Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093868
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34978
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422412
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
22.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu


Približný počet výsledkov: 3442 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
 • vyhľadávací dotaz: ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu
 • ak nájdené 3325056 krát v 401883 dokumentoch
 • nejde nájdené 56017 krát v 39658 dokumentoch
 • o nájdené 12536185 krát v 420395 dokumentoch
 • bezny nájdené 116554 krát v 47856 dokumentoch
 • vec nájdené 3607740 krát v 416399 dokumentoch
 • je nájdené 7331731 krát v 409087 dokumentoch
 • na nájdené 15192420 krát v 422131 dokumentoch
 • nakladanie nájdené 17365 krát v 9599 dokumentoch
 • s nájdené 8945953 krát v 420463 dokumentoch
 • majetok nájdené 498962 krát v 113565 dokumentoch
 • potrebny nájdené 1003676 krát v 279410 dokumentoch
 • schvalenie nájdené 73695 krát v 24462 dokumentoch
 • sud nájdené 4829595 krát v 410652 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 37 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Návrhom, podaným na súde, požiadal opatrovník súd o udelenie súhlasu k výberu finančných prostriedkov v sume 200,- Eur z účtu pozbavenej spôsobilosti na právne úkony, ktoré budú použité na úhradu nákladov súvisiacich s jej rekreačným pobytom. Súd s poukazom na ustanovenie § 28 Občianskeho zákonníka udelil súhlas na výber sumy 200,- Eur z účtu opatrovanca, nakoľko je to v záujme opatrovanca.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 28P/175/2012 8112219173 27.06.2012 Mgr. Mária Derňárová ECLI:SK:OSPO:2012:8112219173.1 Rozhodnutie Okresný súd Prešov vo veci opatrovanca K. I., J.. X.X.XXXX, umiestnenej v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, Demjata 261, pozbavenej spôsobilosti na právne úkony, zastúpenej opatrovníkom DRC Prešov, n.o., Domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb Demjata, v .
Právna veta: Právny úkon - uzatvorenie dedičskej dohody za toho, kto je postihnutý duševnou poruchou alebo kto nie je schopný sa zrozumiteľne vyjadrovať, nemožno považovať za bežnú záležitosť pri správe majetku a preto tento právny úkon vyžaduje schválenie súdu analogicky podľa § 28 Občianskeho zákonníka. Súd vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že schválenie dedičskej dohody nie je v záujme G. C., ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony a preto túto dedičskú dohodu neschválil.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 29P/369/2012 8112241617 27.03.2013 JUDr. Sylvia Szabadošová ECLI:SK:OSPO:2013:8112241617.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudkyňou JUDr. Sylviou Szabadošoovu vo veci G. C.T., O.. Ľ., L.. X.X.XXXX, P. J. C. D. XX, zastúpenú v konaní kolíznym opatrovníkom Obcou C. D., za účasti I. P., O.. C., L.. X.X.XXXX, J. Ľ. XX o schválenie právneho úkonu .
Právna veta: Podľa § 28 Občianskeho zákonníka, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Súd právny úkon, a to darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej je väčšie množstvo nehnuteľností, uzatvorenú dňa 28.09.2012, ktorú v mene obdarovaného maloletého uzatvorila jeho matka, ako jeho zákonná zástupkyňa, schvaľuje, pretože uzatvorenie tejto zmluvy je v záujme maloletého. Z darovaných nehnuteľností vznikne maloletému právo na úžitky z týchto nehnuteľností, a tieto neh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 21P/295/2012 5712215007 27.11.2012 JUDr. Dušan Pagáč ECLI:SK:OSMT:2012:5712215007.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Sudca Okresného súdu Martin JUDr. Dušan Pagáč, v právnej veci starostlivosti o maloletého: M. O., nar. XX.XX.XXXX, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Martin, dieťa rodičov, a to matky: R. O., nar. XX.XX.XXXX, .
Právna veta: V prvej skupine dedičov dedia rovnakým dielom manžel poručiteľa a jeho deti. Poručiteľove deti dedia bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva, alebo nie. Právo na dedičstvo zákon priznáva aj deťom, ktoré boli počaté a v čase úmrtia poručiteľa ešte nenarodené. Právo dediť majú aj deti, ktoré boli osvojené. Ak poručiteľ žil v manželstve, v rámci konania o dedičstve treba najprv vyporiadať zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a určiť, ktorá časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude patriť do dedičstva. Okrem toho do dedičstva po zomretom manželovi bude patriť aj jeho výlu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Podľa § 28 OZ ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Právne úkony zástupcu v zásade nepodliehajú súhlasu štátnych orgánov, iba ak by to zákon výslovne vyžadoval. Podľa § 28 si .
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že z hľadiska záujmu maloletého dieťaťa je v zásade vždy v jeho prospech, ak má nadobudnúť majetok. Pri posudzovaní konkrétneho prípadu je však potrebné brať do úvahy všetky okolnosti prípadu z hľadiska konkrétnych práv a povinností, spojených s nadobudnutím majetku a skúmať, či povinnosti s tým spojené neprevážia práva, plynúce z jeho nadobudnutia. V danom prípade sa odvolací súd stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že nadobudnutie nehnuteľného majetku v podiele 1/1, ktorý je súčasťou dedičstva po poručiteľke, je v záujme maloletej. Odvolací súd do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Podľa § 28 Občianskeho zákonníka, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Podľa § 31 ods. 1, 2 Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. rodičia zastupujú ... súd preskúmal správnosť rozsudku súdu prvého stupňa a dospel k záveru, že súd prvého ktorých zastupujú a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Podľa § 31 ods. 1, 2 Zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. rodičia .
Právna veta: V prípade odmietnutia dedičstva nejedná sa o bežnú vec a preto s poukazom na ustanovenie § 28 Občianskeho zákonníka je k takémuto právnemu úkonu, predmetom ktorého je nakladanie s majetkom, urobenému v mene maloletých detí ich zákonnou zástupkyňou matkou, potrebné schválenie súdu. Ak súd zistí, že k odmietnutiu dedičstva matkou v mene maloletých detí došlo predtým ako bola poučená o práve dedičstvo odmietnuť ako aj o právnych následkoch odmietnutia dedičstva v mene maloletých detí, jedná sa o právny úkon neplatný pre rozpor so zákonom s poukazom na ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka a § 46 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v záujme maloletého., Podľa § 28 Občianskeho zákonníka, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Podľa § 31 ods. 1 Zákona o rodine, rodičia zastupujú maloleté dieťa pri právnych úkonoch, na ktoré nie je spôsobilé .
Právna veta: Zároveň ust. § 24 ods. 1 zák. č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov uvádza, že ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ak neupravujú právne vzťahy k pozemkom uvedeným v odseku 2; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa doterajších predpisov, z čoho explicitne vyplýva povinnosť aplikovať ustanovenia zák. č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , je súdom ustanovený opatrovník. Podľa § 28 OZ ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Podľa § 193 O.s.p. ustanovenia § 176 až 180 platia obdobne. Podľa § 10 ods.1 zákona č .
Právna veta: Podľa § 26 Občianskeho zákonníka, pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne ich zákonní zástupcovia. Podľa § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. Podľa § 30 Občianskeho zákonníka, ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretnutiu záujmov tých, ktorých zastupuje ten istý zákonný zástupca, ustanoví súd osobitného zástupcu. Podľa § 193 O. s. p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdom ustanovený opatrovník. Podľa § 28 Občianskeho zákonníka, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Podľa § 30 Občianskeho zákonníka, ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretnutiu záujmov tých .
Právna veta: Zákonné ustanovenie § 179 OSP ustanovuje postup súdu, ktorý je potrebný na platnosť právnych úkonov, ktoré za maloletého urobil jeho zákonný zástupca s ohľadom na hmotnoprávne ustanovenie o spôsobilosti na právne úkony maloletých. Zásadným kritériom na posúdenie v predmetnom konaní je záujem maloletého, keď súd rozhoduje o schválení už urobeného právneho úkonu, pričom záujem maloletého dieťaťa sa posudzuje v každom konkrétnom prípade individuálne. Vecné bremená sa vyznačujú tým, že spočívajú v obmedzení vlastníka nehnuteľnosti, buď za účelom prospešnejšieho využívania nehnuteľnosti alebo konk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spravovať majetok tých, Podľa § 28 Občianskeho zákonníka, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Podľa § 179 OSP, ak je pre platnosť právneho úkonu, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, potrebné schválenie súdu, súd .
... za maloleté dieťa. Podľa § 28 Občianskeho zákonníka, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Podľa § 30 Občianskeho zákonníka, ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretnutiu záujmov tých .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.