Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097231
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 10:14

Nájdené rozsudky pre výraz: amortizácia


Približný počet výsledkov: 2225 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: amortizácia
  • amortizacia nájdené 4557 krát v 2225 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 66 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 21 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 44 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Nutnosť zohľadňovania amortizácie vyslovil napr. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 5Cdo/89/2008 zo dňa 24.03.2010, pričom upozornil na možnosť vzniku bezdôvodného obohatenia v prípade, kedy by poškodený po oprave získal vec vo vyššej hodnote, ako bola hodnota pred poškodením, čo je v rozpore s inštitútom náhrady škody. „Pri škodách na veci opotrebovanej sa vychádza z názoru, že pri vynaložení určitej čiastky na opravu veci je od tejto čiastky potrebné odrátať čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu veci oproti jej stavu pred poškodením. Pokiaľ sa vykonanou opravou (napr. výmenou súčiastok) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 18C/232/2010 5110230723 14.02.2013 JUDr. Gabriela Panáková ECLI:SK:OSZA:2013:5110230723.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Gabrielou Panákovou, v právnej veci navrhovateľa: D. Y. - G. D., G. U. XXX/XX, T., Z.: XX XXX XXX, právne zast. JUDr. Patricia Bednářová, advokátka so sídlom Mariánske námestie 31, Žilina, .
Právna veta: Podľa § 145 ods. 2 Zákonníka práce za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi náhradu za používanie vlastného náradia , vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce , ak ich využíva s jeho súhlasom. Náhrady v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia sú viazané na podmienku , že osobné motorové vozidlo zamestnanca, ako i iné jeho veci sa používajú za podmienok dohodnutých so zamestnávateľom. Podľa § 7 ods. 1 Zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ak sa zamestnanec písomne dohodne so zame ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vzhľadom k tomu, že na základe žiadosti odporcu používal osobné motorové vozidlo pri pracovných cestách pre zamestnávateľa, má nárok na amortizáciu vozidla, tak ako bolo medzi odporcom a navrhovateľom na začiatku dohodnuté. Ohľadom uplatneného nároku za prácu nadčas navrhovateľ uvádza, že .
Právna veta: Vzhľadom na Nález Ústavného súdu SR, ako aj judikatúru Najvyššieho súdu SR bude potrebné, aby daňové orgány v prípade, že vzhľadom na priebeh daňovej kontroly nebude túto možné ukončiť v zákonom stanovenej lehote, zabezpečili si súhlas dotknutého daňového subjektu, aby nedošlo k vytvoreniu protiprávneho stavu v podobe nezákonného zásahu orgánu verejnej správy. Súd posudzoval, či v danom prípade vzhľadom na priebeh daňovej kontroly a jednotlivé úkony správcu dane, ako aj daňového subjektu nedošlo ku konkludentnému súhlasu dotknutého daňového subjektu s pokračovaním daňovej kontroly aj po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . a späť 16 polhodín - 12,35 EUR x 16 polhodín = 197,60 EUR Spolu PHM + amortizácia + strata času 319,86 EUR Spolu hotové výdavky 319,86 EUR Základ dane: DPH 20% Suma spolu: 661,13 EUR ... .01.2012, VT-B.-V.= 2x250km= 500 km 0,052km/1x 1,183 EUR/l x 500 = 30,76 EUR amortizácia 0,183 EUR x 500 km = 91,50 EUR strata času § 17 na trase V. Z.. T. - B. B .
Právna veta: Ustanovenie §9 ods. 6 cestného zákona predstavuje lex specialis vo vzťahu k ustanoveniam §442 a 443 Občianskeho zákonníka. Následne na to z ustanovenia §9 ods. 6 cestného zákona vyplýva povinnosť škodcu uhradiť správcovi komunikácie náhradu ujmy spočívajúcu vo vynaložených nákladoch spojených s odstránením poškodenia a uvedením komunikácie do pôvodného stavu bez akéhokoľvek obmedzenia. Existenciou špeciálnej zákonnej úpravy je súčasne v týchto prípadoch vylúčená možnosť uplatňovania akéhosi diskutabilného zhodnotenia súčastí diaľníc, ciest, alebo miestnych komunikácií ich opravou, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ciest, alebo miestnych komunikácií ich opravou, ktoré bolo protiprávnym konaním škodcu vnútené poškodenému, keď za predpokladu zohľadnenia amortizácie by bola povinnosť úhrady časti nákladov na uvedenie veci do pôvodného stavu neodôvodnene prenášaná na samotného poškodeného a ... 10.6.2010 možno vyvodiť záver, že korešpondent v danej veci neuhradil sumu 637,20,-EUR z titulu amortizácie. Navrhovateľ má za to, že odporca ako prevádzkovateľ motorového vozidla zodpovedá za škodu spôsobenú dopravnou nehodou na .
Právna veta: Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia. Táto zásada podľa ktorej sa pri určení ceny vychádza z ceny v čase poškodenia, však neznamená, že poškodený dostane náhradu škody vždy v takej výške, akú predstavuje cena poškodenej novej veci v čase poškodenia. Tak by sa poškodený bezdôvodne obohatil na úkor škodcu, najmä ak bola poškodená vec, ktorá sa užívala už niekoľko rokov, vec opotrebovaná alebo dokonca už pred tým poškodená. Výška náhrady škody môže byť totožná s cenou veci v čase jej poškodenia iba vtedy, ak bola poškodená celkom nová vec. Pri všetkých ostatných ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . nadobúdacej ceny. Pri škode spôsobenej na starších opotrebovaných vozidlách je potom potrebné postupovať tak, že sa odpočíta amortizácia u tých nových častí a súčiastok vozidla zamontovaných do nich pri oprave, ktorými sa hodnota vozidla po oprave zvýšila ... . nadobúdacej ceny. Pri škode spôsobenej na starších opotrebovaných vozidlách je potom potrebné postupovať tak, že sa odpočíta amortizácia u tých nových častí a súčiastok vozidla zamontovaných do nich pri oprave, ktorými sa hodnota vozidla po oprave .
Právna veta: Krajský súd má zato, že v danom prípade je dôležité vychádzať z definície dodania tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. a) Zákona o DPH v znení účinnom ku dňu ukončenia zdaňovacieho obdobia apríl 2009, ktorého sa týka dodatočný platobný výmer. Dodaním tovaru je prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, ak tento zákon neustanovuje inak. Z uvedeného vyplýva, že aby bol tovar dodaný, je potrené splniť podmienku nakladať s hmotným tovarom ako vlastník, t.j. v konečnom dôsledku je potrebný prevod vlastníckeho práva na daňový subjekt. Len vtedy možno do základu dane zahrnúť v zmysle § 22 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a) až l) zmluvy, jedná sa o položky ako náklady spojené s dodaním vozidla, jeho doplnkov, kalkulovaná amortizácia vozidla, zákonné poistné, havarijné poistenie, úrazové poistenie prepravovaných osôb, náklady na cestnú daň, koncesionárske poplatky, správny ... a) až l) zmluvy, jedná sa o položky ako náklady spojené s dodaním vozidla, jeho doplnkov, kalkulovaná amortizácia vozidla, zákonné poistné, havarijné poistenie, úrazové poistenie prepravovaných osôb, náklady na cestnú daň, koncesionárske poplatky, správny .
Právna veta: Súd v danom prípade dospel k záveru, že v tomto prípade správne orgány v priebehu administratívneho správneho konania zistili skutkový stav spôsobom, ktorý ich oprávňoval rozhodnúť o vine žalobcu zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj o následnom uložení sankcie žalobcovi. Aj napriek skutočnosti, že obsahom administratívnych spisov boli aj dôkazy ako napr. fotodokumentácia týkajúca sa miesta dopravnej nehody, a poškodení na vozidlách žalobcu a pána Q., ako aj napr. geometrický plán zobrazujúci situáciu na mieste dopravnej nehody, vzhľadom na značn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... okolo ktorých cúval, pričom jedno z nich, konkrétne BWM, o ktorom vedel, že patrí pánovi Q. vykazovalo známky značnej amortizácie, najmä nadmernej korózie, malo rôzne poškodenia a na zadnom nárazníku si všimol stopu, pri ktorej nemohol vylúčiť, že by mohla ... okolo ktorých cúval, pričom jedno z nich, konkrétne BWM, o ktorom vedel, že patrí pánovi Q. vykazovalo známky značnej amortizácie, najmä nadmernej korózie, malo rôzne poškodenia a na zadnom nárazníku si všimol stopu, pri ktorej nemohol vylúčiť, že by mohla .
Právna veta: Podľa § 40 ods. 1 zák. č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách, kto spôsobil prekážku cestnej premávky, je povinný ju bezodkladne odstrániť. Ak to neurobí, odstráni ju na jeho náklady správca cesty. Podľa § 40 ods. 4 písm. a) zákona o premávke na pozemných komunikáciách, správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané. Podľa § 3d ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „zákon o pozemných komunikáciách“), účelové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na odstavné parkovisko, počet zamestnancov, ktorí sa na odťahu zúčastnili a zohľadniť aj iné náklady ako je spotreba pohonných hmôt, amortizácia vozidla, prípadné poistenie a iné. Takto stanovená výška nákladov by mala byť v každom jednotlivom prípade individuálna a vyúčtovaná spôsobom .
Právna veta: Strata dlhodobej spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu má vyplývať z lekárskeho posudku. Na to, aby lekársky posudok mal pracovnoprávne účinky je potrebné, aby zdravotný stav posudzovaného zamestnanca bol zistený objektívne, aby bol v lekárskom posudku konkrétne vyjadrený. Lekárske odporúčania resp. lekárske správy nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok. Lekársky posudok by mal obsahovať aj poučenie odvolaní, o ktorom rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia alebo okresný úrad, ak zdravotnícke zariadenie v príslušnom obvode neexistuje.

Úryvok z textu:
... eur - 65,05 eur. Náhrada cestovných výdavkov na pojednávanie 18.3.2013 je 29,28 eur za amortizáciu a 14,78 eur za spotrebu pohonných hmôt pri spotrebe 6,6 l na 100 km á 1,4 ... eur - 65,05 eur. Náhrada cestovných výdavkov na pojednávanie 18.3.2013 je 29,28 eur za amortizáciu a 14,78 eur za spotrebu pohonných hmôt pri spotrebe 6,6 l na 100 km á 1,4 ... zo 7,81 eur). Náhrada cestovných výdavkov na pojednávanie 25.2.2013 je 29,28 eur za amortizáciu a 14,78 eur za spotrebu pohonných hmôt pri spotrebe 6,6 l na 100 km á 1 .
Právna veta: Určujúcou v tomto smere je jednak možnosť podradenia priestranstva slúžiaceho na odkladanie vecí určitého druhu (ktorými sú dopravné prostriedky) pod definíciu garáží a iných podnikov podobného druhu, ale tiež to, či poskytovateľ služby túto poskytuje ako prinajmenšom relatívne samostatný predmet jeho podnikateľskej činnosti. Takéto rozlišovanie má však v prípadoch zodpovednosti za škodu na dopravných prostriedkoch praktický význam len tam, kde poskytovateľ ubytovacej služby nemá vlastné kapacity na odkladanie takýchto vecí. V opačnom prípade (napr. u prevádzkovateľa hotela disponujúceho vlast ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tzv. advokátskou obchodnou spoločnosťou takéhoto advokáta) a na ďalších súvisiacich náhradách 1. cestovných výdavkov pozostávajúcich z 18,30 eur za amortizáciu vozidla (100km x 0,183) a z 9,84 eur na náhrade ceny pohonných hmôt (6,7l nafty v cene .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.