Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne legitimovaná osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 319

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

193 dokumentov
55 dokumentov
1 dokument
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 14. Odvolací súd, ktorý bol viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania (§ 379, § 380 CSP), preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie, prejednal odvolanie bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné. 15. Žalobca sa žalobou zo dňa 03.01.2012 domáhal voči žalovanému zaplatenia poistného plnenia z dôvodu, že dňa 02.04.2007 uzavrel so žalovaným poistnú zmluvu, pričom predmetom poistenia bolo osobné motorové vozidlo značky DODGE DURANGO. Zároveň žalobca ako príjemca leasingu uzavrel dňa 18.4.2007 so spoločnosťou VB Leasing SK, spol. s.r.o., leasingovú z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 14Co/40/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112200218 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Kuchtová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1112200218.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dar
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ žalobcovia poukazovali na to, že žalovaný, voči ktorému je vedených niekoľko exekučných konaní, vrátane zaťaženia v pozemku v jeho vlastníctve exekučným záložným právom nie je oprávnený vykonať žiadne úkony vo vzťahu k žalobcom ako je napr. udeliť súhlas ako vlastníka pozemku s vlastníctvom stavby žalobcov, ako aj udelenie súhlasu prístupu k stavbe z miestnej komunikácie cez pozemok žalovaného a tieto úkony nie sú bežným úkonom v zmysle § 61c Exekučného poriadku (zákona č. 233/1995 Z. z.) a nie je oprávnený disponovať svojim majetkom, táto skutočnosť nezakladá danosť právneho záujmu na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/73/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6919204661 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Gallo ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6919204661.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JU
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V súvislosti s hore uvedeným (§ 1 O.s.p.) Najvyšší súd zdôrazňuje, že nesprávnym právnym posúdením veci je chybný právno-aplikačný proces, kedy na základe zisteného skutkového stavu dochádza k omylu v procese jeho subsumácie (podriadenie) existujúcemu pozitívnemu právu vrátane právu úniovému a medzinárodných organizácií. Uvedený omyl sa môže vyskytovať v troch rovinách, a to, že na predkladanú právnu situáciu v správnom konaní orgán verejnej správy aplikoval iný právny predpis, ako sa riadne očakávalo, že mal aplikovať, vrátane v tom čase neúčinného, správny právny predpis, ale iné ust ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžp/6/2013 1012207630 24.09.2013 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2013:1012207630.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Niet pochýb o tom, že zák. č. 66/2009 Z.z., ktorý v ust. § 4 predpokladá možnosť zriadenia vecného bremena zo zákona, otázku náhrady za takéto obmedzenie vlastníckeho práva nerieši. V ust. § 4 však zákon odkazuje na úpravu obsiahnutú v § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka. Pri riešení otázky náhrady za obmedzenie vlastníckych práv je preto potrebné z týchto ustanovení vychádzať. 34. Pri úvahách o otázke náhrady za obmedzenie vlastníckych práv touto formou nemožno opomenúť, že zák. č. 66/2009 Z.z. poskytnutie náhrady vlastníkovi pozemku pod stavbou v podobe náhradného pozemku podmienil ochoto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Co/72/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 0019202042 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Popovičová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:0019202042.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Po
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia je systematicky zaradený do druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorej ustanovenia sa však pre správne súdnictvo nemôžu použiť ani primerane (§ 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), keďže zákonodarca v právnej úprave ustanovenej v právnej norme § 246c ods. 1, veta prvá stanoví, že pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ( upravujúcej správne súdnictvo), sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva záver, súd, konajúci podľa pia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/19/2013 3012200815 28.08.2013 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2013:3012200815.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobkyne: starostka obce Mojtín, Q.. V. Y., XXX XX L.. XXX, proti žalovanému: Obec Mojtín, 020 72 Mojtín č. 242, v konaní o návrhu na vydanie predbežného opatrenia a o preskúmanie zákonnosti uznesení Obecného zas
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak je fyzická osoba spoločníkom obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným a je súčasne ako štatutárny orgán oprávnený za túto spoločnosť konať, ide o dva rozdielne subjekty práva, medzi ktorými môže vzniknúť pracovnoprávny vzťah. Ak predmetom činnosti nie je výkon funkcie člena štatutárneho orgánu, právne predpisy a ani povaha obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným nebránia tomu, aby iné činnosti pre túto obchodnú spoločnosť vykonávali fyzické osoby na základe pracovnoprávnych vzťahov. Ak spoločník vykonáva pre spoločnosť inú činnosť než činnosť štatutárneho orgánu, tak je potrebné uzavri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1S/10/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8011200018 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8011200018.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubos
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Zo správania žalovaného pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh a zároveň z jeho správania pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa žalobcu, čím sú naplnené podmienky § 166g ods. 2 písm. e), h) ZKR. Za uvedených okolností nemožno žalovanému a jeho konaniu, ani pri miernejšom hodnotení podľa § 166g ods. 4 ZKR, priznať na úkor žalobcu súdnu ochranu, keďže takáto ochrana by nesledovala primárny účel oddlženia (záujem na strane dlžníka - fyzickej osoby) a záujmy stále neuspokojeného ver ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3CoKR/23/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2119203627 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Paulína Pacherová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:2119203627.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Určovacia žaloba má predovšetkým preventívny charakter - jej účelom je spravidla poskytnúť ochranu právam žalobcu skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva (určovacia žaloba preto vo všeobecnosti nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je namieste žaloba na splnenie povinnosti). To znamená, že určovacie žaloby všeobecne majú potom opodstatnenie tam, kde je ešte len stav ohrozenia práva, a nie už jeho porušenia, nakoľko určovacia žaloba má charakter prostriedku preventívnej ochrany práva, a naopak, nápravu stavu vzniknutého porušením práva mož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3CoKR/19/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7116206115 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7116206115.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ust. § 6 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a § 8 ods. 3 vyplýva, že správou domu je okrem iného i zabezpečovanie prevádzky, údržby, opráv a udržiavanie spoločných častí domu či jeho zariadení a samozrejme i zabezpečovanie iných činností, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku. Za tým účelom sú vlastníci jednotlivých bytov či nebytových priestorov v dome povinní poukazovať správcovi v súlade so zmluvou o výkone správy preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv (§ 10 ods. l zákona č. 183/1993 Z.z.). Súd prvého stupňa však správne poukáza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 8Cob/45/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3511203191 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Natália Čekanová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3511203191.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Natálie
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Do úpravy výkonu rodičovských práv a povinností patrí aj úprava styku s dieťaťom (§ 36 ods. 1 a § 25 Zákona o rodine). Ak sa rodičia dohodnú o úprave styku, stane sa táto dohoda súčasťou rozhodnutia. Ak sa rodičia nedohodnú, upraví styk rodičov s dieťaťom súd. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže. Z uvedeného vyplýva, že zákon uprednostňuje dohodu rodičov o styku s maloletým dieťaťom, pretože rodičia si môžu upraviť styk s dieťaťom, a to hocakým spôsobom, pokiaľ je to v záujme dieťaťa. Súd však styk upraví, ak sa rodičia o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/8/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2110208282 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2110208282.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudcov
MENU