Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093241
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: advokát


Približný počet výsledkov: 143450 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: advokát
  • advokat nájdené 345687 krát v 143450 dokumentochPrávna veta: Osoba, ktorej bol poskytnutý nárok na poskytovanie právnej pomoci, je povinná v zmysle § 13 ods. 2 zákona o poskytovaní právnej pomoci poskytovať určenému advokátovi a odporcovi potrebnú súčinnosť. Vo vzťahu k advokátovi sa jedná najmä o informačné povinnosti o skutočnostiach alebo zmenách skutočností týkajúcich sa konania, v ktorom je táto osoba advokátom zastúpená. Ide teda o informácie, nevyhnutné pre riadne zastupovanie zastúpenej osoby jej (určeným) zástupcom. Súd má za to, že neprimerané zahlcovanie advokátov vlastnými podnetmi zo strany navrhovateľa nemožno žiadnym spôsobom subsumovať p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/154/2012 1012201976 03.12.2014 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2014:1012201976.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Šramkom v právnej veci navrhovateľa: L. T. W., bytom Š. XX, U., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava, o opravnom prostriedku .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1, ods. 2 písm. c) z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom podľa tohto zákona je osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, sa do obchodného registra nezapisujú a ich oprávnenie podnikať sa opiera o osobitný predpis. Ide o taký druh podnikania, ktoré v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 12C/100/2012 2112224042 14.12.2012 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:OSTT:2012:2112224042.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava v konaní pred sudkyňou JUDr. Zlaticou Javorovou v právnej veci navrhovateľky: C.. K. M., rod. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom L. V., D. XXX/XX, proti odporcovi: U.. C.. P. M., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom M. XXXX/X, Z., zastúpenému .
Právna veta: Zmyslom ust. § 150 ods. 2 O. s. p. podľa dôvodovej správy k novele Občianskeho súdneho poriadku uskutočnenej zákonom č. 384/2008 Z. z. účinným od 15.10.2008 bolo umožniť súdu znížiť, prípadne nepriznať trovy, ktoré sú voči pohľadávke v drobných veciach neprimerané. Cieľom súdnych konaní v drobných sporoch v súlade s dôvodovou správou má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Spoločnosti, ktoré takéto pohľadávky hromadne uplatňujú majú možnosť výberu advokáta, ktorý pris ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/28/2013 1212211309 31.01.2013 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2013:1212211309.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Q. K. J..P.., so sídlom: M.. P. XX, XXX XX Q. Q., IČO: XX XXX XXX, zastúpený: KUBINEC PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o., IČO: 36 851 574, SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, proti odporkyni: S. P., nar. XX.XX.XXXX, .
Právna veta: : Práceneschopnosť právneho zástupcu nebráni jeho schopnosti preberať poštové zásielky. Ani skutočnosť, že právna zástupkyňa navrhovateľa bola v čase prevzatia napadnutého rozsudku vyčiarknutá zo zoznamu advokátov, nemá vo vzťahu k riadnemu doručeniu rozsudku zástupcovi účastníka žiadnu relevanciu. Poukázal na § 28 ods. 3 O.s.p. s tým, že toto ustanovenie analogicky platí, aj pokiaľ ide o vyčiarknutie advokáta zo zoznamu advokátov, keďže dochádza de facto k zániku plnomocenstva na zastupovanie v súdnom konaní, resp. k ukončeniu zastupovania účastníka advokátom. Súd nemá žiadnu povinnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 14Co/104/2013 1210217157 22.05.2013 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2013:1210217157.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: K. X., Q.. Q. J..H.., T. X, B., D.: XX XXX XXX, do 22.8.2012 zast. JUDr. Barborou Takácsovou, Pohraničná 7, Komárno, proti odporcovi: V. K. F.., Q.J. XX, B., zast. JUDr. Allanom Böhmom, advokátom, Jesenského 2, .
Právna veta: V ust. § 93 ods. 2 O.s.p. zákonodarca zvýšil ochranu spotrebiteľov, keď umožnil na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Z ust. § 18 O.s.p. vyplýva, že účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. V zmysle ust. § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. V zmysle § 25 ods. 1 O.s.p. ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. V zmysl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/154/2013 3612200454 31.03.2015 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2015:3612200454.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľa M., zastúpeného K. proti odporcom 1/ P., 2/ E., za účasti vedľajšieho .
Právna veta: V zmysle § 137 O.s.p. sa za trovy konania okrem iného považujú aj odmena za zastupovanie, ak je zástupcom advokát. Právo nechať sa zastupovať advokátom v súdnom spore priznáva súdna prax aj fyzickým osobám s právnickým vzdelaním, ba aj advokátom (v palmárnych sporoch). Druhy trov konania sú v ustanovení § 137 O.s.p. vymenované len príkladmo. Môžu to teda byť aj iné trovy vzniklé pri účelnom uplatňovaní, alebo bránení práva na súde. Vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti, ako majú účastníci konania. Výnimku tvoria len tzv. dispozičné úkony, a to či už disponujúce s konaním (napr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 14Co/20/2013 8812206621 27.09.2013 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2013:8812206621.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava 851 01, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, právne zastúpeného spoločnosťou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom 851 01 Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, proti žalovanému: T. J., nar. .
Právna veta: Výrok o trovách konania účastníkov odôvodnil v zmysle § 142 ods.1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej ako „OSP“) a úspešnému žalovanému nepriznal náhradu trov konania, nakoľko mu žiadne nevznikli ani si žiadne neuplatnil. Vedľajšiemu účastníkovi na strane žalovaného nepriznal právo na náhradu trov konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 150 OSP. V tejto časti dôvodil tým, že išlo o spotrebiteľskú vec. Vo všeobecnosti sú žalobcovia pravidelne v takýchto veciach zastúpení právnym zástupcom a často sa pritom v týchto veciach domáhajú nárokov v rozpore s platnými právnymi predpismi u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/156/2013 4109216236 30.08.2013 JUDr. Dagmar Podhorcová ECLI:SK:KSNR:2013:4109216236.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného Advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, v mene ktorej vykonáva advokáciu ako .
Právna veta: Ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada trov konania povinný zaplatiť ju advokátovi (§ 149 ods.1 O.s.p.), a to bez zreteľa na to, či trovy vynaložil priamo účastník, alebo ich za neho hradil jeho právny zástupca, preto súd uložil povinnosť žalovanému nahradiť trovy konania na účet právneho zástupcu žalobcu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 9Cb/22/2012 7111228792 02.07.2012 JUDr. Branislav Gazdag ECLI:SK:OSKE1:2012:7111228792.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudcom JUDr. Branislavom Gazdagom v právnej veci žalobcu: Würth spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava, IČO: 00 684 864, pr. zast. JUDr. Petrom Várošim, advokátom, so sídlom Záhrebská č. 6, P.O. Box č. 75, 810 05 .
Právna veta: Advokát, ktorý zistí, že v dvoch súdnych konaniach dochádza v určitý deň ku kolízii nariadených súdnych pojednávaní, má vo všeobecnosti možnosť osobne sa zúčastniť na jednom z pojednávaní a v prípade druhého kolidujúceho pojednávania „účelne využiť všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje" - do úvahy tu medziiným prichádza buď zastúpenie iným advokátom alebo podanie žiadosti o odročenie pojednávania. V rámci organizovania svojej činnosti musí advokát pri výbere najvhodnejšieho prostriedku alebo spôsobu poskytovania právnej služb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18Co/124/2015 8113221014 07. 03. 2016 JUDr. Daniela Babinová ECLI:SK:KSPO:2016:8113221014.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Babinovej a členov senátu JUDr. Mariany Murásnekj a Mgr. Miloša Koleka v právnej veci žalobkyne: J. I., nar. X.X.XXXX, I. XXX, XXX XX I., proti žalovanému: X. P.U. Z., .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v ust. § 24 a nasl. umožňuje každému účastníkovi dať sa zastúpiť v konaní zástupcom, ktorého si zvolí. Takýmto zástupcom môže byť i advokát. Občiansky súdny poriadok vo svojich ustanoveniach pritom nevylučuje, aby účastník odborne spôsobilý uplatňovať svoje záujmy v konaní pred súdom sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastupovaním. U právnických osôb zameraných na kolektívnu ochranu práv môže ísť o rôzne záujmové zameranie a dokonca špecializáciu (napr. bytové spotrebiteľské ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/42/2014 8112235573 11.06.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8112235573.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD., v právnej veci žalobcu EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, .
Právna veta: Občiansky zákonník priznáva v súvislosti s náhradou škody na zdraví viaceré právne nároky, ktoré si môže uplatniť voči zodpovednému subjektu poškodená osoba, medzi nimi aj jednorazové odškodnenie za vytrpenú bolesť a jednorazové odškodnenie za prípadné trvalé následky. Spôsob určovania výšky odškodnenia podlieha určitým pravidlám, ktoré sú uvedené v citovanej vyhláške a odvíja sa od počtu bodov, ktoré jednotlivým utrpeným zraneniam priradí posudzujúci lekár, pričom posudzuje oddelene každý z týchto samostatných nárokov (bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia). Okrem stanovenia základného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... so sídlom Plynárenská 7/C, Bratislava, IČO: 35 709 332, právne zastúpená advokátom JUDr. Dušanom Hrnčiarom, so sídlom Špitálska 25, Bratislava, o náhradu škody na zdraví a iné takto rozhodol: Konanie v ... 2. rade: EuroMed SLOVENSKO s.r.o., Kúpeľný ostrov - Balneoterapia II 3603, IČO: 36 234 478, právne zastúpený advokátom JUDr. Vladimírom Gembickým, so sídlom E. Belluša 6752/8, Piešťany, za účasti vedľajšieho účastníka: Generali Slovensko poisťovňa a.s. .
Právna veta: Spoločnú domácnosť podľa § 474 Občianskeho zákonníka tvoria aj tí, ktorí spoločne uhrádzajú len tú časť osobných potrieb, ktorá súvisí napr. s bývaním, stravovaním kým ďalšie potreby ako ošatenie, kultúru a podobne si obstarávajú a uhrádzajú sami. Nie je dokonca ani vylúčené keby jednotlivé spolu žijúce osoby mali vlastné úspory. Spoločná domácnosť predpokladá spravidla spoločné bývanie. Výnimočne netreba trvať na spoločnom bývaní, keď napríklad poručiteľ pre svoj zdravotný stav alebo z bytových dôvodov nemohol mať spoločný byt s osobami, s ktorými inak trvale žil spolu a ktoré sa z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Trovy celkom (trovy právneho zastúpenia + súdny poplatok)...................495,51,-EUR Podľa § 149 ods. 1 OSP, ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju ... Trovy celkom (trovy právneho zastúpenia + súdny poplatok)...................495,51,-EUR Podľa § 149 ods. 1 OSP, ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť .
Právna veta: Podľa ustanovenia podľa § 535 Občianskeho zákonníka poukážkou sa oprávňuje poukazník vybrať plnenie u poukázanca a poukázanec sa splnomocňuje, aby splnil poukazníkovi na účet príkazcu. Priamy nárok nadobudne poukazník proti poukázancovi len vtedy, ak sa dostane prejav poukázanca, že poukážku prijíma. Podľa § 536 ods. 1 Občianskeho zákonníka pokiaľ je poukázanec to, čo má plniť, už poukazcovi dlžný, je voči nemu povinný poukážke vyhovieť. Jeho záväzok zanikne, ak nie je inak dohodnuté, iba tým, že splní podľa poukážky poukazníkovi. Ak sa má poukážkou splniť dlh príkazcu poukazníka, ktorý s tým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobcu: K., U..G..C.. so sídlom v W., O. Č.. X, IČO: XX XXX XXX, zastupeného T.. G. L., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v W., K. X, proti žalovanej: W. L.Ť., H..U.., P. N. R., so sídlom .
Právna veta: Ust. § 4 Zákona o súdnych poplatkoch rozoznáva oslobodenie od poplatku podľa ods. 1 v zmysle oslobodenia pre celé súdne konanie a v zmysle ods. 2 ide o takzvané oslobodenie osobné pre subjekt, ktorý spĺňa podmienky v tomto ustanovení uvedené. Z obsahu spisu je zrejmé, že vedľajší účastník na strane odporcu je v konaní osobne oslobodený od platenia súdnych poplatkov. Podľa § 4 ods. 2 Zákona o súdnych poplatkoch od poplatku sú oslobodené v zmysle písm. c/ aj združenia pôsobiace na ochranu spotrebiteľov. Uvedené oslobodenie sa vzťahuje i na zaplatenie súdneho poplatku vyrúbeného podľa položky 20 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom Prešov, Važecká 16, IČO: 42 176 778, právne zastúpeného JUDr. Andrejom Cifrom, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom Lučenec, Ul. J. Kráľa 5/A, o zaplatenie 166,43 EUR s príslušenstvom, o odvolaní vedľajšieho .
Právna veta: Pokiaľ sa na základe porušenia predkupného práva môže oprávnený (spoluvlastník) podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka domáhať, aby mu nadobúdateľ ponúkol vec (spoluvlastnícky podiel) ku kúpe, a nadobúdateľ túto ponuku ku kúpe neučiní dobrovoľne, oprávnený spoluvlastník sa môže domáhať nahradenia tohto prejavu vôle nadobúdateľom rozhodnutím súdu. To znamená, že sa žalobou môže dožadovať, aby súd rozhodol, že sa nahradzuje prejav vôle odporcu, ktorým je povinný učiniť navrhovateľovi ako oprávnenému spoluvlastníkovi ponuku ku kúpe spoluvlastníckeho podielu v znení podľa daného obsahu (textu zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 12 proti odporcovi: N. C., nar. XX. XX. XXXX, bytom K. XX, právne zastúpeného JUDr. Pavlom Balogom, advokátom, Advokátska kancelária Rimavská Sobota, Hviezdoslavova 3, o nahradenie prejavu vôle odporcu uzavrieť kúpnu zmluvu, o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného ... DPH. Uvedené trovy odvolacieho konania spolu vo výške 206,94 eur je odporca povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu navrhovateľov, advokáta, do troch dní v zmysle ust. § 149 ods. 1 O. s. p.. Rozhodnutie senátu odvolacieho súdu bolo .
Právna veta: Nutnosť zohľadňovania amortizácie vyslovil napr. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 5Cdo/89/2008 zo dňa 24.03.2010, pričom upozornil na možnosť vzniku bezdôvodného obohatenia v prípade, kedy by poškodený po oprave získal vec vo vyššej hodnote, ako bola hodnota pred poškodením, čo je v rozpore s inštitútom náhrady škody. „Pri škodách na veci opotrebovanej sa vychádza z názoru, že pri vynaložení určitej čiastky na opravu veci je od tejto čiastky potrebné odrátať čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu veci oproti jej stavu pred poškodením. Pokiaľ sa vykonanou opravou (napr. výmenou súčiastok) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... DPH. V zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, súd preskúmal odporcom uplatnené právo na náhradu trov konania a ... suma 49,20 eur. Podľa § 149 ods. 1 O.s.p., ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada ... týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi. Na základe uvedeného je navrhovateľ povinný nahradiť odporcovi trovy konania spolu v sume .
Právna veta: Podľa § 534 Občianskeho zákonníka, kto sa s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne. Toto ustanovenie je systematicky zaradené do štvrtého oddielu Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zmenu v osobe veriteľa alebo dlžníka. Podľa teórie však táto dohoda nemá za následok zmenu v subjektoch záväzku, pretože tu nejde o prevzatie dlhu, ale len o prevzatie plnenia. Preto narozdiel od prevzatiu dlhu podľa § 531 ods.1 Občianskeho zákonníka nedochádza k zámene osoby dlžník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Trovy právneho zastúpenia boli vyúčtované a priznané v súlade ustanoveniami Vyhlášky č.655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. K trovám právneho zastúpenia patrí odmena právneho zástupcu žalobkyne za tri úkony právnej služby po 353 ... sumu 1084,05€, a podľa §149 ods.1 O.s.p. ich žalovaný zaplatí na účet právneho zástupcu žalobkyne - advokáta. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15-tich dní od jeho doručenia na Okresný súd Martin. V odvolaní .
Právna veta: Podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka, neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. Podstata právnej úpravy uvedenej v ustanovení § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka spočíva v tom, že ak nájomca, ktorému prenajímateľ dal výpoveď z nájmu bytu, chce zániku nájmu zabrániť, nemá inú možnosť, než v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa doručenia výpovede podať návrh na súd o neplatnosť výpovede, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veci navrhovateľky: P. S., bytom Š. XX, Bratislava, občan SR, zastúpená JUDr. Ivan Jánošík, advokát, Klincová 37, Bratislava, P.O.BOX 2 Bratislava 15, 810 05, proti odporcovi: Q. H., ... ) Podľa § 18 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, zvyšuje sa tarifná odmena o daň z pridanej hodnoty. Trovy ... + súdny poplatok): 331,64,-EUR. Podľa § 149 ods. 1 OSP, ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto .
Právna veta: Pojem domácnosti vyplýva z ustanovenia § 115 O.z. 1. V zmysle tohto ustanovenia ju tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Iba samo spolužitie osoby v domácnosti poručiteľa, t.j. bývanie v spoločnom bytom, však ešte samo osebe nezakladá dedičský nárok takejto osoby v zmysle ustanovenia § 474 ods. 1 O.z., prípadne ustanovenia § 475 O.z.; predpokladá sa skutočné a trvalé spolužitie dvoch alebo viacerých ľudí tak, ako by boli členmi rodiny, teda ľudí, ktorí nemajú inú domácnosť. Okrem presne určenej minimálnej dĺžky trvania tohto vzťahu, t.j. n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnej veci navrhovateľky V. X., N.. X.X.XXXX, A. A. Š., L.. R. XXX/X, zastúpená JUDr. Rudolfom Fajbíkom, advokátom so sídlom ul. Dobšinského 14, Banská Štiavnica, proti odporcovi Slovenská republika zastúpená Obvodným úradom Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 .
Právna veta: V danom prípade treba vychádzať zo skutočnosti, že samotnému meritórnemu rozhodnutiu v stavebnom konaní predchádza vydávanie iných aktov tzv. podkladových a podmieňujúcich aktov, akým je v danom prípade aj záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu. V praxi sa totiž vyskytujú situácie kedy k realizácii určitej činnosti napr. aj pri dodatočnom povoľovaní stavby je potrebné vydať niekoľko správnych aktov, pričom skôr vydané správne akty podmieňujú správne akty, ktoré boli vydané neskôr. Všetky tieto správne akty teda tvoria určitú časovú a logickú postupnosť. Existujú dva druhy väzieb v rám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... JUDr. Pavla Lacza v právnej veci žalobkyne: Mgr.M. Y., bytom A.Q. XX/XX, XXX XX T.,právne zastúpená advokátom: Mgr. Vladimír Misároš, Advokátska kancelária A3, s.r.o., Horný Šianec 232, 911 01 Trenčín, proti žalovanému: Krajský stavebný úrad .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.