Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095127
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: adresa uvedená v obchodnom registri


Približný počet výsledkov: 579 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: adresa uvedená v obchodnom registri
  • adresa nájdené 113907 krát v 51693 dokumentoch
  • uvedeny nájdené 2065402 krát v 353214 dokumentoch
  • v nájdené 20861480 krát v 422307 dokumentoch
  • obchodny nájdené 909146 krát v 117798 dokumentoch
  • register nájdené 307881 krát v 87307 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 37 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov


Právna veta: Pre účinky doručenia v predmetnej právnej veci je rozhodujúce, že konateľ právneho zástupcu žalobcu (ako oprávnená osoba v zmysle § 25 ods. 1 posledná veta správneho poriadku) fyzicky rozhodnutie žalovaného prevzal 6. augusta 2012 z adresy Bratislava, Moyzesova 8, čo potvrdil vlastnoručným podpisom. U právnických osôb je vylúčené „zdržiavanie sa v mieste doručovania", preto ani § 25 ods. 2 správneho poriadku v súvislosti so vznikom fikcie doručenia neupravuje skutočnosť „zdržiavania sa", resp. „nezdržiavania sa" v mieste doručovanie tak, ako je to v prípade fyzických osôb (§ 24 správneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . V žiadosti o poskytnutie informácie bola adresa právneho zástupcu žalobcu uvedená ako Bratislava, Moyzesova 8, čo v tom čase zodpovedalo adrese uvedenej v obchodnom registri. Právny zástupca žalobcu však zmenu svojej adresy správnemu orgánu v administratívnom konaní neoznámil. Preto žalovaný rozhodnutie doručoval na adresu, ktorú .
Právna veta: Príkazná zmluva upravuje vzťah medzi príkazcom, ktorý dáva príkazníkovi určitý príkaz na vykonanie niečoho. Upravuje teda vnútorný vzťah medzi oboma účastníkmi - upravuje ich vzájomné práva a povinnosti. Na úpravu tohto vnútorného vzťahu sa nevyžaduje určitá forma. Príkazník však spravidla koná za príkazcu voči tretím osobám a na to, aby mohol konať za príkazcu, musí mať od príkazcu splnomocnenie vo forme plnomocenstva. V zmysle § 728 Občianskeho zákonníka, odmena sa poskytne len vtedy, keď bola dohodnutá alebo je obvyklá. Podstatný rozdiel medzi nákladmi vynaloženými pri vykonávaní príkazu a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalovaného, pričom po ukončení sporu mu vyúčtoval náklady súvisiace so zastupovaním, ktoré však žalovaný žalobcovi nezaplatil. Žalovanému bolo doručované na adresu uvedenú v obchodnom registri, pričom na tejto adrese žalovaný doručenie neprevzal, avšak fikciou doručenia má doručenie vykázané a súd v súlade s ustanovením § .
Právna veta: Zo žiadneho zákonného ustanovenia nevyplýva povinnosť vydať jeden spoločný protokol k daňovej kontrole vedenej spoločne k viacerým zdaňovacím obdobiam na základe jedného Oznámenia o zahájení daňovej kontroly, ako to bolo i v danom posudzovanom prípade. Súd nemôže súhlasiť preto s argumentáciu žalovaného, že v takomto prípade bolo jeho povinnosťou vyčkať v rozsahu celej daňovej kontroly (teda aj v rozsahu zdaňovacích samostatných období bez interkomunitárnych obchodných transakcií) na výsledky medzinárodnej výmeny informácii, pre tento dôvod daňovú kontrolu prešiť en bloc, a vydať jeden spoločn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... POLARON s.r.o., a že spoločnosť RICHI RESTAURANT&CATERING s.r.o. je nekontaktná, na adrese uvedenej v Obchodnom registri nesídli, na uvedenej adrese sa nenachádza ani poštová schránka s označením spoločnosti, uvedená spoločnosť so správcom dane ... ktorá je od 09.04.2014 právnym nástupcom spoločnosti POLARON, s.r.o. je nekontaktná, na adrese uvedenej v Obchodnom registri nesídli, nenachádza sa tam ani poštová schránka s označením spoločnosti, uvedená spoločnosť so správcom dane nespolupracuje, zásielky .
Právna veta: V danom prípade nebola splnená ani jedna z týchto dvoch podmienok, pretože na dodávateľských faktúrach plnenie nebolo vôbec špecifikované a nebolo ani preukázané, že by mohli plnenie poskytnúť dodávateľské spoločnosti. V danom prípade totiž nebolo preukázané, že by zdaniteľné obchody prebehli a že ich materiálne výsledky reálne existujú. Pokiaľ žalobca uvádza, že existencia predmetu plnenia bola jednoznačne preukázaná listinnými dôkazmi, predovšetkým faktúrami, zmluvami a výsluchmi žalobcu či dodávateľov, ide o jeho pohľad na vec, ktorý však nekorešponduje s vykonaným dokazovaním. Správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... subdodávateľsky prostredníctvom DAHN STAV s.r.o., Páričkova 18, Bratislava. Daňový subjekt DAHN STAV s.r.o. fyzicky nesídli na adrese uvedenej v obchodnom registri, nespolupracuje so správcom dane a nepreberá si poštové zásielky. Čo sa týka vyjadrenia konateľa Tibora Saitza, vyjadril sa už pri .
Právna veta: Podľa § 18 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v platnom znení, zamestnancovi s miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve v zahraničí patrí za dni cesty do miesta výkonu práce v zahraničí a späť a pri pracovných cestách v zahraničí náhrada výdavkov ako pri zahraničnej pracovnej ceste. Ak zamestnanca nasledujú do miesta výkonu práce v zahraničí aj osoby, ktoré sa považujú za rodinu zamestnanca (§ 2 ods. 4), možno zamestnancovi poskytnúť za dni cesty do tohto miesta a späť náhradu preukázaných cestovných výdavkov, preukázaných ubytovacích výdavkov a preukázaných potrebn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z dôvodu, že zamestnávateľ sa žalobcovi vyhýba. Odporca sa k návrhu na začatie konania nevyjadril. Zásielky sa z adresy uvedenej v obchodnom registri vracali s reláciou adresát neznámy a iná adresa sídla odporcu nie je známa. Súd z uvedeného dôvodu v zmysle ... z dôvodu, že zamestnávateľ sa žalobcovi vyhýba. Odporca sa k návrhu na začatie konania nevyjadril. Zásielky sa z adresy uvedenej v obchodnom registri vracali s reláciou adresát neznámy a iná adresa sídla odporcu nie je známa. Súd z uvedeného dôvodu v .
... tlačovom titule Nový Čas za čo žalobca žalovanému vystavil faktúru, ktorá v lehote splatnosti zaplatená nebola. Žalovanému bolo doručované na adresu uvedenú v obchodnom registri, pričom na tejto adrese žalovaný zásielky preberané neboli, avšak fikciou doručenia má žalovaný doručenie vykázané a súd v súlade s .
... , s.r.o. so sídlom Námestie baníkov 2, Rožňava je zapísaná v obchodnom registri od 16. 08. 2006. Žalovaný na adrese uvedenej v obchodnom registri ako sídlo spoločnosti zásielku súdu obsahujúcu predvolanie na pojednávanie určené na deň 06. 11. 2012, žalobu a prílohu žaloby neprezval .
... aj tvrdení žalovaného v 1. rade, keď žalovaný v 2. rade sa k návrhu nevyjadril a zásielky na poslednej známej adrese uvedenej v obchodnom registri nepreberá. Súd vykonaným dokazovaním považoval skutkový stav za dostatočne preukázaný na rozhodnutie vo veci samej a zároveň potreba ďalších dôkazov .
... ods. 2, ods. 6 O.s.p. odporcovi ustanovil opatrovníčku z dôvodu, že odporca nepreberá zásielky na adrese uvedenej v obchodnom registri s tým, že konateľ odporcu Rastislav Ruman býva v Srbsku. Súd vykonal dokazovanie oboznámením výpisu z obchodného registra ... ods. 2, ods. 6 O.s.p. odporcovi ustanovil opatrovníčku z dôvodu, že odporca nepreberá zásielky na adrese uvedenej v obchodnom registri s tým, že konateľ odporcu Rastislav Ruman býva v Srbsku. Súd vykonal dokazovanie oboznámením výpisu z obchodného registra .
... žalovanému doručiť do vlastných rúk, preto bol uznesením zo dňa 3.1.2012 zrušený. Súd zistil, že žalovaný zásielky na adrese uvedenej v obchodnom registri nepreberá, zásielky sa vracajú s tým, že adresát neznámy. Zásielky sa žalovanému nepodarilo doručiť ani prostredníctvom polície. Polícia oznámila, že .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.