Nájdené rozsudky pre výraz: adresa na doručovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4653

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

700 dokumentov
213 dokumentov
822 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pre posúdenie otázky, či si žalobkyňa ako zamestnanec voči svojmu zamestnávateľovi splnila oznamovaciu povinnosť uviesť zamestnávateľovi zmenu adresy na doručovanie písomností, však bolo podľa odvolacieho súdu irelevantné, či M. X. pri odovzdávaní potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti žalobkyne jej zamestnávateľovi ešte aj ústne upozornila na skutočnosť, že žalobkyňa sa bude zdržovať na adrese, rozdielnej od jej adresy trvalého pobytu. Potrebnú informáciu o zmenenej adrese, na ktorej sa bude žalobkyňa zdržovať, a ktorú je zároveň nutné považovať aj za zmenu adresy na doručovanie písomností ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9CoPr/4/2020 1316213701 03. 06. 2021 JUDr. Magdaléna Floreková ECLI:SK:KSBA:2021:1316213701.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Magdalény Florekovej a členov senátu JUDr. Romana Huszára a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci žalobkyne: W. X., I.. XX.X.XXXX, Z. Z., N. X, zastúpen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvej inštancie správne skutkovo ustálil, že oznámenie o konaní schôdze bolo vykonané obvyklým spôsobom doručovania takéhoto oznámenia v bytovom dome t. j. vyvesením oznamu na tabuli v bytovom dome, a zároveň vhodením oznamu každému vlastníkovi do schránky, a v tomto smere si osvojil tvrdenia žalovaného, ktoré neboli žalobkyňou rozporované. Hoci pre účinné doručenie písomného oznámenia o schôdzi v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. nepostačuje vyvesenie oznámenia na vchodových dverách alebo v spoločných priestoroch bytového domu, za dostatočné sa považuje doručenie vhodením listinn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Co/52/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1415204571 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vlčková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1415204571.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Civilný sporový poriadok pre naplnenie fikcie doručenia podľa ust. § 111 ods. 3 vyžaduje základnú podmienku, a to nemožnosť doručenia písomnosti na adresu podľa § 106 C.s.p., čo znamená, že súd vyčerpal možnosť doručiť na tzv. inú adresu (t.j. inú ako adresu evidovanú v registri obyvateľov pri fyzickej osobe alebo inú ako adresu zapísanú v obchodnom alebo inom verejnom registri pri právnických osobách, ak má súd k dispozícii takúto inú adresu adresáta) a následne sa nepodarilo doručiť adresátovi písomnosť ani na adresu podľa § 106 ods. 1 písm. a) a b) C.s.p.. Ak sa vráti nedoručená zásielka sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31Cob/136/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2219200769 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Vyskočová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2219200769.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Vyskočovej a členov senátu JUDr. T
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Vo vzťahu k povinnosti otca plniť si vyživovaciu povinnosť voči maloletému odvolací súd poukazuje na ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine, a to, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť. Podľa odseku 3 tohto ustanovenia je každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery, teda aj otec maloletého, ktorý poberá len sociálne dávky a je G. povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu, a to vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Okresný s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16CoP/5/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6719203133 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivica Hanusková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6719203133.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd môže nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov. Matka maloletého, ktorá navrhla nariadiť predbežné opatrenie, osvedčila potrebnosť dočasnej úpravy pomerov účastníkov. Účelom predbežného opatrenia je rýchla a dočasná úprava práv účastníkov súdneho konania. Pred jeho nariadením sa nevykonáva ani dokazovanie, ale je potrebné, aby základné predpoklady, tak, ako vyplývajú z ustanovení § 74 až § 77 O.s.p., boli osvedčené. Súd považoval za osvedčenú potrebu dočasnej úpravy vzťahov rodičov k maloletému, medzi ktorými nedošlo ku dohode.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17CoP/90/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3113214072 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3113214072.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o mal. Y. R., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpeného opatrovn
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 4 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch stanovuje, že zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu a taxatívne stanovuje, aké náležitosti musí zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovať. Absencia niektorých týchto náležitostí nespôsobuje neplatnosť zmluvy, ak už bol poskytnutý spotrebiteľský úver a spotrebiteľ ho začal čerpať alebo ak bol dodaný tovar alebo poskytnutá služba, z dôvodu ochrany spotrebiteľa. Sankcia neplatnosti by neprimerane tvrdo dopadala na spotrebiteľa, ktorý by tým stratil výhodu splátok, a mohol by sa tak dostať do ťažko riešiteľnej situá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9Co/245/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2712208265 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Klepancová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2712208265.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Klep
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa právnej teórie pristúpenie k záväzku spočíva v tom, že k doterajšiemu dlžníkovi pristupuje ďalší, konkrétne ten, kto bez dohody s dlžníkom (hoci aj bez jeho súhlasu a proti jeho vôli) uzavrie s veriteľom písomnú dohodu, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok. Tento dlžník sa potom stáva dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a bude s ním zaviazaný spoločne a nerozdielne (solidárne).

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/154/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6311208600 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Podhorová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6311208600.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky se
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Ustanovenie § 9 Daňového poriadku je kogentným zákonným ustanovení a nedáva dotknutým subjektom na výber z viacerých možností. Pokiaľ sa v § 9 ods. 3 Daňového poriadku uvádza, že v tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu, nemožno z toho nijakým výkladom vydedukovať, že daňový subjekt by mohol mať pre jedno daňové konanie v rovnakom čase viacej zástupcov. Hoci nie je vylúčené, aby sa v priebehu konania daňový subjekt dal zastúpiť aj viacerými zástupcami, avšak dikcia § 9 ods. 3 Daňového poriadku neumožňuje zastúpenie viacerými osobami súčas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/185/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017201341 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1017201341.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ust. § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak poistený má proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho právo na poistiteľa, a to do výšky plnenia, ktoré mu poistiteľ poskytol. V danom prípade ide o úpravu prechodu práva poisteného proti inému na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou. Ide o zákonný prechod práva na poisťovňu, tzv. subrogačný postih, ktorý je obmedzený výškou sumy (poistného plnenia), ktorú vyplatil poisťovateľ poistenému. Tento postihový nárok poisťovateľa má charakter nároku na náhradu škody sui generis, ktorý ako taký nie je ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/278/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5112228849 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5112228849.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Výklad obsahu právneho úkonu má svoje hranice a podľa § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemôže ani súd nahradiť či meniť už urobené prejavy vôle. Platí zásada, že ak sa slová zhodujú s vôľou konajúceho, tam nie je priestor pre žiadny výklad. Ak je obsah právneho úkonu zaznamenaný písomne, určitosť prejavu vôle je daná obsahom listiny, na ktorej je zachytený. Nestačí, že účastníkovi právneho vzťahu je jasné, čo je obsahom tejto zmluvy, ak to nie je poznateľné z jej textu. Určitosť písomného prejavu vôle je objektívnou kategóriou a taký prejav vôle by nemal vzbudzovať dôvodné pochybnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/463/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5415200438 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Beniačová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5415200438.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky s
MENU