna, odmietala však pokračovať v liečbe, poučená o nutnosti trvalej abstinencie, diagnostický záver akútna intoxikácia so sui vyhrážkami, syndróm závislosti. S odkazom na ust. § 54 ods. ... starostlivosti, v čase prepustenia bola nepsychotická, nesuicidálna, odmietala však pokračovať v liečbe, poučená o nutnosti trvalej abstinencie, diagnostický záver akútna intoxikácia so sui vyhrážkami, syndróm závislosti. S odkazom na ust. § 54 ods. .
Právna veta: Vo všeobecnej rovine je potrebné povedať, že záver o zavinení páchateľa musí byť preukázaný výsledkami dokazovania a musí z nich logicky vyplývať. Záver o tom, či ide o zavinenie v zmysle Trestného zákona a v akej forme, je záverom právnym. Tento právny záver o subjektívnych znakoch trestného činu sa však musí zakladať na skutkových zisteniach súdu vyplývajúcich z vykonaného dokazovania a rovnako ako záver o objektívnych znakoch trestného činu. Zavinenie podľa Trestného zákona je vnútorný psychický vzťah páchateľa k podstatným zložkám trestného činu. Zavinenie sa vzťahuje na porušenie al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obžalovaného má nariadenie liečby význam. Nejedná sa o jedinca, ktorý by celkom rezignoval vo vzťahu trvania abstinencie. Teda jeho prognóza vo vzťahu k možnej abstinencii je dobrá. Vzhľadom na to, že u obžalovaného W. sa počas výkonu trestu zistili prejavy ... má nariadenie liečby význam. Nejedná sa o jedinca, ktorý by celkom rezignoval vo vzťahu trvania abstinencie. Teda jeho prognóza vo vzťahu k možnej abstinencii je dobrá. Vzhľadom na to, že u obžalovaného W. sa počas výkonu trestu zistili prejavy .
Právna veta: Nariadením ústavnej starostlivosti dochádza len k faktickému obmedzeniu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa a rodičia (osvojitelia, resp. poručník) sú naďalej jeho zákonnými zástupcami a spravujú jeho majetok (§ 54 ods. 3), samozrejme, pokiaľ nedošlo k zásahu do rodičovských práv a povinností podľa § 38, prípadne ak nebol dieťaťu ustanovený majetkový opatrovník podľa § 33 alebo poručník podľa § 56. Ako vyplýva už z ustanovenia § 44 ods. 1, pre ústavnú starostlivosť, ako aj ostatné formy náhradnej starostlivosti je charakteristická ich dočasnosť, p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potrebné túto ihneď riešiť, táto situácia by sa doriešila prípadným iným spôsobom. Avšak, je žiaduce matke detí zdôrazniť nutnosť úplnej abstinencie alkoholu a potrebu kontroly zo strany sociálnej kurately. Ak by sa ešte raz vyskytla situácia, z ktorej by boli deti .
Právna veta: Do úpravy výkonu rodičovských práv a povinností patrí aj úprava styku s dieťaťom (§ 36 ods. 1 a § 25 Zákona o rodine). Ak sa rodičia dohodnú o úprave styku, stane sa táto dohoda súčasťou rozhodnutia. Ak sa rodičia nedohodnú, upraví styk rodičov s dieťaťom súd. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže. Z uvedeného vyplýva, že zákon uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom, pretože rodičia si môžu upraviť styk s dieťaťom, a to hocakým spôsobom, pokiaľ je to v záujme dieťaťa. Súd však styk upraví, ak sa rodičia o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poradenskej inštitúcii. Perspektívne jediným riešením by bolo psychoterapeutické liečenie otca s následným dostatočne dlhým obdobím jeho abstinencie, ktorá je predpokladom postupnej následnej sanácie vzťahu rodičov maloletého aspoň na úroveň ich vzájomnej akceptácie, ... o definitívne rozhodnutie, a preto v psychoterapeutické liečenie otca s následným dostatočne dlhým obdobím jeho abstinencie, ktorá je predpokladom postupnej následnej sanácie vzťahu rodičov maloletého aspoň na úroveň ich vzájomnej akceptácie, .
Právna veta: V záujme dieťaťa je predovšetkým to, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovore o právach dieťaťa (čl. 18 ods. 1- obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa; základným zmyslom ich starostlivosti musí pritom byť záujem dieťaťa), ale aj v iných právnych predpisoch (čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky - starostlivosť o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , intenzívnu a dlhodobú psychiatrickú a psychologickú intervenciu. U otca sú nutné pravidelné kontroly v psychiatrickej ambulancii, užívanie liekov a úplná abstinencia od alkoholu. Odvolanie matky nie je dôvodné. Matka namietala predovšetkým nedostatky, týkajúce sa vykonávania dôkazov a nedostatočne zisteného skutkového stavu .
Právna veta: Osobná starostlivosť o maloleté dieťa je v prvom rade úlohou rodičov. Povinnosť starať sa o svoje dieťa je rodičom uložená zákonom. Ak si ale rodičia tieto svoje povinnosti neplnia, musí v záujme zdravého vývoja dieťaťa zasiahnuť súd a úrady. Zverenie dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča (ktorého podmienkou nie je, aby rodičia boli pozbavení rodičovských práv) je výnimkou zo zásady, že výchova maloletých detí je uskutočňovaná vlastnými rodičmi. Pre zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti inej osoby môžu byť dané objektívne alebo subjektívne príčiny na strane rodičov...Ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na patologickú rodinnú situáciu, je prognóza skôr nepriaznivá, čo sa týka ostatnej spolupráce pacientky, v liečbe mimo abstinencie je limitovaná osobnými charakteristikami, pacientka v rámci výberu medzi dcérou a manželom urobila rozhodnutia aj s dôsledkami, vybrala ... si vyžiadal od B.. V. odbornú správu, v závere ktorej je uvedené: „pacientka je výrazne motivovaná k abstinencii túžbou po spolužití s dcérou, avšak vzhľadom na osobnostné charakteristiky - emočne nestabilnú hraničnú osobnosť, sa túžba a reálne .
Právna veta: Vzhľadom na obsah dôkazov, ktoré boli vo veci vykonané, nie je na mieste dospieť k záveru, že obžalovaný trestný čin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti. Je síce pravdou, že zo záverov znaleckého posudku znalcov z odboru zdravotníctva, psychiatrie, aj výpovede znalca plynie, že rozpoznávacie schopnosti u obža-lovaného v čase skutku hodnotili ako nepodstatnou mierou znížené a ovládacie schopnosti mohli byť znížené aj podstatnou mierou, avšak len v dôsledku jednoduchej opilosti. Obžalovaný požil alkohol vedome, po opakovaných predchá-dzajúcich skúsenostiach s jeho nepriaznivými účinkami na psy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj jeho matka, poškodená, aj keď je pravdou, že tieto depresívne stavy nie je možné liečiť úspešne bez dodržiavania abstinencie, práve vzhľadom na ich existenciu a vzhľadom na to, že obžalovanému bolo prvostupňovým súdom ukladané aj ochranné protialkoholické liečenie ... údaje o zneužívaní alkoholu, ktoré obžalovaný síce bagatelizuje a k jeho dôsledkom je nekritický, pričom po poučení o potrebe abstinencie túto aj opakovane sľuboval, sľub však nedodržal. U obžalovaného ide o osobu, ktorého pobyt na slobode je z .
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti

Právna veta: K použitiu ustanovenia § 36 písm. n/ Tr. zák. by malo, podľa názoru krajského súdu, dochádzať v tých prípadoch, keď páchateľ trestnej činnosti vyvinie osobitnú, zvláštnu aktivitu v smere objasnenia ním spáchanej trestnej činnosti, napr. označí dôkazy alebo ďalších spolupáchateľov, ktoré by orgány činné v trestnom konaní neodhalili vôbec alebo len so zvýšenou námahou, nie však v prípade len priznania bez ďalšieho, keďže priznanie ako poľahčujúca okolnosť by boli obžalovanému priznané dvakrát (podľa § 36 písm. l/ Tr. zák. aj podľa § 36 písm. n/ Tr. zák.).

Úryvok z textu:
... dňa 10.10.2016 potvrdila, že resocializačný proces u obžalovaného je efektívny a v prognóze možno predpokladať abstinenciu aj po návrate do bežného života, pričom ich resocializačné stredisko spolupracuje s psychiatrickou ambulanciou, a sú vytvorené ... začlenenie sa do života v spoločnosti bolo podľa tejto správy nutné jeho dlhodobé umiestnenie v resocializačnom zariadení zameranom na abstinenciu pod režimovým dohľadom. Zo správy Občianskeho združenia, N., resocializačnom stredisku M. - N. B. zo dňa .
Právna veta: Pri ukladaní trestu je potrebné v prvom rade vychádzať zo závažnosti spáchaného trestného činu, ktorá je určená trestnou sadzbou ustanovenou pri jednotlivých skutkových podstatách trestných činov. Jednotlivé trestné činy podľa zákonom ustanovenej trestnej sadzby a formy zavinenia rozdeľuje Trestný zákon na prečiny a zločiny, resp. obzvlášť závažné zločiny. Tomuto rozdeleniu zodpovedá možnosť súdu ukladať rôzne druhy trestov, keďže podľa § 34 ods. 2 a ods. 6 Tr.zák. páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v Trestnom zákone, pričom jednotlivé druh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konanie s tým, že jeho pobyt na slobode je pre spoločnosť potencionálne nebezpečný a je predpoklad, že v prípade nedodržiavania abstinencie sa môže dopúšťať obdobných trestných činov. Doteraz neabsolvoval ochranné protialkoholické ani psychiatrické liečenie a znalkyňa navrhla uložiť ochranné protialkoholické liečenie .
... norme, bez bludných koncepcií, myslenie koherentné. Anamnesticky sa jedná o osobnosť premorbidne akcentovanú, závislú na psychoaktívnych látkach, dlhodobo v štádiu abstinencie, s nasadujúcim procesuálnym ochorením. Počas hospitalizácie porucha hodnotená ako dlhodobo kompenzovaná, preto bola zmenená ústavná liečba na ambulantnú. V máji .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.