Nájdené rozsudky pre výraz: alternatíva riešenia sporov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2145

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodcovská zmluva, hoci uzatvorená na samostatnom tlačive, má charakter štandardnej zmluvnej podmienky používanej žalovaným pri uzatváraní zmlúv o úvere so spotrebiteľmi. Je preto právne bezvýznamné, či riešenie sporu rozhodcovským súdom vyplýva z rozhodcovskej doložky k zmluve alebo z osobitnej zmluvy. Občiansky zákonník v ustanovení § 53 ods. 2 za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia nepovažuje také, s ktorými mal spotrebiteľ možnosť oboznámiť sa pred podpisom zmluvy, ak nemohol ovplyvniť ich obsah. V prípade nepreukázania opaku zo strany dodávateľa zmluvné ustanovenia dohodnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1CoSr/1/2018 8316208622 15. 05. 2018 JUDr. Jozef Angelovič ECLI:SK:KSPO:2018:8316208622.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a členov senátu JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Anny Ilčinovej v spore žalobkyne: H. Q., F.. XX.XX.XXXX, T. S. XX, zastúpenej Mgr. Viliamom Hajdukom, advok
Právna veta: O nekalú zmluvnú podmienku ide aj vtedy, ak spotrebiteľ má podľa nej možnosť vybrať si medzi rozhodcovským a štátnym všeobecným súdom, ale ak by sa podľa takejto zmluvy začalo rozhodcovské konanie na návrh dodávateľa (veriteľa), spotrebiteľ by bol nútený podrobiť sa rozhodcovskému konaniu. Sám veriteľ, ktorý zostavil znenie rozhodcovskej zmluvy vo svojej vopred pripravenej formulárovej podobe, jednostranne určil, ktorému rozhodcovskému súdu bude vec predložená. Vychádzajúc z komplexnej úpravy rozhodcovskej zmluvy je potom potrebné túto považovať v celosti za neprijateľnú, spôsobujúcu značn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoE/77/2015 3814221014 28. 10. 2015 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2015:3814221014.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného advokátskou kanceláriou Advocate, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 36 865 141, proti povinnému: K
Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že Exekučný poriadok neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by upravovalo prekážku rozhodnutej veci, je potrebné aj na exekučné konanie aplikovať ust. § 159 ods. 3 O.s.p., ktoré výslovne zakotvuje, že len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova. Podľa rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k existencii vady podmienok konania spočívajúcej v prekážke veci rozhodnutej - res iudicata dôjde vtedy, ak sú kumulatívne splnené tri podmienky: 1. začne sa opätovne konať, hoci už bolo vo veci právoplatne rozhodnuté; 2. začne sa opätovne kon ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoE/252/2015 3814215794 13. 01. 2016 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2016:3814215794.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ s.r.o., IČO: 35807598, Pribinova 25, Bratislava, zast. Advocate s.r.o., IČO: 36865141, Pribinova 25, Bratislava, proti povinnej : B. A., Ul. XX. augusta XX/XX, N., pre vymoženie istiny vo výške
Právna veta: Z hľadiska účelu a spotrebnej povahy poskytnutých peňažných prostriedkov nemá pre priemerného spotrebiteľa význam viesť presnú evidenciu o poskytnutých peňažných prostriedkoch, ktoré mu boli poskytnuté na základe spotrebiteľskej úverovej zmluvy na dlhší čas, ktorý v posudzovanom prípade presahuje dobu piatich rokov. Nemožno totiž predpokladať, že bankový prevod sa uskutočnil na účet spotrebiteľa v deň uzavretia zmluvy. Navyše, okresný súd správne zistil, že súčasťou zmluvného formulára v časti o hotovostnom úvere je ťažko postrehnuteľné už to, ako sa počíta splatnosť jednotlivých splátok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/176/2018 6217205014 25. 04. 2019 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2019:6217205014.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a sudcov JUDr. Alexandra Mojša a JUDr. Ivice Hanuskovej v spore žalobkyne X. K., nar. XX. XX. XXXX, bytom J. XX, zastúpenej advokátkou Mgr.
Právna veta: V prípade pochybností o tom, či ide o spotrebiteľskú zmluvu, má dôkazné bremeno na preukázanie nespotrebiteľského charakteru zmluvy dodávateľ (veriteľ). Existujúce pochybnosti treba odstrániť spôsobom známym pre dôkazné konanie, čo znamená, že aj nespotrebiteľský charakter zmluvy musí byť preukázaný bezpečne - spôsobom nevzbudzujúcim odôvodnené pochybnosti. Bezpečným preukázaním nemôže byť - resp. nie je len všeobecný údaj o uzavretí zmluvy (poskytnutí úveru) na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, ktorý neposkytuje odpoveď na otázku, aké je povolanie odberateľa a aký konkrétny súvis ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4CoE/70/2013 3812221284 28.03.2013 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2013:3812221284.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova č. 25, IČO 35807598, zastúpeného S. S. s.r.o., so sídlom J., G. č. XX proti povinnej G. L., bytom Q. č. XXX, o vymoženie 192 eur s príslušenstvom, o odvolan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoE/434/2011 6711203085 28.03.2012 Štefan Huljak ECLI:SK:KSBB:2012:6711203085.1 Uznesenie Krajský súd Banská Bystrica ako súd odvolací v právnej veci exekúcie začatej na návrh oprávnenej: BENCONT INVESTMENTS, s. r. o., 821 01 Bratislava, Astrová 2/A, IČO: 36 432 105, zast. splnomocnenou advokátskou kanceláriou: MCGA legal, s. r. o., 811 03 Bratisl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoE/347/2011 3811202940 29.11.2011 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2011:3811202940.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, IČO: 35 724 803, právne zast. V. G. H. G., s.r.o., so sídlom N., Q. X, IČO: XX XXX XXX proti povinnej: V. W., bytom Z., N. XXX/XX, t.č. bytom
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/526/2016 7814211839 18. 10. 2017 JUDr. Peter Tutko ECLI:SK:KSKE:2017:7814211839.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Tutka a sudcov JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Adriany Murínovej v spore žalobcu W. O., S. A. U., B. Č.. XXX/XX proti žalovanému Pohotovosť, s.r.o., so sídlom v Bra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoE/260/2011 3811210917 30.11.2012 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2012:3811210917.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia s.r.o. so sídlom Bratislava, Mliekarenská 10, IČO: 35 792 752 proti povinnému S. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. XXX XX, L.. D.. Q. XXX/XX o vymoženie istiny 2.784,74 eur s prísl., na od
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoE/98/2013 3612202469 21.08.2013 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2013:3612202469.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., IČO : 35 807 598, so sídlom Pribinova č. 25, Bratislava, zastúpeného M., s.r.o., F. : XX XXX XXX, so sídlom K. č. XX, G., proti povinnej: F. I., bytom P. XXXX/XX, K., t.č. bytom I. XXX/
MENU