Nájdené rozsudky pre výraz: alografný závet

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 45

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Závet je jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým robí poriadok o svojom majetku pre prípad smrti. Musí ísť o výslovný prejav vôle, ktorý nevzbudzuje pochybnosti čo chce ním poručiteľ prejaviť a musí k nemu dôjsť vo forme požadovanej zákonom. Zákon okrem holografného závetu a závetu vo forme notárskej zápisnice pripúšťa i závet nenapísaný vlastnou rukou (alografný), ktorý upravuje ust. § 476b Obč. zákonníka, podľa ktorého závet, ktorý poručiteľ vlastnou rukou nenapísal, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho posledn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Veľký Krtíš 3C/38/2009 6209200929 02.03.2010 JUDr. Marta Kamenská ECLI:SK:OSVK:2010:6209200929.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd vo Veľkom Krtíši samosudkyňou JUDr. Martou Kamenskou, v právnej veci navrhovateľa S. R. - O. Ú. v B. B., so sídlom B. B., N. Ľ. Š. X,. proti odporkyni E. V., nar. XX.. XX.. XXXX,. bytom V. K., B. N. XXX/XX,. zastúpenej J.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V súvislosti s prvým dôvodom neplatnosti oboch závetov odvolací súd konštatuje, že náležitosti právneho úkonu - prejavu poslednej vôle do notárskej zápisnice (ustanovený v osobitnom predpise - Notárskom poriadku) v prípade osôb, ktoré nemôžu čítať alebo písať, prakticky kopírujú (s určitými obmenami) náležitosti stanovené pre závet s predčitateľom upravené v § 476c Občianskeho zákonníka. Ide o sprísnenú formu alografného závetu v prípade, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, ktorá slúži na ochranu práv poručiteľa a vyplýva z oslabenej pozície poručiteľa pri zostavení závetu, aj z toho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 7Co/258/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1114207197 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Blanka Podmajerská ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1114207197.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle citovaného § 476b Občianskeho zákonníka závet možno urobiť aj tak, že ho poručiteľ nenapíše vlastnou rukou, ale musí ho vlastnou rukou podpísať. Závet môže napísať iná osoba ako poručiteľ, alebo môže byť napísaný mechanickými, či v súčasnosti skôr elektronickými prostriedkami, najmä na počítači, ale vytlačený v papierovej podobe. Ide o alografný závet, ktorý musí poručiteľ vlastnoručne podpísať a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet tiež podpísať, pričom pri tejto forme závetu svedkovia osvedčujú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9Co/15/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4418200697 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2021:4418200697.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ je závet spisovaný vo forme notárskej zápisnice, vyžaduje sa dodržanie formy tak, aby daná notárska zápisnica bola považovaná za verejnú listinu a v nej spísaný právny úkon za platný právny úkon. Notársky poriadok vo svojich ustanoveniach, konkrétne § 46, 47 ustanovuje náležitosti notárskej zápisnice. Pokiaľ zákon predpisuje na určitý právny úkon formu, táto forma musí byť striktne dodržaná. Z doslovného znenia písmena e) § 47 Notárskeho poriadku je zrejmé, že zákon vyžaduje údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov. Pokiaľ teda zákon takého vyhlásenie vyžaduje, nes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 25C/87/2010 8110209959 07.06.2012 JUDr. Katarína Vorobelová ECLI:SK:OSPO:2012:8110209959.14 Rozhodnutie Okresný súd Prešov sudkyňou JUDr. Katarínou Vorobelovou v právnej žalobcov: X. B.. W. Š., C.. XX.XX.XXXX, S. S., X. Č.. X, X. Q.. X. U., C.. XX.XX.XXXX, S. S., T. Č.. X, X. M.. W. O., C.. XX.XX.XXXX, S. S., W..I. Č.. XX, X. B. Š., C.. XX.XX.XXXX, S. B., I.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 480 ods. 1 Občianskeho zákonníka, závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. V citovanom ustanovení je upravený zánik účinkov závetu na základe dispozície poručiteľa (závetcu). Závetca môže počas svojho života so závetom voľne nakladať, môže ho kedykoľvek odvolať alebo zrušiť. Odvolanie závetu je výslovný prejav vôle poručiteľa, pre ktorý je predpísaná rovnaká forma ako pre zriadenie závetu. Jedným zo spôsobov ako zrušiť doterajší závet, je zriadenie neskoršieho (nového) závetu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 17C/195/2013 5113222250 19.02.2014 JUDr. Anna Majeriková ECLI:SK:OSZA:2014:5113222250.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Annou Majerikovou v právnej veci navrhovateľa: T. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom X. XXXX/XX, Z. I., občan SR, proti odporcom: 1/ A. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. X. XXX, občan SR,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ ide o vyjadrenie „pochybnosti“ žalobcu ohľadom umiestnenia dátumu na závete a tým aj „pochybnosti“ o dátume jeho spísania, k tomuto odvolací súd uvádza, že žalobca svoje tvrdenia, ktoré by preukazovali, že závet poručiteľa nebol spísaný dňa 28.2.1991, kedy bol poručiteľom aj podpísaný nepreukázal. Vo vzťahu k jeho umiestneniu odvolací súd uvádza, že z ustanovenia § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka nevyplývajú žiadne pravidlá pre umiestnenie dátumu a podpisu na listine obsahujúcej závet. Právna teória aj súdna prax však dovodzujú, že podpis musí byť umiestnený na konci závetu, pretože sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 16Co/275/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1609205118 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Majerský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1609205118.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Roman
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/5/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2105221392 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Vanková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2105221392.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľ
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 7Co/294/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1207234051 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Hajdínová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1207234051.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. M
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/16/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3719201927 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Škultétyová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3719201927.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudcov JUDr. Beát
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/64/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6117217147 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Katková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2022:6117217147.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky sená
MENU