Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9365

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2835 dokumentov
334 dokumentov
56 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Obnova konania
Právna veta: Podľa názoru súdu protokol o výsledku kontroly vykonanej v súlade so zákonom č. 10/1996 Z. z., bol vypracovaný po právoplatnom ukončení pôvodného daňového konania, a teda po právoplatnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR č. 1020503/1/530793-987043/2012/4897 zo dňa 16.05.2012. Pre žalobcu ako účastníka pôvodného daňového konania išlo o novú skutočnosť, ktorú nad všetky pochybnosti nemohol v pôvodnom konaní uplatniť bez vlastného zavinenia. Pokiaľ ide o posúdenie otázky, či uvedené nové skutočnosti vyplývajúce z protokolu o výsledku kontroly vykonanej v súlade so zákonom č. 10/1996 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/46/2018 1018200505 16. 01. 2020 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:KSBA:2020:1018200505.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Mališovej a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Marty Barkovej v právnej veci žalobcu: VINÁRSTVO Viničky s.r.o., 076 34 Ladmovce 186, IČO: 36 5
Právna veta: Žalobná námietka ohľadom nesprávnosti postupu inšpektora práce, nezrozumiteľnosti a nepreskúmateľnosti podkladov pre rozhodnutie je nedôvodná, pretože podľa § 16 ods. 5 zákona č. 125/2006 Z. z. fyzická osoba a právnická osoba je na požiadanie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce povinná poskytnúť informácie potrebné na výkon inšpekcie práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Podľa poznámky (č. 7) k uvedenému zákonnému ustanoveniu osobitným predpisom, ktorý by mohol zamedziť povinnosti poskytnúť informácie danej fyzickej osobe a právnickej osobe v rámci inšpekcie práce, je zákon č. 21 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8S/47/2019 7019200323 11. 02. 2021 JUDr. Dana Bystrianská ECLI:SK:KSKE:2021:7019200323.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Bystrianskej a členiek senátu JUDr. Petry Vysaníkovej a JUDr. Diany Bičovej, v právnej veci žalobcu: Cassovia Build, s.r.o., Jarmočná 3, Košice
Právna veta: Správny súd uvádza, že vyvlastňovacie konanie začína na návrh vyvlastniteľa (§ 9 ods. 1), ktorému dáva zákon o vyvlastňovaní právo (nie však povinnosť) podať tzv. „spoločný návrh“ na spoločné prejednanie veci z dôvodu hospodárnosti vyvlastňovacieho konania vo veciach, ktoré majú vzájomnú súvislosť v predmete vyvlastňovania alebo osobe vyvlastňovaného. V takom prípade vyvlastňovací orgán podľa povahy veci vydá spoločné rozhodnutie o vyvlastnení alebo samostatné rozhodnutia o vyvlastnení na každého vyvlastňovaného. Výkladom ustanovenia § 9 ods. 4 a contrario teda možno dospieť k záveru, že vyvla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/3/2019 5019200005 24. 11. 2020 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2020:5019200005.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Jany Vargovej (sudca spravodajca) a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: A/ F. Q., bytom W. XXX
Právna veta: Konanie o priestupkoch v zmysle ZSI je iba návrhovým konaním, kedy oznamovateľ spáchania priestupku, ktorý musí byť zároveň postihnutou osobou spáchaním priestupku (§ 21a ods. 3 ZSI) je povinný vo svojom návrhu presne uviesť - označiť toho kto je postihnutou osobou, koho považuje za páchateľa priestupku a tiež to kedy a akým spôsobom bol priestupok spáchaný (§ 21a ods. 4 ZSI). Iba ak podaný návrh spĺňa všetky tieto náležitosti má možnosť príslušný orgán verejnej správy o takomto návrhu ďalej meritórne konať. Vymedzenie zákonných náležitosti návrhu na prejednanie priestupku však nemôže znamenať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/210/2017 1017201984 02. 07. 2020 Mgr. Marián Degma ECLI:SK:KSBA:2020:1017201984.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Mariána Degmu a sudcov JUDr. Andrey Kriškovej a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobkyne: Y. K.Š., J. B. XX, XXX XX J., zastúpenej: Mgr. Erika Mar
Právna veta: Súd poznamenáva, že ak by mala byť poskytnutá medzinárodná ochrana štátnemu príslušníkovi tretej krajiny na území SR, nič mu nebránilo dobrovoľne sa prihlásiť na ktoromkoľvek Policajnom zbore Slovenskej republiky a žiadať napríklad o poskytnutie azylu, ak by dobrovoľne preukázal svoj útek z krajiny pôvodu pre neľudské zaobchádzanie a iné okolnosti, ktoré sú uvádzané v zápisnici o zadržaní. Iba v týchto prípadoch je možné vziať do úvahy nadnárodné akty a ich záväznosť pre Slovenskú republiku, popri aplikácii vnútroštátnej úpravy. Vzhľadom na situáciu, plynúceho letného a jesenného obdobia, kedy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Sp/28/2014 7014200741 08.07.2014 JUDr. Eva Styková ECLI:SK:KSKE:2014:7014200741.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Juditou Jurákovou, v právnej veci navrhovateľa: W. G. Q., U.. XX.XX.XXXX, Š. D. K., F. Č. Z. H. Ú. D. Q. D. V. H. E., R. XX, XXX XX E., zastúpeného Centrom právnej pomoci, kancelária Košice, Moyzes
Právna veta: Napriek tomu, že podľa § 172 ods. 1 vety prvej zákona o sociálnom poistení sa na konanie vo veciach sociálneho poistenia všeobecný predpis o správnom konaní nevzťahuje, nemožno v preskúmavanom administratívnom konaní upustiť od vyžadovania aspoň minimálnych požiadaviek kladených na konania a rozhodnutia správnych orgánov (...) v zmysle ktorého musia byť správne rozhodnutie formulované v jednoduchej, jasnej a zrozumiteľnej podobe a musia obsahovať primerané zdôvodnenie obsahujúce skutkové a právne dôvody, pre ktoré bolo vydané. Rovnako, s prihliadnutím na vývoj v judikatúre Najvyššieho súdu Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 47Sa/9/2019 2019200142 20. 08. 2020 Mgr. Monika Kadlicová ECLI:SK:KSTT:2020:2019200142.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred sudkyňou Mgr. Monikou Kadlicovou v právnej veci žalobkyne: Okresná prokuratúra Trnava, Vajanského 22, 918 67 Trnava, proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava, V. Clementisa 24/A, 917 22 Tr
Právna veta: Podľa názoru správneho súdu pokiaľ bude vydané riadne rozhodnutie s možnosťou podať voči nemu odvolanie, bude vecou žalobcu, či sa rozhodne voči nemu podať tento riadny opravný prostriedok a ak áno, potom budú závery správcu dane podrobené prieskumu odvolacím orgánom. Aký bude mať na danú skutkovú a právnu problematiku názor odvolací orgán, za súčasného stavu administratívneho konania nie je známe. Na tomto nič nemení ani tvrdenie žalobcu o akejsi politizácii témy vracania dane a platenia úroku a o prijatí akéhosi „rozhodnutia" MF SR k tejto téme. Pokiaľ nebude vyslovený právny názor pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/122/2019 5019200615 17. 03. 2020 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2020:5019200615.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Jany Vargovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: CZT Ružomberok, s.r.o., so sídlom Bystri
Právna veta: Popri danej zásadnej argumentácii vzťahujúcej sa na obsah žaloby súd dáva do pozornosti účastníkov konania aj Ústavou Slovenskej republiky garantované právo vlastniť majetok, dané článkom 20 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu a iba majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Účastník konania B. K. ako stavebník realizoval drobnú stavbu v súlade s právnymi podmienkami uvedenými v oznámení k ohláseniu drobnej stavby z 28.12.2011 a východiskovými údajmi obsiahnutými v jeho oznámení drobnej stavby z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/21/2015 7015200208 21. 01. 2016 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2016:7015200208.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca v právnej veci žalobcu Okresného prokurátora Spišská Nová Ves, Elektrárenská č. 1, 052 01 Spišská Nová
Právna veta: S prihliadnutím na nespornú skutočnosť, že žalobkyňa si nesplnila voči Sociálnej poisťovni registračnú povinnosť v súlade s ustanovením § 228 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, možno v danom prípade konštatovať, že účinky vznesenia námietky premlčania práva predpísať penále, predpokladané ustanovením § 147 ods. 1 citovaného zákona, vzhľadom na porušenie povinnosti vyplývajúcej žalobkyni z § 228 ods. 3 citovaného zákona, nenastali. Explicitné vylúčenie aplikácie inštitútu premlčania práva predpísať poistné ustanovením § 147 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v hypotéze predpokladá porušenie pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 47Sa/9/2020 2020200171 11. 02. 2021 Mgr. Monika Kadlicová ECLI:SK:KSTT:2021:2020200171.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave sudkyňou Mgr. Monikou Kadlicovou v právnej veci žalobkyne X. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y. XXXX/XX, XXX XX T., právne zastúpenej Mgr. Michalom Ferčákom, advokátom so sídlom Bernolákova 1652/29, 955 01 Topoľčany, p
Právna veta: Stavebný úrad môže povoliť, respektíve nepovoliť výnimku z rozhodnutia o chránenom území, ochrannom pásme a stavebnej uzávere v správnom konaní na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby. Výnimka zo zákazu alebo obmedzenia niektorých činností v území je zmenou rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme alebo o stavebnej uzávere. Je potrebné poukázať na § 41 ods. 2 Stavebného zákona, podľa ktorého výnimku možno povoliť len v odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi štátnej správy. Správny poriadok v ust. § 19 ods. 3 v spojení s ust. § 140 Stavebného zákona upravuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4S/20/2013 8013200433 16.01.2014 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2014:8013200433.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a sudkýň Mgr. Magdalény Želinskej a JUDr. Evy Slávikovej v právnej veci žalobcu Z. X., bytom v S. č. XXX, právne zastúpenej JUDr. Jánom Hovančákom, advoká
MENU