Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna a pasívna legitimácia účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 83

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku). Vyššie citované zákonné ustanovenie vyjadruje jednu zo základných zásad exekučného konania, a to zásadu, podľa ktorej oprávnený má byť uspokojený výlučne z majetku povinného. Nemožno totiž vylúčiť, že úkony exekútora postihujú aj veci, ktoré nepatria povinnému, ale svedčí im právo tretej osoby, voči ktorému je exekúcia neprípustná. S pravidla pôjde o vlastnícke a spoluvlastnícke právo tretej osoby. Ak teda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/73/2013 7612211079 08.10.2013 JUDr. Viktória Midová ECLI:SK:KSKE:2013:7612211079.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Alexandera Husivargu a JUDr. Gizely Majerčákovej, v právnej veci žalobkyne : N. Š., bytom v L., L. XXX/XX, proti žalovanému : Y.. H. L
Právna veta: Podľa § 175b veta prvá O.s.p., účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi, a ak takých osôb niet, štát. Účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa z hľadiska hmotného práva možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi - teda v ich prospech svedčí niektorý z dedičských titulov zákon alebo závet, alebo obstoja popri sebe. Dedičia zo zákona sú účastníkmi konania dovtedy, kým sa nepochybne zistí, že poručiteľ zanechal platný závet a že z okolností z neho vyplývajúcich dedičia zo zákona neprichádzajú do úvahy a nie sú iné okolnosti, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 4C/121/2008 1304110087 11.03.2013 JUDr. Mária Špániková ECLI:SK:OSPK:2013:1304110087.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok v konaní pred samosudkyňou JUDr. Máriou Špánikovou v právnej veci navrhovateľky: W. W., rod. N.L., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XXXX/X, M., zast. advokátom JUDr. Róbertom Pappom, so sídlom Turecká 6, Senci proti odpor
Právna veta: Určovacia žaloba (§ 80 písm. c/ O.s.p.) má spravidla preventívny charakter - jej účelom je poskytnúť ochranu práva žalobcu predovšetkým skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva (určovacia žaloba preto vo všeobecnosti nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je na mieste žaloba o splnenie povinnosti podľa § 80 písm. b/ O.s.p.). V prípade možnosti žalovať priamo splnenie povinnosti treba preto vždy považovať za neprípustnú určovaciu žalobu, ktorá neslúži potrebám praktického života, spornosť nerieši (neodstraňuje) a len vedie k nárastu poč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/321/2013 2609202710 18.06.2014 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2014:2609202710.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudkýň JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Renáty Gavalcovej v právnej veci navrhovateľky: T. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom U. XX, X., zastúpená: JUDr. Peter Horváth, advo
Právna veta: Zmluvný vzťah z nájomnej zmluvy je v zásade zmluvným vzťahom prenajímateľa a nájomcu. V praxi môže dôjsť, a aj dochádza k prípadom, že do tohto vzťahu a do užívacieho práva nájomcu vstúpi tretia osoba, ktorá si prípadne uplatňuje k predmetu nájmu práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami nájomcu. Občiansky zákonník takúto situáciu rieši ustanovením § 684, ktoré ukladá prenajímateľovi povinnosť urobiť potrebné právne opatrenia na jeho ochranu, ktorej nedodržanie je sankcionované možnosťou nájomcu odstúpiť od zmluvy. Toto ustanovenie vychádza z už uvedenej podstaty nájomného vzťahu, ktorým vlastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 20C/41/2007 2306205587 19.10.2010 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:OSGA:2010:2306205587.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Galanta, v konaní pred sudcom JUDr. Martinom Holičom v právnej veci navrhovateľa: INVEST - REAL, a.s., so sídlom Nová Ulica 1588/68, Stupava 900 31, zast.: Lion Law Partners s.r.o., so sídlom Horná 32, 974 01 Banská Bystrica,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/133/2012 1203897850 26. 04. 2012 JUDr. Zita Ilčíková ECLI:SK:KSBA:2012:1203897850.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s. r. o., Priekopnícka 19, 821 06 Bratislava, IČO: 35 815 353 proti odporcovi: RIVER, spol. s r. o., Športová 441, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 31 356 346, o zapla
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/340/2011 7110202074 08. 03. 2012 JUDr. Oto Jurčo ECLI:SK:KSKE:2012:7110202074.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa P. Š., bývajúceho na W. Č..X T. X., zast. H. Š., bývajúcom na T. Č..XX T. X., proti odporcovi Y. U. D. X. Z.., T. Č..XX T. X., v konaní o návrhu na obnovu konania, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/513/2015 5314201498 30. 12. 2015 JUDr. František Potocký ECLI:SK:KSZA:2015:5314201498.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: CEWE a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 395 937, zastúpený Advokátskou kanceláriou MCGA legal, s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 36 715 662, pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5Co/1029/2015 4215217060 30. 11. 2015 JUDr. Boris Minks ECLI:SK:KSNR:2015:4215217060.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: AGROVAT PS, s.r.o., Družstevná 449, Trnovec nad Váhom, IČO: 36 528 803, zastúpený JUDr. Martinom Kanásom, advokátom advokátskej kancelárie so sídlom v Nitre, Školská 3, proti odporcovi: Rímskokatolícka cirkev, Trnav
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/708/2014 3512211893 23. 07. 2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3512211893.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky: Ing. M. I., bytom K. XXX, proti odporkyni: M. N., bytom J. S. J. S. XXXX, o neurčitý predmet konania, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 9. januára 2014, č.k
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/154/2012 2306205587 17. 06. 2013 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2013:2306205587.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a JUDr. Lea Stovičková, v právnej veci navrhovateľa: INVEST - REAL, a.s. Nová Ulica 1588/68, Stupava, zastú
MENU