Nájdené rozsudky pre výraz: adresa súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 545

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

68 dokumentov
37 dokumentov
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu neobstojí námietka žalobkyne, týkajúca sa nesprávnej aplikácie § 17 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov, keď jej súd nepriznal náhradu trov právneho zastúpenia titulom náhrady za stratu času jej právneho zástupcu pri jeho cestách do miesta poskytovania úkonov právnej služby na súde. Rozlišovanie mestských obvodov v súvislosti s priznávaním náhrady za stratu času je nepoužiteľné kritérium, pretože pri uliciach na hranici jednotlivých obvodov môže byť vzdialenosť medzi adresou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 14Co/614/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1208225122 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Javorčíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1208225122.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobkyne: W.. S. W.Š., I.. XX.X.XXXX, Z. K. X, Y., zast. adv
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 250a veta prvá OSP, žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia žalobcu v správnom súdnictve je možné odstrániť tým, že žalobca predloží súdu doklad o tom, že má právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná, alebo ak takéto vzdelanie nemá, dodatočne si zvolí kvalifikovaného zástupcu a k žalobe pripojí jemu udelené plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu s príslušným poučením o následkoch tejto nečinnosti, s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4012200675 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Molnárová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4012200675.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: A. J. Secret Consulting, s.r.o., so sídlom Svetlá 1, Bratisla
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom poistenia zodpovednosti za škodu je vznik povinnosti poistiteľa za poistného plniť, až vznikne škoda, za ktorú poistený zodpovedá. Teda poisťovateľovi vzniká povinnosť ochraňovať poisteného. V prípade porušenia povinností poisteným, poistiteľ mal pôsobiť výchovne na poisteného. V prípade porušenia povinnosti poisteným z dôvodu zabezpečenia výchovného účelu poistiteľovi vznikne právo na primeranú náhradu toho, čo za poisteného plnil.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/198/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611216888 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7611216888.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje aj na úpravu § 13 ods.3 zák.č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom ku dňu uzavretia úverovej zmluvy, z ktorej vyplýva, že aj v prípade, ak by od zmluvy o úvere odstúpil spotrebiteľ (teda dlžník z úverovej zmluvy), aj vtedy by musel zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď spotrebiteľský úver začal čerpať, a to až do splatenia istiny. Nie je preto žiaden zákonný dôvod na to, aby dlžník neplatil úroky z úveru do splatenia úveru aj v prípade, keď od zmluvy o úvere odstúpil veriteľ.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Co/19/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6616213237 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kmeťová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6616213237.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z preds
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Je nutné rozlišovať medzi pojmom súd a sudcovia a z hľadiska zásad spravodlivého procesu citlivo zvažovať ich vzťah v posudzovaných súvislostiach. Nezodpovedá právnym pomerom priliehavosť názoru o mechanickom vzťahu medzi súdom a sudcami tohto súdu. Vzťah sudcov je pri výkone rozhodovacej činnosti riadený princípom prezumpcie nezávislosti súdnej moci, ktorá nepodlieha subjektívnym pocitom sudcov pri ich rozhodovaní a nie je ničím zaťažovaná v ich postojoch voči súdu. Pôsobenie sudcov na určitom súde je vždy objektívne dané, len sama táto skutočnosť nemôže byť dôvodom ich vylúčenia. Sudcovia ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/297/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5612210950 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Mária Kašíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5612210950.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd Žilina, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. K
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Je právom a zároveň povinnosťou účastníka zúčastniť sa nariadeného pojednávania. Pojednávanie môže byť odročené iba z dôležitého dôvodu. V zmysle ust. § 101 ods. 2 O. s. p., súd pokračuje v konaní aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takéhoto účastníka, prihliadne pritom na obsah spisu a doposiaľ vykonané dôkazy.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/184/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5612210498 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5612210498.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka sa darca môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V tomto ustanovení je upravený osobitný spôsob zániku darovacieho vzťahu, ku ktorému dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojím správaním k darcovi alebo členom jeho rodiny. Za členov rodiny darcu treba považovať predovšetkým jeho manžela, rodičov a deti a spravidla tiež ostatných príbuzných v priamom rade ako aj súrodencov, výnimočne aj ďalšie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9Co/403/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2112223637 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Barcajová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2112223637.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajove
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podmienkou pre podanie návrhu na zrušenie rozsudku pre zmeškanie je existencia ospravedlniteľného dôvodu pre zmeškanie lehoty na podanie vyjadrenia k žalobe (hoci inak boli procesné podmienky pre vydanie rozsudku pre zmeškanie žalovaných splnené). Kontumačný rozsudok môže byť zrušený iba v prípade, že žalovaný požiada o jeho zrušenie, ak lehotu na podanie vyjadrenia k žalobe preukázateľne zmeškal z ospravedlniteľného dôvodu. Pokiaľ ide o posúdenie existencie ospravedlniteľného dôvodu podľa § 277 ods. 1 CSP tak odvolací súd má za to, že súd prvej inštancie v tomto prípade správne uzavrel, že ta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31CoZm/8/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2119212672 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Lucia Mizerová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2119212672.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: Mgr. Lucia Mizerová a sudcov: Mgr. Maroš Fekete a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak aj medzi žalobcom a žalovanou nebolo vyporiadané BSM (č. l. 114, 115 spisu), uplynutím lehoty na vyporiadanie BSM stanovenej v zákone sa bezpodielové spoluvlastníctvo k bytu pretransformovalo na podielové (§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka), čo znamená, že spoluvlastníctvo k bytu aj keď v inej forme je stále možné vyporiadať.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/826/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6312203774 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Danica Kočičková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6312203774.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Danice
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka, neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. Podstata právnej úpravy uvedenej v ustanovení § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka spočíva v tom, že ak nájomca, ktorému prenajímateľ dal výpoveď z nájmu bytu, chce zániku nájmu zabrániť, nemá inú možnosť, než v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa doručenia výpovede podať návrh na súd o neplatnosť výpovede, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/49/2011 1111210600 25.02.2013 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2013:1111210600.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I v Bratislave, v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom v právnej veci navrhovateľky: P. S., bytom Š. XX, Bratislava, občan SR, zastúpená JUDr. Ivan Jánošík, advokát, Klincová 37, Bratislava, P.O.BOX 2 Bratislava 15, 810 0
MENU