Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne legitimovaný na podanie návrhu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 387

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

93 dokumentov
118 dokumentov
2 dokumenty
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Poukázali na znenie § 195 ods.1 O.s.p., pričom podľa ich názoru právny záujem na veci má každý, koho práva môžu byť ohrozené, v dôsledku čoho by sa stalo jeho právneho postavenie neistým. Uviedli, že odborná právna literatúra, ktorá podáva výklad k jednotlivým právnym predpisom uvádza okruh aktívne legitimovaných na podanie návrhu v konaní o vyhlásení za mŕtveho, príkladom s použitím slovných spojení „spravidla“ a „napr.“. Poukázali na to, že podľa českej judikatúry osobou na podanie návrhu je spravidla manžel, deti, rodičia, poprípade ten, kto tvrdí, že bude dedičom, pokiaľ súd osobu uv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/388/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209211048 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7209211048.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Pre podanie návrhu aj vyhlásenie konkurzu je nevyhnutné, aby podmienky uvedené v § 11 ods. 3 v spojení s § 12 ZKR boli splnené počas celého konania pri nenastaní podmienky uvedenej v § 19 ods. 1 písm. c) veta za bodkočiarkou ZKR. T.j. navrhovateľ, ktorý podal návrh vyhlásenie konkurzu musí byť aktívne legitimovaný na podanie návrhu od jeho podania až do vydania rozhodnutia o vyhlásení konkurzu. Aktívna vecná legitimácia je v tomto konaní spätá s navrhovateľom, pričom pre účely konkurzného konania je potrebné aby navrhovateľ bol jej nositeľom nie len v čase podania návrhu, ale musí trvať aj v č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 2K/22/2013 5113221124 09.10.2013 JUDr. Gabriela Bargelová ECLI:SK:OSZA:2013:5113221124.6 Uznesenie Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: OMOSS spol. s r.o., so sídlom Osadská 679/15, 028 01 Trstená, IČO: 36 390 151, právne zastúpenému: JUDr. Petrom Vevurkom, advokátom so sídlom kancelárie Štefánikova 269/24, 029 01 Ná
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Ďalej je potrebné uviesť, že zákonné vymedzenie práv a povinností pestúna vyplýva z ust. § 50 ods. 1 Zákona o rodine, z ktorého zároveň vyplýva oprávnenie pestúna domáhať sa na súde preskúmania súladu konkrétneho rozhodnutia zákonného zástupcu so záujmom maloletého dieťaťa. Ďalším oprávnením pestúna podať návrh na začatie súdneho konania je, ak sa s rodičmi dieťaťa nedohodnú o práve stýkať sa s maloletým dieťaťom (§ 50 ods. 5 Zákona o rodine). Iné oprávnenia iniciovať začatie súdneho konania vo vzťahu k výkonu rodičovských práv a povinností pestún nemá.........Ďalej je potrebné uviesť, že zo ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7CoP/250/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7516205232 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7516205232.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: 14. Zaprieť otcovstvo môže aj dieťa, pokiaľ súd rozhodne o prípustnosti zapretia otcovstva. Ide o významný zásah do osobného stavu otca, matky aj dieťaťa. Základnými hmotnoprávnymi podmienkami sú záujem dieťaťa na zapretí otcovstva a uplynutie lehoty na zapretie otcovstva podľa ust. § 86, 89 alebo § 93 Zákona o rodine rodičom dieťaťa. Zapretie podľa tohto ustanovenia sa člení na dve fázy. Prvá fáza sa nazýva konanie o prípustnosti zapretia otcovstva. Aktívne legitimované na podanie návrhu je dieťa, ktoré má záujem na tom, aby otcovstvo jeho matrikového otca bolo zapreté. Žiadne procesné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/398/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1218208073 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Alena Čakváriová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1218208073.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Al
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Požiadavka včasnej stabilizácie statusu dieťaťa viedla zákonodarcu k ustanoveniu prekluzívnych lehôt v záujme odstránenia účinkov pôsobenia zákonných domnienok, t. j. pre zapretie otcovstva. Márne uplynutie lehoty na zapretie otcovstva môže nastať na základe najrozmanitejších životných situácií. Pochybnosť, že nie je skutočným otcom dieťaťa môže muž získať po uplynutí zapieracej lehoty. Túto vedomosť môže získať náhodou, mohla mu byť z rôznych dôvodov zatajovaná, nemohol ju získať z dôvodov odlúčenia, ale v praxi sa vyskytujú aj situácie, keď o tomto fakte vie, nepodnikne však príslušné právne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/86/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4309202401 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2012:4309202401.5 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: maloletý L. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom L. XX, v konaní zastúpený ko
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 14 ods. 1, 2, 3 Zákona o rodine manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. O tom, že manželstvo je neplatné podľa odseku 1, súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela. Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva podľa odseku 1 zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva podľa odseku 1 dozvedel. Podľa § 15 ods. 1 ak sa konanie o neplatnosti manželstva na návrh niektorého z manželov už začalo, môže súd rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj po sm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 31P/257/2011 6111224210 12.04.2013 Mgr. Jana Diškanová ECLI:SK:OSBB:2013:6111224210.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica, v konaní pred sudcom Mgr. Janou Diškanovou, v právnej veci navrhovateľky U. X., nar. XX. XX. XXXX, bytom U. XX, V. V., zast. L.. P. V., advokátom so sídlom F. XX, V. V. proti odporkyni R. U., nar. XX
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že v rámci hmotnoprávnej úpravy BSM podľa ustanovenia § 147 ods. 1 OZ výslovne ustanovuje, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, môže byť pri výkone uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Takýmto spôsobom je ustanovená ochrana tretích osôb z hľadiska uspokojenia ich majetkových práv niektorým z bezpodielových vlastníkov aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Vyplýva to zo zásady, že v tomto majetkovom spoločenstve neexistujú podiely každého zo spoluvlastníkov na spoločnej veci, voči ktorému by sa mohlo obmedziť vymáhanie pohľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 15Co/463/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1509221339 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Šramková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1509221339.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Már
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Treba uviesť, že vecná legitimácia ako taká je stav, vyplývajúci z hmotného práva a je daná vtedy, ak jeden účastník je subjektom práva a druhý na opačnej strane subjektom povinnosti. O aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľa ide vtedy, ak mu patrí nárok, ktorý žalobou uplatňuje a pasívnu, ak odporca má skutočne povinnosť, ktorej splnenia sa na ňom navrhovateľ domáha. Nedostatok vecnej legitimácie znamená, že navrhovateľ nie je nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia a odporca nositeľom hmotnoprávnej povinnosti.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/309/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2509201562 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Hýbelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2509201562.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Jozefa Mačeja a sudcov
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Účelom ustanovenia § 74 Zákona o rodine je priblížiť situáciu nevydatej matky pomerom v manželstve a bolo by v rozpore s princípmi Zákona o rodine, pokiaľ by vzniknuté náklady musela uhrádzať výlučne matka. Je nespochybniteľné, že nevydatá matka sa v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom nachádza v ťažšom postavení v porovnaní s matkou, ktorá je vydatá a žije vo fungujúcom manželstve. Hoci Zákon o rodine preferuje rodinu založenú manželstvom, ochranu poskytuje všetkým formám rodiny (čl. 1 a 2 Základných zásad) bez rozdielu a teda počíta aj s ochranou nárokov ženy, ktorá porodí dieťa mimo manžels ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13CoP/67/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6312210727 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6312210727.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zložen
MENU