Nájdené rozsudky pre výraz: agentúra dočasného zamestnávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 202

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

136 dokumentov
4 dokumenty
13 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podmienky zamestnania, ktorých dojednanie vyžaduje § 58 ods. 2 Zákonníka práce v pracovnej zmluve medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom nie sú totožné s pojmom pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vymedzené v § 58 ods. 6 Zákonníka práce, a preto ak zákon v pracovnej zmluve nevyžaduje dohodu o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania ako to ustanovuje napr. v § 58a ods. 2 písm. f/ Zákonníka práce, potom je treba prísť k záveru, že pracovná zmluva nemusí obsahovať pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/152/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200655 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Trenčan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:7011200655.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána T
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Ak Zákonník práce vo svojej prvej časti neustanovuje inak, vzťahuje sa na tieto vzťahy Občiansky zákonník. Zákonník práce neobsahuje právnu úpravu plynutia času, preto je potrebné na časové ohraničenie doby trvania dočasného pridelenia aplikovať všeobecné ustanovenia občianskeho práva hmotného o určovaní času a jeho plynutí. Vychádzajúc z ustanovení Zákonníka práce a nadväznej aplikácie ustanovení občianskeho práva plynutie času možno vymedziť nielen konkrétnym dátumom, ale aj určitou udalosťou. Zmluva na dobu určitú sa môže vymedziť podľa kalendárneho dňa alebo mesiaca, keď sa jej uplynutie v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/72/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012200335 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dáša Filová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1012200335.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dáši Filo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd teda dospel k záveru, že v predmetnej veci neboli naplnené zákonné znaky skutkovej podstaty správneho deliktu uvedené v ust. § 7b ods. 5 písm. b/ zákona č. 82/2005 Z. z., a to existencia zmluvného vzťahu práve medzi žalobcom ako administratívne zodpovedným subjektom a dodávateľom, resp. poskytovateľom práce alebo služby, na základe ktorého administratívne zodpovedný subjekt prijal prácu alebo službu od jej dodávateľa, resp. poskytovateľa, ktorý ju administratívne zodpovednému subjektu dodal, resp. poskytol, a to prostredníctvom fyzických osôb, ktoré nelegálne zamestnával. Nenaplnen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/168/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4019200638 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Vargová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2020:4019200638.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 3 ods. 1 písm. d) zák. č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, štát zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci nesprávnym úradným postupom. Všeobecne s ustálenou súdnou praxou možno nesprávny úradný postup vymedziť tak, že ide o porušenie právnou normou ustanoveného predpísaného postupu štátneho orgánu, resp. o porušenie účelu postupu štátneho orgánu, ktorý - či už súvisí s rozhodovacou činnosťou štátneho orgánu, alebo s ňou nesúvisí, nenašiel svoj bezprostredný výraz vo vydanom rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/208/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110231097 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110231097.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slávky
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Fyzická osoba vykonávajúca zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie podlieha právnym predpisom tohto štátu, a teda je v tejto krajine aj sociálne poistená podľa podmienok vnútroštátnej legislatívy. Koordinačné predpisy určujú, že pri skončení výkonu zárobkovej činnosti by si nezamestnaní mali uplatňovať nárok na dávku v nezamestnanosti v štáte, v ktorom práve skončili zamestnanie. V prípade vzniku nároku na dávku v nezamestnanosti na území iného členského štátu Európskej únie je možné pri splnení podmienok požiadať o export tejto dávky do ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 26Sa/15/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5018200141 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Veronika Poláčková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2018:5018200141.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní pred sudkyňou JUDr. Veronik
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Nie každé rozhodnutie o organizačných zmenách zamestnávateľa je právnym titulom oprávňujúcim zamestnávateľa uplatniť výpoveď voči zamestnancovi z dôvodu nadbytočnosti. Len také rozhodnutie zamestnávateľa o organizačných zmenách je dostačujúcim právnym základom pre výpoveď zamestnávateľa, ktoré sleduje zmenu úloh zamestnávateľa, zmenu technického vybavenia, zníženie počtu zamestnancov za účelom zabezpečenia efektívnosti práce. Pre platnosť výpovede zamestnávateľa nie je rozhodujúca okolnosť, akým spôsobom je uvedené rozhodnutie označené. Z jeho obsahu musí dostatočne vyplývať, či sledovalo vyšš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 14CoPr/1/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8717209437 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Majerník ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8717209437.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerní
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: 9. Zákonník práce v ustanovení § 63 ods. 1 písm. b) špecifikuje výpovedný dôvod daný zamestnávateľom, ktorým je nadbytočnosť zamestnanca. Podmienkou použitia tohto výpovedného dôvodu je organizačná zmena u zamestnávateľa, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. O nadbytočnosť zamestnanca v tejto súvislosti ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ naďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 7CoPr/9/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4215214080 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Sidónia Sládečková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4215214080.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie S
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Z hľadiska právnej povahy rozhodnutia o organizačnej zmene toto rozhodnutie v zmysle judikatúry nemá povahu právneho úkonu, preto sa nemožno domáhať na súde vyslovenia jeho neplatnosti. Zákonník práce vyžaduje pre takéto rozhodnutie písomnú formu, avšak jej nedodržanie nesankcionuje neplatnosťou. Je však podstatné, aby medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou bol príčinný vzťah, ktorý v prípadnom súdnom spore preukazuje zamestnávateľ. Zamestnávateľ nie je obmedzený zákonom, pokiaľ ide o rozhodnutie, s ktorým zamestnancom pracovný pomer skončí. Ak však z dôvodu zvýšenia efektívnosti práce zam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5CoPr/1/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4619202942 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 04. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2021:4619202942.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senátu zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Pribul
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/163/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018201595 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Janáková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1018201595.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Re
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/111/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016200874 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Trenčan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1016200874.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána T
MENU