Nájdené rozsudky pre výraz: abstinencia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 592

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
18 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Osobná starostlivosť o maloleté dieťa je v prvom rade úlohou rodičov. Povinnosť starať sa o svoje dieťa je rodičom uložená zákonom. Ak si ale rodičia tieto svoje povinnosti neplnia, musí v záujme zdravého vývoja dieťaťa zasiahnuť súd a úrady. Zverenie dieťaťa do výchovy iného občana než rodiča (ktorého podmienkou nie je, aby rodičia boli pozbavení rodičovských práv) je výnimkou zo zásady, že výchova maloletých detí je uskutočňovaná vlastnými rodičmi. Pre zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti inej osoby môžu byť dané objektívne alebo subjektívne príčiny na strane rodičov...Ustano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoP/79/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6714202697 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6714202697.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd Banská Bystrica, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Kľúčové slová: poľahčujúce okolnosti
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: K použitiu ustanovenia § 36 písm. n/ Tr. zák. by malo, podľa názoru krajského súdu, dochádzať v tých prípadoch, keď páchateľ trestnej činnosti vyvinie osobitnú, zvláštnu aktivitu v smere objasnenia ním spáchanej trestnej činnosti, napr. označí dôkazy alebo ďalších spolupáchateľov, ktoré by orgány činné v trestnom konaní neodhalili vôbec alebo len so zvýšenou námahou, nie však v prípade len priznania bez ďalšieho, keďže priznanie ako poľahčujúca okolnosť by boli obžalovanému priznané dvakrát (podľa § 36 písm. l/ Tr. zák. aj podľa § 36 písm. n/ Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3To/3/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8316010067 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Halkociová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8316010067.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Moniky Halkoci
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vzhľadom na obsah dôkazov, ktoré boli vo veci vykonané, nie je na mieste dospieť k záveru, že obžalovaný trestný čin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti. Je síce pravdou, že zo záverov znaleckého posudku znalcov z odboru zdravotníctva, psychiatrie, aj výpovede znalca plynie, že rozpoznávacie schopnosti u obža-lovaného v čase skutku hodnotili ako nepodstatnou mierou znížené a ovládacie schopnosti mohli byť znížené aj podstatnou mierou, avšak len v dôsledku jednoduchej opilosti. Obžalovaný požil alkohol vedome, po opakovaných predchá-dzajúcich skúsenostiach s jeho nepriaznivými účinkami na psy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1To/41/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8315010422 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Pirkovská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8315010422.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Evy Pirkovskej
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Citované ustanovenie § 34 ods. 1 TZ predstavuje primárnu zásadu ukladania trestov, podľa ktorej je účelom trestu ochrana spoločnosti pred páchateľom trestného činu (represívna funkcia). Cieľom uvedenej zásady je uložiť páchateľovi trestného činu trest, ktorý by mal byť určitou formou odplaty spoločnosti, a to vo forme ujmy na jeho osobnej slobode, majetkových alebo iných právach odsúdeného. Ďalším cieľom je ochrana spoločnosti, teda zabránenie odsúdenému v páchaní ďalšej trestnej činnosti a preventívne pôsobenie na odsúdeného, ako aj na ostatných členov spoločnosti.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4To/32/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7521010076 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Ševčovič ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7521010076.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františ
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: V záujme dieťaťa je predovšetkým to, aby vyrastalo v atmosfére šťastia, lásky, porozumenia, stability, tolerancie a harmónie, aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoju jeho osobnosti, nadania a rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovnému a sociálnemu rozvoju a aby boli rešpektované jeho práva uvedené v Dohovore o právach dieťaťa (čl. 18 ods. 1- obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa; základným zmyslom ich starostlivosti musí pritom byť záujem dieťaťa), ale aj v iných právnych predpisoch (čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky - starostlivosť o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12CoP/34/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6412203925 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Deáková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6412203925.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Zákon o rodine vo svojich ustanoveniach (§ 22 zákona č. 36/2005 Z. z.) uvádza, že k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch; tieto dôvody na zánik manželstva rozvodom upravuje § 23 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z., z ktorého vyplýva, že súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. (...) V danom prípade z dokazovania, vykonaného okresným súdom, nesporne vyplýva, že manželia nevedú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 11CoP/42/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6219201804 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Zlocha ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6219201804.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Vo všeobecnej rovine je potrebné povedať, že záver o zavinení páchateľa musí byť preukázaný výsledkami dokazovania a musí z nich logicky vyplývať. Záver o tom, či ide o zavinenie v zmysle Trestného zákona a v akej forme, je záverom právnym. Tento právny záver o subjektívnych znakoch trestného činu sa však musí zakladať na skutkových zisteniach súdu vyplývajúcich z vykonaného dokazovania a rovnako ako záver o objektívnych znakoch trestného činu. Zavinenie podľa Trestného zákona je vnútorný psychický vzťah páchateľa k podstatným zložkám trestného činu. Zavinenie sa vzťahuje na porušenie al ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3To/9/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8111011621 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anton Lukáč ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8111011621.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Antona Lukáča a su
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Nariadením ústavnej starostlivosti dochádza len k faktickému obmedzeniu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k osobnej starostlivosti o maloleté dieťa a rodičia (osvojitelia, resp. poručník) sú naďalej jeho zákonnými zástupcami a spravujú jeho majetok (§ 54 ods. 3), samozrejme, pokiaľ nedošlo k zásahu do rodičovských práv a povinností podľa § 38, prípadne ak nebol dieťaťu ustanovený majetkový opatrovník podľa § 33 alebo poručník podľa § 56. Ako vyplýva už z ustanovenia § 44 ods. 1, pre ústavnú starostlivosť, ako aj ostatné formy náhradnej starostlivosti je charakteristická ich dočasnosť, p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23CoP/101/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1711216336 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lea Stovičková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:1711216336.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ley Stovičkovej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nariadením ústavnej starostlivosti, sa dieťa odníma z doterajšieho výchovného prostredia a podrobuje sa ústavnému režimu, do ktorého rodičia nemôžu zasahovať. Ide teda o faktické obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností. Právnym následkom nariadenia ústavnej starostlivosti teda je, že rodičia sa nemôžu o svoje dieťa osobne, teda každodenne starať a túto starostlivosť zabezpečuje ústavné zariadenie. Rodičom však zásadne zostáva zachované právo stretávať sa so svojim dieťaťom a prostredníctvom práva styku, realizovať aj svoje výchovné pôsobenie. Toto právo sa však spravuje prevádzk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6CoP/136/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813204128 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3813204128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Stanislav
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pri ukladaní trestu je potrebné v prvom rade vychádzať zo závažnosti spáchaného trestného činu, ktorá je určená trestnou sadzbou ustanovenou pri jednotlivých skutkových podstatách trestných činov. Jednotlivé trestné činy podľa zákonom ustanovenej trestnej sadzby a formy zavinenia rozdeľuje Trestný zákon na prečiny a zločiny, resp. obzvlášť závažné zločiny. Tomuto rozdeleniu zodpovedá možnosť súdu ukladať rôzne druhy trestov, keďže podľa § 34 ods. 2 a ods. 6 Tr.zák. páchateľovi možno uložiť len taký druh trestu a len v takej výmere, ako je to ustanovené v Trestnom zákone, pričom jednotlivé druh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2To/18/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1517010809 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľudmila Králiková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1517010809.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. M
MENU