Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63987
USSR: 35018
NSČR: 122318
NSSČR: 65038
USČR: 78685
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422522
Krajské súdy (ČR): 41850
Posledná aktualizácia
28.02.2020 03:34

Nájdené rozsudky pre výraz: akceptácia zmluvy


Približný počet výsledkov: 76 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akceptácia zmluvy
  • akceptacia nájdené 4849 krát v 3010 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2833436 krát v 149713 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty


Právna veta: V tejto súvislosti súd poukazuje aj na obsah rozsudku Najvyššieho súdu SR č.k. 6Sžo/82/2008 z 28.1.2009, v ktorom súd, zaoberajúc sa otázkou platnosti zmluvy tvoriacej prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pripustil dokonca možnosť predloženia doplňujúcej, resp. predloženej listiny - zmluvy aj v štádiu súdneho preskúmavacieho konania. Ďalej napr. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č.k. 23Sp/1/2012 z 29.7.2012, s obsahom ktorého sa súd rovnako stotožnil, za odstrániteľný nedostatok zmluvy považoval absenciu podpisu obdarovaného na zmluvách predložených sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... orgánu v odôvodnení zamietavého rozhodnutia sa podrobne skutkovo a právne vysporiadať s kľúčovou právnou otázkou, ktorou je uvedenie dôvodov nemožnosti akceptácie zmluvy pred vkladové konania ani jej prípadným doplnením alebo zmenou. Procesnoprávnym vyústením prípadného zrušenia rozhodnutia správneho orgánu v procese autoremedúry je .
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve

Právna veta: Neprijateľnou zmluvnou podmienkou je podmienka, ktorá vyvoláva v neprospech spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany hrubú nerovnováhu. Znaky neprijateľnej zmluvnej podmienky napĺňa nielen podmienka, ktorá je neprimeraná (napr. neprimeraná sankcia za porušenie záväzku spotrebiteľa), ale aj podmienka, ktorá je neurčitá alebo je v rozpore s „ratio legis“ zákonného ustanovenia, podľa ktorého bola dojednaná. Za neprijateľnú považuje odvolací súd aj zmluvnú podmienku, ktorá vyjadruje finančný záväzok spotrebiteľa za plnenie, ktoré mu po materiálnej stránke nie je dodané a slúži v skutočnosti záujmo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neprehľadným spôsobom. Okrem toto nie je vôbec preukázané, či sa žalovaná mala možnosť oboznámiť so všeobecnými zmluvnými podmienkami v čase akceptácie zmluvy. Okrem toho sankcia za omeškanie je dôležitým údajom pre spotrebiteľa, preto musí byť obsiahnutá v základných náležitostiach zmluvy. Z uvedených .
Právna veta: Pri akceptácii právneho názoru vyjadreného súdom prvej inštancie v napadnutom rozhodnutí by tak premlčacia doba predčasne zosplatnenej časti pohľadávky nelogicky a v rozpore s princípom právnej istoty predbehla beh premlčacej doby jednotlivých splátok nasledujúcich po splátke, pre ktorú bola predčasná splatnosť podľa názoru súdu prvej inštancie vyhlásená. Akceptujúc predčasné zosplatnenie pohľadávky právnym úkonom zo dňa 29.12.2012, v súlade s ust. § 103 druhá veta Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 565 Občianskeho zákonníka začala odo dňa nasledujúceho po splatnosti v poradí 7. sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predpokladať, že dlžník ako spotrebiteľ mal reálnu možnosť sa riadne oboznámiť s týmito zmluvnými podmienkami, a že ich v čase akceptácie zmluvy aj riadne prijal. Ide preto podľa názoru súdu prvej inštancie o neplatné zmluvné dojednanie podľa § 39 Občianskeho zákonníka a .
Právna veta: S protiprávnym stavom sa prirodzene spájajú výhradne sankcie, keďže spotrebiteľ je v omeškaní s vrátením uvedenej sumy. Naopak s protiprávnym stavom sa nikdy nebudú spájať odplatné plnenia, ktoré sa spájajú len so stavom lege artis, a teda stavom oprávneného držania peňažných prostriedkov podľa podmienok spotrebiteľskej zmluvy. Ak napriek tomu existuje zmluvná úprava, ktorá s protiprávnym stavom stotožňuje aj odplatné nároky patriace len v právne súladnom stave, je táto právna úprava na škodu spotrebiteľa neprijateľne odchylná od zákona, čo zmluvnú podmienku podľa § 52 ods. 2 Občianskeh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poskytuje veriteľ až v splátkovom kalendári, či inak po uzavretí zmluvy, nie sú tieto údaje obsiahnuté v zmluve v čase akceptácie zmluvy oboma zmluvnými stranami, teda v čase, keď sa spotrebiteľ rozhoduje, či na dané jej podmienky pristúpi alebo sa rozhodne pre .
Právna veta: Neposkytnutie základných informácií o inštitúte dohody o zrážkach zo mzdy a jeho dôsledkoch nemožno hodnotiť inak, ako porušenie zákazu konať v rozpore s dobrými mravmi, čo aj pred účinnosťou § 5a zákona č. 250/2007 Z.z. spôsobovalo neplatnosť takéhoto právneho úkonu (§ 39 OZ). Žalovaný ako poskytovateľ úverov mal povinnosť poskytnúť žalobcovi jasné a zrozumiteľné informácie o dôsledkoch uzatvorenia dohody o zrážkach zo mzdy, najmä za situácie, ak na základe takéhoto zabezpečovacieho inštitútu sa mohli vykonávať zrážky zo mzdy žalobcu bez toho, aby boli nároky uplatňované zo zmluvy o úve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zrážkach zo mzdy uzatvoril so žalobcom slobodne a vážne, žalobca bol poučený o dôsledkoch jej uzatvorenia a na znak jej akceptácie zmluvu aj vlastnoručne podpísal. K realizácii dohody o zrážkach zo mzdy došlo až v okamihu, kedy žalobca porušil svoje povinnosti vyplývajúce .
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s dôvodmi prvoinštančného rozsudku v tom, že logickým výkladom týchto ustanovení je možné dospieť k záveru, že podmienkou vyhodnotenia spotrebiteľského úveru ako bezúročného a bez poplatkov, nie je kumulatívne splnenie všetkých dôvodov uvedených pod písm. a) a rovnako ani kumulatívnom spojení týchto dôvodov s dôvodom uvedeným pod písm. b). Takýmto logickým výkladom totiž možno dospieť jednoznačne k záveru, že samotný nedostatok písomnej formy úverovej zmluvy vyvoláva zákonom predpokladaný následok o bezúročnosti a bezodplatnosti a je logicky nepredstaviteľné, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poskytuje veriteľ až v splátkovom kalendári, či inak po uzavretí zmluvy, nie sú tieto údaje obsiahnuté v zmluve v čase akceptácie zmluvy oboma zmluvnými stranami. Ak zákon o spotrebiteľských úveroch ako podstatnú náležitosť zmluvy predpisoval vyššie uvedené údaje tak je zrejmé, že .
... podmienok. Kritériom na výber víťaza sú najvyššia ponuka náhrady za užívanie poľovného revíru "U." za 1ha/1 rok užívania a akceptácia zmluvy o užívaní poľovného revíru "U.", ktorá je prílohou podmienok. O výsledku súťaže budú uchádzači informovaní do 05.04.2013. ... Kritériom na výber víťaza sú najvyššia ponuka náhrady za užívanie poľovného revíru "U." za 1ha/1 rok užívania a akceptácia zmluvy o užívaní Podľa podmienok obchodnej verejnej súťaže na určenie náhrady za užívanie poľovného revíru "U." zo dňa 08.03. .
... . Zo strany žalobcu nebola nikdy písomne potvrdená. Túto skutočnosť nespochybnil ani žalovaný. Žalobca dal storno objednávky. Tento výraz neznamená písomnú akceptáciu zmluvy o preprave, pričom iné písomné vyjadrenie k návrhu objednávky zmluvy na vykonanie prepravy z Francúzska neexistuje. Zo storna možno vyvodiť .
... /. Zákon písomnú formu pre uzavretie tejto zmluvy nevyžaduje, a tiež nebráni zasielateľovi, aby vykonal prepravu na miesto určenia sám. Po akceptácii zmluvy navrhovateľ vyvíjal všetku činnosť potrebnú na dosiahnutie účelu zmluvy, tzv. na zabezpečenie prepravy a prepravu zásielky odporcu z miesta odoslania .
... . Občianskeho zákonníka, vznik zmluvy predpokladá existenciu minimálne dvoch vzájomných jednostranných právnych úkonov zmluvných strán, smerujúcich k uzavretiu zmluvy - ofertu a akceptáciu. Zmluva nie je uzavretá, kým sa strany definitívne nedohodnú na všetkých náležitostiach zmluvy, ktoré považujú za potrebné dojednať. V danom prípade .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.