Nájdené rozsudky pre výraz: Akt správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 231

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

164 dokumentov
43 dokumentov
8 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonodarca v ust. § 24 ods. 2 Správneho poriadku nepochybne sledoval cieľ a účel odstrániť pre určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť účastníkom spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení je predpísané súčasne splnenie nasledujúcich podmienok: a) možnosť náhradného doručenia nie je zo zákona vylúčené, b) adresát písomnosti nebol pri doručovaní zastihnutý, hoci sa v mieste doručovania zdržoval, c) doručovateľ nezastihnutého adresáta vhodným spôsobom upovedomil, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/207/2014 5014201350 13.05.2015 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2015:5014201350.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobkyne: Mgr. P. D., bytom N. XXX, Q., právne zastúpená advokátk
Právna veta: 40. Účelom sprístupňovania informácií v režime zákona č. 211/2000 Z. z. je umožnenie verejnosti získavať vedomosti o skutočnostiach a faktoch, ktorými disponujú povinné osoby a podieľať sa tak na spoločenskej kontrole výkonu verejnej moci. Nakoľko informácie uvedené v bodoch 1 a 2 žiadosti boli žalobkyni v pokračujúcom administratívnom konaní sprístupnené dňa 26.10.2015, bola podľa konajúceho súdu žiadosť žalobkyne vybavená postupom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 41. I podľa názoru súdu žalovaný správny orgán jednoznačne žiadosti žalobkyne o sprístupnenie požadovaných informá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/17/2016 1016200147 06. 04. 2017 JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI:SK:KSBA:2017:1016200147.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Zuzany Mališovej v právnej veci žalobkyne: I.. J. B., L. XXX/XX, XXX XX
Právna veta: Každé rozhodnutie správneho orgánu musí spĺňať všetky zákonom naň kladené formálne náležitosti (v danom prípade vyplývajúce so správneho poriadku - § 46, § 47), t. j. preskúmavané rozhodnutie musí byť vydané v písomnej forme, vecne príslušným správnym orgánom. Musí vychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci a obsahovať náležitosti určené všeobecnou právnou úpravou správneho konania (správnym poriadkom) ako aj osobitnými právnymi predpismi (v posudzovanom prípade stavebným zákonom). Odôvodnenie rozhodnutia musí opisovať a hodnotiť všetky skutočnosti, ktoré boli podkladom pre výrok rozhodnutia, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/7/2012 1012201651 04. 12. 2015 JUDr. Soňa Langová ECLI:SK:KSBA:2015:1012201651.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členov senátu Mgr. Mariána Degmu a JUDr. Andrey Kriškovej v právnej veci žalobcu: DUO CENTER Slovakia s.r.o., Pribinova 23, 810 11 Bratislava, IČO:
Právna veta: Cieľom procesnej úpravy zakotvenej v štvrtej hlave piatej časti O. s. p. je poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe účinnú súdnu ochranu pred nečinnosťou orgánu verejnej správy. V prípade, že sa žalobca domáha ochrany pred nečinnosťou orgánov verejnej správy, súd skúma, či správny orgán bol povinný v zmysle zákona konať určitým spôsobom a či túto povinnosť splnil. Predpokladom úspešnosti návrhu proti nečinnosti orgánov verejnej správy je, že príslušný správny orgán nepostupoval v súlade so zákonom tým, že bol nečinný, napriek tomu, že mu zákon (konkrétna právna norma) určil rozsah a sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/34/2014 6014200330 17.12.2014 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2014:6014200330.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci žalobcu Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica proti žalovanému Daňový úrad Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 04 Banská Bystrica o návrhu
Právna veta: Po vzhliadnutí napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že toto síce obsahuje všetky formálne náležitosti - jasne formulovaný výrok rozhodnutia, odôvodnenie s uvedením porušenia, akého sa žalobca dopustil, s citovaním na vec sa vzťahujúcich zákonných ustanovení (zákona č. 131/2002 Z.z. a Študijného poriadku SZU) a zároveň rozhodnutie bolo prijaté príslušným orgánom. Napadnuté rozhodnutie však podľa názoru správneho súdu neobsahuje náležitú správnu úvahu, čo má za následok jeho nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov. Preto správny súd musí tejto námietke žalobcu prisvedčiť. V napadnutom rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/312/2017 1017202159 30. 05. 2019 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:KSBA:2019:1017202159.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Mališovej a členov senátu JUDr. Marty Barkovej a JUDr. Vlastimila Pavlikovského v právnej veci žalobcu: O. D. J., narodený: XX.XX.M., trvale bytom S. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/90/2015 5015200411 05. 05. 2015 JUDr. Erika Čanádyová ECLI:SK:KSZA:2015:5015200411.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline v právnej veci žalobcu: I. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom W. XXXX/X, XXX XX H., občan Slovenskej republiky, proti žalovanému: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, so sídlom Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice, Česká republika, vo v
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13S/7/2013 2012200647 10.04.2013 JUDr. Eva Vašková ECLI:SK:KSTN:2013:2012200647.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa H. T., bytom X. Q. J., ul. Y. č. XXXX, proti odporcovi Mestu Dubnica nad Váhom, so sídlom Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, IČO: 00 317 209, o opravnom prostriedku proti oznámenie odporcu zo dňa 9. marca 2010, č
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sa/64/2021 4021200487 10. 01. 2022 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2022:4021200487.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: N. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom I., A. mlynská XXX/XX, proti žalovanému: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, so sídlom Bratislava, Šagátova 1, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/14/2017 1017200095 30. 08. 2018 JUDr. Andrea Krišková ECLI:SK:KSBA:2018:1017200095.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Andrey Kriškovej a členov senátu JUDr. Otílie Belavej a JUDr. Dáši Filovej, v právnej veci žalobcu: Národná banka Slovenska, IČO: 30 844 789, so sídl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/98/2015 4015200570 30. 04. 2019 JUDr. Eva Šišková ECLI:SK:KSNR:2019:4015200570.3 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šiškovej a členiek senátu JUDr. Dariny Vargovej a JUDr. Oľgy Kováčovej, v právnej veci žalobcu: H.. Y. D., nar. XX. XX. XXXX, U. XX, Q., proti žalovanému: Úrad geodézie kartografie a katastra Slo
MENU