Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16741

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9176 dokumentov
1531 dokumentov
15 dokumentov
232 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Správca konkurznej podstaty má pri správe majetku úpadcu oprávnenie nakladať s majetkom podstaty a prechádza na neho aj výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty. Z ustanovení ZKV však nevyplýva oprávnenie správcu konkurznej podstaty vydávať akty aplikácie práva - individuálne akty orgánov verejnej moci (správy). Pod správou majetku úpadcu vo vyššie uvedenom význame preto nemožno rozumieť výkon práv prislúchajúcich orgánu verejnej moci (zdravotnej poisťovne), vrátane oprávnenia vydávať individuálne akty aplikácie práva. Správca konkurznej podstaty bez ďalšieho nen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 2CoE/524/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6708212534 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Ľudovít Bradáč ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6708212534.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: ZH Kredit, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Brati
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: K odvolaciemu dôvodu žalovaného podľa ustanovenia § 365 ods. 1 písm. h) Civilného sporového poriadku o nesprávnom právnom posúdení veci odvolací súd uvádza, že právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením je omyl súdu pri aplikácii práva na správne zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24Co/231/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2116217565 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľuboslava Vanková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2116217565.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubos
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo, ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval, alebo, ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15CoE/31/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6109216486 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6109216486.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Hoci z obsahu ust. § 135c Občianskeho zákonníka priamo neplynie, že sa posudzuje aj dobromyseľnosť, v tomto prípade ochranu dobrej viery možno považovať za súčasť ochrany legitímnych očakávaní účastníka vzniknutého vzťahu pri porušení primárnych povinností. K posudzovaniu dobromyseľnosti je potrebné vyriešiť otázku, v ktorom okamihu je dobrú vieru možné považovať za relevantnú pri aplikácii práva. V tomto prípade by to spravidla malo byť k momentu začiatku výstavby. Pokiaľ by teda pri začatí výstavby bol vlastník stavby dobromyseľný, malo by nastúpiť tretie pravidlo uvedené v ust. § 135c Občia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 9Co/106/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5716202895 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 07. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5716202895.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu s
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací argument založený na ust. § 365 ods. 1 písm. f/ C.s.p. znamená, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a teda sa týka nedostatkov v zisťovaní skutkového stavu veci súdom spočívajúcich v tom, že skutkové zistenie, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie sú nesprávne. Musí ísť o také skutkové zistenie, na základe ktorého súd vec posúdil po právnej stránke nesprávne, nemá oporu vo vykonanom dokazovaní, v dôsledku čoho je nesprávny a chybný súdom vyslovený právny názor a skutkové zistenie tak nezodpovedá vykonaným dôkazom, súd vzal do úva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/81/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6118265946 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Božena Husárová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:6118265946.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Boženy Hus
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákon pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby predpokladá to, kedy sa dotknutá osoba dozvedela o bezdôvodnom obohatení a kto ho získal. Nie teda čas, od kedy sa dozvedieť mala a mohla s poukazom na to, že mala poznať právo. Právny poriadok slova ,,vedieť mal a mohol" pritom obsahuje v iných prípadoch, no na účely začiatku premlčacej doby ich nestanovil. Každý je povinný poznať právo, no nikomu nemožno nanútiť povinnosť, aby to právo vedel aj správne aplikovať. 13. „Za rozhodujúci pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby pre uplatnenie práva na vydanie bezdôvodného ob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20Co/131/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8218202041 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8218202041.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michala
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade bezdôvodného obohatenia Občiansky zákonník upravuje tak subjektívnu ako aj objektívnu premlčaciu dobu. (...) Vo vzťahu k subjektívnej premlčacej dobe odvolací súd poukazuje na to, že zákon pre začiatok plynutia subjektívnej premlčacej doby predpokladá to, kedy sa dotknutá osoba dozvedela o bezdôvodnom obohatení a kto ho získal. Nie teda čas, od kedy sa dozvedieť mala a mohla s poukazom na to, že mala poznať právo. Právny poriadok slova „vedieť mal a mohol“ pritom obsahuje v iných prípadoch, na účely začiatku premlčacej doby ich nestanovil. Existuje preto obava, že nedôsledným výklado ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 24Co/3/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8116205700 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eliška Wagshalová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8116205700.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Elišky
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ ide o otázku, či osobám spolužijúcim s nájomcom bytu, ktorý zomrel v čase, kedy už jeho nájomný pomer zanikol patrí právo na bytovú náhradu podľa § 712a Občianskeho zákonníka s poukazom na ust. § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že výkon práv a povinností vyplývajúcich z občiansko-právnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky pod sp. zn. 26Cdo1199/2005 zo dňa 19.4.2006 a Ústavného súdu Českej republiky pod sp. zn. IIÚS 625/ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 29C/225/2010 8110228305 04.09.2013 JUDr. Diana Vlčková ECLI:SK:OSPO:2013:8110228305.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov sudkyňou JUDr. Dianou Vlčkovou v právnej veci žalobcu: Bytové družstvo Prešov, so sídlom v Prešove, Bajkalská 32, IČO: 00173665, zastúpeného JUDr. Jolanou Karabinošovou, advokátkou, so sídlom v Prešove, Konštantínova 3
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Registrácia pre daň z príjmu podľa zákona č. 511/1992 Zb. bola pre nadobudnutie postavenia samostatne zárobkovo činnej osoby rozhodujúca od roku 2011 do 30. júna 2014. Od 1. júla 2014 postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby už nie je závisle od registrácie na daňovom úrade, ale status samostatne zárobkovo činnej osoby v sociálnom poistení je založený iba na vyššie uvedenom dosahovaní príjmov, ktoré sú príjmami z podnikania alebo z výkonu inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Sa/48/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8017200812 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 05. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8017200812.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudcom JUDr. Marianom Hoffmannom, PhD. v právnej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zriadenie vecného bremena zo zákona je možné chápať ako obmedzenie vlastníckeho práva v zmysle § 128 ods. 2 OZ. Neposkytnutie náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva, hoci zriadením vecného bremena sui generis v zmysle osobitného zákona, v rovnakom rozsahu ako v iných prípadoch obmedzenia vlastníckeho práva by bolo v rozpore s princípmi materiálneho právneho štátu v zmysle článku 1 ods. 1 Ústavy SR. Takýto stav je aj v rozpore s článkom 20 ods. 1 Ústavy SR, pretože vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Z uvedeného vyplýva, že ani pri obmedzení vlastníckeho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/20/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1110215557 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Pribula ECLI: ECLI:SK:KSNR:2021:1110215557.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Pribu
MENU