Nájdené rozsudky pre výraz: actio nata

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 389

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
18 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Občiansky zákonník stanovuje objektívny začiatok plynutia premlčacej doby. Trojročná premlčacia doba plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Za tento deň sa všeobecne považuje deň, keď sa právo mohlo po prvý raz uplatniť na súde, teda len čo mohla byť dôvodne podaná žaloba na súd (actio nata). Ide o objektívnu možnosť vykonať právo bez zreteľa na to, či oprávnená osoba (veriteľ) by mohol právo subjektívne vykonať alebo nie, t.j. či oprávnený subjektívne vedel alebo nevedel o svojom práve. Rozhodujúci význam pre posúdenie, či a kedy nastáva actio nata, t.j. pre začiatok plynutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/311/2018 7515214200 04. 09. 2019 JUDr. Zuzana Matyiová ECLI:SK:KSKE:2019:7515214200.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Matyiovej a sudcov JUDr. Jarmily Maximovej a JUDr. Martina Kolesára v spore žalobkyne Slovenská kancelária poisťovateľov, so sídlom Bratislava, Bajkalská 1
Právna veta: 26. Odvolací súd sa z vyššie uvedených dôvodov stotožňuje s argumentáciou rozhodnutia NS SR sp. zn. 4 Cdo 146/2008, z ktorého vychádzal aj súd prvej inštancie. Ustanovenie § 101 OZ upravuje všeobecnú dĺžku premlčacej doby, ktorá sa použije všade tam, kde pre jednotlivé práva nie je Občianskym zákonníkom (alebo iným predpisom) ustanovená osobitná premlčacia doba. Všeobecnú dĺžku premlčacej doby pre práva z občianskoprávnych vzťahov stanovuje zákon na tri roky. Vzhľadom na to, že premlčacia doba je určitý časový úsek, je potrebné stanoviť začiatok jej plynutia. Pre všeobecnú premlčaciu dob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/79/2016 2314227806 19. 04. 2017 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2017:2314227806.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a členiek senátu: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Ľubica Bundzelová, v právnej veci žalobcu: I. Z., nar. X.X.XXXX, bytom P. XXXX/XX, A., zastúpený
Meritum Premlčanie
Právna veta: Podľa právnej teórie pod premlčaním práva rozumieme oslabenie práva spočívajúce v tom, že po uplynutí premlčacej lehoty, v ktorej sa právo neuplatnilo, súd nemôže priznať veriteľovi premlčané právo, ak dlžník vznesie námietku premlčania. Pre určenie dĺžky premlčacej doby ako aj pre určenie začiatku jej plynutia je rozhodujúce zistenie, či zákon pre daný právny vzťah neupravuje premlčaciu dobu inak, t.j. či platí všeobecná premlčacia doba podľa § 101 OZ a zistenie, či jej začiatok je daný ustanovením § 101 OZ (kedy bolo možné právo uplatniť po prvý raz - actio nata), alebo či začiatok plyn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/365/2018 7117226039 06. 11. 2019 JUDr. Zuzana Matyiová ECLI:SK:KSKE:2019:7117226039.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Matyiovej a sudcov JUDr. Jarmily Maximovej a JUDr. Martina Kolesára v spore žalobcu MINIHOTOVOST, SE, so sídlom námestie T. G. Masaryka 2392/17, Břeclav, Č
Právna veta: Podľa právnej teórie pod premlčaním práva rozumieme oslabenie práva spočívajúce v tom, že po uplynutí premlčacej lehoty, v ktorej sa právo neuplatnilo, súd nemôže priznať veriteľovi premlčané právo, ak dlžník vznesie námietku premlčania (a v prípade spotrebiteľských zmlúv v súlade s § 5b z. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa súd na premlčanie prihliada z úradnej moci). Pre určenie dĺžky premlčacej doby ako aj pre určenie začiatku jej plynutia je rozhodujúce zistenie, či zákon pre daný právny vzťah neupravuje premlčaciu domu inak, t.j. či platí všeobecná premlčacia doba podľa § 101 OZ a z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/539/2015 7615201151 13. 10. 2016 JUDr. Anna Slovinská ECLI:SK:KSKE:2016:7615201151.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Slovinskej a sudkýň JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Andrey Galdunovej v spore žalobcu: CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Malý trh 2
Právna veta: Čas splnenia dlhu ustanovujú § 563 a § 564 Obč. zákonníka. Čas plnenia môže byť dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí súdu (§ 563 Obč. zákonníka), alebo môže byť ponechaný na vôli dlžníka (§ 564 Obč. zákonníka). Pod časom plnenia dlhu sa rozumie jednak časový moment, v ktorom dlžník môže dlh splniť, a jednak moment splatnosti (zročnosti) dlhu, v ktorom dlžník musí najneskoršie plniť. Splatnosť záväzku nastáva v deň nasledujúci po uplynutí času splnenia dlhu. V tomto momente má veriteľ po prvýkrát možnosť uplatniť svoje právo (pohľadávku) na súde (actio nata). Určen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/347/2010 7210214957 26.10.2011 JUDr. Angela Čechová ECLI:SK:KSKE:2011:7210214957.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Angely Čechovej a sudcov JUDr. Ľuboša Kunaya a JUDr. Jarmily Sopkovej Maximovej v právnej veci žalobcu J. H. H., a.s., T., E. F. č. N./A, IČO: N. XXX XXX, proti žalo
Právna veta: Pokiaľ žalovaná alebo i niekto iný chcel zaobstarať "v prospech" nebohých, avšak po ich smrti určitú záležitosť, bol povinný vyčkať na súhlas žalobcu ako na ich dediča; ibaže by išlo o odvrátenie hroziacej škody. V danom prípade v konaní nevyšlo najavo, žeby žalovaná nejakým spôsobom zhodnotila majetok nebohých. Náklady ktorými sa v konaní bránila majú povahu prevádzkových nákladov, a teda nie je namieste použitie ust. § 743 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý sa vzťahuje len na prípady obohatenia, t.j. zhodnotenia veci, príp. majetku. Žalovaná si môže jedine vziať to, čo obstarala na svoje ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 20C/163/2006 3106210622 16.10.2008 JUDr., Ing. Miroslav Manďák ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín, samosudcom Mgr., Ing. Miroslavom Manďákom, v právnej veci žalobcu V. Z., bytom Č. R., T. P. O., Č. XXXX,. zast. JUDr. H. B., advokátkou so sídlom T., V. X proti žalovaným 1/ M. V., bytom I., S. XXX/X,. 2/ M. K., bytom I., S. XXX/X. a 3/ M
Kľúčové slová: plnenie v splátkachpremlčacia doba podľa § 103 OZ
Právna veta: 27. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvej inštancie, že premlčacia doba začína plynúť od splatnosti prvej zmeškanej splátky, pre ktoré veriteľ vyhlásil mimoriadnu splatnosť úveru, tak ako to vyplýva z § 103 druhá veta Občianskeho zákonníka. 28. Ustanovenie § 565 Občianskeho zákonníka je na ochranu veriteľa. Toto ustanovenie umožňuje veriteľovi vymáhať celý dlh, teda aj to plnenie, ktoré by ešte nebolo splatné, pokiaľ by nedošlo k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti. Ide o voľbu veriteľa (je to jeho právo), či si bude vymáhať jednotlivé splátky potom, čo sa dlžník dostane do omeškania al ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41CoCsp/22/2020 6119226098 01. 07. 2020 JUDr. Miroslava Púchovská ECLI:SK:KSBB:2020:6119226098.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej a členiek senátu JUDr. Miriam Boborovej Sninskej a JUDr. Janky Boroškovej, v právnej veci žalobcu EO
Právna veta: Zmluvné strany sa nie vždy dohodnú na splatnosti záväzku. Okamih splatnosti práva na plnenie má pritom rozhodujúci význam predovšetkým pre posúdenie, či a kedy nastáva actio nata pre začiatok plynutia všeobecnej premlčacej doby (§ 101 OZ) a pre začiatok omeškania dlžníka (§ 517 OZ). 23. V judikáte R 28/1984 bol prijatý záver, podľa ktorého „ak nebola doba splnenia dlhu dohodnutá ani inak ustanovená, začína premlčacia doba plynúť nasledujúcim dňom po vzniku dlhu“. Žalobca namieta, že tak súd prvej inštancie ako aj odvolací súd sa mohol od tohto rozhodnutia odkloniť a prikloniť sa skôr k n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/199/2019 4117232210 29. 01. 2020 JUDr. Marta Polyáková ECLI:SK:KSNR:2020:4117232210.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Polyákovej a sudkýň JUDr. Dagmar Podhorcovej a JUDr. Ingrid Doležajovej, v právnej veci žalobcu: Z. J., narodený XX.XX.XXXX, bytom D. XXX, zastúpený JUDr. Pavol
Právna veta: V zmysle judikátu R 35/1991, ten proti komu bolo trestné stíhanie zastavené, alebo ten, kto bol oslobodený spod obžaloby má zásadne právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia. Toto právo nemá iba ten, kto si obvinenie zavinil sám a ten, kto bol oslobodený spod obžaloby, alebo proti komu bolo trestné stíhanie zastavené len preto, že nie je za spáchaný trestný čin zodpovedný, alebo že mu bola udelená milosť, alebo že trestný čin bol amnestovaný. Ak došlo k zastaveniu trestného stíhania, alebo oslobodeniu spod obžaloby treba s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a dôvody vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/59/2013 6712204652 01.10.2013 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2013:6712204652.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Podhorovej a členov senátu Mgr. Emy Novodomcovej a JUDr. Petra Priehodu v právnej veci navrhovateľa S. K., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom B.S. Y
Právna veta: Ustanovenie § 563 OZ sa týka tých prípadov, keď doba splnenia nebola určená žiadnym z uvedených spôsobov. To znamená, že sa týka prípadov, keď splatnosť záväzku nebola dohovorená (ani výslovne, ani mlčky), ďalej nevyplýva z povahy záväzku a konečne neustanovuje ani právny predpis, ani rozhodnutie súdu. Ak je podľa zmluvy čas plnenia ponechaný na vôľu veriteľa, potom niekým stanovená v jeho prospech (porovnaj § 342 ods. 3 ObZ - zákon č. 514/2003 Z.z. Obchodný zákonník v znení jeho neskorších zmien a doplnení) a pred touto dobou nie je dlžník oprávnený splniť svoj záväzok. Dohodu o prenechaní sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/396/2015 2113234855 28. 06. 2016 JUDr. Katarína Slováčeková ECLI:SK:KSTT:2016:2113234855.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Slováčekovej a sudcov Mgr. Jozefa Mačeja a JUDr. Daniela Ilavského v právnej veci žalobkyne: TM-PLUS, spol. s r.o., IČO: 31 444 644, so sídlom Trhovisk
MENU