Nájdené rozsudky pre výraz: akceptácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8470

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1364 dokumentov
612 dokumentov
53 dokumentov
206 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: A ani prejav žalovaného, ktorým začal čerpať úver nenahrádza písomnú akceptáciu zmeny návrhu na uzavretie spotrebiteľskej úverovej zmluvy. Okresný súd správne vyhodnotil nedostatky Zmluvy, že chýba písomná forma zmluvy, a v dôsledku toho žalobcovi vzniká právo na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré žalovanému poskytol nad sumu žalovaným zaplatených finančných prostriedkov.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/147/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6117253057 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Klaudia Kosková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6117253057.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Poukážka je právnym inštitútom, ktorým dochádza k zmene subjektov záväzkového vzťahu. Jej podstatou je plnenie dlžníka veriteľovi prostredníctvom tretej osoby, ktorá vstupuje medzi dlžníka veriteľa a ktorá poskytuje veriteľovi plnenie na dlžníkov účel. Poukážka je trojstranný právny vzťah, v ktorom vystupujú traja účastníci, poukazca, poukázanec a poukazník. Poukážkou dáva poukazca jednak príkaz poukazníkovi, aby plnenie vybral u poukázanca, jednak splnomocňuje poukázanca, aby plnil na účet poukazcu, t.z., že poukazca poukazuje, poukazník poukaz prijíma a poukázanec poukaz splní. Ide tu o urč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 20C/126/2010 7110214136 05.11.2012 JUDr. Miron Čiževský ECLI:SK:OSKE1:2012:7110214136.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudcom JUDr. Mironom Čiževským v právnej veci žalobcu: FLASHAUTO, s.r.o., IČO: 36 188 557, Timonova 4, Košice, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vložka č. 10727/V, zastúpený Mgr. R
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 50a ods. 1 O. z. účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu, musia sa však dohodnúť aj o jej podstatných náležitostiach. Podľa ods. 2, ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Citované ustanovenie výslovne upravuje zmluvu o budúcej zmluve označovanú aj ako zmluvu predbežnú, záväzok uzatvoriť predbežnú zmluvu bude spravidla zaťažovať obidve zmluvné strany. Zmluva o budúcej zmluve musí obsahovať tieto náležitosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/225/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2111208483 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Hýbelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2111208483.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie H
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: K samotnému uloženiu trestu okresným súdom, odvolací súd dáva obžalovanému do pozornosti, že trestné konanie má sledovať preventívny a resocializačný cieľ, má totiž prispieť k polepšeniu a náprave páchateľa. Cieľom trestného konania má byť dosiahnutie toho, aby obvinený páchateľ zaujal ku spáchaniu trestného činu sebakritický a kajúcny postoj, ktorý sľubuje možnosť jeho nápravy. Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 3To/147/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2118012270 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Rastislav Kresl ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2118012270.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rastislava Kres
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: reto z pohľadu znenia ust. § 44 ods. 2 veta prvá OZ možno podľa posúdenia odvolacieho súdu úvahy o povahe a následkoch uvedenia iného údaja o RPMN v návrhu zmluvy a v jeho prijatí sústrediť do otázky, či túto disproporciu možno považovať za zmenu zmluvných podmienok oproti návrhu zmluvy. Podľa názoru odvolacieho súdu tak tomu nie je, pretože údaj o RPMN, napriek tomu, že podľa zákona v zmluve o spotrebiteľských úveroch musí byť uvedený, nie je výsledkom dohody strán, ale matematickým vyjadrením parametrov (úverovej odplaty a nákladov), na ktorých sa účastníci spotrebiteľskej zmluvy dohodli. Po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11CoCsp/51/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7118203021 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7118203021.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ja
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre uzavretie poistnej zmluvy a všetky právne úkony týkajúce sa poistnej zmluvy je v ust. § 791 ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovená obligatórna písomná forma, avšak s jedinou výnimkou - tou, ktorá je upravená v ust. § 792 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia možno návrh poisťovateľa prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, ak sa tak stane v lehote podľa ust. § 792 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. v lehote, ktorú navrhovateľ určil a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, kedy druhý účastník návrh dostal. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 6C/78/2009 5108223162 12.06.2012 Mgr. Andrej Kekely ECLI:SK:OSZA:2012:5108223162.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudcom Mgr. Andrejom Kekelym v právnej veci navrhovateľa: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, proti odporkyni: I. W., D.. X
Kľúčové slová: dohoda o zriadení nového záväzkuprijatie ponuky
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom súdu prvej inštancie, že Ponukou a Prijatím ponuky mali sporové strany úmysel uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve. Nič na tom nemení skutočnosť, že aj bez uzatvorenia zmluvy došlo k odberu elektrickej energie. Ak žalobca začal plniť pred uzatvorením Zmluvy o dodávke elektrickej energie, zakladalo to jeho prípadný nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže žalovaný za odber zaplatil, na strane žalovaného nedošlo k bezdôvodnému obohateniu. Odvolací súd nesúhlasí s tvrdením žalobcu, že Prijatím ponuky sa žalovaný zaviazal odobrať od žalobcu do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/113/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1211216165 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Krišková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1211216165.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy v citovanom ustanovení § 9 ods. 2 písm. f) stanovil, že zmluva o spotrebiteľskom úvere musí okrem iného obsahovať termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru. Pre prípad absencie tejto náležitosti zákon stanovil, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov (§ 11 ods. 1 písm. b/). Zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorú strany uzatvorili, údaj o termíne konečnej splatnosti neobsahuje. Zákon vyžaduje údaj o konečnej splatnosti úveru ako náležitosť zmluvy, nie ako je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/75/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3817205047 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Čupková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2019:3817205047.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ust. § 50a Občianskeho zákonníka predpisuje podstatné náležitosti zmluvy o budúcej zmluve. Zmluva o budúcej zmluve musí mať písomnú formu a musí obsahovať všetky náležitosti budúcej zmluvy. Obsah zmluvy, t.j. jej predmet, nemožno v zmysle citovaného zákonného ustanovenia následne meniť bez dohody zmluvných strán...Pri dohode o budúcej kúpnej zmluve musí byť dohoda o podstatnej náležitosti kúpnej zmluvy, ktorými sú dojednania o predmete kúpy a kúpnej cene. Prípadné ďalšie dojednania medzi kupujúcim a predávajúcim majú charakter nepodstatných vedľajších náležitostí, ktoré ak sú zahrnuté medzi do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19Co/209/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114212895 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8114212895.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senáty JUDr. Zlaty Sim
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konania, pričom v prípade nespravodlivého trestu k takejto akceptácii trestu zo strany páchateľa pochopiteľne nemôže dôjsť. Spravodlivosť trestu tak možno považovať aj za predpoklad prerastania represívneho pôsobenia trestu do pôsobenia výchovného. V rámci požiadavky primeranosti trestu zohráva významnú úlohu sudcovská individualizácia trestu, ktorá fakticky umožňuje naplnenie tejto po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 3To/108/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2118010556 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Rastislav Kresl ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2118010556.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rastislava Kres
MENU