Nájdené rozsudky pre výraz: adresa na doručovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4195

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

592 dokumentov
198 dokumentov
822 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vo vzťahu k povinnosti otca plniť si vyživovaciu povinnosť voči maloletému odvolací súd poukazuje na ust. § 62 ods. 1 Zákona o rodine, a to, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť. Podľa odseku 3 tohto ustanovenia je každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery, teda aj otec maloletého, ktorý poberá len sociálne dávky a je G. povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu, a to vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Okresný s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoP/5/2020 6719203133 26. 03. 2020 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2020:6719203133.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a sudcov Mgr. Štefana Baláža a JUDr. Alexandra Mojša vo veci starostlivosti súdu o maloletého H. A., nar. XX. XX. XXXX, trvale byt
Právna veta: Súd môže nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby boli dočasne upravené pomery účastníkov. Matka maloletého, ktorá navrhla nariadiť predbežné opatrenie, osvedčila potrebnosť dočasnej úpravy pomerov účastníkov. Účelom predbežného opatrenia je rýchla a dočasná úprava práv účastníkov súdneho konania. Pred jeho nariadením sa nevykonáva ani dokazovanie, ale je potrebné, aby základné predpoklady, tak, ako vyplývajú z ustanovení § 74 až § 77 O.s.p., boli osvedčené. Súd považoval za osvedčenú potrebu dočasnej úpravy vzťahov rodičov k maloletému, medzi ktorými nedošlo ku dohode.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17CoP/90/2013 3113214072 31.07.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3113214072.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti súdu o mal. Y. R., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpeného opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny W., pracovisko Z., dieťa rodičov: J. R., bytom X. XX, adresa pre doručovanie: K. C. X. a Y. R., bytom X. XX
Právna veta: Ustanovenie § 4 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch stanovuje, že zmluva o spotrebiteľskom úvere musí mať písomnú formu a taxatívne stanovuje, aké náležitosti musí zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovať. Absencia niektorých týchto náležitostí nespôsobuje neplatnosť zmluvy, ak už bol poskytnutý spotrebiteľský úver a spotrebiteľ ho začal čerpať alebo ak bol dodaný tovar alebo poskytnutá služba, z dôvodu ochrany spotrebiteľa. Sankcia neplatnosti by neprimerane tvrdo dopadala na spotrebiteľa, ktorý by tým stratil výhodu splátok, a mohol by sa tak dostať do ťažko riešiteľnej situá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/245/2013 2712208265 18.03.2014 JUDr. Mária Klepancová ECLI:SK:KSTT:2014:2712208265.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Klepancovej a členiek senátu JUDr. Evy Barcajovej a JUDr. Evy Behranovej v právnej veci navrhovateľa: Home Credit Slovakia, a.s., Piešťany, Teplická 7434/147, IČ
Právna veta: Výklad obsahu právneho úkonu má svoje hranice a podľa § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemôže ani súd nahradiť či meniť už urobené prejavy vôle. Platí zásada, že ak sa slová zhodujú s vôľou konajúceho, tam nie je priestor pre žiadny výklad. Ak je obsah právneho úkonu zaznamenaný písomne, určitosť prejavu vôle je daná obsahom listiny, na ktorej je zachytený. Nestačí, že účastníkovi právneho vzťahu je jasné, čo je obsahom tejto zmluvy, ak to nie je poznateľné z jej textu. Určitosť písomného prejavu vôle je objektívnou kategóriou a taký prejav vôle by nemal vzbudzovať dôvodné pochybnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/463/2015 5415200438 25. 11. 2015 Mgr. Katarína Beniačová ECLI:SK:KSZA:2015:5415200438.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a členov senátu Mgr. Františka Dulačku a Mgr. Márie Kašíkovej, v právnej veci navrhovateľa: ROVS JANEX, s.r.o., so sídlom Koso
Právna veta: Ustanovenie § 9 Daňového poriadku je kogentným zákonným ustanovení a nedáva dotknutým subjektom na výber z viacerých možností. Pokiaľ sa v § 9 ods. 3 Daňového poriadku uvádza, že v tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu, nemožno z toho nijakým výkladom vydedukovať, že daňový subjekt by mohol mať pre jedno daňové konanie v rovnakom čase viacej zástupcov. Hoci nie je vylúčené, aby sa v priebehu konania daňový subjekt dal zastúpiť aj viacerými zástupcami, avšak dikcia § 9 ods. 3 Daňového poriadku neumožňuje zastúpenie viacerými osobami súčas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/185/2017 1017201341 09. 12. 2020 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2020:1017201341.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: FINANCE CONSULT, s.r.o., IČO: 4
Právna veta: Novela Občianskeho zákonníka vykonaná zákonom č. 102/2014 Z. z. definitívne expressis verbis vyriešila výkladové rozdiely, na ktoré sa odvoláva žalobca (doplnením § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka) tak, že na všetky právne vzťahy, v ktorých stranou je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva. Z dôvodovej správy k zákonu vyplýva, že cieľom jej prijatia je odstrániť výkladové problémy v otázke použitia Občianskeho alebo Obchodného zákonníka na spotrebiteľské vzťahy, s nimi súvisiace vzťahy a osobitne vzť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 27Co/5/2018 3817209040 27. 02. 2018 JUDr. Ľubica Bajzová ECLI:SK:KSTN:2018:3817209040.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Bajzovej a sudkýň JUDr. Aleny Záhumenskej a Mgr. Martiny Trnavskej žalobcu: B. proti žalovanej: Y., o zaplatenie 1.629,31 eur s príslušenstvom, na odvolanie ž
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 79 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. ustanovuje lehotu, v ktorej úrad môže začať konanie o uložení pokuty ako zákonnú podmienku tak, že úrad môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr do 3 rokov odo dňa keď toto porušenie nastalo. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zákonodarca ustanovil subjektívnu lehotu pre začatie správneho konania úradu o uložení pokuty do jedného roka keď sa dozvedel o porušení zákona a objektívnu lehotu do troch rokov keď toto porušenie nastalo ako zákonný predpoklad pre ulože ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/110/2014 2014200486 07.05.2015 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2015:2014200486.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Róberta Foltána v právnej veci žalobcu: MACH TRADE, spol. s r.o., so sídlom Niklová ul., 926 01 Sereď, IČO: 31 347
Právna veta: Podľa právnej teórie pristúpenie k záväzku spočíva v tom, že k doterajšiemu dlžníkovi pristupuje ďalší, konkrétne ten, kto bez dohody s dlžníkom (hoci aj bez jeho súhlasu a proti jeho vôli) uzavrie s veriteľom písomnú dohodu, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok. Tento dlžník sa potom stáva dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a bude s ním zaviazaný spoločne a nerozdielne (solidárne).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/154/2013 6311208600 29.04.2014 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2014:6311208600.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Podhorovej a členov senátu JUDr. Petra Priehodu a JUDr. Anny Snopčokovej v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Paj
Právna veta: V obchodno-záväzkových vzťahoch nárok na zmluvnú pokutu vzniká aj vtedy, pokiaľ dôjde k porušeniu právnej povinnosti bez ohľadu na zavinenie zmluvnej strany. Jedná sa teda o objektívnu zodpovednosť za porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Znamená to, že bez ohľadu na zavinenie, pokiaľ dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti na ktorú je viazaná zmluvná pokuta, vzniká veriteľovi nárok na zmluvnú pokutu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/68/2019 6217206180 08. 08. 2019 JUDr. Marián Blaha ECLI:SK:KSBB:2019:6217206180.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Blahu, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej v právnej veci žalobcu Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 0
Právna veta: V zmysle ust. § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak poistený má proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho právo na poistiteľa, a to do výšky plnenia, ktoré mu poistiteľ poskytol. V danom prípade ide o úpravu prechodu práva poisteného proti inému na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou. Ide o zákonný prechod práva na poisťovňu, tzv. subrogačný postih, ktorý je obmedzený výškou sumy (poistného plnenia), ktorú vyplatil poisťovateľ poistenému. Tento postihový nárok poisťovateľa má charakter nároku na náhradu škody sui generis, ktorý ako taký nie je ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11Co/278/2014 5112228849 11.08.2014 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2014:5112228849.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Romana Tichého a JUDr. Adriany Gallovej v právnej veci navrhovateľa: KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Gr
MENU