Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11251

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2847 dokumentov
381 dokumentov
56 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Obnova konania
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa názoru súdu protokol o výsledku kontroly vykonanej v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z., bol vypracovaný po právoplatnom ukončení pôvodného daňového konania, a teda po právoplatnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR č. 1020503/1/530793-987043/2012/4897 zo dňa 16.05.2012. Pre žalobcu ako účastníka pôvodného daňového konania išlo o novú skutočnosť, ktorú nad všetky pochybnosti nemohol v pôvodnom konaní uplatniť bez vlastného zavinenia. Pokiaľ ide o posúdenie otázky, či uvedené nové skutočnosti vyplývajúce z protokolu o výsledku kontroly vykonanej v súlade so zákonom č. 10/1996 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/46/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018200505 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Mališová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1018200505.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzan
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V prvom rade sa správny súd zaoberal otázkou, či žalobou napadnuté rozhodnutie je spôsobilým predmetom súdneho prieskumu. Pre posúdenie tejto otázky je rozhodujúce znenie ust. § 7 ods. 1 písm.e) SSP, v zmysle ktorého sa nepreskúmavajú tie procesné rozhodnutia, ktoré nemohli mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania. Z uvedeného znenia zákona a contrario vyplýva, že spôsobilým predmetom súdneho prieskumu sú tie rozhodnutia procesnej povahy, ktoré takúto ujmu môžu spôsobiť. Zákonodarca výslovne stanovil, že postačuje možnosť, iba určitá potencionalita, takéhoto dopadu na su ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 14Sa/24/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3021200093 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 07. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr Eva Vékonyová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3021200093.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne sudkyňou JUDr. Evou Vékonyovou v právnej veci žalob
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Žalobná námietka ohľadom nesprávnosti postupu inšpektora práce, nezrozumiteľnosti a nepreskúmateľnosti podkladov pre rozhodnutie je nedôvodná, pretože podľa § 16 ods. 5 zákona č. 125/2006 Z. z. fyzická osoba a právnická osoba je na požiadanie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce povinná poskytnúť informácie potrebné na výkon inšpekcie práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Podľa poznámky (č. 7) k uvedenému zákonnému ustanoveniu osobitným predpisom, ktorý by mohol zamedziť povinnosti poskytnúť informácie danej fyzickej osobe a právnickej osobe v rámci inšpekcie práce, je zákon č. 21 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8S/47/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7019200323 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Bystrianská ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7019200323.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach ako správny súd v senáte zloženom z predsední
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Konanie o priestupkoch v zmysle ZSI je iba návrhovým konaním, kedy oznamovateľ spáchania priestupku, ktorý musí byť zároveň postihnutou osobou spáchaním priestupku (§ 21a ods. 3 ZSI) je povinný vo svojom návrhu presne uviesť - označiť toho kto je postihnutou osobou, koho považuje za páchateľa priestupku a tiež to kedy a akým spôsobom bol priestupok spáchaný (§ 21a ods. 4 ZSI). Iba ak podaný návrh spĺňa všetky tieto náležitosti má možnosť príslušný orgán verejnej správy o takomto návrhu ďalej meritórne konať. Vymedzenie zákonných náležitosti návrhu na prejednanie priestupku však nemôže znamenať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/210/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017201984 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Marián Degma ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1017201984.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedu senátu Mg
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd uvádza, že vyvlastňovacie konanie začína na návrh vyvlastniteľa (§ 9 ods. 1), ktorému dáva zákon o vyvlastňovaní právo (nie však povinnosť) podať tzv. „spoločný návrh“ na spoločné prejednanie veci z dôvodu hospodárnosti vyvlastňovacieho konania vo veciach, ktoré majú vzájomnú súvislosť v predmete vyvlastňovania alebo osobe vyvlastňovaného. V takom prípade vyvlastňovací orgán podľa povahy veci vydá spoločné rozhodnutie o vyvlastnení alebo samostatné rozhodnutia o vyvlastnení na každého vyvlastňovaného. Výkladom ustanovenia § 9 ods. 4 a contrario teda možno dospieť k záveru, že vyvla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/3/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200005 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5019200005.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súd poznamenáva, že ak by mala byť poskytnutá medzinárodná ochrana štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na území SR, nič mu nebránilo dobrovoľne sa prihlásiť na ktoromkoľvek Policajnom zbore Slovenskej republiky a žiadať napríklad o poskytnutie azylu, ak by dobrovoľne preukázal svoj útek z krajiny pôvodu pre neľudské zaobchádzanie a iné okolnosti, ktoré sú uvádzané v zápisnici o zadržaní. Iba v týchto prípadoch je možné vziať do úvahy nadnárodné akty a ich záväznosť pre Slovenskú republiku, popri aplikácii vnútroštátnej úpravy. Vzhľadom na situáciu, plynúceho letného a jesenného obdobia, kedy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Sp/28/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014200741 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Styková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7014200741.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou, v právnej veci navrho
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Napriek tomu, že podľa § 172 ods. 1 vety prvej zákona o sociálnom poistení sa na konanie vo veciach sociálneho poistenia všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje, nemožno v preskúmavanom administratívnom konaní upustiť od vyžadovania aspoň minimálnych požiadaviek kladených na konania a rozhodnutia správnych orgánov (...) v zmysle ktorého musia byť správne rozhodnutie formulované v jednoduchej, jasnej a zrozumiteľnej podobe a musia obsahovať primerané zdôvodnenie obsahujúce skutkové a právne dôvody, pre ktoré bolo vydané. Rovnako, s prihliadnutím na vývoj v judikatúre Najvyššieho súdu Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 47Sa/9/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200142 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Monika Kadlicová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2019200142.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred sudkyňou Mgr. Monikou Kadlicovou v právnej v
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa názoru správneho súdu pokiaľ bude vydané riadne rozhodnutie s možnosťou podať voči nemu odvolanie, bude vecou žalobcu, či sa rozhodne voči nemu podať tento riadny opravný prostriedok a ak áno, potom budú závery správcu dane podrobené prieskumu odvolacím orgánom. Aký bude mať na danú skutkovú a právnu problematiku názor odvolací orgán, za súčasného stavu administratívneho konania nie je známe. Na tomto nič nemení ani tvrdenie žalobcu o akejsi politizácii témy vracania dane a platenia úroku a o prijatí akéhosi „rozhodnutia" MF SR k tejto téme. Pokiaľ nebude vyslovený právny názor pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/122/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200615 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5019200615.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky sená
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Popri danej zásadnej argumentácii vzťahujúcej sa na obsah žaloby súd dáva do pozornosti účastníkov konania aj Ústavou Slovenskej republiky garantované právo vlastniť majetok, dané článkom 20 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu a iba majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Účastník konania B. K. ako stavebník realizoval drobnú stavbu v súlade s právnymi podmienkami uvedenými v oznámení k ohláseniu drobnej stavby z 28.12.2011 a východiskovými údajmi obsiahnutými v jeho oznámení drobnej stavby z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/21/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200208 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7015200208.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa a čle
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Stavebný úrad môže povoliť, respektíve nepovoliť výnimku z rozhodnutia o chránenom území, ochrannom pásme a stavebnej uzávere v správnom konaní na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Výnimka zo zákazu alebo obmedzenia niektorých činností v území je zmenou rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme alebo o stavebnej uzávere. Je potrebné poukázať na § 41 ods. 2 Stavebného zákona, podľa ktorého výnimku možno povoliť len v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy. Správny poriadok v ust. § 19 ods. 3 v spojení s ust. § 140 Stavebného zákona upravuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4S/20/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8013200433 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Zoľáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8013200433.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľák
MENU