Nájdené rozsudky pre výraz: akceptácia zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 132

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V tejto súvislosti súd poukazuje aj na obsah rozsudku Najvyššieho súdu SR č.k. 6Sžo/82/2008 z 28.1.2009, v ktorom súd, zaoberajúc sa otázkou platnosti zmluvy tvoriacej prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pripustil dokonca možnosť predloženia doplňujúcej, resp. predloženej listiny - zmluvy aj v štádiu súdneho preskúmavacieho konania. Ďalej napr. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č.k. 23Sp/1/2012 z 29.7.2012, s obsahom ktorého sa súd rovnako stotožnil, za odstrániteľný nedostatok zmluvy považoval absenciu podpisu obdarovaného na zmluvách predložených sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/34/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014200894 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7014200894.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľov: 1) P. S.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade vydania bezdôvodného obohatenia sa právo vydať bezdôvodné obohatenie premlčuje podľa ustanovení § 107 Občianskeho zákonníka, a to v subjektívnej dvojročnej dobe a objektívnej trojročnej dobe. Pri posudzovaní začiatku plynutia subjektívnej premlčacej doby je potrebné vychádzať z preukázanej, skutočnej, nie len predpokladanej vedomosti oprávneného o tom, že na jeho úkor došlo k získaniu bezdôvodného obohatenia a kto ho získal. Iné je to v prípade objektívnej premlčacej doby. V prípade objektívnej premlčacej doby je pre začiatok plynutia práva na vydanie plnenia z bezdôvodného ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/155/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4218202625 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lýdia Gálisová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2019:4218202625.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Gálisov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Neposkytnutie základných informácií o inštitúte dohody o zrážkach zo mzdy a jeho dôsledkoch nemožno hodnotiť inak, ako porušenie zákazu konať v rozpore s dobrými mravmi, čo aj pred účinnosťou § 5a zákona č. 250/2007 Z.z. spôsobovalo neplatnosť takéhoto právneho úkonu (§ 39 OZ). Žalovaný ako poskytovateľ úverov mal povinnosť poskytnúť žalobcovi jasné a zrozumiteľné informácie o dôsledkoch uzatvorenia dohody o zrážkach zo mzdy, najmä za situácie, ak na základe takéhoto zabezpečovacieho inštitútu sa mohli vykonávať zrážky zo mzdy žalobcu bez toho, aby boli nároky uplatňované zo zmluvy o úve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Co/162/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8316211129 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8316211129.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri akceptácii právneho názoru vyjadreného súdom prvej inštancie v napadnutom rozhodnutí by tak premlčacia doba predčasne zosplatnenej časti pohľadávky nelogicky a v rozpore s princípom právnej istoty predbehla beh premlčacej doby jednotlivých splátok nasledujúcich po splátke, pre ktorú bola predčasná splatnosť podľa názoru súdu prvej inštancie vyhlásená. Akceptujúc predčasné zosplatnenie pohľadávky právnym úkonom zo dňa 29.12.2012, v súlade s ust. § 103 druhá veta Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 565 Občianskeho zákonníka začala odo dňa nasledujúceho po splatnosti v poradí 7. sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6Co/450/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3815219379 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Bajzová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3815219379.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Ba
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s dôvodmi prvoinštančného rozsudku v tom, že logickým výkladom týchto ustanovení je možné dospieť k záveru, že podmienkou vyhodnotenia spotrebiteľského úveru ako bezúročného a bez poplatkov, nie je kumulatívne splnenie všetkých dôvodov uvedených pod písm. a) a rovnako ani kumulatívnom spojení týchto dôvodov s dôvodom uvedeným pod písm. b). Takýmto logickým výkladom totiž možno dospieť jednoznačne k záveru, že samotný nedostatok písomnej formy úverovej zmluvy vyvoláva zákonom predpokladaný následok o bezúročnosti a bezodplatnosti a je logicky nepredstaviteľné, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/144/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7616211111 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7616211111.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. La
Kľúčové slová: neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Neprijateľnou zmluvnou podmienkou je podmienka, ktorá vyvoláva v neprospech spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany hrubú nerovnováhu. Znaky neprijateľnej zmluvnej podmienky napĺňa nielen podmienka, ktorá je neprimeraná (napr. neprimeraná sankcia za porušenie záväzku spotrebiteľa), ale aj podmienka, ktorá je neurčitá alebo je v rozpore s „ratio legis“ zákonného ustanovenia, podľa ktorého bola dojednaná. Za neprijateľnú považuje odvolací súd aj zmluvnú podmienku, ktorá vyjadruje finančný záväzok spotrebiteľa za plnenie, ktoré mu po materiálnej stránke nie je dodané a slúži v skutočnosti záujmo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/188/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6616203224 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6616203224.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zlo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: S protiprávnym stavom sa prirodzene spájajú výhradne sankcie, keďže spotrebiteľ je v omeškaní s vrátením uvedenej sumy. Naopak s protiprávnym stavom sa nikdy nebudú spájať odplatné plnenia, ktoré sa spájajú len so stavom lege artis, a teda stavom oprávneného držania peňažných prostriedkov podľa podmienok spotrebiteľskej zmluvy. Ak napriek tomu existuje zmluvná úprava, ktorá s protiprávnym stavom stotožňuje aj odplatné nároky patriace len v právne súladnom stave, je táto právna úprava na škodu spotrebiteľa neprijateľne odchylná od zákona, čo zmluvnú podmienku podľa § 52 ods. 2 Občianskeh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 15Co/63/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8417207206 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Ilčinová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8417207206.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ann
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 9Co/55/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8117224480 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Jusková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8117224480.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Juskovej a sudkýň JUDr. Gabriely Klen
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6Co/57/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3815202942 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3815202942.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Stanislavy Ma
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6Co/226/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3106214802 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3106214802.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Biskupský úrad
MENU