Nájdené rozsudky pre výraz: ak sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli inak, písomnosti sa považujú za doručené

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 57

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 ZoRK ak sa zmluvné strany v rozhodcovskej zmluve alebo dodatočne pred začatím rozhodcovského konania nedohodli inak, rozhodcovské konanie v určitom spore sa začína, ak rozhodcovia neboli ešte ustanovení, odo dňa prijatia žaloby druhou zmluvnou stranou (písm. a/ ustanovenia), resp. ak rozhodcovský súd tvorí jediný rozhodca, odo dňa doručenia žaloby tomuto rozhodcovi (písm. c/) a podľa odseku 2 vety prvej tu citovaného ustanovenia zmluvné strany sa začatím rozhodcovského konania stávajú účastníkmi rozhodcovského konania. Zákon o rozhodcovskom konaní totiž za subjekty oprávnené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 10CoE/321/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2310204323 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 08. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Dušan Čimo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2011:2310204323.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave vo veci exekúcie oprávnenej: P. F., s.r.o., V., U. XX, zast. advokátkou: JUDr. Andrea Cviková
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 25 ods. 4 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov výslovne požaduje v prípade doručovania rozhodcovského rozsudku doručenie tejto písomnosti do vlastných rúk s odkazom na ust. § 45 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Z uvedeného vyplýva, že doručenie rozhodcovského rozsudku je potrebné realizovať kvalifikovaným spôsobom, podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, v danom prípade aplikácie ust. § 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ktoré ustanovenie v rozhodcovskom konaní nebolo naplnené. Ak poštový doručiteľ písomnosť doručovanú do vl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 1CoE/146/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5612202485 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Polka ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5612202485.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v exekučnej veci oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Mli
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Je nepochybné, že konanie pred rozhodcovským súdom ako orgánom ochrany práva má byť jednou zo záruk ústavnosti. Ten, kto prijme funkciu rozhodcu sa zaväzuje, že túto funkciu bude vykonávať nestranne a s odbornou starostlivosťou tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov konania a aby nedochádzalo k porušovaniu ich práv a právom chránených záujmov a aby sa práva na ich úkor nezneužívali (§ 6a zákona o rozhodcovskom konaní). Predčasným ustanovením opatrovníka je zároveň popreté právo každého účastníka rozhodcovského konania na poskytnutie rovnakej možnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Liptovský Mikuláš 6Er/1415/2010 5610210783 28.09.2012 Mgr. Robert Droppa ECLI:SK:OSLM:2012:5610210783.2 Uznesenie Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci exekúcie oprávneného EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, právne zastúpeného TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, IČO: 36 613 843, proti povinnej E.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z predloženého rozhodcovského spisu mal súd preukázané, že pre doručenie rozhodcovského rozsudku povinnému uložením do súdneho spisu neboli splnené zákonné predpoklady. Rozhodcovský súd obmedzil svoju povinnosť zisťovania pobytu povinného len prostredníctvom Registra obyvateľov SR, pričom nezistil inú adresu ako tú na ktorej je neznámy. Bez akéhokoľvek ďalšieho úsilia o zistenie pobytu pristúpil rozhodcovský súd k vydaniu uznesenia o doručovaní uložením v súdnom spise, a to bez predchádzajúceho poučenia povinného o tomto spôsobe doručovania. Takéto poučenie má byť podľa uvedeného ustanovenia d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Liptovský Mikuláš 7Er/298/2011 5611202285 02.04.2012 Mgr. Silvia Roľková ECLI:SK:OSLM:2012:5611202285.2 Uznesenie Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci exekúcie oprávneného: EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, IČO: 35 724 803, zastúpeného Tomáš Kušnír, s. r. o., so sídlom Údernícka 5, Bratislava, proti povinnému: Q. A., nar. X. XX. XXXX,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 17 zákona o rozhodcovskom konaní, účastníci rozhodcovského konania majú v rozhodcovskom konaní rovné postavenie. Každému účastníkovi rozhodcovského konania sa má poskytnúť rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu. Zásada rovnosti strán v konaní sa prejavuje vo vytváraní rovnakých procesných podmienok a procesného postavenia subjektov, o ktorých právach a povinnostiach sa v konaní rozhoduje. Táto zásada je zakotvená v čl. 47 ods. 3 Ústavy SR (všetci účastníci sú si v konaní rovní) a obdobne v čl. 37 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd. V zmysle tejto zásady musia stá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 12CoE/66/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811206521 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811206521.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: G. Q. D., s.r.o., so sídlom v J., C. XX, W.: XX XXX X
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Na základe vyššie citovaných ustanovení a oznámenia poštového doručiteľa o nezastihnuteľnom adresátovi nemohol rozhodcovský súd uplatniť tzv. „fikciu doručenia“ a považovať zásielku za doručenú v deň, keď bola vrátená súdu, aj keď sa povinný o tom nedozvedel. Aj napriek tomu, že zákon o rozhodcovskom konaní v znení platnom do 30. 06. 2009 výslovne neustanovoval povinnosť doručiť žalobu a rozhodcovský rozsudok žalovanému do vlastných rúk, s poukazom na znenie § 25 ods. 3 zákona o rozhodcovskom konaní (ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú na doručovanie súdnych písomností) v spojení s § 51 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Liptovský Mikuláš 6Er/566/2008 5608206611 30.10.2012 Mgr. Robert Droppa ECLI:SK:OSLM:2012:5608206611.4 Uznesenie Okresný súd Liptovský Mikuláš vo veci exekúcie oprávneného POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, právne zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom so sídlom Pribinova 25, Bratislava, proti povinnému V. N., J.. XX.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Námietka žalobcu, že citované ustanovenie § 40 ods.4 ZoRK je možné uplatniť výhradne za predpokladu, že účastník rozhodcovského konania vôbec nejaký úkon v rozhodcovskom konaní vykoná a teda ak žiadny úkon nevykoná, tak mu nemohla uplynúť doba na vznesenie námietky, že neuzavrel rozhodcovskú zmluvu, je v rozpore so znením a účelom Zákona o rozhodcovskom konaní. Ustanovenie § 40 ods. 4 ZoRK výslovne uvádza, že lehota na vznesenie námietky podľa § 40 ods.1 bod 1 písm. a) plynie buď podľa počtu dní ustanovených rozhodcovským súdom (v lehote na to ustanovenej), inak bez zbytočného odkladu. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43CoR/1/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6117233002 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6117233002.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zlože
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8CoE/159/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810204259 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810204259.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej H., s.r.o. so sídlom v T. F. H. K.. Č.. XX, IČO: 35 80
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 22CoE/342/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1511209492 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Glončáková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1511209492.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v exekučnej veci oprávneného: SAF INVESTMENT, s.r.o., so sídlom Rybničná 40,
MENU