Nájdené rozsudky pre výraz: akcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4409

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1877 dokumentov
520 dokumentov
637 dokumentov
6 dokumentov
7 dokumentov
353 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Akcia je cenný papier, ktorý vyjadruje časť základného imania. Zároveň vyjadruje účasť akcionára ako spoločníka v spoločnosti, t.j. práva a povinnosti akcionára ako spoločníka. S vlastníctvom akcií je spojené právo podieľať sa nariadení spoločnosti (možnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, hlasovať na valnom zhromaždení, žiadať vysvetlenia a podávať návrhy), ako aj majetkové práva (právo podieľať sa na výsledku hospodárenia alebo podieľať sa na likvidačnom zostatku). Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2CoKR/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3110213035 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:3110213035.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUD
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Náležitosťou každého cenného papiera je označenie druhu cenného papiera ustanovené zákonom; pri vkladovom liste možno namiesto názvu vkladový list použiť označenie vkladový certifikát alebo označenie depozitný certifikát. Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera je aj jeho ISIN; to neplatí pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom, podielové listy otvoreného podielového fondu vedené v samostatnej evidencii a pokladničné poukážky vydané Národnou bankou Slovenska. ISIN môže byť pridelený aj pre iný finančný nástroj, ak o to požiada právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá finančný nástr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6Cbi/88/2006 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1006201617 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 07. 2008 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Helena Kosorínová ECLI: ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave sudkyňou JUDr. Helenou Kosorinovou v právnej veci žalobkyne : A. S., K. XXXX,. XXX. XX. S. proti žalovanému:
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Je nesporné, že vekom sa potreby dieťaťa zvyšujú, a to či už ide o bežné potreby, ako je strava, oblečenie, zvyšujú sa náklady aj na záujmovú činnosť, t.j. činnosť, ktorá prispieva k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa. Výraznou zmenou je nástup do základnej školy, keď vyučovací proces všeobecne je spojený s nákupom školských pomôcok, platenia poplatkov, platenia akcií poriadaných školou, financovania výletov a pod.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/337/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1111210205 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Štrignerová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1111210205.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: 1. V zmysle ust. § 218a ods. 2 Obchodného zákonníka návrh zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločnosti musí pre každú zo splývajúcich alebo zlučujúcich sa spoločností preskúmať nezávislý expert nezávislý od spoločnosti vymenovaný na návrh predstavenstva súdom. Na základe spoločného návrhu predstavenstiev spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení môže súd vymenovať jedného nezávislého experta alebo viacerých spoločných nezávislých expertov pre všetky spoločnosti. V zmysle ust. § 218a ods. 3 Obchodného zákonníka nezávislý expert vyhotoví o výsledku preskúmania návrhu zmluvy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 36CbR/202/2013 1113222050 02.10.2013 Mgr. Angela Balázsová ECLI:SK:OSBA1:2013:1113222050.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa W.O.C.H. Slovakia a. s., Športová 3, Blatné o návrhu na vymenovanie nezávislého experta na preskúmanie návrhu zmluvy o rozdelení spoločnosti rozhodol: Súd vymenúva INTERAUDIT BENETIP, s.r.o., Kuzmány
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: 6. Podľa § 69b ods. 4 OBZ ak mení právnu formu jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je štatutárny orgán spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon alebo určuje spoločenská zmluva alebo stanovy na zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ustanovenie § 218c ods. 6 sa použije primerane. Dozorná rad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Cob/162/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1315222845 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1315222845.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUD
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: 1. Podľa ust. § 184a ods. 1 písm. b) ObZ pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia verejnej obchodnej spoločnosti obsahuje okrem náležitosti podľa § 184 ods. 4 aj poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 vrátane lehôt na ich uplatnenie, ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 15Cb/138/2010 5710209043 28.09.2012 JUDr. Miriam Štillová ECLI:SK:OSMT:2012:5710209043.5 Rozhodnutie Okresný súd Martin pred samosudkyňou JUDr. Miriam Štillovou v právnej veci žalobcu: Vivid Advisory, s. r. o. so sídlom Ulica 29. augusta 32/B, 811 09 Bratislava, IČO: 44 362 901, právne zastúpená spoločnosťou Vivid Legal, s. r. o. so sídlom Plynárenská 7/A, 8
Kľúčové slová: cestovné náhradymzdanároky zamestnancov z pracovného pomeru
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Podľa § 118 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje plnenie poskytované v súvislosti so zamestnaním podľa iných ustanovení tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov, najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Malacky 6C/728/2008 1608208662 30.10.2012 JUDr. Katarína Ondrejáková ECLI:SK:OSMA:2012:1608208662.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Malacky rozhodol sudkyňou JUDr. Katarínou Ondrejákovou v právnej veci navrhovateľa: Q., trvale bytom P., W., proti odporcovi: B.. so sídlom G. B., IČO: XXXXXXXX o náhradu mzdy 3.719,64 Eur rozhodol: Odporca je p o v i
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Odvolací súd sa nestotožnil s tým, pokiaľ súd prvého stupňa konanie obžalovaného právne kvalifikoval aj ako prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1 Tr. zák. Skutková podstata tohto prečinu vyžaduje neoprávnené vniknutie do obydlia iného. Pojem obydlia je vyložený v ustanovení § 122 ods. 5 Tr. zák., ako dom alebo byt iného alebo iné priestory slúžiace na bývanie, vrátanie priestorov a pozemkov k nim patriacich, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté. Podľa názoru odvolacieho súdu stan, v ktorom sa poškodený zdržiaval len počas akcie Tankové dni Y., ktorý sa nedal pevne uzatvoriť, nemal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 23To/108/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3115010509 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Kováč ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3115010509.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka K
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Žalobu o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia je možné uplatniť v prípadoch, kde je prenesená pôsobnosť valného zhromaždenia na iný orgán obchodnej spoločnosti, pokiaľ však pôsobnosť valného zhromaždenia nie je prenesená na iný orgán, ale ide o interné rozhodovanie príslušného orgánu v rámci svojej kompetencie, nie je možné uplatniť inštitút neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia ( § 183 v spojitosti s § 131 Obchodného zákonníka ) .

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/35/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6110221785 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kmeťová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6110221785.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z pr
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Každý konkrétny prípad neprejednania veci v primeranej lehote je potrebné hodnotiť individuálne v závislosti od jeho okolností. Zastavenie trestného stíhania, ako kompenzácia porušenia práva na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov, bude do úvahy prichádzať len ako extrémne rozhodnutie a to vzhľadom nielen na dĺžku samotného konania, ale aj na správanie sa obvinených a ich obhajcov v konaní, zložitosť a rozsiahlosť veci, možnosť skončiť vec rozsudkom, ale aj s ohľadom na ochranu práva osôb poškodených trestným činom.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10To/40/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8304010085 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Monok ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8304010085.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu J
MENU