Nájdené rozsudky pre výraz: adhézne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 536

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

103 dokumentov
80 dokumentov
4 dokumenty
15 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Z právnej teórie je zrejmé, že poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, je oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu; návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania (čo v danom prípade splnené bolo). Z návrhu musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody uplatňuje. Toto konanie o nároku poškodeného na náhradu škody sa nazýva adhézne konanie. Je upravené v § 287 a 288 Trestného poriadk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 3To/111/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2319010050 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Stanislavská ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2319010050.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Katar
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občiansky zákonník v § 112 upravuje prípad, keď dochádza k zastaveniu plynutia premlčacej doby, ktorému hovoríme spočívanie premlčacej doby. Jeden z prípadov, kedy dochádza k zastaveniu plynutia premlčacej doby, je, kedy veriteľ uplatnil v premlčacej dobe právo na súde alebo u iného príslušného orgánu a v začatom konaní riadne pokračuje (§ 112 veta prvá). Právo je uplatnené na súde, keď je podaná žaloba a ďalej vtedy, keď oprávnený subjekt v priebehu prebiehajúceho súdneho alebo iného konania uplatní svoje subjektívne právo (napr. právo na náhradu škody. Prípadom konania, v rámci ktorého dochá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/21/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5620200339 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Miroslav Šepták ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5620200339.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 107 ods. 1 OZ, právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Podľa ods. 2 cit. ust. najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia je právom majetkovým, a preto sa premlčuje podľa ust. § 100 ods. 1 OZ. Právo na vydanie získaného bezdôvodného obohatenia sa môže premlčať tak v subjektívnej dobe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/207/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711209893 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboš Kunay ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7711209893.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Otázkou miery vedomosti o možnom škodcovi sa zaoberal Najvyšší súd Českej republiky i v uznesení sp. zn. 25 Cdo 557/2013 z 30. 07. 2013, kde uviedol: „Subjektívnu vedomosť poškodeného o osobe zodpovednej za škodu, s ktorou zákon ustanovení § 106 ods. 1 Občianskeho zákonníka spája začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby, nepredpokladá nespochybniteľnú istotu v určení osoby zodpovednej za vznik škody. Naisto možno zodpovednosť určitej osoby postaviť až na základe dokazovania v súdnom konaní, ktoré je ešte len podaním žaloby, teda uplatnením nároku na súde, začaté. Zákon preto vychád ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12Co/424/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6616209486 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Katková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6616209486.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Na vynesenie odcudzujúceho rozsudku sa vyžaduje istota a presvedčenie súdu o tom, že skutok bol spáchaný. Práve kontradiktórny spôsob dokazovania prenáša ťažisko dokazovania na konanie pred súdom. Pokiaľ má súd akékoľvek pochybnosti o tom, že to bol obžalovaný, ktorý sa dopustil žalovanej trestnej činnosti, musí súd hľadať riešenie v základných zásadách trestného konania a tou zásadou je v tomto konkrétnom prípade zásada „in dubio pro reo“, t.j. rozhodnúť v prospech obžalovaného.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 4To/10/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6716010084 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bušík, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6716010084.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V trestnom práve v súvislosti s obranou svojho života a zdravia ako prirodzeného práva človeka, platia dve významné zásady. Jednak je to zásada, že riziko následku musí znášať ten, ktorý zaútočí, ako prvý. Táto zásada sa uplatňuje najmä pri nutnej obrane, ktorá podľa § 25 Tr.zák. je okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť. V tomto prípade však senát nadriadeného súdu nedospel k záveru, že v konaní obžalovaného išlo o takú obranu, ktorá by ho úplne zbavovala trestnej zodpovednosti vo vzťahu k spôsobenému následku v podobe smrti poškodeného. V tejto súvislosti však platí aj ďalšia zásada týka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 23To/86/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3509010140 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Samaš ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3509010140.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Samaša
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle konštantnej judikatúry, je obydlie každého človeka nedotknuteľné a právo na jeho ochranu má akýkoľvek oprávnený užívateľ a to proti komukoľvek aj proti vlastníkovi nehnuteľnosti a to aj vtedy ak tento má vykonateľné rozhodnutie na vypratanie užívateľovho bytu. Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu porušovania domovej slobody je však potrebné skúmať zavinenie páchateľa, keďže je nevyhnuté preukázať jeho úmysel neoprávnene vniknúť do obydlia iného resp. tam neoprávnene zotrvať. A práve ten v danom prípade podľa názoru súdu absentoval. Obžalovaný sa konania, ktoré je pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 6T/198/2005 3105012133 15.02.2013 JUDr. Beáta Schmidtová ECLI:SK:OSTN:2013:3105012133.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín na hlavnom pojednávaní konanom dňa 15.02.2013 v Trenčíne samosudkyňou JUDr. H. G. takto rozhodol: rozhodol: Podľa § 285 písm. b) Trestného poriadku súd obžalovaného I.. I. H., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Trenčín
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri uzatváraní predmetnej úverovej zmluvy vystupoval ako dodávateľ a žalovaný ako spotrebiteľ, lebo nebolo preukázané, aby konal v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti. Správne preto súd prvej inštancie podrobil vzniknutý záväzkovo-právny vzťah medzi stranami sporu súdnej kontrole z hľadiska kontextu spotrebiteľského práva, a teda použil ustanovenia Občianskeho zákonníka na posúdenie otázok týkajúcich sa okrem iného aj premlčania. Ani to, že žalovaný sa dopustil spáchania trestného činu, za ktorý bol uznaný vinným, nemení charakter zmluvného vzťahu medzi stranami ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19Co/158/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8816897783 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8816897783.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Sim
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Krajský súd sa v celom rozsahu stotožnil so závermi prvostupňového súdu, pretože za porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej vodičovi zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov v zmysle § 138 písm. b) nie je možné považovať porušenie akejkoľvek povinnosti vodičom, ale len porušenie takej povinnosti, ktorá má za danej situácie spravidla za následok vážnu dopravnú nehodu spojenú s nebezpečenstvom pre ľudský život alebo zdravie, keď porušením tejto povinnosti môže ľahko dôjsť k takému následku a podľa všeobecných skúseností taký následok aj spôsobuje. Podľa aplika ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6To/45/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7218010970 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 09. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Kohutová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7218010970.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kohutovej a sudcov JUDr. Mare
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pokiaľ ide o samotné aplikovanie ustanovenia nutnej obrany v zmysle § 25 ods. 1 Tr. zák., krajský súd v tejto súvislosti poukazuje na to, že uvedené ustanovenie je osobitným ustanovením k všeobecnému ustanoveniu o krajnej núdzi. Pri nutnej obrane ide o odvrátenie nebezpečenstva, ktoré vzniká útokom človeka, pričom obrana je namierená proti útočníkovi. Ide o osobitný prípad stretu záujmov na ochrane rôznych spoločenských vzťahov. Na jednej strane je to záujem, ktorý bol napadnutý útokom a na druhej strane je to zdravie, majetok, resp. aj život útočníka alebo niektorý iný jeho záujem (napr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 3To/79/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3114012176 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Krč-Šebera ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3114012176.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Dušana Krč-Šeberu a
MENU