Nájdené rozsudky pre výraz: advokátska tarifa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 812

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

77 dokumentov
134 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Po tom, čo vzniklo právo spoločného nájmu k predmetnému bytu zo zákona dňom 01. 07. 1992 a následne, a to aj na základe žiadosti žalobcu, bola uzavretá medzi prenajímateľom bytu a žalovanou nová nájomná zmluva, kde iba žalovaná bola uvedená ako nájomkyňa bytu, je bez právneho významu k posúdeniu práva spoločného nájmu, ktoré právo spoločného nájmu aj naďalej trvalo. Táto skutočnosť nemá žiaden právny význam vo vzťahu k posudzovaniu rozsahu BSM, konkrétne vo vzťahu k predmetu sporu, keď v konaní bolo nepochybne preukázané, že byt bol kúpený počas trvania manželstva strán sporu a finančné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/763/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6813207524 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Snopčoková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2016:6813207524.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky sená
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na námietku, že zmluva o pôžičke je fiktívna, o čom svedčí skutočnosť, že overený u notára je len podpis odporcu nemožno prihliadnuť a v konaní je bez právneho významu. Záväzkový vzťah - zmluva o pôžičke - v zmysle zákonných ustanovení vznikne reálnym poskytnutím finančných prostriedkov, podmienkou nie je písomná zmluva.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/660/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6412207667 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Deáková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6412207667.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V ust. § 451 ods. 1 Obč. zákonníka je vyjadrená všeobecná zásada, že ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí toto obohatenie vydať. Dôvodom vzniku záväzku je získanie bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Na základe toho vzniká záväzkový vzťah medzi tým, kto sa bezdôvodne obohatil a ktorý je povinný bezdôvodné obohatenie vydať, a medzi tým, na úkor koho sa niekto obohatil, a ktorý má právo na vydanie bezdôvodného obohatenia aj keď to zákon výslovne neustanovuje. Obč. zákonník v ust. § 451 ods. 2 uvádza štyri formy bezdôvodného obohatenia: 1/ majetkový prospech získaný plnením bez p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Brezno 4C/186/2009 6309201696 13.06.2013 JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD. ECLI:SK:OSBR:2013:6309201696.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Brezno sudcom JUDr. Ondrejom Kekeňákom, PhD. v právnej veci navrhovateľa Urbárske pozemkové spoločenstvo Horná Lehota, so sídlom Horná Lehota, Podbrezová, IČO 37816462, právne zastúpený JUDr. Zuzanou Falisovou, advokát
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Poskytovanie a sprístupňovanie údajom zo zdravotnej dokumentácie upravujú ustanovenia § 24 a § 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a z týchto je zrejmé, že celá zdravotná dokumentácia nemôže byť súdu sprístupnená, môže byť sprístupnená v zmysle § 25 ods. 1 písm. j/ citovaného zákona znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním, v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleck ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 10Co/33/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2510211111 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlatica Javorová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2510211111.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlatice Ja
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predpokladom úspešnosti žaloby o určenie podľa § 80 písm. c) O. s. p., či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, je, že účastníci majú vecnú legitimáciu a že navrhovatelia majú na určení naliehavý právny záujem. O naliehavý právny záujem môže ísť zásadne len vtedy, keď bez súdom výslovného určenia, že právny vzťah alebo právo existuje, bolo buď ohrozené právo navrhovateľov alebo by sa ich právne postavenie stalo neistým. To znamená, že u navrhovateľov musí ísť buď o právny vzťah (právo) už existujúce (aspoň v čase vydania rozhodnutia) alebo o takú ich procesnú, prípadne hmotnoprávnu situ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/179/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6207205804 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6207205804.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženej z predsedu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri aplikácii § 11 ods. 1 písm. a) Vyhlášky v spojení s § 137 písm. c) CSP, má rozhodujúci význam najmä v ňom uvedené slovné spojenie „ak nie je možné vyjadriť hodnotu vecí alebo práva v peniazoch“. Vyjadriť hodnotu (v danom prípade práva) predovšetkým znamená vysporiadať sa so skutočným obsahom predmetu konania, t. j. tým, aké účinky má pre účastníkov meritórne rozhodnutie súdu v tomto konaní. V namietanom prípade bolo predmetom konania pred okresným súdom rozhodovanie o určení, že nehnuteľnosti patria do dedičstva. Vzhľadom na predmet sporu o určenie, že veci patria do dedičstva nemož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/97/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6313212297 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Gallo ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6313212297.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JU
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za stavu, keď vlastnícke i prenajímateľské oprávnenia úpadcu, reprezentovaného žalobcom (ako správcom konkurznej podstaty), boli pomerne dlhý čas popierané a boli tiež (resp. sčasti ešte stále sú) predmetom viacerých súdnych sporov, vedených najmä medzi správcami konkurzných podstát štátneho podniku a akciovej spoločnosti; treba považovať i z pohľadu súladu výkonu práv a povinností účastníkov tu diskutovaného právneho vzťahu s dobrými mravmi za neakceptovateľné, aby dobromyseľné uzavretie nájomnej zmluvy na byt s niektorým z takto sa sporiacich správcov mohlo byť osobe vstupujúcej do príslušné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 10Co/44/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2111208892 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Dušan Čimo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2111208892.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Ka
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Príkazná zmluva upravuje vzťah medzi príkazcom, ktorý dáva príkazníkovi určitý príkaz na vykonanie niečoho. Upravuje teda vnútorný vzťah medzi oboma účastníkmi - upravuje ich vzájomné práva a povinnosti. Na úpravu tohto vnútorného vzťahu sa nevyžaduje určitá forma. Príkazník však spravidla koná za príkazcu voči tretím osobám a na to, aby mohol konať za príkazcu, musí mať od príkazcu splnomocnenie vo forme plnomocenstva. V zmysle § 728 Občianskeho zákonníka, odmena sa poskytne len vtedy, keď bola dohodnutá alebo je obvyklá. Podstatný rozdiel medzi nákladmi vynaloženými pri vykonávaní príkazu a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 8Cb/38/2012 2312206810 18.09.2012 JUDr. Mário Karaffa ECLI:SK:OSGA:2012:2312206810.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Galante v konaní vedenom pred sudcom JUDr. Máriom KARAFFOM v právnej veci žalobcu: JUDr. Peter Mihalda, advokát so sídlom Bratislava, Gogoľova 58, IČO: 30816009 zastúpený JUDr. Tomášom Kišacom, nar. 31.12.1985, bytom Topoľč
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblasti prístupu k zamestnaniu vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania. Touto formuláciou sa zdôrazňuje, že o diskrimináciu v prezentovanej oblasti môže ísť len vtedy, ak je namietaná v súvislosti s uplatňovaním niektorého práva alebo výkonu povinnosti, ktoré vyplývajú z osobitných zákonov. Účelom takejto formulácie je jasne a jednoznačne stanoviť, že nie všetky situácie, v rámci ktorých dochádza k odlišnému zaobchádzani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Revúca 6C/207/2010 6810205845 28.03.2011 JUDr. Rastislav Sikorjak ECLI:SK:OSRA:2011:6810205845.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Revúca samosudcom JUDr. Rastislavom Sikorjakom v právnej veci žalobcu: Q.. B. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX J. č. XXX právne zastúpeného Mgr. Vierou Durbákovou, advokátkou, so sídlom Krivá č. 23, 040 01 Košice proti ž
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch je určovaná s ohľadom na stupeň zhoršenia psychickej sféry jednotlivca dotknutého nezákonným rozhodnutím štátu. Odškodňuje sa duševné utrpenie osoby dotknutej nezákonným zásahom štátu, ktoré je možné objektivizovať len sčasti, nakoľko psychické prežívanie je u každého jednotlivca odlišné. To znamená, že identické okolnosti, ak by také nastali pri dvoch ľuďoch dotknutých nezákonným zásahom štátu, nemusia znamenať rovnakú výšku nemajetkovej ujmy, ktorú súd prizná. Nie je správne tvrdenie žalovanej, že nie je rozhodujúci subjektívny pocit žalobcu. Práve naopa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/157/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3116201041 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivan Kubínyi ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3116201041.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Ivana Kubínyih
MENU