Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093240
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: agentúra dočasného zamestnávania


Približný počet výsledkov: 73 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: agentúra dočasného zamestnávania
  • agentura nájdené 6379 krát v 2265 dokumentoch
  • docasny nájdené 57772 krát v 21990 dokumentoch
  • zamestnavanie nájdené 10210 krát v 1310 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 82 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 13 dokumentov


Právna veta: Podmienky zamestnania, ktorých dojednanie vyžaduje § 58 ods. 2 Zákonníka práce v pracovnej zmluve medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom nie sú totožné s pojmom pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vymedzené v § 58 ods. 6 Zákonníka práce, a preto ak zákon v pracovnej zmluve nevyžaduje dohodu o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania ako to ustanovuje napr. v § 58a ods. 2 písm. f/ Zákonníka práce, potom je treba prísť k záveru, že pracovná zmluva nemusí obsahovať pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/152/2011 7011200655 04.04.2012 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2012:7011200655.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a Mgr. Viliama Pohančeníka, právnej veci žalobcu: Trenkwalder, a.s., Námestie 1. mája 18, Bratislava, IČO: 35 861 .
Právna veta: Ak Zákonník práce vo svojej prvej časti neustanovuje inak, vzťahuje sa na tieto vzťahy Občiansky zákonník. Zákonník práce neobsahuje právnu úpravu plynutia času, preto je potrebné na časové ohraničenie doby trvania dočasného pridelenia aplikovať všeobecné ustanovenia občianskeho práva hmotného o určovaní času a jeho plynutí. Vychádzajúc z ustanovení Zákonníka práce a nadväznej aplikácie ustanovení občianskeho práva plynutie času možno vymedziť nielen konkrétnym dátumom, ale aj určitou udalosťou. Zmluva na dobu určitú sa môže vymedziť podľa kalendárneho dňa alebo mesiaca, keď sa jej uplynutie v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/72/2012 1012200335 07.05.2013 JUDr. Dáša Filová ECLI:SK:KSBA:2013:1012200335.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dáši Filovej a členiek senátu JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Anny Peťovskej, PhD., v právnej veci žalobcu: Trenkwalder, a.s., Námestie 1. Mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 35 861 .
Právna veta: Fyzická osoba vykonávajúca zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie podlieha právnym predpisom tohto štátu, a teda je v tejto krajine aj sociálne poistená podľa podmienok vnútroštátnej legislatívy. Koordinačné predpisy určujú, že pri skončení výkonu zárobkovej činnosti by si nezamestnaní mali uplatňovať nárok na dávku v nezamestnanosti v štáte, v ktorom práve skončili zamestnanie. V prípade vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti na území iného členského štátu Európskej únie je možné pri splnení podmienok požiadať o export tejto dávky do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... DHL robila až od 15. novembra 2015 na plný úväzok z dôvodu, že predtým šesť mesiacov bola pod agentúrou dočasného zamestnávania, čo teda nie je nejaká stabilná práca. Poverený pracovník žalovanej vo svojom prednese na pojednávaní sa pridržiaval písomného ... v Anglicku, v spoločnosti DHL robila až od 15.11.2015 na plný úväzok a predtým šesť mesiacov pod agentúrou dočasného zamestnávania. Z vyhlásenia žiadateľa na účely posúdenia bydliska vyplýva, že doba trvania zamestnania na území iného členského štátu vo .
Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 písm. d) zák. č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci nesprávnym úradným postupom. Všeobecne s ustálenou súdnou praxou možno nesprávny úradný postup vymedziť tak, že ide o porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, resp. o porušenie účelu postupu štátneho orgánu, ktorý - či už súvisí s rozhodovacou činnosťou štátneho orgánu, alebo s ňou nesúvisí, nenašiel svoj bezprostredný výraz vo vydanom rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... subjektu, ktorý mal oprávnenie na prevádzku medzinárodných dopravných služieb, ale vodičov zamestnával prostredníctvom žalobcu, ktorý bol agentúrou dočasného zamestnávania. Z uvedeného dôvodu sa malo aplikovať ust. článku 14 /2/ /b/ nariadenia, za splnenia ... subjektu, ktorý mal oprávnenie na prevádzku medzinárodných dopravných služieb, ale vodičov zamestnával prostredníctvom žalobcu, ktorý bol agentúrou dočasného zamestnávania. Z uvedeného dôvodu sa malo aplikovať ust. článku 14 /2/ /b/ nariadenia, za splnenia .
Právna veta: 9. Zákonník práce v ustanovení § 63 ods. 1 písm. b) špecifikuje výpovedný dôvod daný zamestnávateľom, ktorým je nadbytočnosť zamestnanca. Podmienkou použitia tohto výpovedného dôvodu je organizačná zmena u zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. O nadbytočnosť zamestnanca v tejto súvislosti ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ naďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol .
... 27.9.2011 do 5.12.2011 bol PN a podrobil sa protialkoholickej liečbe. Po ukončení PN sa zamestnal cez Agentúru dočasného zamestnávania R. Z. s.r.o. a pracuje vo firme Y., kde má príjem 3,19 € za hodinu, čo je približne .
... dňa 19.9.2012 s postupom súdu podľa § 115a ods. 1 O.s.p., zistil nasledovný skutkový stav: Žalobca - agentúra dočasného zamestnávania a žalovaný - živnostník uzavreli dňa 17.12.2009 obchodnú zmluvu, a to na základe písomnej objednávky žalovaného označenej ako „Objednávkový .
... podľa súdu pravdepodobne nízkeho príjmu otca je fakt, že tak otec ako aj súčasná manželka sú zamestnancami agentúry dočasného zamestnávania, ktorá im hľadá pracovné pozície, pričom reálne neodpracúvajú riadny pracovný čas, ale len určité úseky v mesiaci ... podľa súdu pravdepodobne nízkeho príjmu otca je fakt, že tak otec ako aj súčasná manželka sú zamestnancami agentúry dočasného zamestnávania, ktorá im hľadá pracovné pozície, pričom reálne neodpracúvajú riadny pracovný čas, ale len určité úseky v mesiaci .
... obce miesta jeho pravidelného pracoviska alebo pobytu; tieto náhrady nepatria zamestnancovi, ak je dočasne pridelený agentúrou dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu na výkon práce na území Slovenskej republiky. Zákon v súvislosti s dočasným ... obce miesta jeho pravidelného pracoviska alebo pobytu; tieto náhrady nepatria zamestnancovi, ak je dočasne pridelený agentúrou dočasného zamestnávania podľa osobitného predpisu na výkon práce na území Slovenskej republiky. Zákon v súvislosti s dočasným .
... mu trovy konania. Svoj návrh odôvodnil tým, že žalobca je v zmysle platného výpisu z obchodného registra oprávnený vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania. Dňa 15. 02. 2012 uzavrel so žalovaným pracovnú zmluvu ako aj dohodu o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.