Nájdené rozsudky pre výraz: adresa uvedená v obchodnom registri

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 333

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

62 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 18 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení, zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí patrí za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť a pri pracovných cestách v zahraničí náhrada výdavkov ako pri zahraničnej pracovnej ceste. Ak zamestnanca nasledujú do miesta výkonu práce v zahraničí aj osoby, ktoré sa považujú za rodinu zamestnanca (§ 2 ods. 4), možno zamestnancovi poskytnúť za dni cesty do tohto miesta a späť náhradu preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných ubytovacích výdavkov a preukázaných potrebn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Malacky 5C/155/2008 1407211595 15.01.2013 JUDr. Miroslav Rudinský ECLI:SK:OSMA:2013:1407211595.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Malacky pred samosudcom JUDr. Miroslavom Rudinským, v právnej veci navrhovateľa: H. proti odporcovi: N. zast.: opatrovníčkou S., pracovníčkou Okresného súdu K., o zaplatenie mzdy za prácu a stravného, takto rozhodol: Od
Právna veta: Príkazná zmluva upravuje vzťah medzi príkazcom, ktorý dáva príkazníkovi určitý príkaz na vykonanie niečoho. Upravuje teda vnútorný vzťah medzi oboma účastníkmi - upravuje ich vzájomné práva a povinnosti. Na úpravu tohto vnútorného vzťahu sa nevyžaduje určitá forma. Príkazník však spravidla koná za príkazcu voči tretím osobám a na to, aby mohol konať za príkazcu, musí mať od príkazcu splnomocnenie vo forme plnomocenstva. V zmysle § 728 Občianskeho zákonníka, odmena sa poskytne len vtedy, keď bola dohodnutá alebo je obvyklá. Podstatný rozdiel medzi nákladmi vynaloženými pri vykonávaní príkazu a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 8Cb/38/2012 2312206810 18.09.2012 JUDr. Mário Karaffa ECLI:SK:OSGA:2012:2312206810.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Galante v konaní vedenom pred sudcom JUDr. Máriom KARAFFOM v právnej veci žalobcu: JUDr. Peter Mihalda, advokát so sídlom Bratislava, Gogoľova 58, IČO: 30816009 zastúpený JUDr. Tomášom Kišacom, nar. 31.12.1985, bytom Topoľč
Právna veta: Vo všeobecnosti rozsudok pre zmeškanie žalovaného predstavuje osobitný druh súdneho rozhodnutia, ktorý je následkom procesnej pasivity žalovaného v sporovom konaní. Tento inštitút vychádza z toho, že v kontradiktórnom procese majú byť nositeľmi procesnej aktivity sporové strany, teda nielen žalobca, ale aj žalovaný, ak chce v spore procesne obstáť, musí vyvíjať iniciatívu vo forme procesnej obrany. V opačnom prípade je sankciou to, že skutkovým základom kontumačného rozsudku je žalobcom tvrdený skutkový stav. Ak sa žalovaný nedostaví na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/26/2019 3514209080 26. 06. 2019 JUDr. Darina Legerská ECLI:SK:KSTN:2019:3514209080.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členiek senátu JUDr. Ivici Čelkovej a Mgr. Ivany Šlesarovej, v spore žalobcu: GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom 811
Právna veta: Pre účinky doručenia v predmetnej právnej veci je rozhodujúce, že konateľ právneho zástupcu žalobcu (ako oprávnená osoba v zmysle § 25 ods. 1 posledná veta správneho poriadku) fyzicky rozhodnutie žalovaného prevzal 6. augusta 2012 z adresy Bratislava, Moyzesova 8, čo potvrdil vlastnoručným podpisom. U právnických osôb je vylúčené „zdržiavanie sa v mieste doručovania", preto ani § 25 ods. 2 správneho poriadku v súvislosti so vznikom fikcie doručenia neupravuje skutočnosť „zdržiavania sa", resp. „nezdržiavania sa" v mieste doručovanie tak, ako je to v prípade fyzických osôb (§ 24 správneho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sži/12/2013 1012202075 22.08.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:1012202075.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, konajúci advokát Doc. JUDr. Branislav Fridrich
Právna veta: V danom prípade nebola splnená ani jedna z týchto dvoch podmienok, pretože na dodávateľských faktúrach plnenie nebolo vôbec špecifikované a nebolo ani preukázané, že by mohli plnenie poskytnúť dodávateľské spoločnosti. V danom prípade totiž nebolo preukázané, že by zdaniteľné obchody prebehli a že ich materiálne výsledky reálne existujú. Pokiaľ žalobca uvádza, že existencia predmetu plnenia bola jednoznačne preukázaná listinnými dôkazmi, predovšetkým faktúrami, zmluvami a výsluchmi žalobcu či dodávateľov, ide o jeho pohľad na vec, ktorý však nekorešponduje s vykonaným dokazovaním. Správn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/76/2018 5018200207 02. 04. 2019 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2019:5018200207.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Martinčekovej a členov senátu JUDr. Zuzany Jančárovej a JUDr. Jany Vargovej, v právnej veci žalobcu: WEGA Martin, v.o.s., so sídlom R. Viesta
Právna veta: Zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva povinnosť vydať jeden spoločný protokol k daňovej kontrole vedenej spoločne k viacerým zdaňovacím obdobiam na základe jedného Oznámenia o zahájení daňovej kontroly, ako to bolo i v danom posudzovanom prípade. Súd nemôže súhlasiť preto s argumentáciu žalovaného, že v takomto prípade bolo jeho povinnosťou vyčkať v rozsahu celej daňovej kontroly (teda aj v rozsahu zdaňovacích samostatných období bez interkomunitárnych obchodných transakcií) na výsledky medzinárodnej výmeny informácii, pre tento dôvod daňovú kontrolu prešiť en bloc, a vydať jeden spoločn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/269/2016 1016202560 13. 07. 2017 JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI:SK:KSBA:2017:1016202560.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci žalobcu: JOPI TRADE, spol. s r. o., so
Právna veta: Ak zamestnanec nie je ochotný vykonávať pridelenú prácu podľa pracovnej zmluvy, nemá právny nárok na náhradu mzdy, aj keď predtým vyhlásil, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával. (...) Nenastúpenie zamestnanca do práce po výzve zamestnávateľa, má potom za následok porušenie pracovných povinností zamestnanca. Obsahom pracovnoprávneho vzťahu sú práva a povinnosti zmluvných strán upravené v pracovnej zmluve. Ak zamestnanec podľa pracovnej zmluvy nekoná (dostavením sa do zamestnania v stanovenom pracovnom čase), nielenže porušuje pracovnú disciplínu, ale pripravuje sa aj o zárob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10CoPr/4/2020 2112208850 28. 10. 2020 JUDr. Gabriela Brišková ECLI:SK:KSTT:2020:2112208850.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Briškovej a členiek senátu JUDr. Zlatice Javorovej a JUDr. Terézie Mecelovej v spore žalobkyne: Ing. X. L., nar. XX. K. XXXX, bytom U. XXXX/XX, L. X., zas
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26S/4/2015 4015200171 14. 01. 2016 Mgr. Erik Németh ECLI:SK:KSNR:2016:4015200171.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: RELCO s.r.o., so sídlom Okružná 3239, Modra, IČO: 36 541 818 (do 15.12.2015 DEBET INVEST, s. r. o., so sídlom Okružná 3239, Modra, IČO: 46 514 791, do 18.03.2015 CITY CENTER SERVIS s.r.o., so sídlom Tehelná 50/16, Nitra, IČ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/33/2013 2112203614 30. 07. 2013 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2013:2112203614.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/ a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256, zastúpeného advokátom JUDr. Jánom Šoltésom, Karadžičova 8 proti žalovanému: SV - Centrum, s.r.o., Hlavná 34/2, 917 02 Tr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/269/2010 1109235377 30.09.2010 JUDr. Elena Erbenová ECLI:SK:KSBA:2010:1109235377.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Uždaroji akciné bendrové „Tegros investicija", Kirtimu g. 67, LT-02244 Vilnius, Litva, zast. JUDr. Ing. Michalom Guttmannom, advokátom, Pionierska ul. č. 15, Bratislava, proti žalovanému: GYNEX, s. r. o., Na L
MENU