Nájdené rozsudky pre výraz: akosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 655

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

126 dokumentov
21 dokumentov
22 dokumentov
25 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak podľa § 420 ods. 1 Obchodného zákonníka predávajúci povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva, musí ho zaplatiť, alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve, tak podľa § 427 ods. 1 Obchodného zákonníka kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Aj keď tovar bol balený v paletách, a v paletách tento tovar ďalej žalovaný predal svojim odberateľom, tak to stále nezbavuje povinnosti žalovaného pri preberaní tovaru od kupujúceho prezrieť tovar. Ak bolo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/97/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8710208125 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8710208125.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a čl
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Podľa § 46 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka klamlivým označením tovaru a služieb je každé označenie, ktoré je spôsobilé vyvolať v hospodárskom styku mylnú domnienku, že ním označený tovar alebo služby pochádzajú z určitého štátu, určitej oblasti alebo miesta alebo od určitého výrobcu alebo že vykazujú osobitné charakteristické znaky alebo osobitnú akosť. Nerozhodné je, či označenie bolo uvedené bezprostredne na tovare, obaloch, obchodných písomnostiach a pod. Takisto je nerozhodné, či ku klamlivému označeniu došlo priamo alebo nepriamo a akým prostriedkom sa tak stalo. Ustanovenia osobitn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 16CbPv/11/2011 6111226422 22.05.2013 JUDr. Pavol Tomáš ECLI:SK:OSBB:2013:6111226422.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica sudcom JUDr. Pavlom Tomášom, v právnej veci navrhovateľa v 1. rade DOCTOR´S ASSOCIATES INC., so sídlom 325 Bic Drive, 064 61 Milford, Connecticut, USA, obchodné číslo: 0282328, v 2. rade Subway Intern
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ust. § 632 OZ ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Dôkazná povinnosť preukázať, že došlo medzi účastníkmi konania k uzatvoreniu zmluvy o zhotovení diela na zákazku zaťažuje v súdnom konaní navrhovateľa, ktorý v konaní musí preukázať, že došlo k uzatvoreniu platnej zmluvy o zhotovení veci na zákazku (jej podstatných náležitostí) teda, že došlo k dohode o predmete a cene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 7Co/129/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4110226509 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Madaraszová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4110226509.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Mada
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 31. Zmluva o oprave písomnú formu nemala, bola dojednaná ústne, že ňou bol založený spotrebiteľský právny vzťah (ako to vyhodnotil aj okresný súd) ani jedna strana sporu nespochybňovala. 32. Ak ide o opravu alebo úpravu veci, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vykonal opravu alebo úpravu veci a zhotoviteľovi vznikne právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu za opravu alebo úpravu veci (§ 652 ods.1 OZ). Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo opotrebenia (§ 652 ods.2 prvá veta OZ). 33. Odvolací súd v z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 10Co/237/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5118209328 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Amália Paulerová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5118209328.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte v zložení z predsedníčky se
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zrejmé vady sú tie vady, ktoré kupujúci mohol a mal zistiť pri prehliadke tovaru, ktorý je povinný vykonať čo najskôr, ako má faktickú možnosť nakladať s tovarom. Kupujúci je povinný podať predávajúcemu správu o vadách tovaru, a teda tento reklamovať bez meškania potom, keď vady zistil. Skryté vady, t.j. vady, ktoré pri povinnej prehliadke tovaru nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti je kupujúci oznámiť predávajúcemu, a teda reklamovať bez omeškania potom, kedy vady zistil, resp. kedy mohli byť pri vynaložení odbornej starostlivosti zistené. Nároky kupujúceho pri doda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/249/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6213207005 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6213207005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zlože
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účastníkmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ diela a objednávateľ diela, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje že za odmenu vykoná pre objednávateľa určité dielo, zhotoví novú vec, vykoná nejakú činnosť a pod., a to na svoje nebezpečenstvo. Zmluva o dielo vznikne keď sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach ktorými sú: charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), dohoda o odmene (nemožno ju stotožňovať s dohodou „o cene”) a dohoda o tom že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela; pravidelnými náležitosťami zmluvy je dohoda o kvalite (akosti) diela, času jeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 37C/82/2010 2110202464 23.11.2011 JUDr. Igor Malý ECLI:SK:OSTT:2011:2110202464.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava, v konaní pred sudcom JUDr. Igorom Malým, v právnej veci navrhovateľky: S., rod. W., nar. XX.X.XXXX, bytom L. zastúpená JUDr. Helenou Čerešňovou, advokátkou so sídlom Horné predmestie 216/16, Svätý Jur, proti odporcovi: I.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ príčinou poškodenia motora bol olej, ktorý nemal také vlastnosti, ako by mal mať, je možné prisvedčiť žalobcovi, že ho dôvod, prečo ich nemal, nemusí zaujímať. Vychádzajúc z ustanovenia § 508 ods. 2 ObčZ, keďže ide o kúpu oleja, ktorý má mať požadované vlastnosti, a tieto nemal, kde sa vada prejavila v prvých 6 mesiacoch od jeho použitia a kúpy, má sa za to, že takúto vadu mal od počiatku už pri kúpe, nie že ju nadobudol až neskôr a kde sa táto vada vyskytla v rámci proklamovanej životnosti a kde bolo konštatované, že olej stratil svoje vlastnosti už dávno. Vadnosť tohto oleja zapríčini ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 11C/472/2005 1505226626 24.05.2010 JUDr. Monika Blahutiaková ECLI:SK:OSBA5:2010:1505226626.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V sudkyňou JUDr. Monikou Blahutiakovou v právnej veci žalobcu: F.. K. T., bytom G. XX, G., zastúpeného JUDr. Evou Nováčkovou, advokátkou Advokátskej kancelárie JUDr. NOVÁČKOVÁ, s.r.o., IČO: 36 699 705,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 633 ods. 1 Občianskeho zákonníka zhotoviteľ je povinný dielo vykonať podľa zmluvy, riadne a v dohodnutom čase. Ak je na vykonanie diela ustanovená technická norma, musí vykonanie zodpovedať tejto norme. Podľa § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka ak nie je dohodnuté inak, platí sa cena až po skončení diela. Na základe absencie dohody účastníkov zmluvy o diele o dobe splatnosti ceny diela je s poukazom na citované ustanovenie § 634 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka potrebné vychádzať z právneho záveru, že doba splatnosti ceny za dielo vyplýva priamo zo zákona, teda že cena s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6Co/244/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3808217051 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3808217051.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte, zloženom z predsedu JUDr. Romana Hargaša
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Je pravdou, že konanie všetkých subjektov v obchodno-záväzkových vzťahoch limitujú zásady obchodného práva. Obchodný zákonník totiž umožňuje riešiť obchodnoprávne vzťahy aj podľa zásad, na ktorých spočíva (§ 1 ods. 2 Obchodného zákonníka) a jednou z nich je nesporne aj zásada poctivého obchodného styku. Uvedená zásada je dôležitým determinantom právnych istôt, pretože (okrem iného) bráni podstatnému porušovaniu rovnosti subjektov v obchodnoprávnych vzťahoch a tým k znevýhodňovaniu jednej zo strán. Zásady poctivého obchodného styku sú právne relevantné pri výkone práva v tom zmysle, že pokiaľ j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/153/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7712204158 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7712204158.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slávky
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka nemožno vykladať celkom tak, že dodávateľom je len osoba, ktorá vykonáva také činnosti, na ktoré má živnostenské alebo iné oprávnenie, t. j. ktoré podľa živnostenského alebo iného oprávnenia tvoria predmet jej podnikania. Naopak, za dodávateľa treba považovať aj osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v súvislosti so svojim predmetom podnikania. O taký prípad by išlo napríklad vtedy, pokiaľ by podnikateľ prevádzkujúci autodopravu predával vozidlo, ktoré predtým tvorilo hmotnú zložku jeho podnikania (súčasť jeho podniku), fyzickej osobe - ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 31Cob/104/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2309200602 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Vyskočová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2018:2309200602.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Andrey Vyskočov
MENU