Nájdené rozsudky pre výraz: ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 399

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35 dokumentov
89 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Sadzobníkom sa pre účely určenia odmeny za právne služby poskytnuté advokátom rozumie aj Vyhláška. V zmysle § 9 ods. 1 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Z § 10 ods. 1 Vyhlášky vyplýva, že ak nie je ustanovené inak, určuje sa základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby stanoveným výpočtom v závislosti od tarifnej hodnoty. Podľa § 10 ods. 2 vyhlášky platí, že ak nie je ustanovené inak, pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/68/2012 3509206141 27.03.2013 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2013:3509206141.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: U. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. H., M.L. XXXX/X, B. H.. K. N., C. R. R. v J., W. XX proti odporcom: 1/ EUROFINANCE SK s.r.o. R. R. H., X.. M. R. Y. XXX/XX, A.: XX XXX XXX, 2/ J. G. J., so R. H., M. R. Y. XXX/XX
Právna veta: Sadzobníkom pre účely určenia odmeny za právne služby poskytované advokátom v občianskom súdnom konaní je v danom prípade vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení platnom v čase rozhodovania súdu prvého stupňa (ďalej len vyhláška). Podľa § 9 odsek 1 vyhlášky, základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Podľa § 10 odsek 2 vyhlášky, ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/76/2013 3512202338 20.02.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3512202338.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: Q. W. U., s.r.o., so sídlom E. 5, X., IČO: XX XXX XXX, zastúpený TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, IČO: 36 613 843, proti odporcovi: G. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XXXX/X, B. mesto
Právna veta: Pri aplikácii § 11 ods. 1 písm. a) Vyhlášky v spojení s § 137 písm. c) CSP, má rozhodujúci význam najmä v ňom uvedené slovné spojenie „ak nie je možné vyjadriť hodnotu vecí alebo práva v peniazoch“. Vyjadriť hodnotu (v danom prípade práva) predovšetkým znamená vysporiadať sa so skutočným obsahom predmetu konania, t. j. tým, aké účinky má pre účastníkov meritórne rozhodnutie súdu v tomto konaní. V namietanom prípade bolo predmetom konania pred okresným súdom rozhodovanie o určení, že nehnuteľnosti patria do dedičstva. Vzhľadom na predmet sporu o určenie, že veci patria do dedičstva nemož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/97/2017 6313212297 04. 10. 2017 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2017:6313212297.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci žalobcov 1) E. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom F., S. XX/X
Právna veta: Súd môže na žiadosť zamestnávateľa náhradu mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, avšak poukaz žalovaného, že k určeniu neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru, ktoré dal žalobkyni, došlo len z formálnych nedostatkov tohto rozväzovacieho úkonu, resp., že žalobkyňa svojím riadnym neplnením pracovných úloh dala podnet k skončeniu pracovného pomeru, je bez právneho významu k možnosti aplikácie ust. § 79 ods. 2 Zákonníka práce, keď táto okolnosť mohla mať vplyv len na to, či v konaní podľa § 77 Zákonníka práce bude neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4CoPr/4/2016 3115201179 13. 10. 2016 JUDr. Alica Beňová ECLI:SK:KSTN:2016:3115201179.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Alice Beňovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci žalobkyne Bc. O. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom H., C. XX, zastúpenej Advokátksou kanceláriou JUDr. O. N. - JUDr.
Právna veta: Pojem zaujatosť Správny poriadok nedefinuje. Na riešenie situácie, keď možno predpokladať zaujatosť zamestnancov správneho orgánu sa vzťahuje inštitút vylúčenia. K vylúčeniu zamestnanca správneho orgánu dochádza po a) obligatórne v prípadoch, ak sa zamestnanec správneho orgánu zúčastnil na konaní v tej istej veci pred správnym orgánom iného stupňa (index inhabilis), po b) fakultatívne, ak pre jeho pomer k veci alebo účastníkom, príp. ich zástupcom, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti (index suspectus). V prvom prípade, ak sa preukáže účasť zamestnanca na konaní, či už na nižšom ale ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 29Sp/8/2012 5012200128 01.06.2012 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2012:5012200128.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Erikou Šobichovou, v právnej veci navrhovateľa: ST. NICOLAUS, a. s., Liptovský Mikuláš, so sídlom Ul. 1. mája 113, Liptovský Mikuláš, IČO: 31 563 066, právne zast. JUDr. Zuzanou Kan
Právna veta: Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu (porovnaj ustanovenie § 588 OZ). Účelom kúpnej zmluvy je teda prevod vlastníckeho práva k veci z predávajúceho na kupujúceho. K pojmovým znakom kúpnej zmluvy patrí predmet kúpy a kúpna cena. Ide o podstatné náležitosti kúpnej zmluvy, o ktorých sa musia zmluvné strany dohodnúť, ak má byť kúpna zmluva uzavretá. Kúpna zmluva vznikne, len čo sa kupujúci s predávajúcim dohodnú o jej podstatných obsahových zložkách, to znamená o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/836/2013 6712207718 22.04.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6712207718.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senátu zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danici Kočičkovej v právnej veci žalobkyne: X. U., nar. XX. XX. X
Právna veta: V zmysle ust. § 630 OZ, darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Za hrubé porušenie dobrých mravov obdarovaným nemožno považovať napr. predaj darovanej veci cudzej osobe, alebo nenavštevovanie darcu pri príležitosti sviatkov a jeho životných jubileí. (R 31/1999). K zániku darovacieho vzťahu dochádza na základe dvoch po sebe nasledujúcich právnych skutočností: 1) hrubého porušenia dobrých mravov správaním sa obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny a 2) jednostranného právneho úkonu darcu ad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/727/2014 7106209307 30. 11. 2015 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2015:7106209307.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a členov senátu: JUDr. Daša Kontríková a JUDr. Gabriela Brišková v právnej veci navrhovateľov: I./ K. N., nar. XX.X.XXXX, bytom P., S. XXX, II./
Právna veta: Ustanovenie § 134 Občianskeho zákonníka ustanovuje podmienky vydržania, ktoré musia byť splnené súčasne po celý čas plynutia vydržacej doby. Týmito sú 1/spôsobilý predmet vydržania, 2/ subjekt vydržania, 3/ oprávnená držba, 4/ vydržacia doba. Predmetné nehnuteľnosti sú nepochybne spôsobilým predmetom vydržania, nevzťahuje sa na ne žiadne zákonné obmedzenie, ktoré by vydržanie vylučovalo. Tiež nebolo preukázané, že by žalobca bol subjektom, ktorý nie je spôsobilý nadobúdať vlastnícke právo. Ďalšou dôležitou podmienkou, ktorá musí byť splnená je existencia oprávnenej držby. Oprávneným je p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/220/2016 5113214432 23. 11. 2016 Mgr. Katarína Beniačová ECLI:SK:KSZA:2016:5113214432.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a členov senátu Mgr. Márie Kašíkovej a Mgr. Františka Dulačku, v právnej veci žalobcu: M. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. - D.,
Právna veta: Jedným z predpokladov vydržania je, že držba musí byť oprávnená. Vo všeobecnosti pod oprávnenou držbou treba rozumieť faktické ovládanie veci, resp. vykonávanie práva spojené s vôľou nakladať s vecou ako so svojou v dobrej viere, že držiteľovi táto vec, resp. právo patrí. Pri oprávnenej držbe musí byť teda splnená okrem iných aj podmienka dobrej viery držiteľa, že mu vec patrí. Oprávnená držba predpokladá, že držiteľ je v dobrej viere, že mu vec alebo právo patrí a že je v tejto dobrej viere so zreteľom ku všetkým okolnostiam; uvedené podmienky pritom musia byť splnené súčasne. Dobrá viera spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/167/2014 2106223917 26.11.2014 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2014:2106223917.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci navrhovateľky: C. J., XX.XX.XXXX, bytom G., B. XX/XX, zastúpená a
Právna veta: 1. Pri každej pohľadávke musí veriteľ v prihláške uviesť, ktoré poradie si prihlasuje. Pretože majetok dlžníka nestačí na uspokojenie všetkých pohľadávok, konkurzné právo podľa rôznych kritérií stanovuje pri súbehu veriteľov poradie ich uspokojovania... Prvú triedu tvoria všetky pohľadávky, okrem pohľadávok spojených so záväzkom podriadenosti, ktoré sú pohľadávkami druhej triedy... Správca, ktorý poprie poradie, musí v zozname pohľadávok uviesť uznané poradie pohľadávky. Uznané poradie pohľadávky znamená poradie, ktoré navrhuje správca. Ak veriteľ popretého poradia nepodá žalobu alebo jeho žal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 36Cbi/30/2012 2112224776 11.09.2013 JUDr. Martin Smolko ECLI:SK:OSTT:2013:2112224776.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava v konaní pred sudcom JUDr. Martinom Smolkom, v právnej veci žalobcu: TUBAPACK, a.s., so sídlom Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, IČO: 36 629 723, právne zastúpený advokátskou kanceláriou - spoločnosť SOUKENÍK -
MENU