Nájdené rozsudky pre výraz: administratívny delikt

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 108

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

65 dokumentov
9 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 23 ods.3 posledná veta zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. Takýmto všeobecným predpisom je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). To znamená, že správne orgány musia v konaní a pri rozhodovaní dodržiavať najmä základné zásady správneho konania (§ 3), ustanovenia správneho poriadku týkajúce sa zisťovania podkladom pre rozhodnutie (§ 32 a nasl.) a ustanovenia správneho poriadku zakotvujúce finálne štádium spr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sp/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200795 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7012200795.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci navrhova
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súd v prvom rade zdôrazňuje, že ust. § 107 stavebného zákona neviaže plynutie lehoty na začatie správneho konania vo veci postihu za porušenie zákona, ale na vedomosť správneho orgánu, bez ohľadu na to, či správne konanie bolo alebo nebolo začaté. V nadväznosti na to považuje aplikáciu právneho predpisu na zistený stav za nadmieru formalistickú, nemajúci oporu v zákone. Bez ohľadu na osobitné zákonné ustanovenia upravujúce výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 99 Stavebného zákona) a inštitúciu Slovenskej stavebnej inšpekcie (§ 123a Stavebného zákona) treba zdôrazniť význam ust. § 123a ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 14S/54/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2013200369 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2013200369.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Kataríny Bencz
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Na prvotné preverenie osoby uchádzača o zamestnanie a jeho schopností slúži vstupný pohovor, prípadne výberové konanie. Potom, ako sa zamestnávateľ rozhodne uchádzača o zamestnanie prijať (pracovný pohovor alebo výberové konanie nevylučuje určitý primeraný rozsah testovania manuálnych zručností), je jeho oprávnením dojednať si skúšobnú dobu, počas ktorej preverí, či zamestnanec je naozaj schopný plniť svoje pracovné úlohy. Inštitút skúšobnej doby umožňuje tak zamestnávateľovi, ako zamestnancovi, overiť, či im pracovný pomer vyhovuje a napokon aj ukončenie dojednaného pracovného pomeru po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/136/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6017200647 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6017200647.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zložen
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Žalovaný nevysporiadal dôsledne s obsahom argumentácie žalobcu, ktorý namietal, že za predmetné vozidlo uhradil diaľničnú známku a totožnosť daného vozidla je definovaná jeho VIN číslom. U vozidla počas platnosti diaľničnej známky došlo iba k zmene evidenčného čísla (v súvislosti preregistráciou do iného okresu), teda za vozidlo aj v čase kontroly bola preukázateľne uhradená diaľničná známka. Zákon o diaľničnej známke pritom postihuje nesplnenie úhrady diaľničnej známky, čo však nie je tento prípad, pretože žalobca za predmetné vozidlo v čase kontroly diaľničnú známku mal uhradenú. Jeho pochyb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/193/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7019200967 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Tkáč ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7019200967.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tkáča a člen
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podmienky na uloženie sankcie sú upravené v § 50 zákona č. 581/2004 Z. z. tak, že ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo ak úrad zistí porušenie povinností ustanovených v § 46 ods. 1 podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov, môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania na jeden rok. Z uvedeného je zrejmé, že žalobca sa mýli, keď sa domnieva, že podkladom rozhodnutia by malo byť zistenie, kto a akou mierou sa pričinil o nenap ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 24S/180/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012201486 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Novotná ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:1012201486.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako správny súd v senáte zloženom z pre
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: a/ obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b/ adresa prevádzkarne, c/ dátum predaja, d/ názov a množstvo výrobku alebo druh služby, e/ cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Zo strany inšpektorov došlo ku kontrolnému nákupu a tiež aj to, že obsluhujúci predavač nevydal kupujúcim inšpektorom v postavení spotrebiteľov doklad o kúpe. Ak žalobca tvrdil, že kontrolovanej osobe nebolo preukázané, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/127/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016201319 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7016201319.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tama
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/198/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018201631 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 08. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Dzurdzík PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1018201631.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mic
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20S/69/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2018200173 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2018200173.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundz
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/114/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015201126 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2018:7015201126.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach ako správny súd (ďalej len „súd") v senáte zloženom z pr
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 1To/32/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4621010064 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 05. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislav Libant ECLI: ECLI:SK:KSNR:2022:4621010064.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a členov senátu JUDr. Štefana
MENU