Nájdené rozsudky pre výraz: akreditiv

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 131

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
1 dokument
16 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dohoda o zmluvnej pokute musí mať v zmysle ust. § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka písomnú formu, inak by takáto dohoda nebola pre nedostatok formy platná (§ 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Dohodu o zmluvnej pokute tak možno uzavrieť buď samostatne (následne po uzavretí zabezpečovanej zmluvy), alebo ako súčasť záväzkového právneho vzťahu (zmluvy), ktorého sa zmluvná pokuta týka. Dohoda o zmluvnej pokute musí obsahovať odkaz na zmluvný záväzkový vzťah, ktorý sa zmluvnou pokutou zabezpečuje. Písomná forma právneho úkonu predpokladá existenciu dvoch náležitostí: písomnosti a podpisu. Písomnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 6C/64/2011 5111208320 27.11.2012 Mgr. Andrej Kekely ECLI:SK:OSZA:2012:5111208320.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudcom Mgr. Andrejom Kekelym v právnej veci navrhovateľa: U.. Z. Ď., E.. XX.XX.XXXX, I. B. XXXX/X, XXX XX Ž., štátny občan SR, proti odporcovi: PeJ. D., E.. XX.XX.XXXX, I. S. XXXX/X, XXX XX Ž., štátny ob
Právna veta: Ručenie, ktorým sa zabezpečuje pohľadávka veriteľa, vzniká dohodou veriteľa a ručiteľa, v ktorej ručiteľ písomne zoberie na seba povinnosť uspokojiť veriteľovu pohľadávku, ak ju neuspokojí sám dlžník. Ručiteľský záväzok možno platne prevziať iba v písomnej forme. Z účelu ručenia vyplýva, že jeho predmetom je najčastejšie záväzok zaplatiť peňažný dlh. Záväzkový právny vzťah z ručenia môže existovať iba popri hlavnom záväzkovom právnom vzťahu (veriteľ - dlžník), a preto má povahu vedľajšieho právneho vzťahu. Z tejto jeho povahy vyplýva, že ručiteľský záväzok možno prevziať iba vo výške záväzku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 26C/73/2010 3110202786 28.09.2012 JUDr. Ľubica Balalová ECLI:SK:OSTN:2012:3110202786.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Ľubicou Balalovou v právnej veci žalobcu Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina, IČO 31 575 951 proti žalovaným 1/M. Z., P. Z. F., N. M. C.C. XXX/X, H. - R., A. N. A. XX/X, H. -
Právna veta: Sprostredkovateľská zmluva podľa Občianskeho zákonníka je neformálnou zmluvou. Uzaviera sa medzi sprostredkovateľom a záujemcom o sprostredkovanie zmluvy. Jej pojmové znaky vyplývajú jednak zo základných práv a povinností účastníkov upravených v § 774, jednak z ďalších práv a povinností upravených v § 775 a 776, ktoré sú tiež charakteristické pre obsah tejto zmluvy. Podľa tejto zmluvy sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi odmenu vtedy, keď bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Charakteris ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Spišská Nová Ves 1C/163/2011 7611212549 18.04.2012 JUDr. Jana Gargulová ECLI:SK:OSSN:2012:7611212549.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Spišská Nová Ves, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Gargulovou, v právnej veci žalobcu P. H.I., I.. J.. R. O. G., J. J. Š. Č.. X, T., O.: XXXXXXXX, proti žalovanej S.. I. E., F.. X. X. XXXX, T. W. P. Č.. XXXXX,
Právna veta: Vychádzajúc z ust. § 100 ods.2 Obč. zák. sa záložné právo premlčuje. Nepremlčuje sa teda len zabezpečovaná pohľadávka, ale aj samotné záložné právo. Záložné právo sa ale nepremlčuje skôr, ako zabezpečená pohľadávka. Záložné právo sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej dobe, ktorá v zmysle § 101 Obč. zák. začína plynúť odo dňa, keď sa mohlo vykonať po prvý raz, t.j. odo dňa, keď vzniklo právo na uspokojenie zabezpečenie pohľadávky zo zálohu. Záložné právo nie je premlčané, ak neuplynula premlčacia doba pri zabezpečenej pohľadávke; v takom prípade sa záložné právo premlčí až márnym upl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/260/2017 7814200469 28. 08. 2018 JUDr. Viktória Midová ECLI:SK:KSKE:2018:7814200469.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Jozefa Maruščáka a JUDr. Andrey Galdunovej v spore žalobcov: 1. D. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom v E.R., W. X, 2. U. T., nar. X.X.XXXX
Právna veta: Podľa § 324 ods. 1 Obch. zák. potom platilo, že záväzok žalobcu ako veriteľa zanikol, ak mu ho dlžník - žalovaný splnil včas a riadne. Podľa ods. 2 však záväzok zaniká takisto aj neskorým plnením dlžníka. Pretože všetky uvedené záväzky boli peňažnými záväzkami, bol žalovaný povinný splniť ich tým spôsobom, že žalobcovi zaplatí peniaze. Zo zisteného skutkového stavu potom vyplýva, že žalovaný túto svoju povinnosť splnil a uplatňované časti týchto nárokov zaplatil hotovými peniazmi prijatými žalobcom, pričom v zmysle § 333 Obch. zák. určil, že zaplatiť sa majú práve tieto záväzky. Podľa už cit. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/106/2018 2114225055 17. 09. 2019 Mgr. Michal Novotný ECLI:SK:KSTT:2019:2114225055.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: Mgr. Michal Novotný ako predseda senátu a JUDr. Božena Husárová a JUDr. Andrea Vyskočová ako členovia senátu v spojených sporových veciach žalobcu: V. A., nar. XX. L. XXXX, X. XXX, za
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43CoKR/14/2012 6110216718 20. 03. 2013 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2013:6110216718.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr Daniely Maštalířovej v obchodnoprávnej veci navrhovateľa K.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/120/2016 1210223280 16. 11. 2016 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2016:1210223280.3 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členiek senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej v právnej veci žalobcu: Ján Bolech, KrivosúdBodovka 125, IČO: 14 046 679 proti žalovanej: Všeobecná úv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/482/2012 1210223280 15. 05. 2014 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2014:1210223280.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členiek senátu JUDr. Danice Michalkovej a Mgr. Sone Pekarčíkovej v právnej veci žalobcu: Ján Bolech, miesto podnikania Krivosúd-Bodovka 125, IČO:14 046 679 proti žal
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/99/2018 1210223280 18. 04. 2019 JUDr. Andrea Sedláčková ECLI:SK:KSBA:2019:1210223280.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Sedlačkovej a členiek senátu JUDr. Andrey Haitovej a JUDr. Marty Šašinkovej v právnej veci žalobcu: A. C., E.-C. XXX, IČO: 14 046 679 proti žalovaném
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 33CB/194/1994 03. 10. 2006 JUDr. Soňa Pekarčíková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave pred samosudkyňou Mgr. Soňou Pekarčíkovou v právnej veci navrhovateľa: R. D. Z. B., I. C. X,. XXX. XX. B., IČO: XX. XXX. XXX,. právne zast. JUDr. M. R., advokát, M. XX,. XXX. XX. B., proti odporcovi: S. H. Ú., J. XX,. XXX. XX. B., IČO: XX. XXX.
MENU