Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093240
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne legitimovaný


Približný počet výsledkov: 1710 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívne legitimovaný
  • aktivny nájdené 46680 krát v 18970 dokumentoch
  • legitimovany nájdené 8434 krát v 5038 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 432 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 246 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 32 dokumentov


Právna veta: Ust. § 146 ods. 2 O. s. p sa dotýka obmedzenia užívacieho práva druhého manžela k domu alebo k bytu, ktorý tvorí predmet BSM. Týmto dôvodom je buď fyzické alebo psychické násilie, alebo už samotná hrozba takéhoto násilia, alebo neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia manželov v spoločnom dome alebo byte. V takomto prípade potrebnú úlohu zohráva fyzické alebo psychické násilie, ktoré nemusí vykazovať znaky trestného činu, pričom postačí, ak ide o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Právnym prostriedkom v takých prípadoch je právo manžela, aby súd obmedzil užívacie právo druhého manžela k d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 16Co/134/2012 8111224723 18.10.2012 JUDr. Anna Kovaľová ECLI:SK:KSPO:2012:8111224723.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Kovaľovej a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Branislava Brezu v právnej veci žalobkyne: H. Z., bytom Z., E. XX/X, právne zastúpená: Centrum právnej pomoci, Námestie .
Právna veta: Predpokladom na zastavenie konkurzného konania je osvedčenie dlžníka o svojej platobnej schopnosti, pričom neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť. Z toho vychádza, že veriteľovi zakladá postavenie účastníka konania len tá pohľadávka, na základe ktorej je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a ktorá vyvolá povinnosť súdu, po splnení ostatných podmienok, začať konkurzné konanie. Ak táto pohľadávka je sporná, odpadá preto dôvod, pre ktorý sa navrhlo začatie konkurzného konania. Súd je teda povinný bezodkladne konanie zastaviť. Zákon vyžaduje pri podávaní návrhu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 1K/28/2013 8113218013 05.08.2013 JUDr. Štefan Tomašovský ECLI:SK:OSPO:2013:8113218013.5 Uznesenie Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., so sídlom 018 61 Visolaje 148, IČO: 36 349 798, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VANAPO, s.r.o., so sídlom Festivalová 802/9, 089 01 Svidník, IČO: 36 455 164, takto .
Právna veta: Občiansky zákonník v § 603 ods. 3 stanovuje pri porušení predkupného práva primárne (všeobecné) pravidlo, ktorým je oprávnenému daná možnosť domáhať sa od nadobúdateľa buď ponúknutia veci na kúpu alebo toho, aby mu zostalo predkupné právo zachované. Sekundárnym (špeciálnym) oprávnením z porušenia predkupného práva je právo oprávneného na reparáciu protiprávneho stavu do právneho stavu, aký tu bol pred jeho porušením - t. j. navrátením do pôvodného stavu, k čomu môže slúžiť inštitút dovolania sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu (§ 40a OZ). V prípade, ak povinný spoluvlastník nerešpektoval ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kúpnej zmluvy nebol dotknutý a preto s poukazom na znenie súdom prvého stupňa aplikovaného § 40a Občianskeho zákonníka, nie je aktívne legitimovaný na domáhanie sa relatívnej neplatnosti i tejto časti predmetnej kúpnej zmluvy. Odvolací súd pritom nepochybuje o tom, že s poukazom .
Právna veta: Inštitút nekalej obchodnej praktiky je zákonným termínom, má svoj obsah a nie je možné ho prehliadať ani v rovine súkromného práva. Ak sa uplatňuje právo po použití nekalej obchodnej praktiky, súd môže odmietnuť poskytnúť ochranu uplatnenému právu. Výkon práv okrem iného nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods. 1 OZ) a o taký prípad ide aj vtedy, ak sa právo uplatňuje po použití nekalej obchodnej praktiky. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. (ďalej aj len ZOS alebo, spotrebiteľský kódex) rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tak právni predchodcovia žalobcu neplatne postúpili svoju pohľadávku voči žalovanej až na žalobcu, ktorý tak nie je v tomto konaní aktívne legitimovaný. Ďalej je potrebné uviesť, že postúpenie pohľadávky na zahraničný subjekt (Debtinvest Limited, SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD.), ktorý sa nachádza v .
Právna veta: Určovacia žaloba je osobitným druhom žaloby upraveným v ust. § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku a jej zmyslom je poskytnutie ochrany právnemu postaveniu navrhovateľa spravidla predtým, než dôjde k porušeniu jeho práva, nie však vtedy, kedy už bolo právo porušené. Určovacia žaloba vo svojej podstate smeruje k tomu, aby sa porušeniu práva v budúcnosti predišlo, takže plní preventívnu funkciu. Následkom úspešne podanej určovacej žaloby je nastolenie istoty v neistých právnych vzťahoch, a tým eliminácia prípadných budúcich sporov účastníkov. Z uvedeného dôvodu určovacia žaloba spravidla ni ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... legitimáciu a na požadovanom určení i naliehavý právny záujem. Z hľadiska vymedzenia vecnej legitimácie navrhovateľa platí, že aktívne legitimovaný je ten subjekt, ktorý je priamo účastníkom právneho vzťahu alebo práva o ktoré v konaní ide. Aktívnou ... na spravodlivý proces. Odvolací súd dospel k rovnakému záveru, že navrhovateľ nie je na podanie určovacej žaloby aktívne legitimovaný a nemá na rozhodnutí veci naliehavý právny záujem, preto k námietkam odvolateľa, uvedených v odvolaní, ktoré súviseli .
Právna veta: Podľa § 46a ods. 1 Stavebného zákona, stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu o stavebnom denníku. Vyššie citované zákonné ustanovenie Stavebného zákona ukladá stavbyvedúcemu alebo stavebníkovi povinnosť viesť na stavbe od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác stavebný denník. Zapisujú sa do neho všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, čo má význam pre účel kontroly o priebehu výstavbu a pre určenie zodpovednosti v prípade vzniku škôd. Orgány štátneho stavebného dohľadu s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... záväzkovo právny vzťah vznikol medzi objednávateľom U. W. a spoločnosťou HELIOS, s.r.o. Z toho dôvodu navrhovateľ nie je aktívne legitimovaný na podanie žaloby o splnenie povinnosti, nakoľko nie je v žiadnom právnom vzťahu s odporcom, čo je dôvodom na zamietnutie .
Právna veta: V ust. § 680 ods. 2 Obč. zák. je vyjadrená občianskoprávna zásada, že zmenou vlastníctva prenajatej veci sa neruší nájomný pomer k tejto veci. Zákon hovorí všeobecne len o zmene vlastníctva k prenajatej veci. Nezáleží teda na tom, akým právnym spôsobom došlo k zmene vlastníctva, či prevodom na základe zmluvy, či prechodom na základe dedenia alebo iným spôsobom. Nový vlastník prenajatej veci sa stane v dôsledku zmeny vlastníctva zo zákona prenajímateľom, vstupuje teda do práv doterajšieho prenajímateľa ex lege. Tento prechod práva z pôvodného prenajímateľa na nového prenajímateľa má svoj vplyv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... oznámené S. C. žalovanému 11.9.2009. Žalovaný vedel komu má plniť a na základe tohto oznámenia je žalobca aj aktívne legitimovaný v konaní. K tomu súd prvého stupňa v dôvodoch rozhodnutia citoval ust. § 526 ods. 1 Obč. zák.. Z týchto .
Právna veta: Súd má za to, že zmluva o dielo je zmluvou platnou, pretože aj v tomto prípade platí z ust. § 829 a násl. Občianskeho zákonníka - zmyslom zmluvy o združení nie je vytvorenie nového subjektu, ale dohoda účastníkov o vykonávaní činnosti smerujúcej k dosiahnutiu cieľa. Uvedenie názvu združenia v zmluve v časti zmluvná strana - neznamená neplatnosť zmluvy ako takej. Je pravdou, že združenie nemá právnu subjektivitu, teda spôsobilosť k právam a povinnostiam, ktorá zostáva každému z účastníkov zmluvy, pretože sa za prípadné záväzky združenia samotné združenie nezodpovedá a zodpovednosť nesie každý j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Zmluva o odkúpení pohľadávok sa týkala nielen pohľadávok z tejto zmluvy o dielo. Preto má za to, že žalobca je aktívne legitimovaný na podanie tejto žaloby. Žalobca k námietke žalovaného, že z faktúry č. 90/98 nie je dostatočne zrejmé, či všetky .
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia je systematicky zaradený do druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorej ustanovenia sa však pre správne súdnictvo nemôžu použiť ani primerane (§ 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), keďže zákonodarca v právnej úprave ustanovenej v právnej norme § 246c ods. 1, veta prvá stanoví, že pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ( upravujúcej správne súdnictvo), sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva záver, súd, konajúci podľa pia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zastupiteľstva, tvrdiac, že funkcia starostu obce je jej poriadok nikde neustanovuje, že starosta obce nie je aktívne legitimovaný na podanie žaloby proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ako aj, že Občiansky súdny poriadok rovnako neustanovuje, že ... obce Mojtín. Ďalej vyslovila názor, že Občiansky súdny poriadok nikde neustanovuje, že starosta obce nie je aktívne legitimovaný na podanie žaloby proti uzneseniu obecného zastupiteľstva, ako aj, že Občiansky súdny poriadok rovnako neustanovuje, že starosta .
Kľúčové slová: spätný dovoz, karnet, režim dočasného použitia

Právna veta: Podľa článku 1 Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia, oznámeného v Zbierke zákonov pod č. 365/2002 Z. z. (ďalej len Dohovor), sa režimom dočasného použitia rozumie colný režim, ktorý umožňuje, aby sa na colné územie prepustil s podmienečným oslobodením od dovozných ciel a daní a bez uplatnenia dovozných zákazov a obmedzení ekonomického charakteru určitý tovar (vrátane dopravných prostriedkov), dovážaný za určitým účelom a určený na spätný vývoz v stanovenej lehote a v nezmenenom stave, s výnimkou jeho bežného opotrebovania v dôsledku jeho používania. Karnetom sa rozumie med ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kamerovej techniky riadne 3.915,- eur na účet OPKU. Na základe ustanovenia § 827 Občianskeho zákonníka je teda navrhovateľ aktívne legitimovaný na podanie žaloby, keďže nahradil za poisteného škodu a prešlo na neho právo poisteného na náhradu škody alebo iné obdobné ... 7.2009 sumu 3.915,- eur na účet OPKU. Na základe ustanovenia § 827 Občianskeho zákonníka je teda navrhovateľ aktívne legitimovaný na podanie žaloby, keďže nahradil za poisteného škodu a prešlo na neho právo poisteného na náhradu škody alebo iné .
Právna veta: Pri zmluve o pôžičke s poukazom na ust. § 658 ods.1 Občianskeho zákonníka možno pri peňažnej pôžičke dohodnúť úroky. Ich výška nie je limitovaná, to však neznamená, že možno dohodnúť akúkoľvek výšku úrokov, nakoľko výška úrokov nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi. Od týchto úrokov treba odlišovať úroky z omeškania v zmysle § 517 ods.2, ktoré možno požadovať pri omeškaní dlžníka s plnením peňažného dlhu. V zmysle ustálenej judikatúry dojednanie úrokov pri peňažnej pôžičke podľa § 658 ods.1 Občianskeho zákonníka v neprimeranej výške je v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods.1 Občianskeho zákonník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemožno súhlasiť. Zmluvy o pôžičke boli uzavreté medzi navrhovateľom ako veriteľom a odporkyňou ako dlžníkom, teda navrhovateľ je aktívne legitimovaný na podanie takejto žaloby, čo napokon aj zdokladoval predložením čestného prehlásenia pani S. N. na čl.68 spisu ... z prepisu SMS správ medzi účastníkmi konania je zrejmé, že k úhrade istiny nedošlo. Navrhovateľ preukázal, že je aktívne legitimovaný k podaniu žaloby, pretože je osobou, ktorá poskytla prostriedky pani odporkyni, a nie S. N.. Navrhovateľ uniesol .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.