Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093240
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia na podanie návrhu


Približný počet výsledkov: 163 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívna legitimácia na podanie návrhu
  • aktivny nájdené 46693 krát v 18981 dokumentoch
  • legitimacia nájdené 40411 krát v 11920 dokumentoch
  • na nájdené 15192420 krát v 422131 dokumentoch
  • podanie nájdené 895916 krát v 263011 dokumentoch
  • navrh nájdené 2823660 krát v 389860 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 43 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 33 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty


Právna veta: Konanie o preskúmaní zákonnosti uznesenia obecného zastupiteľstva patrí medzi osobitné konania (Siedma hlava) upravené v ustanovení § 250zf OSP. V zmysle tohoto zákonného ustanovenia žalobca nemá aktívnu legitimáciu na podanie návrhu, na základe ktorého by súd bol oprávnený na preskúmanie procesu súvisiaceho s vydaním a aj doručovaním uznesenia obecného zastupiteľstva.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15S/60/2012 4012200741 15.01.2013 JUDr. Eva Hritzová ECLI:SK:KSNR:2013:4012200741.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: M. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. D. XXX, N. L., proti žalovanému: Obec Veľký Cetín, Kostolná 1, Veľký Cetín, o uloženie povinnosti žalovanému doručiť žalobcovi uznesenie žalovaného č. 67/2011 zo dňa 28.06.2011, takto rozhodol: Súd .
Právna veta: Treba uviesť, že vecná legitimácia ako taká je stav, vyplývajúci z hmotného práva a je daná vtedy, ak jeden účastník je subjektom práva a druhý na opačnej strane subjektom povinnosti. O aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa ide vtedy, ak mu patrí nárok, ktorý žalobou uplatňuje a pasívnu, ak odporca má skutočne povinnosť, ktorej splnenia sa na ňom navrhovateľ domáha. Nedostatok vecnej legitimácie znamená, že navrhovateľ nie je nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia a odporca nositeľom hmotnoprávnej povinnosti.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/309/2011 2509201562 03.07.2013 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2013:2509201562.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Jozefa Mačeja a sudcov JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Fedora Benku v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika za ktorú koná Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova 36, IČO: 17 335 .
Právna veta: Zákon na účely ochrany manžela, ktorý nie je podnikateľom, vyžaduje súhlas druhého manžela na použitie tohto majetku manželom podnikateľom pri začatí podnikania. Vzhľadom na nedostatok výslovnej úpravy tento súhlas možno dať písomne, ústne i konkludentne (mlčky). Začatie podnikania treba hodnotiť v súlade s § 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ale aj v súlade s § 2 Obchodného zákonníka. Pod pojmom začatie podnikania treba rozumieť faktické uskutočňovanie ohlasovacej živnosti alebo získanie oprávnenia na vykonávanie zvolenej podnikateľskej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priamo zákonom. Podmienkou je, aby jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Aby sa toto ustanovenie v praxi nezneužívalo, aktívnu legitimáciu na podanie návrhu zákon priznáva tomu z manželov, ktorý nie je podnikateľom. V prípade, keď sú podnikateľmi obaja manželia, návrh na zrušenie bezpodielového .
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné poukázať na postavenie ma-jiteľa účtu v peňažnom ústave pri nariadení výkonu rozhodnutia prikázaním pohľadávky z tohto účtu. Za majiteľa bežného účtu alebo vkladového účtu je treba z pohľadu obchodného zákonníka považovať osobu, pre ktorú peňažný ústav zriadil na základe zmluvy účet. Na základe takejto zmluvy má následne peňažný ústav povinnosť prijať na účet peňažné vklady vykonané majiteľom účtu alebo vklady vykonané v prospech tohto účtu bez ohľadu na to, kto je majiteľom peňažných prostriedkov, ktoré sa na účet ukladajú. Aj keď zákon hovorí o majiteľovi úč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobcu na vylúčenie peňazí sumy 48.108,28 Eur z exekúcie neobstojí. Mal za to, že navrhovateľ svojvoľne sanuje nedostatok aktívnej legitimácie na podanie návrhu na zastavenie exekúcie k prostriedkom na účte s použitím excindančnej žaloby, ktorá však nie je prostriedkom na vylúčenie prostriedkov na .
Právna veta: Predpokladom na zastavenie konkurzného konania je osvedčenie dlžníka o svojej platobnej schopnosti, pričom neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť. Z toho vychádza, že veriteľovi zakladá postavenie účastníka konania len tá pohľadávka, na základe ktorej je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a ktorá vyvolá povinnosť súdu, po splnení ostatných podmienok, začať konkurzné konanie. Ak táto pohľadávka je sporná, odpadá preto dôvod, pre ktorý sa navrhlo začatie konkurzného konania. Súd je teda povinný bezodkladne konanie zastaviť. Zákon vyžaduje pri podávaní návrhu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zachovaná pluralita veriteľov. V prípade spornej pohľadávky veriteľa súd neprihliada na tieto pohľadávky, preto tieto nie sú spôsobilé založiť navrhovateľovi aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Platobnú schopnosť má osvedčiť dlžník, pričom súd vychádza pri rozhodovaní z dôkazov predložených a označených dlžníkom a .
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia je systematicky zaradený do druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorej ustanovenia sa však pre správne súdnictvo nemôžu použiť ani primerane (§ 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), keďže zákonodarca v právnej úprave ustanovenej v právnej norme § 246c ods. 1, veta prvá stanoví, že pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ( upravujúcej správne súdnictvo), sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva záver, súd, konajúci podľa pia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyplýva, že aktívne legitimovanou osobou v konaní o preskúmanie zákonnosti obecného zastupiteľstva je výlučne len prokurátor, a preto žalobkyňa nemá aktívnu legitimáciu na podanie návrhu o preskúmanie zákonnosti uznesení obecného zastupiteľstva podľa ust. § 250zf O.s.p.. Proti obom uvedeným rozhodnutiam krajského súdu žalobkyňa .
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku právneho zástupcu žalobcu týkajúceho sa nesprávneho právneho posúdenia, odvolací súd dospel k záveru, že valné zhromaždenie konané dňa 23.06.2010 bolo zvolané predstavenstvom v súlade so stanovami. Túto skutočnosť nespochybnil ani jeden z účastníkov konania. Pokiaľ ide o otázku správnosti kreovania členov dozornej rady, došlo u účastníkov k rozdielnemu výkladu príslušných ustanovení stanov spoločnosti, ako aj ust. § 200 Obchodného zákonníka. Prvostupňový súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že pokiaľ ide o členov dozornej rady žalovaného, k prevoleniu členov dozorne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dovolania sa neplatnosti uznesení valného zhromaždenia treba skúmať tento problém vo vecno-právnej, ale aj vo formálno-právnej rovine. Okrem aktívnej legitimácie na podanie návrhu musí žalobca preukázať v konaní aj splnenie podmienky, ktorej je, že porušenie zákona spoločenskej zmluvy alebo stanov obmedzilo jeho práva .
Právna veta: Otcovstvo k dieťaťu sa určuje na základe Zákonom o rodine stanovených vyvrátiteľných domnienok otcovstva. Naša právna úprava uprednostňuje rodinnoprávny vzťah medzi otcom a dieťaťom, založený prvou zákonnou vyvrátiteľnou domnienkou otcovstva. Prvá zákonná domnienka otcovstva, ktorá je upravená v ust. § 85 Zákona o rodine, tak svedčí manželovi matky dieťaťa, teda za otca dieťaťa sa považuje muž, ktorý je manželom matky dieťaťa, a to za predpokladu, že sa narodí v čase stanovenom ust. § 85 ods. 1 Zákona o rodine. Táto domnienka otcovstva svedčiaca manželovi matky dieťaťa však nie je absolútna, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do narodenia dieťaťa menej ako 180 dní a viac ako 300 dní, pokiaľ jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti (napríklad neplodnosť). Aktívna legitimácia na podanie návrhu na určenie otcovstva na súde je expressis verbis v ust. § 94 ods. 1 Zákona o rodine priznaná matke dieťaťa .
Právna veta: Podľa § 2 ods. 1, ods. 2 písm. c) z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom podľa tohto zákona je osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, sa do obchodného registra nezapisujú a ich oprávnenie podnikať sa opiera o osobitný predpis. Ide o taký druh podnikania, ktoré v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovení je dôvod na jeho zrušenie daný priamo zákonom. Podmienkou je, aby jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Aktívnu legitimáciu na podanie návrhu zákon priznáva tomu z manželov, ktorý nie je podnikateľom. V prípade, keď sú podnikateľmi obaja manželia, návrh na zrušenie bezpodielového .
Právna veta: Podľa názoru súdu vytvorením nového diela , ktoré vzniklo spracovaním pôvodného diela podľa § 11 ods. 1 autorského zákona, autorské práva nezanikli spoluautorom k pôvodnému dielu. Používateľ nového diela ktoré vzniklo spracovaním pôvodného diela musí mať usporiadané práva nielen k novému dielu vytvorením spracovaním pôvodného diela ale aj samotnému pôvodnému dielu , ktoré bolo spracované vo vzťahu k spoluautorom. Každé nakladanie s novým odvodeným dielom je vo svojej podstate i nakladaním s dielom pôvodným, prvotným. Súhlas spoluautorov pôvodného diela je preto potrebný nielen na jeho spracova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 50 autorského zákona prislúchajú všetky majetkové práva odporcovi. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia žiadal zamietnuť z dôvodu, že navrhovatelia nemajú aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu, že nemajú právo na výkon majetkových práv na druhú sériu televízneho seriálu „ Dr. Ludsky .
Kľúčové slová: nemožnosť navrátenia pozemkov, nenavrátenie pozemkov

Právna veta: V zmysle § 6 ods.2 zák.č.503/2003 Z.z.v plat.znení v prípade, že vlastníctvo ku konkrétnym pozemkom nie je možné vrátiť oprávnenej osobe, prevedú sa bezplatne do vlastníctva iné pozemky vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a bonite, v akej boli jej pôvodné pozemky, a to ak možno v tej istej obci, v ktorej sa nachádza prevažná časť pôvodných pozemkov, ak s tým oprávnená osoba súhlasí, alebo oprávnenej osobe sa poskytne finančná náhrada.

Úryvok z textu:
... prevode pozemkov na LV č. 924. Odporca I žiadal návrh zamietnuť. Poukázal na to, že navrhovateľ nemá aktívnu legitimáciu na podanie návrhu vyplývajúcu z existujúcich právnych predpisov. Právomoc prokurátora na podanie návrhu v tejto veci sa ani v zmysle Čl ... prevode pozemkov na LV č. 924. Odporca I žiadal návrh zamietnuť. Poukázal na to, že navrhovateľ nemá aktívnu legitimáciu na podanie návrhu vyplývajúcu z existujúcich právnych predpisov. Právomoc prokurátora na podanie návrhu v tejto veci sa ani v zmysle Čl .
Právna veta: Inštitút konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným je upravený v § 133 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., v ktorom je jednoznačne definované, že štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jeden alebo viac konateľov. V § 133 ods. 2 cit. normy je upravené, že konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba. Zákonodarca definoval vo vzťahu k spoločnosti s ručením obmedzeným inštitút konateľstva, ktorý vykonáva navrhovateľ v rade 1/ vo vzťahu k ostatným navrhovateľom, avšak tento inštitút konateľstva nie je totožný s inštitútom podnikateľa, ktorý je upravený v § 2 ods. 2 cit. normy a kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . špecificky pre konanie podľa piatej hlavy piatej časti O.s.p. vymedzuje osobu, či už fyzickú alebo právnickú, ktorá má aktívnu legitimáciu na podanie návrhu podľa tejto časti a hlavy O.s.p. Navrhovateľ v rade 1/ nepreukázal, že je fyzickou osobou, ktorá bola ukrátená .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.