Nájdené rozsudky pre výraz: antidiskriminačný zákon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 815

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

144 dokumentov
117 dokumentov
4 dokumenty
37 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V súvislosti s vymedzením obsahových kontúr zásady rovnakého zaobchádzania aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov je pre šírku aplikácie v praxi mimoriadne dôležitý § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona, zo znenia ktorého vyplýva, že zákonodarca diferencuje medzi obsahom pojmu zákaz diskriminácie a pojmu dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý v porovnaní so zákazom diskriminácie koncipuje podstatne širšie. Osobitosťou tohto ustanovenia z hľadiska aplikačnej praxe je, že aj výkon práv a povinností v súlade s dobrými mravmi zákon podriaďuje pod zásadu rovnakého zaobchádzania, čo má z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 12C/167/2009 3809210235 28.10.2010 JUDr. Róbert Matulák ECLI:SK:OSPD:2010:3809210235.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Prievidzi sudcom JUDr. Róbertom Matulákom v právnej veci navrhovateľky C.. I. E., nar. XX.X.XXXX, bytom G., Ul. P. č. 9, zastúpená JUDr. Tiborom Bickom, advokátom so sídlom v Považskej Bystrici, Dukelská 972/7-3 proti o
Právna veta: Pri prijímaní do zamestnania ktorýmkoľvek subjektom musia byť naplnené základné kritéria, ktoré určuje zamestnávateľ. Týmito kritériami je potreba zamestnať zamestnanca na určitú pracovnú pozíciu, kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe ale aj ďalšie kritéria, ktoré môže zamestnávateľ pre konkrétny výkon práce požadovať. Kritéria, ktoré nemôže zamestnávateľ zisťovať o budúcom zamestnancovi vyplývajú z ustanovenia § 41 ods. 6 Zákonníka práce a takéto ani žalovanou neboli zisťované a použité vo vzťahu k žalobcovi. Môže však vyžadovať u žiadateľa o zamestnanie pracovný posudok od iného zamestnávat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18CoPr/2/2012 8110209549 12.11.2012 JUDr. Mária Kupková ECLI:SK:KSPO:2012:8110209549.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Kupkovej a sudcov JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Mariany Muránskej v právnej veci žalobcu S. Z., nar. X.XX.XXXX, bytom K. X., O., zastúpeného JUDr. Milanom Knopo
Právna veta: Cieľom antidiskriminačného zákona je, aby ak dôjde k porušeniu povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania súd takéto porušenie vyriekol a uložil povinnosť nápravy (v rozsahu podľa § 9 ods. 2 a 3). Vysloviť porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, teda umožňuje antidiskriminačný zákon len súdu a v riadnom konaní, kde je porušenie tejto zásady predmetom dokazovania. Je teda zrejmé, že antidiskriminačný zákon sa dotýka viacerých základných práv a slobôd podľa druhej hlavy ústavy. Základné práva a slobody sa podľa čl. 12 ods. 2 Ústavy SR zaručujú všetkým, bez ohľadu na, o.i. aj rasu al ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1So/1/2014 7013201030 27.05.2014 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2014:7013201030.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: D.. A. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom
Právna veta: Z hľadiska zavinenia nie je rozhodujúce, či ten kto sa dopustil diskriminácie, jednal úmyselne, alebo z nedbanlivosti, avšak musí byť jednoznačne preukázané, že došlo k menej priaznivému zaobchádzaniu s diskriminovanou osobou na základe niektorého z diskriminačných dôvodov. Menej priaznivé zaobchádzanie je potrebné určiť porovnaním s inou osobou, s ktorou by sa zaobchádzalo priaznivejšie, než s tým, kto sa stal obeťou diskriminácie, pokiaľ sa táto osoba nachádza v porovnateľnej situácii. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že nie každé konanie, ktoré je v rozpore s právnym predpisom, alebo s intern ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 13C/81/2010 8710204645 08.11.2011 JUDr. Peter Kuruc ECLI:SK:OSPP:2011:8710204645.11 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad, samosudcom JUDr. Petrom Kurucom, v právnej veci žalobcu B.. U. M., G.. X.X.XXXX, K. A. Z. XXX, proti žalovanému Slovenská autobusová doprava, a. s., Wolkerova 466, Poprad, IČO: 36 479 560, zast. JUDr. Vitalijom Frankom,
Právna veta: Navrhovateľ v návrhu uvádzal rôzne diskriminačné dôvody /priamu aj nepriamu/ a aj v súvislosti s jeho diskrimináciou sa domáhal nemajetkovej ujmy. Podľa názoru súdu v prípade navrhovateľa o žiadnu diskrimináciu nejde. Sám navrhovateľ či už vo výpovedi, alebo v návrhu na začatie konania neuvádza diskriminačný dôvod, za ktorý je možné považovať najmä zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu, rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 21C/162/2007 1107239749 22.06.2010 JUDr. Dáša Kontríková ECLI:SK:OSBA1:2010:1107239749.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave, v konaní pred sudkyňou JUDr. Dašou Kontríkovou, v právnej veci navrhovateľa: Y. K., bytom O. XXX, toho času v G. na výkon trestu odňatia slobody v K., zastúpený advokátom Mgr. Petrom Belico
Právna veta: Hodnotenie dôkazov je činnosť súdu, pri ktorej hodnotí vykonané procesné dôkazy z hľadiska ich pravdivosti a relevantnosti pre rozhodnutie. Pri hodnotení dôkazov súd v zásade nie je právnymi predpismi obmedzovaný v tom, ako má z hľadiska pravdivosti ten-ktorý dôkaz hodnotiť. Uplatňuje sa teda zásada voľného hodnotenia dôkazov. Hodnotiaca úvaha súdu pritom ale nie je svojvoľná, súd musí vychádzať zo všetkého, čo vyšlo v konaní najavo. Tieto skutočnosti musí súd rešpektovať a musí správne určiť ich vzájomný vzťah. Pritom súd nie je viazaný žiadnym poradím významu a dôkaznej sily jednotlivých dôk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/300/2010 2106201688 21.03.2012 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2012:2106201688.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Petra Príbelská, PhD. a členov senátu: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Magdaléna Krajčovičová, v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Y. Q., PhD., bytom F. X, W., proti odporc
Právna veta: Zákonodarca v § 137 O.s.p. explicitne u právnických osôb zaoberajúcich sa kolektívnou ochranou práv zvýraznil v rámci indikatívneho výpočtu trov konania aj výdavky takejto osoby. Z dôvodovej správy ,,Navrhovaná právna úprava bude dopadať aj na ďalšie právnické osoby, ktoré sú v súlade s právnymi aktmi Európskej únie aktívne legitimované na kolektívnu ochranu zákonom chránených záujmov, napr. vo sfére ochrany pred diskrimináciou, alebo vo sfére kolektívnej ochrany práv spotrebiteľa. V týchto prípadoch budú osobitnými predpismi napr. zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/9/2015 8712209973 06.05.2015 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2015:8712209973.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Intrum Justitia Debt Finance AG, IČO: CHE-100.023.266, so sí
Právna veta: Predmetom ochrany je osobnosť fyzickej osoby v jej celistvosti. Čiastkové osobnostné práva sú preto chránené len v rámci celkovej osobnosti. Výpočet jednotlivých čiastkových osobnostných práv v § 11 OZ, ktoré vytvárajú jednotné základné osobnostné práva, je len demonštratívny. Zákon neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu, ale len proti takému zásahu, ktorý je neoprávnený. Neoprávnený zásah musí byť spôsobilý privodiť ujmu osobnosti fyzickej osoby z hľadiska jej postavenia v spoločnosti. Za neoprávnený zásah nemožno považovať zásah do osobnostnej sféry, ak ide o okolnosti vylučujúce ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/212/2013 3109213225 24.04.2014 JUDr. Vladimír Novotný ECLI:SK:KSNR:2014:3109213225.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotného a členov senátu JUDr. Jarmily Pogranovej a JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: W. K., nar. XX.XX.XXXX, t. č. M. R. C. T. V. I.
Právna veta: Krajský súd nesprávne interpretoval ustanovenia ADZ a Smernice Rady 2000/78/ES, a to na základe skutočnosti, že hoci žalobca mohol subjektívne pociťovať konanie žalovaného voči svojej osobe ako konanie diskriminujúce, toto jeho pociťovanie bez ďalšieho nemôže mať za následok, že dôkazné bremeno ohľadne nediskriminácie žalobcu sa presúva na žalovaného a najmä potom nemožno ďalej dôvodiť, a to najmä na obsah spisu a aktívny prístup žalovaného pri predkladaní a realizovaní dôkazov, že žalovaný v danej časti neuniesol dôkazné bremeno. Záverom k tejto časti najvyšší súd dodáva, že pokiaľ doš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21CoPr/6/2017 8111221540 24. 10. 2017 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2017:8111221540.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Martina Barana v spore žalobcu: V. N., B., B. XX, zastúpeného IURISTICO, s.r.o., Štefánikova 26, K
Právna veta: Z vnútroštátnej právnej úpravy (do 31. júna 2004 § 13 ods. 7 Zákonníka práce a od 1. júla 2004 § 11 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 13 ods. 5 Zákonníka práce) totiž vyplýva, že dôkazné bremeno v sporoch týkajúcich sa porušenia zásady rovnakého zaobchádzania nezaťažuje len a výlučne žalovanú stranu, ale zaťažuje aj žalobcu. Žalobca musí prioritne uniesť dôkazné bremeno týkajúce sa skutočností, z ktorých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/207/2019 7017200227 14. 08. 2019 JUDr. Zuzana Matyiová ECLI:SK:KSKE:2019:7017200227.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Matyiovej a sudcov JUDr. Martina Kolesára a JUDr. Jarmily Maximovej v spore žalobkyne: mal. S. H.C., nar. X.X.XXXX, bytom S.. K. XXXX/XX, K., zastúpená JUD
MENU