Nájdené rozsudky pre výraz: amortizácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2869

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

179 dokumentov
31 dokumentov
44 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd preto dospel k záveru, že podľa eurokonformného výkladu ustanovenia § 9 ods. 2 písm. k) zákona č. 129/2010 Z. z. nemožno od dodávateľov žiadať, aby v úverových zmluvách uvádzali presný rozpis plánovanej amortizácie dlhu, teda rozpis splátok po častiach, samostatne vo väzbe na istinu, úrok a poplatky. Pokiaľ ustanovenie § 9 ods. 2 písm. k) zákona č. 129/2010 Z. z. uvádza pojmy „výška", alebo „počet" či „termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov", je treba za použitia eurokonformného výkladu dospieť k záveru, že toto ustanovenie len spresňuje, čo splátka úveru zahrňuje.. Úče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 12Co/82/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4315217764 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Denisa Šaligová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2021:4315217764.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Denisy Šaligo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie §9 ods. 6 cestného zákona predstavuje lex specialis vo vzťahu k ustanoveniam §442 a 443 Občianskeho zákonníka. Následne na to z ustanovenia §9 ods. 6 cestného zákona vyplýva povinnosť škodcu uhradiť správcovi komunikácie náhradu ujmy spočívajúcu vo vynaložených nákladoch spojených s odstránením poškodenia a uvedením komunikácie do pôvodného stavu bez akéhokoľvek obmedzenia. Existenciou špeciálnej zákonnej úpravy je súčasne v týchto prípadoch vylúčená možnosť uplatňovania akéhosi diskutabilného zhodnotenia súčastí diaľníc, ciest, alebo miestnych komunikácií ich opravou, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/151/2011 1111234171 23.01.2013 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2013:1111234171.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom, v právnej veci navrhovateľa: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Mlynské nivy 45, Bratislava, IČO: 35 919 001, proti odporcovi: T. U., bytom L. A. XXXX, XX
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia. Táto zásada podľa ktorej sa pri určení ceny vychádza z ceny v čase poškodenia, však neznamená, že poškodený dostane náhradu škody vždy v takej výške, akú predstavuje cena poškodenej novej veci v čase poškodenia. Tak by sa poškodený bezdôvodne obohatil na úkor škodcu, najmä ak bola poškodená vec, ktorá sa užívala už niekoľko rokov, vec opotrebovaná alebo dokonca už pred tým poškodená. Výška náhrady škody môže byť totožná s cenou veci v čase jej poškodenia iba vtedy, ak bola poškodená celkom nová vec. Pri všetkých ostatných ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 16C/119/2003 1103899192 06.05.2010 JUDr. Zuzana Doricová ECLI:SK:OSBA1:2010:1103899192.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Zuzanou Doricovou v právnej veci navrhovateľa: Š. R., bytom P. XX, XXX XX P. v zastúpení Mgr. Andrej Maar, advokát, Advokátska kancelária Dunajská 31, 811 08
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 19. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku odvolací súd pripomína, že v prejednávanej veci ide o dva rôzne právne dôvody poisteného plnenia zo strany žalovaného a to zmluvné havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom pri výkone povolania v rámci jeho všeobecnej zodpovednosti za škodu (§ 179 Zákonníka práce). Jedná sa o poistné plnenia z dvoch rôznych poistení, ktoré sa ale a priori nevylučujú; boli zhodou okolností dojednané u totožného poisťovateľa Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.. 19.1. Povinnosť žalovaného ako komerčného poisťovateľa posky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 16Co/225/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1116221012 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Mario Dubaň ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1116221012.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Z. z. výslovne vyplýva povinnosť škodcu uhradiť správcovi komunikácie náhradu škody spočívajúcu vo vynaložených nákladoch spojených s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, bez akéhokoľvek obmedzenia. Takýmto spôsobom je nepriamo určený spôsob, avšak najmä rozsah náhrady škody v takomto prípade...Zákon č. 135/1961 Z. z. je špeciálnym zákonom k všeobecnej právnej úprave o náhrade škody, upravenej v ust. § 442 a § 443 Občianskeho zákonníka. Špeciálna právna úprava má prednosť pred všeobecnou a vo veci treba vychádzať z ust. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/97/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3111217424 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Čupková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3111217424.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupk
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Úrazový príplatok sa poskytuje za dni. Suma úrazového príplatku je 55 % z denného vymeriavacieho základu, určeného podľa § 84 od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania, do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti a ďalej 25 % denného vymeriavacieho základu, určeného podľa § 84 od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Považská Bystrica 6C/80/2009 3709204697 28.06.2012 JUDr. Ladislav Vašut ECLI:SK:OSPB:2012:3709204697.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Považská Bystrica sudcom JUDr. Ladislavom Vašutom, v právnej veci žalobcu Q.. Ľ.B. R., bytom R., Č. XXXX/XA, právne zastúpený Lion Law Partners, s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, Horná č. 32, IČO: 36 862 461, p
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vo vzťahu k tvrdeniam žalobcu, že predmetná zmluva má všetky podstatné náležitosti, nakoľko ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj VOP, odvolací súd uvádza, že časť obsahu zmluvy síce možno určiť aj odkazom na obchodné podmienky, nemalo by sa to však týkať podstatných náležitostí zmluvy (ale len dojednaní technického a vysvetľujúceho charakteru), a nič by preto, v prípade poctivého prístupu veriteľa, nemalo brániť tomu uviesť ich aj priamo v zmluve.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 18Co/176/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8817208810 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniela Babinová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8817208810.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pojem skutočnej škody je v právnej teórii i súdnej praxi definovaný ako ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného (zmenšenie, či úbytok jeho majetku), je objektívne vyjadriteľná v peniazoch a reprezentuje majetkové hodnoty, ktoré treba vynaložiť, aby došlo k uvedeniu veci do pôvodného stavu, príp. na vyváženie dôsledkov plynúcich z toho, že nedošlo k uvedeniu do pôvodného stavu. Ustanovenie § 443 OZ vyjadruje zásadu, podľa ktorej sa pri určení výšky škody na veci vychádza z ceny v čase poškodenia, pod ktorou treba rozumieť cenu potrebnú na uvedenie veci do pôvodného stavu, a nie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/792/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612220825 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jarmila Čabaiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7612220825.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmil
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Okolnosť, že v zmluve chýbala zákonná náležitosť vyžadovaná ust. § 9 ods.2 písm.k) zákona o spotrebiteľských úveroch o výške, počte a termínoch splátok istiny, úrokov a iných poplatkov sankcionuje označená právna norma v ustanovení § 11 ods.1 písm. a) ( v znení účinnom ku dňu uzatvorenia zmluvy) tak, že úver sa považuje za bez úročný a bez poplatkov. Podľa dôvodovej správy k ustanoveniu § 9 ods.2 označenej právnej normy zásadný význam v ochrane spotrebiteľa v zmluvných vzťahoch má, aby spotrebiteľ získal dostatočné množstvo informácií o podmienkach úveru, nákladoch a záväzkoch, ktoré z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 10Co/198/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5615209966 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Amália Paulerová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5615209966.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte v zložení z predsedníčky se
MENU