Nájdené rozsudky pre výraz: analógia práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 107

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
7 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vzhľadom k tomu, že Obchodný zákonník neupravuje garanciu spätnej kúpy, s použitím § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka je potrebné použiť ustanovenia Občianskeho zákonníka (§ 607 - § 609) o práve spätnej kúpy, analógia práva. V tom prípade by podľa § 608 ods. 2 Občianskeho zákonníka petit žaloby musel znieť tak, aby si zmluvné strany vrátili poskytnuté plnenie, žalobca žalovanému odovzdá teleskopický manipulátor a žalovaný žalobcovi zaplatí kúpnu cenu. Vzájomná podmienenosť plnenia (synalagmatický záväzok) znamená, že plnenia sa môže domáhať iba účastník záväzkového právneho vzťahu, ktorý už sám d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15Cob/79/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4112203175 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Bzdúšek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4112203175.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bzdúška a člen
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Civilný sporový poriadok pripúšťa analógiu práva v článku 4 Základných princípov, avšak iba v prípade medzery v zákone. Ak Zákonník práce výslovne upravuje nároky zamestnanca proti zamestnávateľovi v prípade, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prekážky na strane zamestnávateľa, je potrebné posúdiť nárok podľa tohto zákonného ustanovenia a je vylúčené podriadiť ho pod iné zákonné ustanovenie len z dôvodu, že je to pre niektorú zo sporových strán výhodnejšie. Nárok na náhradu mzdy z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa je odlišným nárokom ako nárok na náhradu mzdy pri neplatnom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoPr/6/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6717207104 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6717207104.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prihliadol aj na rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva Van der Mussele proti Belgicku zo dňa 23.11.1983, v ktorom bolo zdôraznené, že riziká podstupované v súvislosti s výkonom určitej profesie (v danej veci išlo o profesiu advokáta), kam spadá i riziko neuhradenia odmeny za vykonanú prácu, sú vyvažované výhodami súvisiacimi s touto profesiou (profesijný monopol na obhajovanie v súdnom konaní). Tieto závery možno aplikovať i na činnosť a postavenie exekútora ako činnosti vykonávanej v rámci slobodného povolania. Skutočnosť, že exekútor vykonáva slobodné povolanie pritom konštatoval ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17CoE/99/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3700898670 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3700898670.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29. augusta 8, Bratislava
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre verejnoprávne vzťahy je charakteristický vzťah nadriadenosti orgánu verejnej moci a podradenosti subjektu, o ktorého právach a povinnostiach orgán verejnej moci rozhoduje. Pod pojmom verejná moc sa rozumie taká moc, ktorá autoritatívne rozhoduje o právach a povinnostiach subjektov, a to či už priamo alebo sprostredkovane. Subjekt, o ktorého právach alebo povinnostiach rozhoduje orgán verejnej moci nie je v rovnoprávnom postavení s týmto orgánom a obsah rozhodnutia tohto orgánu nezávisí od vôle subjektu. Kritériom pre určenie či iný subjekt koná ako orgán verejnej moci je skutočnosť, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Co/20/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8113204590 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Breza ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8113204590.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Br
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Na prvotné preverenie osoby uchádzača o zamestnanie a jeho schopností slúži vstupný pohovor, prípadne výberové konanie. Potom, ako sa zamestnávateľ rozhodne uchádzača o zamestnanie prijať (pracovný pohovor alebo výberové konanie nevylučuje určitý primeraný rozsah testovania manuálnych zručností), je jeho oprávnením dojednať si skúšobnú dobu, počas ktorej preverí, či zamestnanec je naozaj schopný plniť svoje pracovné úlohy. Inštitút skúšobnej doby umožňuje tak zamestnávateľovi, ako zamestnancovi, overiť, či im pracovný pomer vyhovuje a napokon aj ukončenie dojednaného pracovného pomeru po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/136/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6017200647 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6017200647.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zložen
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: V prípade zaplatenia členského príspevku a príspevku do sociálneho fondu a s tým spojených sankčných poplatkov (pokuta, úrok z omeškania) ide o vzťah medzi samosprávnou stavovskou organizáciou a jej členom, ktorý nemožno považovať za vzťah správny (administratívnoprávny), založený na vzťahu nadriadenosti a podriadenosti, o ktorom by bolo rozhodovanie vylúčené z pôsobnosti súdov v občianskom súdnom konaní, keďže nemožno dovodiť do kompetencie ktorého iného orgánu by inak patrila vynútiteľnosť členského príspevku, príspevku do sociálneho fondu a s tým spojených ďalších platieb.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/338/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7813201840 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7813201840.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktór
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Záväzok vyplývajúci zo zmluvy o dielo, t.j. vykonanie diela a zhotovenie predmetu diela, je splnený ukončením a odovzdaním diela. Odovzdanie diela je dvojstranným synalagmatickým vzťahom, t.j. povinnosti zhotoviteľa zodpovedá povinnosť objednávateľa riadne vyhotovený predmet diela prevziať. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa na prevzatie diela vyzvať. Podľa § 538 Obchodného zákonníka zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu, ak zo zmluvy alebo z povahy diela nevyplýva nič iné. Pri vykonávanie diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť ako by dielo vykonával sám. Zo záväzkové ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/118/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6111216621 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Križanová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6111216621.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Podľa § 17 ods. 21 zákona č. 595/2003 Z.z., zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania sa zahrnú do základu dane u veriteľa po prijatí alebo u dlžníka po ich zaplatení. Pri výklade vôle v obchodných vzťahoch sa náležitým spôsobom zvážia všetky okolnosti súvisiace s prejavom vôle, včítane rokovania o uzavretí zmluvy a praxe, ktorú strany medzi sebou zaviedli, ako aj následného správania strán, pokiaľ to pripúšťa povaha vecí. Toto všetko správca dane vyhodnotil a zistené závery logicky zvážil, čím dospel k odôvodnenému záveru, že prijatú zmluvnú pokutu nie je možné považovať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžf/14/2012 3011200592 11.09.2012 JUDr. Jana Zemková ECLI:SK:NSSR:2012:3011200592.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: Ing. O. G., G., Z., právne zastúpený JUDr. Petrou Lukáčovou, adv
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: V prípade, ak ide o príjem z titulu zmluvnej pokuty, tento u nepodnikajúceho žalobcu tvorí základ dane ako ostatný príjem v zmysle § 8 zák. č. 595/2003 Z. z. Výpočet príjmov tvoriacich túto kategóriu zdaňovaných príjmov síce v § 8 cit. zákona explicitne nie je menovaný, do tejto kategórie však v zmysle ich iba demonštratívneho výpočtu (viď § 8 ods. 1 cit. zákona) spadajú všetky ostatné príjmy nemenované v § 5 až 7 cit. zákona, ktoré logicky zároveň nie sú v iných ustanoveniach zákona definované ako príjmy od dane oslobodené.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 26S/16/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4011200642 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Pilek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2012:4011200642.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5CoE/96/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7801899728 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7801899728.3 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávnenej Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava 1, Ul. 29.augusta č.8-10, pob
MENU