Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia právnych noriem

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 790

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

145 dokumentov
417 dokumentov
3 dokumenty
27 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 14. Odvolací súd konštatuje, že súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil, keď mal za to, že žaloba je dôvodná. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii v § 122 odkazuje na ustanovenie § 29 ods. 1 až 6 a 8, v ktorom sú striktne uvedené náležitosti prihlášky. Jednou zo základných záležitostí je uvedenie právneho dôvodu vzniku pohľadávky. Právnym dôvodom sa rozumie uvedenie všetkých skutočností, skutkových okolností, na základe ktorých vznikla pohľadávka. Ide vždy o právny úkon a kauzu, ako aj iné skutočnosti, ako napr. porušenie právnej povinnosti, v dôsledku ktorej vznikla škoda. Uved ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoKR/32/2016 3115220214 05. 12. 2017 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2017:3115220214.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v spore žalobcu: Sociálna poisťovňa so sídlom ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Brat
Právna veta: Zo zmluvy, nárok z ktorý bol predmetom konania vyplýva, že žalobca poskytol žalovanej úver na základe kreditnej karty. Z ust. § 3 ods. 6 zákona č. 258/2001 Z.z. v znení účinnom v čase vzniku zmluvného vzťahu, na ktoré žalobca poukázal vyplýva povinnosť informovania spotrebiteľa o tam uvedených náležitostiach zmluvného vzťahu pri konkrétnych úveroch, medzi ktoré, ako zo zákonnej formulácie vyplýva, nepatrí úver poskytnutý na základe kreditnej karty (pri úveroch formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutých bankou iným spôsobom, ako na kreditnú kartu (§ 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 9Co/144/2017 8416206500 15. 02. 2018 JUDr. Monika Jusková ECLI:SK:KSPO:2018:8416206500.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Juskovej a sudkýň JUDr. Jany Burešovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v spore žalobcu Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bra
Právna veta: Podľa § 14 zákona č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) (1) Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. (2) Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva. Podľa § 34 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) (1) Účastníkom územné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/133/2018 2018200312 18. 12. 2019 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2019:2018200312.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Foltána a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a Mgr. Moniky Kadlicovej v právnej veci žalobcu Združenie domových samospráv, o. z ., Rovniankova 1667/14, Bratislava, IČO:
Právna veta: Z ustanovenia § 52 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. vyplýva jednoznačne možnosť správneho uváženia obstarávateľa na vyhlásenie užšej súťaže. Táto skutočnosť vyplýva z použitých pojmov „môže“. Je teda správnou úvahou obstarávateľa (nie žalovaného), či obstarávateľ sa rozhodne vyhlásiť užšiu súťaž. Správna úvaha predstavuje ponechanie možnosti obstarávateľovi v rámci určitého tolerančného pásma sa rozhodnúť autonómne. Táto možnosť však nie je neobmedzená. Je limitovaná princípmi, ktoré sú uvedené v ustanovení § 9 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z., a to najmä princípom transparentnosti a prin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžf/47/2012 1011201053 09.04.2013 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2013:1011201053.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, Martin, IČO: 36 672
Právna veta: Určenie výšky zmluvnej pokuty v zmysle ustanovenia § 544 ods. 2 Občianskeho zákonníka je zásadne vecou vzájomnej dohody zmluvných strán. Pri posudzovaní súladu dohody o zmluvnej pokute s dobrými mravmi v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka je potrebné prihliadnuť na funkcie zmluvnej pokuty, preventívnu, uhradzovaciu, sankčnú, ako aj k okolnostiam týkajúcich sa právneho úkonu, jeho pohnútkam a účelom, ktoré sa dohodou o pokute sledovali, ako i na vzájomný pomer pôvodnej a sankčnej povinnosti. Výška zmluvnej pokuty nie je žiadnym právnym predpisom limitovaná a je ponechaná výluč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/215/2018 1708205936 26. 09. 2019 JUDr. Alexandra Hanusová ECLI:SK:KSBA:2019:1708205936.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Alexandry Hanusovej a sudcov JUDr. Romana Bolebrucha a Mgr. Patricie Skotnickej v spore žalobcu: U. F., O.. XX.X.XXXX, Ú.-D. XXXX/XX, P., zastúpený advokát
Kľúčové slová: účet majiteľapremlčanie v spotrebiteľských veciach
Právna veta: Je pravdou, že v § 105 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. účinného od 1.1.2002 je uvedené, že právny vzťah medzi majiteľom účtu a žalobcom sa spravuje uvedeným zákonom a Obchodným zákonníkom. Ak však ide o spotrebiteľský vzťah, z hľadiska poradia aplikovateľnosti Obchodný zákonník (ktorý upravuje premlčanie v obchodných veciach) musí ustúpiť, lebo prednosť má spotrebiteľské právo v širšom slova zmysle, t.j. Občiansky zákonník a ďalšie predpisy upravujúce vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ. Normy obchodného práva sú použiteľnými len vtedy, ak neodporujú úprave spotrebiteľských vzťahov v Obč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/594/2015 1115200726 16. 11. 2016 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:KSTT:2016:1115200726.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina Valentová a sudcov: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Anton Jaček, v právnej veci žalobcu: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., so sídlom Bratislava,
Právna veta: Uspokojenie veriteľa z majetku samotných členských práv nie je dobre možné a preto veriteľ popri určení neúčinnosti právneho úkonu sa dôvodne domáhal, aby mu ten, komu s odporovateľného právneho úkonu dlžníka vznikol prospech, vydal takéto plnenie. Žalovaná je vlastníčkou bytu, ktorý kúpila od Bytového družstva a za tejto situácie už žiadne členské práva a povinnosti vzťahujúce sa k predmetnému bytu neexistujú, keďže tento byt už nie je družstevným bytom, ale je bytom vo vlastníctve žalovanej ako bývalej členky bytového družstva. Preto je nepostačujúce určenie neúčinnosti zmluvy o prevod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/179/2016 2115201131 10. 10. 2017 JUDr. Katarína Slováčeková ECLI:SK:KSTT:2017:2115201131.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Slováčekovej a sudcov Mgr. Jozefa Mačeja a JUDr. Daniela Ilavského v právnej veci žalobcu: S. E., nar. X. E. XXXX, bytom ul. J. XX, Q., zastúpeného adv
Právna veta: So skončením starostlivosti z iného než zdravotných dôvodov zákon v § 51 ods. 2 zákona nepochybne spája zánik nároku na materské, a to už dňom skončenia starostlivosti o dieťa. Uvádzal, že materské a rodičovský príspevok sú totiž dve úplne rozdielne dávky, čo do charakteru, účelu, za ktorým sú poskytované, podmienok ich poskytovania, ich právnej úpravy, oprávnených subjektov, ktorým sa dávka poskytuje, ako aj subjektu, ktorý tieto dávky vypláca. Materské je sociálnou dávkou poskytovanou Sociálnou poisťovňou z nemocenského poistenia za podmienok, ktoré upravuje výlučne zákon a jeho účel ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20Sa/11/2019 2019200184 29. 11. 2019 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2019:2019200184.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave sudcom JUDr. Róbertom Foltánom v právnej veci žalobcu Ing. T. J., nar. X.X.XXXX, bytom J. XX/XX, zastúpeného spoločnosťou JUDr. Lucia Jurgová advokátka, s. r. o., Slnečná 33, Poproč, proti žalovanému Sociálna poisť
Právna veta: V danom prípade bol odpor proti rozkazu podaný v zákonnej lehote, oprávnenou osobou, jeho odôvodnenie bolo síce stručné, ale bezpochyby obsahovalo nesúhlas žalobcu s uložením povinnosti zaplatiť pokutu. Podľa názoru správneho súdu odpor podaný žalobcom obsahuje s poukazom na ustanovenie § 13 ods. 2 zákona č. 488/2013 Z.z. dostatočne jasné a zrozumiteľné odôvodnenie, z ktorého vyplýva jednoznačný záver o nesúhlase žalobcu s pokutou uloženou mu rozkazom žalovaného. Žalobca v odpore explicitne označil a predložil dôkaz na preukázanie svojho tvrdenia, že označené motorové vozidlo v čase spáchania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 30S/94/2020 5020200226 23. 02. 2021 JUDr. Jana Vargová ECLI:SK:KSZA:2021:5020200226.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vargovej a členov senátu JUDr. Zuzany Krivdovej (sudca spravodajca) a JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: HEKO - SDS, s.r.o., so sídlom
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom, že z obsahu ustanovenia § 215 ods. 5 TP nevyplýva zákaz „sprístupnenia“ uznesenia o zastavení trestného stíhania iným osobám ako v ňom vymedzeným, pretože toto ustanovenie len upravuje okruh osôb, ktorým sa predmetné uznesenie musí z procesnoprávnych dôvodov doručiť. Pretože TP ako osobitný predpis neobsahuje výslovný zákaz sprístupniť uznesenie o zastavení trestného stíhania aj iným osobám, je dôvodné konštatovať, že takéto uznesenie (aj jeho obsah) možno za dodržania podmienok stanovených v § 6 TP sprístupniť aj tretím osobám.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 31S/40/2018 5018200146 24. 04. 2019 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2019:5018200146.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu Mgr. Nory Tomkovej a JUDr. Pavla Polku, v právnej veci žalobcu: Ing. F. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. Q. X, B
MENU