Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne legitimovaný

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6334

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1696 dokumentov
836 dokumentov
83 dokumentov
5 dokumentov
6 dokumentov
74 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ust. § 146 ods. 2 O. s. p sa dotýka obmedzenia užívacieho práva druhého manžela k domu alebo k bytu, ktorý tvorí predmet BSM. Týmto dôvodom je buď fyzické alebo psychické násilie, alebo už samotná hrozba takéhoto násilia, alebo neznesiteľnosť ďalšieho spolužitia manželov v spoločnom dome alebo byte. V takomto prípade potrebnú úlohu zohráva fyzické alebo psychické násilie, ktoré nemusí vykazovať znaky trestného činu, pričom postačí, ak ide o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Právnym prostriedkom v takých prípadoch je právo manžela, aby súd obmedzil užívacie právo druhého manžela k d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 16Co/134/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8111224723 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Kovaľová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8111224723.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ko
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Predpokladom na zastavenie konkurzného konania je osvedčenie dlžníka o svojej platobnej schopnosti, pričom neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť. Z toho vychádza, že veriteľovi zakladá postavenie účastníka konania len tá pohľadávka, na základe ktorej je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a ktorá vyvolá povinnosť súdu, po splnení ostatných podmienok, začať konkurzné konanie. Ak táto pohľadávka je sporná, odpadá preto dôvod, pre ktorý sa navrhlo začatie konkurzného konania. Súd je teda povinný bezodkladne konanie zastaviť. Zákon vyžaduje pri podávaní návrhu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 1K/28/2013 8113218013 05.08.2013 JUDr. Štefan Tomašovský ECLI:SK:OSPO:2013:8113218013.5 Uznesenie Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: AB Cosmetics Slovakia, s.r.o., so sídlom 018 61 Visolaje 148, IČO: 36 349 798, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: VANAPO, s.r.o., so sídlom Festivalová 802/9, 089 01 Svidník, IČO: 36 455
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 84 Zákona o rodine otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva ustanovených v tomto zákone súhlasným vyhlásením rodičov, alebo rozhodnutím súdu. Podľa § 94 ods. 1 Zákona o rodine ak nedošlo k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka, alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Podľa § 94 ods. 2 Zákona o rodine za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase od ktorého neprešlo od narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Zistenie otcovstva podľa § 94 Zákon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Komárno 12P/331/2011 4211219056 21.02.2013 JUDr. Adriana Konkolovská ECLI:SK:OSKN:2013:4211219056.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Komárno v právnej veci navrhovateľa : maloletý F. F., nar. XX.X.XXXX z matky: H. F., nar. XX.X.XXXX, obaja bytom B. X. S. XXX v konaní mal. dieťa zast. kolíznym opatrovníkom Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Komárne p
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Subjektívne právo na ochranu vlastníckeho práva v zmysle § 126 ods. 1 OZ má vlastník veci. Je teda aktívne legitimovaným subjektom na podanie predovšetkým vindikačnej žaloby (žaloby na vydanie veci) predpokladanej týmto ustanovením.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/660/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7113220489 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Husivarga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7113220489.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Alexandr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vecnou legitimáciou sa rozumie stav vyplývajúci z hmotného práva, v rámci ktorého je jeden z účastníkov nositeľom oprávnenia (je aktívne legitimovaný) a druhý účastník je nositeľom právnej povinnosti (pasívne legitimovaný). Nedostatok vecnej legitimácie či už aktívnej alebo pasívnej, vedie vždy k zamietnutiu návrhu na začatie konania meritórnym rozhodnutím. Vecnou pasívnou legitimáciou sa rozumie stav vyplývajúci z hmotného práva, podľa ktorého účastník je subjektom povinností, ktoré sú predmetom konania.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16Co/64/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6211201079 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ivica Hanusková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6211201079.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 797 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, ktorá osoba má právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť uvedená v poistnej zmluve. Spravidla je to ten, na ktorého majetok, život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje, ale len za predpokladu, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo poistných podmienkach uvedené inak. Z uvedeného vyplýva, že ak je dojednaná odchylná úprava v poistných podmienkach, má prednosť. Z poistnej zmluvy ako aj poistných podmienok vyplýva, že poistníkom a poisteným bol navrhovateľ a je teda aktívne legitimovaným účastn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/22/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1106238263 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Krišková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1106238263.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľub
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Kto je stranou konania vymedzuje právo procesné. Od podmienok, za ktorých sa niekto stáva stranou konania je potrebné rozlišovať tzv. vecnú legitimáciu, ktorou sa rozumie stav vyplývajúci výlučne z hmotného práva, podľa ktorého strana je subjektom práva (povinností), ktoré je predmetom konania. Nedostatok vecnej legitimácie aktívnej znamená, že niekto, kto o sebe tvrdí, že je nositeľom hmotného oprávnenia jej nositeľom nie je, resp. nepreukáže súdu v konaní, že je nositeľom hmotného oprávnenia, ktoré je predmetom konkrétneho súdneho sporu. Nedostatok vecnej legitimácie pasívnej znamená, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/108/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7217227233 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7217227233.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku). Vyššie citované zákonné ustanovenie vyjadruje jednu zo základných zásad exekučného konania, a to zásadu, podľa ktorej oprávnený má byť uspokojený výlučne z majetku povinného. Nemožno totiž vylúčiť, že úkony exekútora postihujú aj veci, ktoré nepatria povinnému, ale svedčí im právo tretej osoby, voči ktorému je exekúcia neprípustná. S pravidla pôjde o vlastnícke a spoluvlastnícke právo tretej osoby. Ak teda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/73/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612211079 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7612211079.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podstatou vlastníckych žalôb (podľa § 126 OZ) je právo vlastníka veci v prípade, že do absolútneho vlastníckeho práva niekto neoprávnene zasiahne, podať žalobu, ktorej obsahom je povinnosť narušiteľa vec vydať alebo upustiť od ďalších neoprávnených zásahov. Osoba aktívne legitimovaná na podanie žaloby je vlastník veci, ale môže to byť aj oprávnený držiteľ (alebo oprávnený detentor). Medzi účastníkmi nie je sporné, že suma peňazí, ktorá je predmetom sporu bola sporená pre budúce potreby dvoch synov účastníkov, ktorí sú maloletí. Sama žalobkyňa tvrdí, že sa nepovažuje za vlastníčku peňazí ale za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/127/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2614201874 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daša Kontríková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2614201874.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daša Kont
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Poukázali na znenie § 195 ods.1 O.s.p., pričom podľa ich názoru právny záujem na veci má každý, koho práva môžu byť ohrozené, v dôsledku čoho by sa stalo jeho právneho postavenie neistým. Uviedli, že odborná právna literatúra, ktorá podáva výklad k jednotlivým právnym predpisom uvádza okruh aktívne legitimovaných na podanie návrhu v konaní o vyhlásení za mŕtveho, príkladom s použitím slovných spojení „spravidla“ a „napr.“. Poukázali na to, že podľa českej judikatúry osobou na podanie návrhu je spravidla manžel, deti, rodičia, poprípade ten, kto tvrdí, že bude dedičom, pokiaľ súd osobu uv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/388/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209211048 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7209211048.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery
MENU