Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093241
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: alografný závet


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: alografný závet
  • alografny nájdené 52 krát v 30 dokumentoch
  • zavet nájdené 11029 krát v 1382 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: Závet je jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým robí poriadok o svojom majetku pre prípad smrti. Musí ísť o výslovný prejav vôle, ktorý nevzbudzuje pochybnosti čo chce ním poručiteľ prejaviť a musí k nemu dôjsť vo forme požadovanej zákonom. Zákon okrem holografného závetu a závetu vo forme notárskej zápisnice pripúšťa i závet nenapísaný vlastnou rukou (alografný), ktorý upravuje ust. § 476b Obč. zákonníka, podľa ktorého závet, ktorý poručiteľ vlastnou rukou nenapísal, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho posledn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Veľký Krtíš 3C/38/2009 6209200929 02.03.2010 JUDr. Marta Kamenská ECLI:SK:OSVK:2010:6209200929.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd vo Veľkom Krtíši samosudkyňou JUDr. Martou Kamenskou, v právnej veci navrhovateľa S. R. - O. Ú. v B. B., so sídlom B. B., N. Ľ. Š. X,. proti odporkyni E. V., nar. XX.. XX.. XXXX,. bytom V. K., B. N. XXX/XX,. zastúpenej J.. J. Š., .
Právna veta: V súvislosti s prvým dôvodom neplatnosti oboch závetov odvolací súd konštatuje, že náležitosti právneho úkonu - prejavu poslednej vôle do notárskej zápisnice (ustanovený v osobitnom predpise - Notárskom poriadku) v prípade osôb, ktoré nemôžu čítať alebo písať, prakticky kopírujú (s určitými obmenami) náležitosti stanovené pre závet s predčitateľom upravené v § 476c Občianskeho zákonníka. Ide o sprísnenú formu alografného závetu v prípade, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, ktorá slúži na ochranu práv poručiteľa a vyplýva z oslabenej pozície poručiteľa pri zostavení závetu, aj z toho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7Co/258/2015 1114207197 26. 07. 2017 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:KSBA:2017:1114207197.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členov senátu Mgr. Adely Unčovskej a JUDr. Mariany Harvancovej, v právnej veci žalobcu: W.. G. L., nar. X.X.XXXX, bytom D. XXXX/XX, J., .
Právna veta: Pokiaľ je závet spisovaný vo forme notárskej zápisnice, vyžaduje sa dodržanie formy tak, aby daná notárska zápisnica bola považovaná za verejnú listinu a v nej spísaný právny úkon za platný právny úkon. Notársky poriadok vo svojich ustanoveniach, konkrétne § 46, 47 ustanovuje náležitosti notárskej zápisnice. Pokiaľ zákon predpisuje na určitý právny úkon formu, táto forma musí byť striktne dodržaná. Z doslovného znenia písmena e) § 47 Notárskeho poriadku je zrejmé, že zákon vyžaduje údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov. Pokiaľ teda zákon takého vyhlásenie vyžaduje, nes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , teda nie je spísaný vo forme, ktorú vyžaduje zákon, či už pre spísanie závetu vo forme notárskej zápisnice, alebo pre alografný závet a ako taký je v súlade s § 40 ods.1 OZ neplatný. Darovacia zmluva zo dňa 4.11.2008 ... , teda nie je spísaný vo forme, ktorú vyžaduje zákon, či už pre spísanie závetu vo forme notárskej zápisnice, alebo pre alografný závet a ako taký je v súlade s § 40 ods.1 OZ neplatný. Darovacia zmluva zo dňa 4.11.2008 .
Právna veta: Podľa § 480 ods. 1 Občianskeho zákonníka, závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. V citovanom ustanovení je upravený zánik účinkov závetu na základe dispozície poručiteľa (závetcu). Závetca môže počas svojho života so závetom voľne nakladať, môže ho kedykoľvek odvolať alebo zrušiť. Odvolanie závetu je výslovný prejav vôle poručiteľa, pre ktorý je predpísaná rovnaká forma ako pre zriadenie závetu. Jedným zo spôsobov ako zrušiť doterajší závet, je zriadenie neskoršieho (nového) závetu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ich rovnopisy, výpisy z notárskych zápisníc a listiny o overení sú verejnými listinami; na rozdiel od súkromných listín (holografný a alografný závet) sa pri verejných listinách pri dokazovaní vychádza z toho, že potvrdzujú pravdivosť, čo je v nich osvedčené alebo potvrdené (§ .
... podmienok podľa ustanovenia § 476 až § 479 Občianskeho zákonníka. Na základe vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že alografný závet poručiteľky síce spĺňa formálne požiadavky, ktoré pre tento druh právneho úkonu ustanovuje zákon, nakoľko však bol urobený osobou ... nich však z vykonaného dokazovania nepochybne vyplýva aj ďalšia, pre vec podstatná právna skutočnosť (naviac), a síce tá, že alografný závet, ktorý poručiteľka podpísala dňa 19.12.2005, napísala matka odporcu O. T. (č.l. 36 spisu). Aj táto .
... , teda nie je spísaný vo forme, ktorú vyžaduje zákon, či už pre spísanie závetu vo forme notárskej zápisnice, alebo pre alografný závet a ako taký je v súlade s § 40 ods.l Občianskeho zákonníka neplatný. Konštatoval, že darovacia zmluva zo dňa .
... . B., nar. XX.XX.XXXX, bytom O. XX. Zároveň bol zistený stav a obsah závetu s tým, že ide o alografný závet vlastnoručne podpísaný závetcom - poručiteľkou za prítomnosti dvoch svedkov tiež podpísaných, pričom je v ňom uvedený deň, mesiac a rok, kedy .
... 38, 40 Občianskeho zákonníka, ako aj špecifických podmienok, podľa ustanovení § 476 až 479 Občianskeho zákonníka. Alografný závet je závet, ktorý nenapísal poručiteľ vlastnou rukou. Závetca však musí takýto závet vlastnoručne podpísať. Jeho podpis nemožno ... 38, 40 Občianskeho zákonníka, ako aj špecifických podmienok, podľa ustanovení § 476 až 479 Občianskeho zákonníka. Alografný závet je závet, ktorý nenapísal poručiteľ vlastnou rukou. Závetca však musí takýto závet vlastnoručne podpísať. Jeho podpis nemožno .
... viažu ku skutočnosti, akou formou bol uskutočnený. V závislosti od tejto formy rozlišujeme holografný závet, ktorý je napísaný vlastnoručne poručiteľom, alografný závet, ktorý nie je napísaný vlastnou rukou poručiteľa, ale je ním podpísaný a jeho podpis a ním prejavenú vôľu potvrdzujú svojimi .
... závet mal formálne znaky vyžadované vo vyššie cit. ust. § 476 a § 476b H.. zák.. Keďže šlo o alografný závet, t.j. nebol vlastnoručne písaný, tento bol vlastnoručne podpísaný poručiteľom pred súčasne prítomnými svedkami, ktorí boli dokonca vo väčšom počte ... závet mal formálne znaky vyžadované vo vyššie cit. ust. § 476 a § 476b H.. zák.. Keďže šlo o alografný závet, t.j. nebol vlastnoručne písaný, tento bol vlastnoručne podpísaný poručiteľom pred súčasne prítomnými svedkami, ktorí boli dokonca vo väčšom počte .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.