Nájdené rozsudky pre výraz: akceptácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7879

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1067 dokumentov
543 dokumentov
53 dokumentov
191 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: A ani prejav žalovaného, ktorým začal čerpať úver nenahrádza písomnú akceptáciu zmeny návrhu na uzavretie spotrebiteľskej úverovej zmluvy. Okresný súd správne vyhodnotil nedostatky Zmluvy, že chýba písomná forma zmluvy, a v dôsledku toho žalobcovi vzniká právo na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré žalovanému poskytol nad sumu žalovaným zaplatených finančných prostriedkov.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/147/2018 6117253057 24. 04. 2019 JUDr. Klaudia Kosková ECLI:SK:KSBB:2019:6117253057.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Klaudie Koskovej a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Jaroslava Galla, v právnej veci žalobcu: PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o. , so s
Právna veta: Poukážka je právnym inštitútom, ktorým dochádza k zmene subjektov záväzkového vzťahu. Jej podstatou je plnenie dlžníka veriteľovi prostredníctvom tretej osoby, ktorá vstupuje medzi dlžníka veriteľa a ktorá poskytuje veriteľovi plnenie na dlžníkov účel. Poukážka je trojstranný právny vzťah, v ktorom vystupujú traja účastníci, poukazca, poukázanec a poukazník. Poukážkou dáva poukazca jednak príkaz poukazníkovi, aby plnenie vybral u poukázanca, jednak splnomocňuje poukázanca, aby plnil na účet poukazcu, t.z., že poukazca poukazuje, poukazník poukaz prijíma a poukázanec poukaz splní. Ide tu o urč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 20C/126/2010 7110214136 05.11.2012 JUDr. Miron Čiževský ECLI:SK:OSKE1:2012:7110214136.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudcom JUDr. Mironom Čiževským v právnej veci žalobcu: FLASHAUTO, s.r.o., IČO: 36 188 557, Timonova 4, Košice, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vložka č. 10727/V, zastúpený Mgr. R
Právna veta: K samotnému uloženiu trestu okresným súdom, odvolací súd dáva obžalovanému do pozornosti, že trestné konanie má sledovať preventívny a resocializačný cieľ, má totiž prispieť k polepšeniu a náprave páchateľa. Cieľom trestného konania má byť dosiahnutie toho, aby obvinený páchateľ zaujal ku spáchaniu trestného činu sebakritický a kajúcny postoj, ktorý sľubuje možnosť jeho nápravy. Primeranosť trestu je nevyhnutným predpokladom dosiahnutia výchovných účinkov trestu, keďže nevyhnutným predpokladom prevýchovy páchateľa je jeho akceptovanie trestu ako spravodlivého následku jeho protiprávneho konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 3To/147/2018 2118012270 17. 01. 2019 JUDr. Rastislav Kresl ECLI:SK:KSTT:2019:2118012270.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rastislava Kresla a sudcov JUDr. Kataríny Stanislavskej a JUDr. Jozefa Piknu, v trestnej veci obžalovaného J. W., nar. XX.XX.XXXX, pre prečin porušovania domovej slobody
Právna veta: Podľa § 50a ods. 1 O. z. účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu, musia sa však dohodnúť aj o jej podstatných náležitostiach. Podľa ods. 2, ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. Citované ustanovenie výslovne upravuje zmluvu o budúcej zmluve označovanú aj ako zmluvu predbežnú, záväzok uzatvoriť predbežnú zmluvu bude spravidla zaťažovať obidve zmluvné strany. Zmluva o budúcej zmluve musí obsahovať tieto náležitosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/225/2012 2111208483 18.12.2013 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2013:2111208483.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Hýbelovej a sudcov Mgr. Fedora Benku a Mgr. Jozefa Mačeja v právnej veci navrhovateľov: 1. O. O., nar. X.X.XXXX, bytom Z. XX, H., 2. V. O., nar. XX.X.XXXX, byto
Právna veta: Pre uzavretie poistnej zmluvy a všetky právne úkony týkajúce sa poistnej zmluvy je v ust. § 791 ods. 1 Občianskeho zákonníka stanovená obligatórna písomná forma, avšak s jedinou výnimkou - tou, ktorá je upravená v ust. § 792 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia možno návrh poisťovateľa prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu, ak sa tak stane v lehote podľa ust. § 792 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t. j. v lehote, ktorú navrhovateľ určil a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, kedy druhý účastník návrh dostal. Poistná zmluva je v takom prípade uzavretá, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 6C/78/2009 5108223162 12.06.2012 Mgr. Andrej Kekely ECLI:SK:OSZA:2012:5108223162.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudcom Mgr. Andrejom Kekelym v právnej veci navrhovateľa: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, proti odporkyni: I. W., D.. X
Kľúčové slová: dohoda o zriadení nového záväzkuprijatie ponuky
Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom súdu prvej inštancie, že Ponukou a Prijatím ponuky mali sporové strany úmysel uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve. Nič na tom nemení skutočnosť, že aj bez uzatvorenia zmluvy došlo k odberu elektrickej energie. Ak žalobca začal plniť pred uzatvorením Zmluvy o dodávke elektrickej energie, zakladalo to jeho prípadný nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia. Keďže žalovaný za odber zaplatil, na strane žalovaného nedošlo k bezdôvodnému obohateniu. Odvolací súd nesúhlasí s tvrdením žalobcu, že Prijatím ponuky sa žalovaný zaviazal odobrať od žalobcu do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/113/2017 1211216165 22. 05. 2018 JUDr. Ľubica Krišková ECLI:SK:KSBA:2018:1211216165.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Kriškovej a členiek senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a JUDr. Ľubice Břouškovej, v právnej veci žalobcu: ČEZ Slovensko, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bra
Právna veta: Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy v citovanom ustanovení § 9 ods. 2 písm. f) stanovil, že zmluva o spotrebiteľskom úvere musí okrem iného obsahovať termín konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru. Pre prípad absencie tejto náležitosti zákon stanovil, že poskytnutý spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov (§ 11 ods. 1 písm. b/). Zmluva o spotrebiteľskom úvere, ktorú strany uzatvorili, údaj o termíne konečnej splatnosti neobsahuje. Zákon vyžaduje údaj o konečnej splatnosti úveru ako náležitosť zmluvy, nie ako je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/75/2019 3817205047 27. 11. 2019 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2019:3817205047.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD., v spore žalobcu Y.., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XXX/X, I., zastúpeného advokátskou k
Právna veta: Ust. § 50a Občianskeho zákonníka predpisuje podstatné náležitosti zmluvy o budúcej zmluve. Zmluva o budúcej zmluve musí mať písomnú formu a musí obsahovať všetky náležitosti budúcej zmluvy. Obsah zmluvy, t.j. jej predmet, nemožno v zmysle citovaného zákonného ustanovenia následne meniť bez dohody zmluvných strán...Pri dohode o budúcej kúpnej zmluve musí byť dohoda o podstatnej náležitosti kúpnej zmluvy, ktorými sú dojednania o predmete kúpy a kúpnej cene. Prípadné ďalšie dojednania medzi kupujúcim a predávajúcim majú charakter nepodstatných vedľajších náležitostí, ktoré ak sú zahrnuté medzi do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/209/2014 8114212895 17.03.2015 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2015:8114212895.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senáty JUDr. Zlaty Simkovej a sudkýň JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Jany Burešovej v právnej veci navrhovateľa: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 57I0 460, so
Právna veta: Súd poukazuje, že zmluva je právny úkon, ktorý sa skladá z jednostranných právnych úkonov. Prvým z nich je návrh na uzavretie zmluvy (oferta), druhým je prijatie návrhu (akceptácia). Súd teda nemôže určovať obsah zmluvy, môže iba podľa ustanovenia § 82 ods. 1 AZ s odkazom na bod 8. nahradiť vôľu (zmluvný prejav) subjektu právoplatným rozsudkom súdu ukladajúcim vyhlásenie vôle podľa § 161 ods. 3 O. s. p. Súd o návrhu na uloženie povinnosti uzavrieť zmluvu určitého obsahu uvedeného v návrhu na začatie konania, môže rozhodnúť len tak, že návrhu celkom vyhovie, alebo ho zamietne, ale nemôže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava II 58C/243/2010 1210228571 09.09.2013 JUDr. Michal Dzurdzík ECLI:SK:OSBA2:2013:1210228571.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava II v Bratislave v konaní pred samosudcom JUDr. Michalom Dzurdzíkom v právnej veci navrhovateľa: Združenie výrobcov a prevádzkovateľov hudobných skríň, so sídlom Barčianska č. 2, Košice IČO: 37 805 452, za
Právna veta: V tejto súvislosti súd poukazuje aj na obsah rozsudku Najvyššieho súdu SR č.k. 6Sžo/82/2008 z 28.1.2009, v ktorom súd, zaoberajúc sa otázkou platnosti zmluvy tvoriacej prílohu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pripustil dokonca možnosť predloženia doplňujúcej, resp. predloženej listiny - zmluvy aj v štádiu súdneho preskúmavacieho konania. Ďalej napr. Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom č.k. 23Sp/1/2012 z 29.7.2012, s obsahom ktorého sa súd rovnako stotožnil, za odstrániteľný nedostatok zmluvy považoval absenciu podpisu obdarovaného na zmluvách predložených sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7Sp/34/2014 7014200894 21.11.2014 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2014:7014200894.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľov: 1) P. S., J.. XX.X.XXXX, Y. G. N. Č.. XXX, 2) Z. S., V.. K., J.. XX.X.XXXX, Y. G. Y. K. Č.. XX, 3) Z. K., J..XX. X.XXXX, Y. G. N. Č.. XXX, proti odporcovi: Okresný úr
MENU