Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094385
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aplikovať retroaktívne


Približný počet výsledkov: 240 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aplikovať retroaktívne
  • aplikovat nájdené 125184 krát v 55991 dokumentoch
  • retroaktivny nájdené 1573 krát v 1122 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 6 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Podľa § 93 ods. 4 O.s.p., v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník. Koná však iba sám za seba. Ak jeho úkony odporujú úkonom účastníka, ktoré v konaní podporuje, posúdi ich súd po zvážení všetkých okolností. Z citovaných ustanovení podľa názoru odvolacieho súdu vyplýva, že námietku premlčania môže vzniesť len dlžník. V zmysle § 93 ods. 4 veta druhá O.s.p., vedľajší účastník koná len sám za seba a contrário nemôže konať za účastníka, na strane ktorého stojí. Hlavný účastník má všetky práva a povinnosti, preto by mal konať sám za seba a vo svoj prospech. Ak by sa pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2004 Z.z. nezahŕňala úverovú zmluvu podľa Obchodného zákonníka. Podľa jeho názoru nie je možné súčasnú právnu úpravu spotrebiteľskej zmluvy aplikovať retroaktívnym spôsobom na vyššie uvedenú úverovú zmluvu. Podľa jeho názoru uplatnenú námietku premlčania musí súd posúdiť podľa Obchodného zákonníka. Za dôvodné .
Právna veta: V prípade, ak sa jedna osoba v priebehu krátkeho času obráti na súdy s enormným množstvom nových návrhov, sa v rámci prevencie (§ 417 ods. 1 Občianskeho zákonníka) musí zaujímať o to, či a v akých podmienkach je súd jeho podania schopný vybaviť, a je povinný akceptovať, že vybavenie jeho vecí nemusí byť tak promptné, ako vybavovanie vecí iných navrhovateľov. Súd je totiž povinný zabezpečiť okrem iného rovnaký prístup k spravodlivosti pre všetkých a žalobca nemôže očakávať, že súd promptne vybaví všetky jeho veci na úkor všetkých ostatných.

Úryvok z textu:
... /2012 Z.z. (účinný od 1.1.2013). Zdá sa, že ide o právny lapsus, pretože prvostupňový súd uvedené ustanovenie neaplikoval retroaktívne. K znaleckému posudku sa odvolací súd rovnako (body 12. až 19.) stotožňuje aj s podrobným odôvodnením rozsudku Okresného súdu Dunajská .
Právna veta: Zákonom č. 286/2012 Z.z. z 11.09.2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia zákona, došlo k novele zákona o súdnych poplatkov, pričom bolo vypustené s účinnosťou od 01.10.2012 ustanovenie § 4 ods. 1 písm. k/ poplatkového zákona (týkajúce sa vecného oslobodenia vzťahujúceho sa na konanie vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom). Z ustanovenia § 18ca poplatkového zákona v súvislosti s účinnosťou nov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2012 Z.z. (účinný od 1.1.2013). Zdá sa, že ide o právny lapsus, pretože prvostupňový súd uvedené ustanovenie neaplikoval retroaktívne. Z uvedených dôvodov odvolací súd potvrdil rozsudok ako vecne správny (§ 219 O.s.p.). V odvolacom konaní úspešnej žalovanej .
Právna veta: Prípustnosť odvolania upravuje § 201 (pozitívne) a § 202 (negatívne) O. s. p. Podľa § 202 ods. 3 písm. a) O. s. p. je odvolanie neprípustné proti uzneseniu, ktorým sa upravuje vedenie konania. Pojem uznesenia, ktorým sa upravuje vedenie konania, nie je v zákone vymedzený. Právna teória (porov. Ficová, S., v diele Števček, M., Ficová, S., a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. 1. vydanie. Praha : C.H. BECK 2009, 603) za ne považuje uznesenia, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárnosti vyžadujú rýchle riešenie, ale bez toho, aby odopretie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /2012 Z.z. (účinný od 1.1.2013). Zdá sa, že ide o právny lapsus, pretože prvostupňový súd uvedené ustanovenie neaplikoval retroaktívne. 15. K znaleckému posudku sa odvolací súd rovnako stotožňuje aj s podrobným odôvodnením rozsudku Okresného súdu Dunajská Streda vo veci .
Právna veta: Napriek abstraktnému charakteru zmenky už ustanovením § 4 ods. 6 zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v čase uzatvárania zmluvy o úvere bolo v súvislosti s poskytovaním úveru od spotrebiteľa alebo inej osoby zakázané splniť dlh zmenkou alebo šekom. Veriteľ smel podľa zákona prijať od dlžníka zmenku alebo šek na zabezpečenie svojich nárokov zo spotrebiteľského úveru, len ak šlo o zabezpečovaciu zmenku a zmenková suma v čase vyplnenia bola maximálne vo výške aktuálnej výšk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pred právom vnútroštátnym je jednou zo základných zásad právneho poriadku EÚ. Ustanovenie § 79 ods. 3 OSP nie je možné aplikovať retroaktívny výklad konštruovaný súdom prvej inštancie, ktorý je založený na tom, že predmetná povinnosť predložiť zmluvu sa vzťahuje aj na konaní .
Právna veta: Za nekalú obchodnú praktiku zo strany žalovaného voči žalobcovi treba považovať spôsob uzavretia zmluvy, kde síce je uvedené, že žalobca dostane úver vo výške 1.500,- eur, ale reálne dostane úver vo výške len 1.284,25 eur, kde 215,75 eur je započítané na poplatok v podobe budúceho možného odkladu splátok, ktorý však reálne nemusí nastať, kde žalovaný nezapočítal uvedený náklad do RPMN a tento postup je neprijateľný a nemôže požívať právnu ochranu.

Úryvok z textu:
... úveru). Napokon, ak zákonodarca pristúpil k zmene zákona o spotrebiteľskom úvere, pričom túto obsahovú náležitosť definoval inak, nemožno túto zmenu aplikovať retroaktívne. Vzhľadom k tomu, že o tejto právnej otázke v súčasnosti koná a rozhoduje Najvyšší súd SR, necháme právne posúdenie tejto .
... . 150/2004 Z. z. nezahŕňala úverovú zmluvu podľa Obchodného zákonníka. Prvostupňový súd preto pochybil, ak súčasnú právnu úpravu spotrebiteľskej zmluvy aplikoval retroaktívnym spôsobom na danú úverovú zmluvu. Bolo nevyhnutne aplikovať legálnu definíciu spotrebiteľskej zmluvy v čase uzatvárania úverovej zmluvy. Je neprípustné, aby .
... Z.z. nezahŕňala úverovú zmluvu podľa Obchodného zákonníka. Súd prvého stupňa tak zjavne pochybil, ak súčasnú právnu úpravu spotrebiteľskej zmluvy aplikoval retroaktívnym spôsobom aj na danú úverovú zmluvu. Vyslovil názor, že na právny vzťah medzi účastníkmi konania je nevyhnutné aplikovať definíciu spotrebiteľskej .
... zmluvu uzavretú podľa Obchodného zákonníka a preto uviedol, že súčasnú právnu úpravu spotrebiteľskej zmluvy nie je možné aplikovať retroaktívnym spôsobom na predmetnú úverovú zmluvu uzavretú medzi žalovaným a Home Credit Slovakia, a.s.. Žalobca poukázal na ... zmluvu uzavretú podľa Obchodného zákonníka a preto uviedol, že súčasnú právnu úpravu spotrebiteľskej zmluvy nie je možné aplikovať retroaktívnym spôsobom na predmetnú úverovú zmluvu uzavretú medzi žalovaným a Home Credit Slovakia, a.s.. Žalobca poukázal na .
... čase, kedy legálna definícia úverovej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka neexistovala. Podľa názoru žalobcu nie je možné súčasnú úpravu spotrebiteľskej zmluvy aplikovať retroaktívnym spôsobom na predmetnú úverovú zmluvu. Prednosť Občianskeho zákonníka neprichádza do úvahy. Vznesenú námietku premlčania je potrebné posudzovať podľa Obchodného zákonníka .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.