Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1756

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

669 dokumentov
146 dokumentov
29 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správne konanie, v ktorom správny orgán rozhoduje o zaistení cudzinca podľa Zák. č. 404/2011 o pobyte cudzincov, prebieha jednak podľa príslušných ustanovení tejto právnej normy, jednak podľa ustanovení Správneho poriadku, v subsidiárnej pôsobnosti k tomuto zákonu (§ 120 ods. 1). Výsledkom tohto konania môže byť rozhodnutie, ktorým sa významnou mierou zasiahne do ústavných práv fyzickej osoby. Preto je nevyhnutné zo strany správneho orgánu viesť konanie tak, aby boli dôsledne rešpektované všetky procesné práva účastníka konania, ktoré mu vyplývajú nielen zo zákona o pobyte cudzincov, ale aj zo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Sp/78/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1014201761 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr Janka Richterová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1014201761.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, sudca JUDr. Janka Richterová, v právnej veci navr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd zastáva názor, že ak došlo ku akejkoľvek zmene pomerov, ktorá by prípadne mohla odôvodňovať zmenu administratívneho rozhodnutia - v tomto prípade stavebného povolenia, je možné dosiahnuť nápravu v konaní, ktoré je upravené príslušným právnym predpisom, v tomto prípade zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Podľa názoru súdu osobitný zákon v danej veci zakladá právomoc stavebného úradu, aby nariadil odporcovi ako vlastníkovi stavby naprojektovať a vybudovať novú kotolňu, resp. uložil odporcovi, aby zvýšil korunu komína, resp. uložil odporcovi, aby sa napojil na cen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Revúca 3C/516/2012 6812208976 07.01.2013 JUDr. Peter Csank ECLI:SK:OSRA:2013:6812208976.2 Uznesenie Okresný súd v Revúcej v právnej veci navrhovateľa: D. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom X., Z. XX/X proti odporcovi: Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, Bratislava, IČO: 35 793 783 o návrhu na začatie konania o: 1/ naprojektovanie a vybudovanie novej kotolne na
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Fiktívne rozhodnutia o nesprístupnení informácie podliehajú súdnemu prieskumu v rámci správneho súdnictva podľa druhej hlavy piatej časti O.s.p., ale neobsahujú žiadne dôvody, pre ktoré povinná osoba odmietla požadované informácie poskytnúť. Takéto fiktívne rozhodnutia predstavujú síce určitú formu rozhodnutia podľa zákona č. 211/2000 Z.z., avšak vznikli z dôvodu nečinnosti povinnej osoby. Právo na prístup k informáciám je súčasťou práva slobody prejavu a patrí medzi politické práva. V danom prípade možno pod pojem „v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo“, ktorý je formulovaný v ustanove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sži/4/2013 6012200883 10.10.2013 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2013:6012200883.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: Ing. M. C., Y. U., právne zastúpený: JUDr. Zuzana Kollárová, advo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Niet pochýb o tom, že zák. č. 66/2009 Z.z., ktorý v ust. § 4 predpokladá možnosť zriadenia vecného bremena zo zákona, otázku náhrady za takéto obmedzenie vlastníckeho práva nerieši. V ust. § 4 však zákon odkazuje na úpravu obsiahnutú v § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka. Pri riešení otázky náhrady za obmedzenie vlastníckych práv je preto potrebné z týchto ustanovení vychádzať. 34. Pri úvahách o otázke náhrady za obmedzenie vlastníckych práv touto formou nemožno opomenúť, že zák. č. 66/2009 Z.z. poskytnutie náhrady vlastníkovi pozemku pod stavbou v podobe náhradného pozemku podmienil ochoto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/72/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 0019202042 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Popovičová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:0019202042.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Po
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z formulácie skutkovej podstaty priestupku upraveného v § 47 ods. 1 písm. a/ priestupkového zákona vyplýva, že priestupku podľa tohto ustanovenia sa dopustí každý, kto neuposlúchne výzvu, ktorú verejný činiteľ urobil pri výkone svojej právomoci, tj. právomoci zverenej mu zákonom. Na základe takéhoto zákonného splnomocnenia sa výslovne ukladá povinnosť niečo vykonať, určitého konania sa zdržať alebo niečo strpieť. Výzva je pritom bezprostredným úkonom a nepredchádza jej formalizovaný právny postup s jej adresátom. Neuposlúchnutím výzvy preto nebude nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím (n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 10Sa/22/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7018200566 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Tkáč ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7018200566.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Pavlom Tkáčom v právnej veci žalobcu S. O.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zo spisového materiálu mal správny súd preukázané, že jedným z dôvodom nepriznania právnej pomoci žalobcovi bola skutočnosť nepredloženia relevantných dôkazov a neopísanie skutkových okolností sporu, na základe ktorých chcel žalobca podať správnu žalobu. Ak bol správny orgán toho názoru, že z podania žalobcu nie je zrejmé, na akom skutkovom a právnom základe chce podať žalobu, bolo povinnosťou žalovaného v súlade so zásadou súčinnosti vyzvať žalobcu na preukázanie a predloženie požadovaných skutočností, resp. dôkazov podľa § 10 ods. 1 zákona. Ak tak žalovaný neučinil a nepostupoval za úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/59/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3018200176 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2019:3018200176.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Aleny Radičo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oprávnená držba je faktické ovládanie veci alebo vykonávanie práva späté s vôľou nakladať s nimi ako so svojimi v dobrej viere, že držiteľovi veci alebo vykonávateľovi práva, tieto patria. Podľa obyčajového práva platného na území Slovenska do 31. decembra 1950 pri skutočnej držbe sa vždy predpokladalo, že je po práve a opak sa musel dokazovať. Predpoklad oprávnenosti držby vyplýval aj z ustanovenia § 145 ods. 2 O.z. č. 141/1950 Zb.. Rovnako v súčasnosti platný O.z. v ustanovení § 130 ods. 1 vychádza pri pochybnostiach z predpokladu oprávnenosti držby. Pri pochybnostiach o charaktere držby vše ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26Co/175/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2508899852 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jozef Mačej ECLI: ECLI:SK:KSTT:2017:2508899852.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Jozefa Mačeja a sudcov JU
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie § 88a ods. 1 písm. c) zákona o pobyte cudzincov, umožňuje žalovanému zaistiť žiadateľa o udelenie azylu, ktorý je už zaistený podľa § 88 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), ak na dosiahnutie účelu zaistenia nie je možné využiť iné menej závažné prostriedky, a ktorý podal žiadosť o udeleniu azylu, ak existuje dôvodné podozrenie, že podal žiadosť o udeleniu azylu s cieľom oddialiť alebo zmariť jeho administratívne vyhostenie (pozri, napr. rozsudok NS SR 1Sža/40/2014 z 04.11.2014).

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Sa/10/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7020200150 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Hvišč, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7020200150.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Ondrejom Hviščom, PhD., v právnej veci
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: V tomto kontexte dáva súd za pravdu právnemu zástupcovi žalobcu, ktorý uviedol, že nie označenie dokladu, ktorým sa vykoná vyúčtovanie peňažného príspevku podľa § 37 ods. 10 zákona, nie jeho forma, ale obsah dokladu (ktorým sa vykoná vyúčtovanie), jeho súvis s účelom právnej normy a preukázateľnosť vykonania prác, na ktoré bol použitý peňažný príspevok, je podstatné pre posúdenie, či bol splnený účel právnej normy a tým aj povinnosť účastníka správneho konania vykonať vyúčtovanie poskytnutého peňažného príspevku, navyše pokiaľ sám po vykonanom sociálnom prieskume (šetrení v teréne) konštatoval ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 25Sa/16/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5017200143 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Nora Tomková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5017200143.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou Mgr. Norou Tomk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Tu krajský súd rovnako ako aj žalobca poukazuje, že pracovnoprávny vzťah vznikol tým, že žalobca zveril zamestnancovi nákladné motorové vozidlo, prideľoval mu prácu, kde z tohto vzťahu je jednoznačná danosť vôle oboch strán smerujúca k založeniu pracovnoprávneho pomeru a súčasne tohto zamestnanca aj riadne zaevidoval v odvodovej povinnosti na sociálnej a zdravotnej poisťovni. Tieto skutočnosti nerozporoval ani sám žalovaný a preto podľa názoru krajského súdu nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty nelegálneho zamestnania zo strany žalobcu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/25/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2018200098 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2018200098.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pa
MENU