Nájdené rozsudky pre výraz: akciová spoločnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2640

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1098 dokumentov
375 dokumentov
309 dokumentov
129 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Dozorná rada je jedným z obligatórnych orgánov akciovej spoločnsti a má zákonom vymedzenú kontrolnú právomoc, ktorá sa vzťahuje k výkonu funkcie členov predstavenstva a k uskutočňovaniu podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti. Okrem všeobecnej kontrolnej pôsobnosti dozorná rada preskúmava činnosti predstavenstva aj v zákonom stanovených záležitostiach. Takýmto prípadom je aj citovaná úprava § 180 ods. 4 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého dozorná rada preskúmava postup predstavenstva, pokiaľ predstavenstvo na valnom zhromaždení odmietne poskytnúť akcionárovi požadované údaje. Dozorná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/132/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6716209321 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kmeťová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6716209321.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z pre
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: 8. V zmysle § 187 ods. 1 ObZ patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) okruh uvedených otázok, ktoré patria najvyššiemu orgánu spoločnosti (pokiaľ nie je napr. prenesená kompetencia na iný orgán spoločnosti). Pri skúmaní, aké otázky podľa uvedeného ustanovenia patria do kompetencie VZ je na mieste konštatovať, že ide o otázky týkajúce sa samotnej spoločnosti, do vnútra spoločnosti, pričom tieto sa spravidla aj prejavia navonok. Podľa § 187 ods. 1 písm. j) ObZ, do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15Cob/150/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4116233503 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Bzdúšek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2018:4116233503.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bzdúška a člen
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Pokiaľ ide o námietku právneho zástupcu žalobcu týkajúceho sa nesprávneho právneho posúdenia, odvolací súd dospel k záveru, že valné zhromaždenie konané dňa 23.06.2010 bolo zvolané predstavenstvom v súlade so stanovami. Túto skutočnosť nespochybnil ani jeden z účastníkov konania. Pokiaľ ide o otázku správnosti kreovania členov dozornej rady, došlo u účastníkov k rozdielnemu výkladu príslušných ustanovení stanov spoločnosti, ako aj ust. § 200 Obchodného zákonníka. Prvostupňový súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že pokiaľ ide o členov dozornej rady žalovaného, k prevoleniu členov dozorne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31Cob/49/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2110220879 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Laczo ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2110220879.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a člen
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Citované ustanovenia upravujú práva akcionára na informácie vo vzťahu k akciovej spoločnosti. Možnosť požadovať takéto informácie je vo všeobecnosti obmedzená na informácie o záležitostiach, ktoré sú predmetom jednania valného zhromaždenia. Nad rámec upravený v zákone môžu byť práva a povinnosti akcionárov ďalej rozšírené v stanovách, pokiaľ to zákon pripúšťa. Okrem iných, medzi práva akcionára v zmysle Obchodného zákonníka vo všeobecnosti patrí právo podieľať sa na riadení spoločnosti, právo podieľať sa na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti, právo požadovať za podmienok stanovených z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Cob/7/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8112219209 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Angelovič ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8112219209.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angelo
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Dĺžka doby funkčného obdobia člena predstavenstva akciovej spoločnosti je síce prioritne upravená v stanovách tejto spoločnosti, no nesmie prekročiť maximálnu dobu stanovenú v zákone, čo je doba 5 rokov podľa § 194 ods. 1 Obchodného zákonníka. Keďže článok 12 bod 3 stanov žalovaného upravuje funkčné obdobie členov predstavenstva na 5 rokov, čo je maximálne prípustná zákonná doba funkcie člena predstavenstva, časť stanov žalovaného, ktorá umožňuje funkčné obdobie dlhšie ako pripúšťa kogentná zákonná úprava v znení: „funkčné obdobie však končí až voľbou nových členov predstavenstva“ je v rozpore ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/177/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 0019205601 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:0019205601.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Akcia je cenný papier, ktorý vyjadruje časť základného imania. Zároveň vyjadruje účasť akcionára ako spoločníka v spoločnosti, t.j. práva a povinnosti akcionára ako spoločníka. S vlastníctvom akcií je spojené právo podieľať sa nariadení spoločnosti (možnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, hlasovať na valnom zhromaždení, žiadať vysvetlenia a podávať návrhy), ako aj majetkové práva (právo podieľať sa na výsledku hospodárenia alebo podieľať sa na likvidačnom zostatku). Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2CoKR/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3110213035 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:3110213035.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUD
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Povinnosť predloženia takéhoto znaleckého posudku vyplýva výlučne z vyhlášky 25/2004 Z. z. , pri spoločnosti s ručením obmedzeným. Požiadavka sa vzťahuje výlučne na zmeny právnej formy spoločností, v ktorých prevažuje osobný substrát, t.j. verejných obchodných a komanditných spoločností. Pri zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť táto požiadavka nie je namieste, nakoľko zo samotného výpisu z obchodného registra spoločnosti s ručením obmedzeným vyplýva, že takáto spoločnosť spĺňa požiadavky na premenu na akciovú spoločnosť z hľadiska kapitálovej primera ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 36Nsre/95/2013 1113225689 12.08.2013 Mgr. Angela Balázsová ECLI:SK:OSBA1:2013:1113225689.1 Uznesenie Okresný súd Bratislava I v Bratislave o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu zmeny právnej formy do obchodného registra pri obchodnej spoločnosti Zatopek Consulting, s. r. o. , so sídlom TOWER 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava zast. : E.. E.
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: 16. Hoc aj uplatnený nárok na mimoriadny výkonnostný bonus predstavoval variabilnú a nenárokovateľnú zložku mzdy, rozhodnutím štatutárneho orgánu zamestnávateľa - žalovaného o výplate mimoriadneho výkonnostného bonusu pre kľúčových zamestnancov zo dňa 28.07.2016 vznikol žalobcovi ako zamestnancovi nárok na jeho výplatu. Pokiaľ predstavenstvo pri priznaní tohto nároku nepostupovalo v súlade s internými predpismi spoločnosti, prípadne nebol vyžiadaný súhlas dozornej rady, táto skutočnosť môže vyvolať zodpovednostné vzťahy medzi členmi štatutárneho orgánu a samotnou spoločnosťou. Zamestnáva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11CoPr/6/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5918200639 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2019:5918200639.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Bezdôvodným obohatením podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie vzniká podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka tomu, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil. Pre vznik záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia sa musí povinná osoba obohatiť = získať majetkový prospech.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6611200501 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6611200501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Stanovy sa považujú za zmluvu sui generis, ktorá vzniká osobitným kontraktačným postupom. Vstupom do spoločnosti sa akcionári s nimi oboznámia, sú nimi viazaní, hoci sa na ich prijatí nepodieľali (ESD Powell Duffryn pLc. V. Wolfgang Petereit C-214/89). Formálne a materiálne náležitosti stanov je možné napadnúť podľa všeobecných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka (§ 1, § 261 a nasl. Obchodného zákonníka, § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka) len do vzniku akciovej spoločnosti, ktorým okamihom nadobúda právnu subjektivitu. Ak má žalobca ako akcionár za to, že ustanovenie stanov (o voľbe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/322/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5011897663 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2012:5011897663.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky sená
MENU