Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna alebo pasívna legitimácia účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 97

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

42 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku). Vyššie citované zákonné ustanovenie vyjadruje jednu zo základných zásad exekučného konania, a to zásadu, podľa ktorej oprávnený má byť uspokojený výlučne z majetku povinného. Nemožno totiž vylúčiť, že úkony exekútora postihujú aj veci, ktoré nepatria povinnému, ale svedčí im právo tretej osoby, voči ktorému je exekúcia neprípustná. S pravidla pôjde o vlastnícke a spoluvlastnícke právo tretej osoby. Ak teda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/73/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612211079 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7612211079.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 175b veta prvá O.s.p., účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi, a ak takých osôb niet, štát. Účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa z hľadiska hmotného práva možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi - teda v ich prospech svedčí niektorý z dedičských titulov zákon alebo závet, alebo obstoja popri sebe. Dedičia zo zákona sú účastníkmi konania dovtedy, kým sa nepochybne zistí, že poručiteľ zanechal platný závet a že z okolností z neho vyplývajúcich dedičia zo zákona neprichádzajú do úvahy a nie sú iné okolnosti, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 4C/121/2008 1304110087 11.03.2013 JUDr. Mária Špániková ECLI:SK:OSPK:2013:1304110087.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok v konaní pred samosudkyňou JUDr. Máriou Špánikovou v právnej veci navrhovateľky: W. W., rod. N.L., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XXXX/X, M., zast. advokátom JUDr. Róbertom Pappom, so sídlom Turecká 6, Senci proti odpor
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Určovacia žaloba (§ 80 písm. c/ O.s.p.) má spravidla preventívny charakter - jej účelom je poskytnúť ochranu práva žalobcu predovšetkým skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva (určovacia žaloba preto vo všeobecnosti nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je na mieste žaloba o splnenie povinnosti podľa § 80 písm. b/ O.s.p.). V prípade možnosti žalovať priamo splnenie povinnosti treba preto vždy považovať za neprípustnú určovaciu žalobu, ktorá neslúži potrebám praktického života, spornosť nerieši (neodstraňuje) a len vedie k nárastu poč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/321/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2609202710 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2609202710.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudký
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa ust. § 75 ods. 1 prvá veta ZoR pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu súd návrh zamietol. Deti sú podľa pomeru svojich schopností, možností a majetkových pomerov v porovnaní k pomerom ostaných detí povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak rodičia nemajú potrebné zdroje, z ktorých by mohli v dostatočnej miere uspokojovať svoje potreby a nemajú ani možnosti si ich zaobstarať. Rozsah príspevku detí je určovaný predovšetkým tým, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 4C/72/2010 5110209425 01.02.2012 JUDr. Iveta Sýkorová ECLI:SK:OSZA:2012:5110209425.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Ivetou Sýkorovou v právnej veci navrhovateľa: J. W., nar. X.X.XXXX, bytom J. S., L. XX, XXX XX Ž., proti odporcom: 1) H. W., nar. X.XX.XXXX, bytom D.. L., O. B. P. XXX/X, 2) T. W., nar.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluvný vzťah z nájomnej zmluvy je v zásade zmluvným vzťahom prenajímateľa a nájomcu. V praxi môže dôjsť, a aj dochádza k prípadom, že do tohto vzťahu a do užívacieho práva nájomcu vstúpi tretia osoba, ktorá si prípadne uplatňuje k predmetu nájmu práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami nájomcu. Občiansky zákonník takúto situáciu rieši ustanovením § 684, ktoré ukladá prenajímateľovi povinnosť urobiť potrebné právne opatrenia na jeho ochranu, ktorej nedodržanie je sankcionované možnosťou nájomcu odstúpiť od zmluvy. Toto ustanovenie vychádza z už uvedenej podstaty nájomného vzťahu, ktorým vlastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 20C/41/2007 2306205587 19.10.2010 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:OSGA:2010:2306205587.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Galanta, v konaní pred sudcom JUDr. Martinom Holičom v právnej veci navrhovateľa: INVEST - REAL, a.s., so sídlom Nová Ulica 1588/68, Stupava 900 31, zast.: Lion Law Partners s.r.o., so sídlom Horná 32, 974 01 Banská Bystrica,
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/133/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1203897850 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Ilčíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1203897850.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s. r. o., Priekop
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 12Co/28/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8613201576 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8613201576.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a člen
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/154/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2306205587 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2306205587.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/340/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110202074 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110202074.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa P. Š., bývajúceho na W. Č..X T. X., zast. H. Š., bývajúcom na T.
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/513/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5314201498 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Potocký ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5314201498.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: CEWE a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821
MENU