Nájdené rozsudky pre výraz: ambulantná starostlivosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 763

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

91 dokumentov
29 dokumentov
14 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Lekárska služba prvej pomoci je forma zdravotnej starostlivosti, ktorou štát zabezpečuje nepretržitú dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Zákon č. 576/2004 Z.z. podrobnejšie neupravuje spôsob, akým samosprávne kraje lekársku službu prvej pomoci určujú. Aplikácia príslušnej právnej úpravy je ponechaná na ich úvahu. Odporca je teda autonómny pri posudzovaní kapacít potrebných na výkon lekárskej služby prvej pomoci, podľa zákona nemusí špecifikovať konkrétne okolnosti a dôvody svojho postupu pri aplikácii tohto oprávnenia. Vzhľadom na konštrukciu ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/138/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1013200962 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1013200962.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ma
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 7 zákona číslo 578/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zariadením, na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sú okrem iných ako ambulancie, tak aj stacionáre, pričom obidve zdravotnícke zariadenia stacionár, aj ambulancie musia spĺňať určité minimálne personálne zabezpečenie. Pre ambulanciu klinickej onkológie je to minimálne jeden lekár a v prípade onkologických stacionárov sú minimálne personálne požiadavky rovnaké, ako pri ambulanciách. Z vyššie uvedeného vyplýva, že aj v ambulancii klinickej onkológie, aj v onkologickom stacionári musí byť lekár, nakoľko obidve zari ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10CoPr/1/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8812205701 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8812205701.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a čle
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vychádzajúc z cit. ustanovenia § 13 ods. 3 Občianskeho zákonníka určenie výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch súdom neustanovuje zákon žiadne medze. Pre určenie tejto výšky náhrady nemajetkovej ujmy však § 13 Občianskeho zákonníka zakotvuje taxatívne dve kritéria: závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy (čím závažnejšia je čo do svojej intenzity i svojho trvania, tým vyššia by mala byť aj čiastka peňažného zadosťučinenia) a okolnosti, za ktorých k neoprávnenému zásahu do osobnosti fyzickej osoby došlo, pričom vždy musia byť zisťované okolnosti nielen na strane pôvodcu zásahu, ale aj na s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/88/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3110226679 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Vrtochová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3110226679.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky sená
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd pripomína, že zákonodarca stanovil podmienky, za ktorých môže dôjsť k odňatiu maloletého dieťaťa z osobnej starostlivosti rodičov v zmysle ust. § 37 ods. 3 ZoR. Výchovné opatrenie musí byť nielen v záujme maloletého, ale musí byť splnená podmienka, že výchovné opatrenia uvedené podľa § 37 ods. 2 neviedli k náprave (napr. možnosť určenia nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad, uloženia sa podrobiť poradenstvu v špecializovaných zariadeniach). Podľa § 37 ods. 3 ZoR ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak výchovné opatrenia uvedené v odseku 2 neviedli k náprave, súd dočasn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20CoP/8/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8213200483 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8213200483.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci starostlivosti súdu o mal. X. Y., nar. X.X.XXXX, trvale bytom L., J. J
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Detenčné konanie upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý v ust. § 6 ods. 9 písm. d) stanovuje, že osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, možno bez informovaného súhlasu prevziať do ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu. 11. Konanie o prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení, t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17CoP/18/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3820200457 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Janáková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3820200457.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne vo veci o vyslovenie prípustnosti prevzatia a držania v zdravotníckom zariadení A..
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvej inštancie takto postupoval a správne skonštatoval, že aj keď konanie a správanie sa žalovanej (hádky, vulgárne nadávanie žalobcovi, cápanie žalobcu, poškodzovanie osobných vecí, drobné poškodenie nehnuteľnosti) možno nepochybne označiť za nevhodné, v rozpore s dobrými mravmi, nenapĺňa však skutkovú podstatu ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka. Je však potrebné zdôrazniť, že nie každé správanie, ktoré nie je v súlade so spoločensky uznávanými pravidlami slušného správania vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, napĺňa znaky hrubého porušenia dobrých mravov podľa § 630 Občianskeho zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 9Co/16/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2315201598 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Holič ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2315201598.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a čl
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa ust. § 195 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. organizačná zložka Sociálnej poisťovne pred vydaním rozhodnutia postupuje tak, aby presne a úplne zistila skutočný stav veci, a na ten účel obstará potrebné podklady na rozhodnutie. Podľa odseku 2 citovaného ustanovenia podkladom na rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe organizačnej zložke Sociálnej poisťovne z jej činnosti. Podľa odseku 3 citovaného ustanovenia organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje rovnako dôkla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 20Sd/95/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6013201265 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Badíková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6013201265.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní samosudkyňou JUDr. Jarmilou
Kľúčové slová: nárok na príspevok pri narodení dieťaťa
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 1 písm. a), ak a) od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine; za účasť tejto oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo b) po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 15Sa/1/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3017200001 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr Eva Vékonyová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2018:3017200001.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne sudkyňou JUDr. Evou Vékonyovou v právnej veci žalobkyne:
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zo správneho spisu však vyplýva, že tento základný podklad, ktorý má tvoriť neoddeliteľnú súčasť prvostupňového správneho rozhodnutia, k nemu nebol pripojený a netvoril ani súčasť administratívneho spisu. Z tohto dôvodu je preto potrebné konštatovať, že samotné odôvodnenie prvostupňového správneho rozhodnutia je potom nedostatočné, keďže odkazuje na súčasť odôvodnenia tohto rozhodnutia, ktorá k nemu nebola priložená. Potom je potrebné konštatovať, že prvostupňové správne rozhodnutie má vadu nedostatku dôvodov v zmysle § 191 ods. 1 písm. d) SSP, a preto je nepreskúmateľné.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 29Sa/37/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5018200406 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vargová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2019:5018200406.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Janou
MENU