Nájdené rozsudky pre výraz: akcionár spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 409

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

198 dokumentov
67 dokumentov
98 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Rozhodovanie o zápise údajov do obchodného registra nie je dôvodom pre vylúčenie sudcu z ďalšieho rozhodovania o neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia. Registrový súd pri zápise údajov do obchodného registra skúma návrh a jeho prílohy len z hľadiska splnenia formálnych predpokladov (§ 6 zákona č. 530/2003 Z.z.). Registrový súd nevykonáva dokazovanie a nemá oprávnenie skúmať platnosť alebo neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia ako prejudiciálnu otázku. Z tohto dôvodu nemôže prípadné rozhodovanie o zápise uznesenia do obchodného registra vylúčiť sudcu z rozhodovania o neplatnosti zapís ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/101/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7114208696 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7114208696.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUD
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Notárska zápisnica sa teda vyžaduje len v prípade podľa ust. § 187 ods. 2 Obch. zákonníka, t.j. na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromažden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6So/1/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1212207309 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Langová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1212207309.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni L
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, prípadne sa rozdelí. Tým nie sú dotknuté obmedzenia ustanovené zákonom. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Na schválenie zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločnosti sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností v prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 19Cb/129/2011 5111218328 01.06.2012 JUDr. Martina Brniaková ECLI:SK:OSZA:2012:5111218328.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Martinou Brniakovou, v právnej veci žalobcu: K invest, v.o.s., so sídlom Horná Streda 25, IČO: 36 293 466, právne zastúpeného: JUDr. Alojzom Markechom, advokátom, so sídlom Teplick
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Bezdôvodným obohatením podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie vzniká podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka tomu, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil. Pre vznik záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia sa musí povinná osoba obohatiť = získať majetkový prospech.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6611200501 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6611200501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Merito veci Sloboda prejavu
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Slobodu prejavu (ktorá zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky) je potrebné považovať za konštitutívny znak demokratickej pluralitnej spoločnosti a za jednu zo základných podmienok na jej chod a individuálnu realizáciu jednotlivca. Sloboda prejavu patrí do vlastnej sféry ľudskej slobody, ktorá je spätá predovšetkým s vnútornou oblasťou vedomia a zahŕňa atribúty tejto ľudskej slobody, ku ktorým patrí sloboda svedomia, sloboda myslenia a sloboda zastávať, šíriť a prijímať názory na všetky otázky spojené so životom spoločnosti. Sloboda prejavu je pra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/121/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018201086 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jeannette Hajdinová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1018201086.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Vylučovacou žalobou podľa § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. sa teda tretia osoba domáha vylúčenia majetku zo súpisu podstát, t.j. domáha sa vylúčenia majetku, ktorý bol správcom zapísaný do súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty. Podanou žalobou sa žalobca prioritne domáhal, aby žalovaný ako správca zo súpisu majetku úpadcu vylúčil informáciu o mieste umiestnenia zapísaného hnuteľného majetku. Súd prvej inštancie správne konštatoval, že zmeny poznámky, resp. vylúčenia informácie o zapísanom majetku, sa nemožno domáhať v excindačnom konaní. Jednotlivé súpisové zložky majetku správca musí v zmysle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43CoKR/31/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6118301962 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6118301962.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zlo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odporovateľnosť právnych úkonov je inštitút slúžiaci na zabezpečenie občianskoprávnej ochrany veriteľa pred takými právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktorými sa tento zbavuje majetku za tým účelom, aby sa z neho nemohol uspokojiť jeho veriteľ. Za odporovateľné právne úkony sa považujú tie, ktoré ukracujú pohľadávku veriteľa. Ide o právne úkony, ktorými dlžník (fyzická alebo právnická osoba) zmenšuje svoj majetok do tej miery, že sa tým ukracuje uspokojenie veriteľovej vymáhanej pohľadávky. Podstatou odporovateľnosti je neúčinnosť právneho úkonu voči určitej osobe, čo znamená, že veriteľ môže požado ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Humenné 12Cb/61/2011 8311212671 28.03.2012 Mgr. Peter Sivák ECLI:SK:OSHE:2012:8311212671.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Humenné samosudcom Mgr. Petrom Sivákom v právnej veci žalobcu AGRIFOP, a.s. Stakčín, so sídlom Duchnovičova 573/18, 067 61 Stakčín, IČO : 31713238, v mene ktorého podľa § 182 ods. 2 a § 181 ods. 1 Obchodného zákonníka konajú 1)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak v návrhu na odpredaj nehnuteľností sa deklaruje, že dôjde k predaju nehnuteľností, ktoré potrebuje spoločnosť na výkon, resp. na zabezpečenie výkonu vo verejnom záujme, tak odsúhlasenie takéhoto predaja je potrebné dosiahnuť na valnom zhromaždení spoločnosti, a to 2/3 väčšinou prítomných hlasov. Táto požiadavka vyplýva z čl. X bodu 3 písm. f) stanov spoločnosti. Ak valné zhromaždenie pri prijímaní uznesenia č. 1 o udelenie predchádzajúceho súhlasu na prevod vlastníctva k nehnuteľnému majetku v k.ú. B. obišlo povinnosť hlasovať o tom 2/3 väčšinou, došlo evidentne k porušeniu práv Fondu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/10/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8711204154 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8711204154.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a člen
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Pokiaľ ide o námietku právneho zástupcu žalobcu týkajúceho sa nesprávneho právneho posúdenia, odvolací súd dospel k záveru, že valné zhromaždenie konané dňa 23.06.2010 bolo zvolané predstavenstvom v súlade so stanovami. Túto skutočnosť nespochybnil ani jeden z účastníkov konania. Pokiaľ ide o otázku správnosti kreovania členov dozornej rady, došlo u účastníkov k rozdielnemu výkladu príslušných ustanovení stanov spoločnosti, ako aj ust. § 200 Obchodného zákonníka. Prvostupňový súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že pokiaľ ide o členov dozornej rady žalovaného, k prevoleniu členov dozorne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31Cob/49/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2110220879 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2110220879.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a člen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Základnou podmienkou dôvodnosti, a teda východiskom prípadnej úspešnosti určovacej žaloby podľa ust. § 80 písm. c) O.s.p. je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom právnom určení. Rozumie sa tým právny záujem žalobcu, ktorý musí byť daný v čase vyhlásenia rozsudku. Tento právny záujem musí byť kvalifikovaný, t.j. naliehavý. Je primárne potrebné ujasniť, či a ako sa následné požadované určenie môže dotknúť právnych pomerov strán (t.j. či môže založiť právne významný následok v týchto pomeroch). Určovacia žaloba je zvyčajne prípustná vtedy, ak sa ňou odstraňuje spornosť vzťahu str ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/24/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5810205198 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 12. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2018:5810205198.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu
MENU