Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097231
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 10:03

Nájdené rozsudky pre výraz: administratívna spolupráca


Približný počet výsledkov: 211 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: administratívna spolupráca
  • administrativny nájdené 104363 krát v 33094 dokumentoch
  • spolupraca nájdené 22344 krát v 8991 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 111 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 81 dokumentov


Právna veta: Pokiaľ správca dane pri dokazovaní neobjasní zjavné nezrovnalosti v predmetných právnych vzťahoch, svedčí to o tom, že skutočnosti rozhodujúce pre stanovenie daňovej povinnosti neboli zistené čo najúplnejšie (rozsudok Mestského súdu v Prahe, sp.zn. 38Ca/63/99-37 zo dňa 26.10.1999). Správnym orgánom taktiež možno vytknúť pochybenie spočívajúce v nevykonaní navrhnutých dôkazov (ide o výsluch svedka Y. X.), a to v súvislosti s dodaním tovaru od spoločnosti Těšínske Jatky žalobcovi, pričom v tomto smere nie je postačujúce konštatovanie, že takýto návrh zo strany žalobcu správcovi dane došie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s prerušením daňovej kontroly, keď okrem nariadenia Rady EÚ č. 904/2010 zo dňa 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty porušil aj Smernicu č. 2006/112/ES o spoločnom ... Nariadenia Rady EÚ č. 904/2010 zo dňa 7.10.2010 o administratívnej spolupráci a v boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty, podľa ktorého by administratívna spolupráca nemala viesť k nenáležitému presunu administratívneho zaťaženia medzi členskými štátmi. Taktiež vo .
Právna veta: Z ust. § 43 zákona o DPH vyplýva, že ak sa jedná o odoslanie tovaru pri oslobodení od DPH, je nevyhnutné v daňovom konaní skúmať naplnenie dvoch podmienok, a to prechod práva nakladať s tovarom ako vlastník na nadobúdateľa a zároveň fyzický pohyb tovaru. V § 43 ods. 5 zákona o DPH zákonodarca kogentne stanovil zoznam dokladov, ktorými daňový subjekt je povinný preukázať dodanie tovaru do iného členského štátu. Preto nestačí iba formálne preukázanie (faktúra, CMR, zmluva a pod.), že tovar skutočne fyzicky opustil územie SR a bol dodaný nadobúdateľovi, na ktorého prešlo právo nakladať s tovarom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... daňových informácií v zmysle priamo aplikovateľného Nariadenia Rady (ES) zo dňa 07. 10. 2003 č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty a za tým účelom i prerušiť daňové konanie, vrátane daňovej kontroly. Začátek formuláře ... a počas tejto doby neplynie lehota (konanie je prerušené) podľa čl. 5 Nariadenia Rady č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty. Teda daňová kontrola sa prerušuje do doby, kým správca dane neobdrží požadované informácie .
Právna veta: Daňová kontrola je procesom kontrolným, nie rozhodovacím. Takýto záver však nevylučuje alternatívu aplikovania ustanovení o možnosti prerušiť konanie aj na daňovú kontrolu (rovnako ako sa na daňovú kontrolu nepochybne vzťahujú napríklad základné zásady daňového konania v zmysle § 2 zákona o správe daní a poplatkov)“. Lehota na vykonanie daňovej kontroly je zákonnou procesnou lehotou, ktorú zákon stanovil na vykonanie daňovej kontroly a počas jej prerušenia neplynú zákonné procesné lehoty, čo znamená, že neplynú lehoty na vydanie rozhodnutia v daňovom konaní a ani na ukončenie daňovej kontrol ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o inej skutočnosti a získavaním informácií prostredníctvom medzinárodnej výmeny informácií, resp. takéto získavanie informácií na základe administratívnej spolupráce daňových orgánov nepovažuje za konanie o inej skutočnosti. Možnosť prerušenia konania i daňovej kontroly z dôvodu ... v oblasti medzinárodnej výmeny daňových informácií v zmysle čl. 5 Nariadenia rady č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty, pričom daňová kontrola bola prerušená do doby, kým správca dane .
Právna veta: V tejto súvislosti opätovne krajský súd poukazuje na rozsudok Európskeho Súdneho dvora č.C-409/2004, ktorý obsahuje právny rozbor k článku 28a ods. 3 prvý pododsek a článok 28c A písm. a) prvý pododsek šiestej Smernice Rady 77/388/EHS zo dňa 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2000/65/ES zo dňa 17.10.2000, ktoré sa majú vykladať v tom zmysle, že nadobudnutie tovaru v rámci spoločenstva a k uplatneniu oslobodenia dodávky v rá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do Talianska. Spoločnosť Twoh International žiadala, aby holandská daňová kontrola na základe smernice o vzájomnej pomoci a nariadení a o administratívnej spolupráci zhromaždila od príslušného talianskeho orgánu informácie spôsobilé určiť že dodanie tohto tovaru má povahu dodania uskutočneného vnútri spoločenstva. Súdny dvor .
Právna veta: Keďže zamietnutie práva na odpočítanie dane je výnimkou z uplatnenia základnej zásady, ktorú predstavuje toto právo, je povinnosťou príslušných daňových úradov predložiť dostatočné objektívne dôkazy, že skutočnosti uvedené v predchádzajúcom bode tohto rozsudku sú splnené. Vnútroštátnym súdom napokon prináleží overiť, či dotknuté daňové úrady preukázali existenciu takýchto objektívnych skutočností. Vnútroštátnemu súdu potom prináleží vykonať celkové posúdenie všetkých skutočností a skutkových okolností veci, aby bolo vzhľadom na objektívne skutočnosti predložené daňovými úradmi možné urči ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dane z pridanej hodnoty, ktoré je špecifickým predpisom pre oblasť DPH a upravuje práva a povinnosti členských štátov pre administratívnu spoluprácu vnútri EU s účinnosťou od 01.01.2004. Ustanovenie § 49 ZDPH vymedzuje právo platiteľa dane na odpočítanie dane. ... daňovej výhody a zmysle rozhodnutia Súdneho dvora EU vo veci C-255/02 Halifax. užitie práva. Právny rámec medzinárodnej administratívnej spolupráce v oblasti DPH upravuje v rámci členských štátov EU Nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra .
Právna veta: Zistenia správcu dane, že tuzemské daňové subjekty, prostredníctvom ktorých mal predmetný tovar vstúpiť na územie SR, jeden nedeklaroval vo svojich daňových priznaniach žiadne nadobudnutie tovaru na území Slovenska od žiadneho platiteľa z iného členského štátu a druhý bol nekontatný, nie sú dostatočným podkladom pre závery vyslovené vo vzťahu k žalobcovi a napriek niektorým podozrivým aspektom predmetných transakcií (najmä v súvislosti s prepravou tovaru) nie je možné konštatovať, že skutkové zistenia dostatočne odôvodňujú prijatý záver, že žalobca bol vlastným pričinením zapojený do pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dane z pridanej hodnoty, ktoré je špecifickým predpisom pre oblasť DPH a upravuje práva a povinnosti členských štátov pre administratívnu spoluprácu vnútri EU s účinnosťou od 01.01.2004. Ustanovenie § 49 ZDPH vymedzuje právo platiteľa dane na odpočítanie dane. ... daňovej výhody a zmysle rozhodnutia Súdneho dvora EU vo veci C-255/02 Halifax. užitie práva. Právny rámec medzinárodnej administratívnej spolupráce v oblasti DPH upravuje v rámci členských štátov EU Nariadenie Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra .
Právna veta: Nebolo povinnosťou správcu dane upovedomiť žalobcu o výsluchu svedkov vykonávaných v rámci daňovej kontroly u iného daňového subjektu. Správca dane bol však povinný s takto získaným a použitým dôkazom oboznámiť žalobcu a dať mu priestor, aby sa k tomuto dôkazu (protokolu z daňovej kontroly u iného daňového subjektu) vyjadril, resp. navrhol doplnenie dokazovania, a to ešte pred spísaním protokolu z daňovej kontroly vykonávanej u žalobcu. Táto povinnosť správcu dane korešponduje s právom žalobcu ako daňového subjektu v zmysle ust. § 15 ods. 5 písm. f/ zákona č. 511/1992 Zb., t. j. vyjadriť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predpisov, pričom poukazoval na príslušné ustanovenia tohto zákona. V zmysle Nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie) je lehota na poskytovanie informácií v ... členský štát Európskej únie o medzinárodnú výmenu informácií v zmysle Nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie). V dôsledku uvedeného bol tiež oprávnený .
Právna veta: Prerušenie daňového konania je procesný úkon správcu dane, ktorého dôsledkom je, že dočasne, až do odstránenia prekážky, ktorá bráni v riadnom výkone konkrétnej časti daňového konania, sa pozastaví výkon procesných úkonov v daňovom konaní a neplynú lehoty v daňovom konaní. Správca dane pritom vždy pokračuje v konaní, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo a je povinný daňové konanie riadne ukončiť. Správca dane môže konanie prerušiť vtedy, ak sa začalo konanie o inej skutočnosti rozhodujúcej pre vydanie rozhodnutia. Najvyšší súd Slovenskej republiky je toho názoru, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 30. septembra 2011, podľa ktorej medzinárodnú výmenu informácií realizuje odbor analýz, rizík, oddelenie medzinárodnej administratívnej spolupráce, a toto oddelenie je oprávnené prijímať a požadovať informácie, avšak predmetné žiadosti podpísala U.. K ... pádom podaná neoprávnenou osobou. Oddelenie koordinácie a výkonu daňových kontrol túto žiadosť adresovalo Oddeleniu medzinárodnej administratívnej spolupráce, ktoré je oprávnené požadovať informácie zo zahraničia. Toto oddelenie žiadosť aj následne aj zaslalo, .
Právna veta: Ustanovenie § 44 upravuje oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu tak, že oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak a) by dodanie takéhoto tovaru platiteľom v tuzemsku bolo oslobodené od dane, b) by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane alebo, c) tento tovar je určený bezprostredne na ďalšie dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu alebo na územie tretieho štátu a toto dodanie je oslobodené od dane s možnosťou odpočítania dane. V súvislosti s aplikáciou zákona č. 222/2004 Z. z. je treba aplikova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správcom dane na základe žiadosti o medzinárodnú výmenu informácií podľa čl. 5 Nariadenia rady č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti DPH, belgická daňová správa v odpovedi na žiadosť potvrdila, že pri preverovaných obchodných prípadoch išlo o ... belgickou daňovou správou získané v rámci medzinárodnej výmeny informácií podľa čl. 5 nariadenia Rady č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti DPH. Dôkazy boli správcom dane získané v konaní zákonným spôsobom a správne a logicky boli aj .
Právna veta: Správca dane nie je povinný preukázať existenciu daňovej transakcie, ale v rámci daňovej kontroly overuje, či daňový subjekt deklarovanú daňovú transakciu podľa predložených daňových dokladov. Nesplnenie hmotnoprávnych podmienok nie je možné odpustiť a zákonodarca vzhľadom na ľahkú zneužiteľnosť odpočtu DPH požaduje, aby platiteľ, ktorý nárok na odpočet uplatňuje, preukázal existenciu zákonných podmienok uvedených v § 49 ods. 1 a 2 písm. a/ a v § 51 ods. 1 písm. a/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH). V tejto súvislosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... členských štátov nedodržali lehoty stanovené v Nariadení Rady (ES) zo dňa 07. 10. 2003 č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty“. Ústavný súd SR v tomto svojom rozhodnutí zároveň zdôraznil, že „výklad ustanovení ... dôvodu požiadania o medzinárodnú výmenu daňových informácií v zmysle v zmysle čl. 5 Nariadenia č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty. Na základe výsledkov z daňovej kontroly vydal správca dane dodatočný platobný výmer zo .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.