Nájdené rozsudky pre výraz: advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 285

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
17 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení z 13. 10. 2009 sp. zn. 5Cdo 120/2009 vyslovil názor, že námietka premlčania práva je námietkou právnou a neuplatňuje sa ňou taká skutočnosť, ktorú je účastník povinný tvrdiť v zmysle § 101 ods. 1 O. s. p. najneskôr do vyhlásenia uznesenia súdu prvého stupňa, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie, najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Zo žiadneho ustanovenia práva hmotného alebo procesného nevyplýva, že by žalovaný musel uplatniť námietku premlčania v určitom štádiu konania; z povahy námietky pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/261/2014 6613212604 20.05.2015 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2015:6613212604.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a Mgr. Dušana Ďuriana, v právnej veci žalobcu H.. K. G., advokáta, so sídlom Advo
Právna veta: Keďže správca komunikácie vykonávajúci verejnú správu pozemných komunikácií je pri tomto výkone orgánom verejnej správy, nevzťahuje sa na neho možnosť daná v Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR (každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané), ale vzťahuje sa na neho Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákona, a teda pri výkone preneseného výkonu štátnej správy nemôže postupovať nad rámec zákona, tzn. používať analogický inštitút súkromného práva napr. zmluvné zastúpenie, poverenie a splnomocnenie. K ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/489/2011 1410211107 21.11.2012 JUDr. Darina Kriváňová ECLI:SK:KSBA:2012:1410211107.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Darina Kriváňová a členovia senátu: JUDr. Mária Hajdínová a JUDr. Ayše Pružinec Erenová, v právnej veci navrhovateľa: Q. Č. O. - W. Q., IČO: XX XXX XXX, B. K.
Právna veta: Občianskoprávna úprava vychádza z prezumpcie zavinenia, teda zavinenie sa predpokladá, avšak len pri nedbanlivostnom zavinení. Občiansky zákonník umožňuje zbaviť sa zodpovednosti (tzv. exkulpáciu) a to zo strany samotného škodcu. Občiansky zákonník v ustanovení § 441 upravuje aj situáciu, kedy škoda nevznikla len následkom konania škodcu, ale že k jej vzniku prispel aj samotný poškodený. V tomto prípade žalovaný tvrdil, že ku škode žalobcu na zdraví došlo aj jeho spoluzavinením a týmto vlastne aj odôvodňoval ním vykonané krátenie plnenia poistenej sumy. Pre záver o zavinení poškodeného m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 35C/464/2009 7109231142 24.04.2012 JUDr. Lenka Protznerová ECLI:SK:OSKE1:2012:7109231142.4 Rozhodnutie Okresný súd Košice I v konaní pred sudkyňou JUDr. Lenkou Protznerovou v právnej veci žalobcu: S. v zastúpení: JUDr. Antonom Hencovským, advokátkom, Františkánska 3, 040 01 Košice, proti žalovanému: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefa
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/412/2011 1110224236 27.08.2012 JUDr. Danica Michalková ECLI:SK:KSBA:2012:1110224236.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: PNEUMAT INTERNATIONAL, s. r. o., Galantská č. 699/8, Dunajská Streda, IČO: 31443320, zast. JUDr. Evou Skačániovou, advokátkou, Korzo Bélu Bartóka č. 789/3, Dunajská Streda, proti odporcovi: AUTOTREND T
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/321/2011 6111209765 11.01.2012 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2012:6111209765.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa O.. D. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom S. XXX, zastúpeného Beňo & Partners advokátska kancelária, s. r. o., so sídlom Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, IČO: 44 250 029, proti odporcovi MPL TRADING spol
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/24/2019 3019200042 17. 05. 2021 Mgr. Michal Kulich ECLI:SK:KSTN:2021:3019200042.4 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: T M G , a.s., so sídlom Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza, IČO: 31 645 909, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou OLŠOVSKÝ, spol. s r.o., so sídlom G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza, IČO: 50 595 652, proti žalovanému:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/71/2013 6111217578 15.04.2013 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2013:6111217578.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľky: H. S., nar. XX. XX. XXXX, bytom XXX XX O. O., W. XX, zastúpená splnomocnenou advokátkou : JUDr. Dana Leštáková, PhD., Advokátska kancelária 821 07 Bratislava, Bebravská 3
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7Cbi/6/2009 7506211859 04. 02. 2022 JUDr. Jana Bellásová ECLI:SK:KSKE:2022:7506211859.9 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v spore žalobcu: Ing. Dušan Ivančo, Jána Švermu 7, 071 01 Michalovce, správca konkurznej podstaty úpadcu Roľnícke družstvo Družstevná pri Hornáde, so sídlom 044 31 Družstevná pri Hornáde, IČO: 31 733 492, zastúpený JUDr. Emíliou Hambaleko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/32/2013 8812207643 08. 04. 2014 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2014:8812207643.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: EXPOTRUBIE M, s.r.o. Družstevná 535/57, Sačurov, IČO: 45 564 582, zastúpeného advokátom JUDr. Jozefom Mišlinom, Južná trieda 9, Košice, proti odporcovi: BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, Hencovce, IČO: 36 445 461, o z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/191/2013 1410213059 31. 05. 2013 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2013:1410213059.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: R. A., R. E. XX, R., zast. JUDr. Martinom Rohaľom Iľkivom, advokátom so sídlom Timravina 9, Bratislava, proti odporcovi: C. H., R. D. X, R., o zaplatenie 2.200 Eur s príslušenstvom, na odvolanie navrhovat
MENU