Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097252
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 11:11

Nájdené rozsudky pre výraz: actio nata


Približný počet výsledkov: 151 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: actio nata
  • actio nájdené 350 krát v 219 dokumentoch
  • nata nájdené 295 krát v 170 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 19 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Čas splnenia dlhu ustanovujú § 563 a § 564 Obč. zákonníka. Čas plnenia môže byť dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí súdu (§ 563 Obč. zákonníka), alebo môže byť ponechaný na vôli dlžníka (§ 564 Obč. zákonníka). Pod časom plnenia dlhu sa rozumie jednak časový moment, v ktorom dlžník môže dlh splniť, a jednak moment splatnosti (zročnosti) dlhu, v ktorom dlžník musí najneskoršie plniť. Splatnosť záväzku nastáva v deň nasledujúci po uplynutí času splnenia dlhu. V tomto momente má veriteľ po prvýkrát možnosť uplatniť svoje právo (pohľadávku) na súde (actio nata). Určen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nasledujúci po uplynutí času splnenia dlhu. V tomto momente má veriteľ po prvýkrát možnosť uplatniť svoje právo (pohľadávku) na súde (actio nata). Určenie času splatnosti pohľadávky má význam najmä z hľadiska omeškania s plnením (§ 517 a nasl. Obč. zákonníka) a tiež ... nie od „mohol“). Právo môže byť vykonané prvý raz, keď vznikne možnosť podať na jeho základe žalobu, teda keď je actio nata. Tento okamih je daný objektívne a nezávisle na subjektívnej okolnosti (napr. na tom, že oprávnený nevedel o svojom práve .
Právna veta: Ustanovenie § 563 OZ sa týka tých prípadov, keď doba splnenia nebola určená žiadnym z uvedených spôsobov. To znamená, že sa týka prípadov, keď splatnosť záväzku nebola dohovorená (ani výslovne, ani mlčky), ďalej nevyplýva z povahy záväzku a konečne neustanovuje ani právny predpis, ani rozhodnutie súdu. Ak je podľa zmluvy čas plnenia ponechaný na vôľu veriteľa, potom niekým stanovená v jeho prospech (porovnaj § 342 ods. 3 ObZ - zákon č. 514/2003 Z.z. Obchodný zákonník v znení jeho neskorších zmien a doplnení) a pred touto dobou nie je dlžník oprávnený splniť svoj záväzok. Dohodu o prenechaní sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... raz. Týmto dňom je zásadne deň, keď právo bolo možné odôvodnene vykonať podaním návrhu (žaloby) na súde, teda keď je actio nata. Preto nie je rozhodujúce, z akého dôvodu, t.j. či subjektívneho alebo objektívneho, tak oprávnený subjekt neurobil (napr. preto, že .
Právna veta: V zmysle judikátu R 35/1991, ten proti komu bolo trestné stíhanie zastavené, alebo ten, kto bol oslobodený spod obžaloby má zásadne právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia. Toto právo nemá iba ten, kto si obvinenie zavinil sám a ten, kto bol oslobodený spod obžaloby, alebo proti komu bolo trestné stíhanie zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin zodpovedný, alebo že mu bola udelená milosť, alebo že trestný čin bol amnestovaný. Ak došlo k zastaveniu trestného stíhania, alebo oslobodeniu spod obžaloby treba s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a dôvody vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na základe žiadosti o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody. Zmietnutím jeho žiadosti sa stal jeho nárok na náhradu škody actio nata. Na základe uvedeného považuje rozhodnutie prvostupňového súdu za správne a spravodlivé. Navrhol, aby odvolací súd prvostupňové rozhodnutie v celom rozsahu .
Právna veta: Podľa právnej teórie pod premlčaním práva rozumieme oslabenie práva spočívajúce v tom, že po uplynutí premlčacej lehoty, v ktorej sa právo neuplatnilo, súd nemôže priznať veriteľovi premlčané právo, ak dlžník vznesie námietku premlčania (a v prípade spotrebiteľských zmlúv v súlade s § 5b z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa súd na premlčanie prihliada z úradnej moci). Pre určenie dĺžky premlčacej doby ako aj pre určenie začiatku jej plynutia je rozhodujúce zistenie, či zákon pre daný právny vzťah neupravuje premlčaciu domu inak, t.j. či platí všeobecná premlčacia doba podľa § 101 OZ a z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako možnosť uplatniť právo spôsobom, ktorým právny poriadok umožňuje realizáciu práva vynútiť verejnou mocou, teda podaním žaloby na súd. Actio nata je spravidla spájaná so splatnosťou dlhu bez ohľadu na to, ako dlh vznikol. Pre tento okamih nie sú rozhodujúce ... a zistenie, či jej začiatok je daný ustanovením § 101 OZ (kedy bolo možné právo uplatniť po prvý raz - actio nata), alebo či začiatok plynutia premlčacej doby nie je v zákone upravený odlišne. Vo všeobecnosti platí, že ak zákon neustanovuje .
Právna veta: 26. Odvolací súd sa z vyššie uvedených dôvodov stotožňuje s argumentáciou rozhodnutia NS SR sp. zn. 4 Cdo 146/2008, z ktorého vychádzal aj súd prvej inštancie. Ustanovenie § 101 OZ upravuje všeobecnú dĺžku premlčacej doby, ktorá sa použije všade tam, kde pre jednotlivé práva nie je Občianskym zákonníkom (alebo iným predpisom) ustanovená osobitná premlčacia doba. Všeobecnú dĺžku premlčacej doby pre práva z občianskoprávnych vzťahov stanovuje zákon na tri roky. Vzhľadom na to, že premlčacia doba je určitý časový úsek, je potrebné stanoviť začiatok jej plynutia. Pre všeobecnú premlčaciu dob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , či subjektívneho alebo objektívneho tak veriteľ neurobil (napr. že mu vo vykonaní práva bránila určitá prekážka ako choroba). Actio nata (inak aj žalovateľnosť, alebo možnosť úspešne uplatniť právo žalobou) nastáva vo väčšine prípadov splatnosťou dlhu, t.j. dňom ... prvý raz. 22. Začiatok plynutia premlčacej doby je vo všeobecnosti podmienený splatnosťou, resp. možnosťou vykonania práva, v zmysle actio nata (§ 101 OZ). Vplyvom skoršej judikatúry (R 2/1984) vychádzala prevažná časť právnej teórie z názoru, že .
Právna veta: Pokiaľ žalovaná alebo i niekto iný chcel zaobstarať "v prospech" nebohých, avšak po ich smrti určitú záležitosť, bol povinný vyčkať na súhlas žalobcu ako na ich dediča; ibaže by išlo o odvrátenie hroziacej škody. V danom prípade v konaní nevyšlo najavo, žeby žalovaná nejakým spôsobom zhodnotila majetok nebohých. Náklady ktorými sa v konaní bránila majú povahu prevádzkových nákladov, a teda nie je namieste použitie ust. § 743 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý sa vzťahuje len na prípady obohatenia, t.j. zhodnotenia veci, príp. majetku. Žalovaná si môže jedine vziať to, čo obstarala na svoje ná ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , teda 17.09.2008. V oboch prípadoch samozrejme pod dňom uplatnenia práva je potrebné rozumieť okamih kedy nárok bol už actio nata. Porovnajúc oba tieto dátumy je potom zrejmé, že námietka započítania v danom prípade nie je namieste (§ 581 ods. 2 ... , teda 17.09.2008. V oboch prípadoch samozrejme pod dňom uplatnenia práva je potrebné rozumieť okamih kedy nárok bol už actio nata. Porovnajúc oba tieto dátumy je potom zrejmé, že námietka započítania v danom prípade nie je namieste (§ 581 ods. 2 .
Právna veta: 9. V preskúmavanej veci otázka preukázania (osvedčenia) naliehavého právneho záujmu žalobcu súvisí s problematikou predkupného práva. Nie je sporné, že spoluvlastník, ktorý je oprávnený z predkupného práva (§ 140 OZ) má pri porušení povinnosti zo strany spoluvlastníka, ktorý je povinný z predkupného práva na výber, či: a/ sa bude žalobou domáhať vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu zo spoluvlastníka na tretiu osobu, b/ bude sa domáhať voči nadobúdateľovi (tretej osobe alebo singulárnemu právnemu zástupcovi pôvodného podielového spoluvlastníka), aby mu nadobudnutý sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v deň, kedy nárok dosiahol vo svojom vývoji najvyššie procesné štádium, ktorým je právo (nárok) podať žalobu na súde (tzv. actio nata). Toto právo nie je nijako závislé od subjektívnej vedomosti oprávneného subjektu o podstate práva a o jeho výkone (uplatnení). V .
... raz. Týmto dňom je zásadne deň, keď právo bolo možné odôvodnene vykonať podaním návrhu (žaloby) na súde, teda keď je actio nata. Preto nie je rozhodujúce, z akého dôvodu, t.j. či subjektívneho alebo objektívneho, tak oprávnený subjekt neurobil (napr. preto ... raz. Týmto dňom je zásadne deň, keď právo bolo možné odôvodnene vykonať podaním návrhu (žaloby) na súde, teda keď je actio nata. Preto nie je rozhodujúce, z akého dôvodu, t.j. či subjektívneho alebo objektívneho, tak oprávnený subjekt neurobil (napr. preto .
... po prvý raz. Právo môže byť vykonané prvý raz, keď vznikne možnosť podať na jeho základe žalobu, teda keď je actio nata. Tento okamih je daný objektívne a nezávisle na subjektívnej okolnosti (napr. na tom, že oprávnený nevedel o svojom práve). Odporkyňa ... po prvý raz. Právo môže byť vykonané prvý raz, keď vznikne možnosť podať na jeho základe žalobu, teda keď je actio nata. Tento okamih je daný objektívne a nezávisle na subjektívnej okolnosti (napr. na tom, že oprávnený nevedel o svojom práve). Odporkyňa .
... všeobecne považuje deň, keď sa právo mohlo po prvý raz uplatniť na súde, teda akonáhle mohla byť dôvodne podaná žaloba (actio nata). Pri určení momentu, kedy sa právo mohlo vykonať po prvý raz súd poukazuje na splatnosť najneskôr splatného plnenia 28.8 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.