Nájdené rozsudky pre výraz: administratívna sankcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 212

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

134 dokumentov
25 dokumentov
28 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 10. Ustanovenie § 12 zák. č. 381/2001 Z. z. taxatívnym spôsobom upravuje nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, resp. jeho časti a to proti poistníkovi (§ 12 ods. 1) a poistenému, ktorý nie je poistníkom (§ 12 ods. 2), ktoré zaplatil z titulu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla (tzv. regresný nárok). 11. Právo poisťovateľa podľa ustanovenia § 12 zák. č. 381/2001 Z.z. je osobitným, originárnym nárokom poisťovateľa proti poistenému z poistného vzťahu, a teda nie je odvodeným nárokom od práva poisteného z titulu prechodu práva poisteného na poisťovateľa proti tretej oso ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12Co/2/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6216200577 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Katková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6216200577.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: S prihliadnutím na zákonné účinky začatia reštrukturalizačného konania, medzi ktoré nepatrí zastavenie alebo prerušenie daňového konania (§ 114 ods. 1 ZoKR a contrario), však možno konštatovať, že ustanovenie § 156 ods. 2 daňového poriadku pre prípad začatia reštrukturalizácie daňového subjektu výslovne upravuje, do ktorého dátumu možno vyrubiť úrok z omeškania, teda aj úrok z omeškania z riadne prihlásenej pohľadávky, t.j. len za obdobie omeškania s platením spadajúce do dňa začatia reštrukturalizačného konania. Uvedená zákonná úprava má svoje opodstatnenie vzhľadom na skutočnosť, že prihlas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20S/128/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2018200301 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2018200301.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundze
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ust. § 63 NP štát zveril výlučne notárom právomoc osvedčiť vyhlásenie účastníka o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti formou notárskej zápisnice. Význam osvedčenia spočíva v tom, že príslušná notárska zápisnica je dôkazom o tom, že úkon (vyhlásenie) bol urobený, akým spôsobom a kedy sa tak stalo, pričom pravdivosť toho čoho sa osvedčuje alebo potvrdzuje platí dovtedy, kým nie je dokázaný opak. Pri osvedčovaní notár nezasahuje do deja, účastníka nepoučuje ani nedozerá na to, či obsah nastávajúcej skutočnosti alebo urobeného vyhlásenia je v súlade so zákonom. Keďže ide o osvedčovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/179/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8018200407 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Fulcová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:8018200407.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Fulc
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon o strelných zbraniach a strelive zaviedol pre všetkých občanov nárok na získanie zbrojného preukazu, avšak až po splnení všetkých zákonom určených podmienok ustanovených v § 16. Okrem dosiahnutia určitého veku, spôsobilosti na právne úkony, zdravotnej, psychickej a odbornej spôsobilosti, je tu i zákonná požiadavka bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktoré sú špecifikované v ustanovení § 19. Za splnenia určených podmienok potom zbrojný preukaz musí byť vydaný ako vec nárokovateľná. Pri posudzovaní spoľahlivosti v zmysle § 19 ods. 2 zákona o strelných zbraniach a strelive sa kladie dôraz aj na z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/147/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4017200566 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šišková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2019:4017200566.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šiškovej a č
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného rozhodnutia, ako aj zo znenia § 63 NP je podľa správneho súdu zrejmé, že notár nezodpovedá za pravdivosť a obsah vyhlásenia účastníka a Minister spravodlivosti SR a ani Disciplinárna komisia NK SR nemajú oprávnenie preskúmať notársku zápisnicu, resp. osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva z hľadiska jeho pravdivosti a súladnosti so zákonom, avšak zo znenia ust. § 63 písm. a/ bod 1 až 3 NP vyplýva, že účastník k vyhláseniu dokladá v bodoch 1 až 3 označené vyjadrenia. Zo slovného spojenia „k vyhláseniu účastník dokladá“ jednoznačne vyplýva povinnosť účastníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/275/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017201964 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1017201964.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsední
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Správny súd je toho názoru, že pokiaľ ďalej správca dane obsiahol jednotlivé čiastkové údaje (dlžná suma, deň splatnosti dane, deň platby, počet dní omeškania, čiastkový úrok z omeškania), z ktorých vychádzal pri výpočte úroku z omeškania v tabuľke namiesto toho, aby o nich rozviedol slovnú úvahu, nie je táto skutočnosť dôvodom pre zrušenie rozhodnutia správcu dane. Predovšetkým je potrebné zdôrazniť, že rozhodnutie orgánu verejnej správy sa nezrušuje len pre to, aby sa zopakoval proces (napr. doplnilo odôvodnenie rozhodnutia v danom prípade o slovnú úvahu namiesto tabuľky), ak (ani hypotetick ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/192/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200784 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vargová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5019200784.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty nelegálneho zamestnávania podľa ustanovenia § 3 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 85/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je rozhodujúce splnenie, resp. nesplnenie prihlasovacej povinnosti a rozhodujúcou skutkovou okolnosťou je čas prihlásenia zamestnanca do registra Sociálnej poisťovne zamestnávateľom tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 2 v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 2 písm. b) citovaného zákona v spojení s ustanovením § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/42/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200101 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Jančárová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5019200101.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Účastník správneho konania má nielen právo navrhovať dôkazy, ale na potvrdenie správnosti svojho tvrdenia má súčasne aj povinnosť dôkazy správnemu orgánu predkladať, nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie jeho dôkaznej povinnosti podmieňujúcej výsledok konania. Nesplnenie si tejto povinnosti však nezbavuje správny orgán zistiť vo veci skutočný stav, keďže túto povinnosť správnemu orgánu zabezpečuje zisťovanie skutkových okolností z úradnej povinnosti a postupuje v súlade so Správnym poriadkom, aj keď účastník správneho orgánu je nečinný a správnemu orgánu nenavrhuje alebo nepred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/75/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013200567 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1013200567.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Základným predpokladom pre vyrubenie úroku z omeškania podľa § 156 ods. 1 a ods. 2 daňového poriadku je skutočnosť, že daňový subjekt je v omeškaní. Uvedená skutočnosť však doposiaľ v danom prípade nebola naplnená, pričom je potrebné opätovne zdôrazniť, že správca dane, ani žalovaný nezaložili svoje rozhodnutie na skutočnosti, že došlo k neúčinnosti reštrukturalizačného plánu. 53. Reštrukturalizácia je zákonom riadený proces ozdravenia podniku, ktorého cieľom je uspokojovanie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze a zachovanie prevádzky podniku. Na tento účel zákon pripúšťa, aby pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20S/130/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2018200304 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Monika Kadlicová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2018200304.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Moniky Kadli
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: S prihliadnutím na nespornú skutočnosť, že žalobkyňa si nesplnila voči Sociálnej poisťovni registračnú povinnosť v súlade s ustanovením § 228 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, možno v danom prípade konštatovať, že účinky vznesenia námietky premlčania práva predpísať penále, predpokladané ustanovením § 147 ods. 1 citovaného zákona, vzhľadom na porušenie povinnosti vyplývajúcej žalobkyni z § 228 ods. 3 citovaného zákona, nenastali. Explicitné vylúčenie aplikácie inštitútu premlčania práva predpísať poistné ustanovením § 147 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v hypotéze predpokladá porušenie pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 47Sa/9/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2020200171 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Monika Kadlicová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2020200171.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave sudkyňou Mgr. Monikou Kadlicovou v právnej veci žalobk
MENU