Nájdené rozsudky pre výraz: advokátske povolanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 75

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

43 dokumentov
43 dokumentov
14 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd udáva, že žalovaný v 1. rade ako advokátska kancelária prostredníctvom príspevkov a článkov ponúkol širokej verejnosti - občanom Košíc a priľahlých obcí „pro bono“ právne služby vo vzťahu k rušeniu nočného kľudu zo strany žalobcov pri prevádzkovaní leteckej školy bojovými vrtuľníkmi vo vzdušnom priestore nad mestom Košice a nad okolitými obcami. Takáto činnosť advokátskej kancelárie nie je podľa § 29b Zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii zakázaná pri poskytovaní právnych služieb, pretože advokát môže verejnosť informovať o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy a uvád ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/64/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7120209818 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7120209818.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov JUDr. Igora Rag
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K prípadom, kedy môže disciplinárny senát pojednávať v neprítomnosti disciplinárne obvineného sa vyjadril Najvyšší súd SR v rozsudku sp. zn. 5Sž/16/2012 zo dňa 29.10.2012, v ktorom uviedol, že „existencia písomného súhlasu s pojednávaním v neprítomnosti disciplinárne obvineného je len jednou z možností, kedy disciplinárny senát môže vo veci vykonať pojednávanie bez prítomnosti disciplinárne obvineného. Druhým prípadom, kedy tak disciplinárny senát môže urobiť, a to aj bez danosti takéhoto súhlasu, je prípad, že sa napriek riadnemu upovedomeniu na pojednávanie disciplinárne obvinený nedo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/166/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 9014010067 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:9014010067.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 2 ods. 1, ods. 2 písm. c) z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom podľa tohto zákona je osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, sa do obchodného registra nezapisujú a ich oprávnenie podnikať sa opiera o osobitný predpis. Ide o taký druh podnikania, ktoré v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 12C/100/2012 2112224042 14.12.2012 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:OSTT:2012:2112224042.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava v konaní pred sudkyňou JUDr. Zlaticou Javorovou v právnej veci navrhovateľky: C.. K. M., rod. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom L. V., D. XXX/XX, proti odporcovi: U.. C.. P. M., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom M. XXXX/X, Z., z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Advokátske povolanie je slobodným povolaním, ktorého výkon spočíva v zastupovaní fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajobe v trestnom konaní, poskytovaní právnych rád, spisovaní listín o právnych úkonoch, spracúvaní právnych rozborov, správe majetku klientov a ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu. Bez zápisu do zoznamu advokátov, ktorý vedie Slovenská advokátska komora, nie je možné stať sa advokátom. Na to, aby osoba mohla byť zapísaná do zoznamu advokátov je nev ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/230/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1115219798 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Mališová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1115219798.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuza
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo, ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval, alebo, ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15CoE/31/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6109216486 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6109216486.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul.
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ak § 24 O.s.p. z dôvodu zabezpečenia čím najdôslednejšej garancie práva na súdnu ochranu, umožňuje účastníkovi zastúpenie viacerými splnomocnenými zástupcami ak ide o zastúpenie podľa § 25 O.s.p., je bez významu akou „osobou“ vykonávajúcou advokáciu je účastník zastúpený, teda či právnickou alebo fyzickou, lebo podstatou je výkon advokácie v súlade s ustanoveniami zákona o advokácii (§ 1 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 15 ods. 1 prvá veta zákona o advokácii) pri ktorom je garantované ústavné právo účastníka na právnu pomoc. V prospech takéhoto názoru svedčí i to, že nemožno robiť rozdiel medzi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15CoE/54/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6107222439 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6107222439.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V okolnostiach prejednávanej veci, kedy advokát postúpil svoju pohľadávku titulom odmeny voči svojim klientom (ktorí ho písomne povinnosti mlčanlivosti nepozbavili) na žalobkyňu (teda osobu, ktorá nepodlieha povinnosti mlčanlivosti), sa nejedná o niektorý z prípadov prelomenia advokátskej povinnosti mlčanlivosti ustanovených v § 23 zákona o advokácii. Jedná sa preto o postúpenie v rozpore so zákonom (v tomto prípade so zákonom o advokácii), kedy je postúpenie pohľadávky v zmysle § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka vylúčené/zakázané. Ide teda o absolútne neplatný právny úkon v zmysle § 39 Občian ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31Cob/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2118207904 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Terézia Mecelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2118207904.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Terézie
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/287/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012201564 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1012201564.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Vil
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/150/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017201281 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1017201281.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Vier
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/153/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013201095 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Trenčan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1013201095.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána
MENU