Nájdené rozsudky pre výraz: akcionár obchodnej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 39

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
19 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Administratívne konanie, ktoré bolo začaté na základe žiadosti žalobcu podanej podľa zák. č. 211/2000 Z.z. a doručenej žalovanému ako povinnej osobe, že toto konanie bolo od počiatku zaťažené vadou neurčitosti žiadosti v rozsahu jej bodu b/ a c/, pretože žiadateľ vymedzil sprístupniť informácie nie celkom konkrétne a adresne, čím nebolo dostatočne identifikované, čo tvorí samotný predmet konania. Pokiaľ žalobca ako žiadateľ vo svojej žiadosti pod bodom b/ sa domáhal sprístupnenia transakčných dokumentov súvisiacich s privatizáciou obchodnej spoločnosti Slovenské elektrárne, akciová spolo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/109/2015 1015200692 29. 11. 2016 JUDr. Viera Šebestová ECLI:SK:KSBA:2016:1015200692.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a členiek senátu JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Dáši Filovej, v právnej veci žalobcu: Združenie ProPublica, občianske zdru
Právna veta: Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, prípadne sa rozdelí. Tým nie sú dotknuté obmedzenia ustanovené zákonom. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Na schválenie zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločnosti sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností v prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 19Cb/129/2011 5111218328 01.06.2012 JUDr. Martina Brniaková ECLI:SK:OSZA:2012:5111218328.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Martinou Brniakovou, v právnej veci žalobcu: K invest, v.o.s., so sídlom Horná Streda 25, IČO: 36 293 466, právne zastúpeného: JUDr. Alojzom Markechom, advokátom, so sídlom Teplick
Právna veta: Bezdôvodným obohatením podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie vzniká podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka tomu, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil. Pre vznik záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia sa musí povinná osoba obohatiť = získať majetkový prospech.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/21/2013 6611200501 22.01.2014 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2014:6611200501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Kataríny Katkovej a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v právnej veci navrhovateľa SPOOL a. s., so síd
Právna veta: 37. Krajský súd uvádza, že typ poistenia, ktorý bol predmetom Poistnej zmluvy č. 870001374 uzatvorenej medzi žalobcom a právnym predchodcom žalovaného, osobitne Občiansky zákonník neupravuje, avšak išlo o poistenie spadajúce pod ust. § 790 Občianskeho zákonníka, ktoré vymedzuje tri hlavné odvetvia poistenia. Podrobnejšiu klasifikáciu druhov poistenia podľa poistných odvetví, čo len dopĺňa krajský súd, obsahuje zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve, ktorého príloha zaraďuje ďalšie poistné odvetvia, a to odvetvia životného poistenia a neživotného postenia. Takýto charakter je možné definovať ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/19/2020 6119215059 30. 09. 2020 Mgr. Zuzana Štolcová ECLI:SK:KSZA:2020:6119215059.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a členov senátu JUDr. Márie Dubcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v spore žalobcu: Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extéri
Právna veta: Posúdenie vhodnosti viacerých vecí na spojenie je výsledkom subjektívneho hodnotenia konajúceho zákonného sudcu, a preto (ani) odvolací súd v tomto smere nie je oprávnený vnucovať súdu prvej inštancie svoj pohľad na spojenie vecí. Rozhodujúce je so zreteľom na ust. § 166 ods. 1,2 C.s.p. to, či boli naplnené predpoklady tohto ustanovenia, teda či ide o veci, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých strán a či to odôvodňuje hľadisko hospodárnosti konania. Na druhej strane, súd rozhodujúci o spojení viacerých vecí na spoločné konanie nemôže opomenúť ani požiadavku rešpektovania pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8CoPr/6/2019 1316220415 22. 12. 2020 JUDr. Ondrej Krajčo ECLI:SK:KSBA:2020:1316220415.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ondreja Krajča a členiek senátu JUDr. Jany Vlčkovej a JUDr. Moniky Holickej v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, Žilina, IČO: 31 575
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43CoKR/29/2016 6116214292 12. 01. 2017 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2017:6116214292.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej, členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci žalobcu U.. P. W., so sídlom správcovskej kancelárie Ho
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/72/2014 6113216807 26.11.2014 JUDr. Alena Križanová ECLI:SK:KSBB:2014:6113216807.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej a z členiek senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej v právnej veci navrhovateľa 1/ F.. K. H
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Cob/6/2016 8314211435 18. 01. 2017 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2017:8314211435.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Milana Majerníka a JUDr. Mareka Kohúta v právnej veci žalobcov 1/ Q.. Q. M. - F., IČO: XXXXXXXX, A. C. XXX/X, A. N. E., 2/ J. K.á, bytom C.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/75/2017 8115222453 10. 04. 2018 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2018:8115222453.2 Opravné uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobkyne: P. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom I. XX, XXX XX G., zast. JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/93/2014 1211204961 15. 12. 2015 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2015:1211204961.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Janky Richterovej a JUDr. Milana Chalupku v právnej veci navrhovateľa: L. U., Z.. XX.X.XXXX, B. V. B., R.. X. Č.. XX, zastúpeného JUDr. Ladislavom Kružlík
MENU