Nájdené rozsudky pre výraz: archívy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1431

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

464 dokumentov
323 dokumentov
60 dokumentov
48 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Konanie o určenie neúčinnosti právnych úkonov je konaním vyvolaným konkurzom a procesne je v tomto konaní potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Nejde totiž o konkurzné konanie samotné, ktoré je špecifickým a najmä samostatným druhom súdneho konania. Súd sa v tejto časti odôvodnenia plne stotožňuje s názorom krajského súdu, kde odvolací súd uviedol: „Konanie na základe žaloby podanej správcom konkurznej podstaty úpadcu je konaním, ktoré je vyvolané konkurzným konaním, ale nejde o konkurzné konanie sui generis. Primerané použitie Občianskeho súdneho poria ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 3Cbi/22/2012 8112215540 04.06.2012 JUDr. Daniela Baranová ECLI:SK:OSPO:2012:8112215540.1 Uznesenie Okresný súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom Hlavná 13, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty úpadcu VPMK s.r.o. v konkurze, so sídlom Priemyselná 534, 082 12 Kapušany, IČO: 31 679 960, zastúpeného JUDr. Ivetou Tarabčá
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pojem budovy, ktorá nemá charakter bytového domu nie je v našom právnom poriadku vymedzený a tento pojem nedefinuje ani osnova. Všeobecnú definíciu budovy obsahuje § 1a písm. d/ vyhlášky č. 465/1991 Zb., v zmysle ktorej sa okrem budov občianskej výstavby a budov pre výroku a služby považujú aj budovy na bývanie. Pokiaľ budeme vychádzať z definície stavby na bývanie vymedzenej v § 40 ods. 1 vyhlášky č. 83/1976 Zb., negatívnym určením môžeme dôjsť k záveru, že budova, ktorá nemá charakter bytového domu je stavba, pri ktorej prevažuje iná funkcia ako funkcia bývania. Budovami, ktoré nemajú charak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/959/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3106223142 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3106223142.4 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrto
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súdy v správnom súdnictve s poukazom na ust. § 244 ods. 1 až 3 OSP preskúmavajú aj postup orgánov verejnej správy, pričom postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o správne konanie začaté na základe návrhu účastníka (uplatnenie dispozičnej zásady), alebo konanie začaté z podnetu správneho orgánu (uplatnenie zásady oficiality). Táto nečinnosť sa pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/47/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4013200396 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Molnárová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4013200396.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľa: Krajský prokurátor v Nitre, Krajská prokuratúra Nitra, Damborsk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zásadný rozdiel medzi dočasnou správou majetku a hospodárením spočíva v tom, že pod dočasnou správou sa chápe iba činnosť smerujúca k ochrane a udržiavaniu zvereného majetku, zatiaľ čo pod pojmom hospodárenie sa chápe aj účelné využívanie majetku na jeho hospodársky účel, pričom toto využívanie smeruje k jeho zveľaďovaniu a zisku. Súd zastáva názor, že hospodárenie je možné iba v režime trvalej správy, za splnenia podmienky, že účel zvereného majetku je v súlade s predmetom činnosti správcu. Vlastnícke právo žalobcu k predmetným nehnuteľnostiam nemožno odvodzovať zo zápisu v pozemkovokni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/65/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015200465 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1015200465.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Nakoľko správne trestanie je preneseným výkonom štátnej správy, preto má v konaní o správnom delikte obec (mesto) postavenie správneho orgánu pri prenesenom výkone štátnej správy a o odvolaní proti jej rozhodnutiu rozhoduje príslušný správny orgán. Správne trestanie nie je pôvodnou kompetenciou samosprávy, ale je nevyhnutné ju odvodzovať od pôvodných kompetencií štátu. Rozhodnutie obce / mesta, mestskej časti/ o správnom delikte a o uložení sankcie zaň je potrebné považovať za individuálny správny akt vydaný v správnom konaní, ktorým sa zasiahlo do práv a oprávnených záujmov fyzickej alebo pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Sp/73/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012201083 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Šramko ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1012201083.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky so sídlo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Opravou údajov katastra podľa ustanovenia § 59 ods. 1 písm. a) katastrálneho zákona však nemožno riešiť spor o vlastníctvo. Rozhodnutie vydané podľa citovaného ustanovenia nemá hmotnoprávne, ale len evidenčné účinky, samo osebe nerieši konečným spôsobom otázku, kto je vlastníkom nehnuteľností resp. kto má vecné právo k nehnuteľnosti. Všetky údaje o právnych vzťahoch k nehnuteľnosti zapísané v katastri, o ktorých oprávnený tvrdí, že alebo nezodpovedajú súčasnému právnemu stavu, že k ich zápisu došlo bez platného právneho dôvodu, že boli zápisom v katastri vo svojich právach ukrátení, zbave ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1S/20/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8017200272 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 01. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Tobiašová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8017200272.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky To
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Jednou z najobvyklejších foriem súčinnosti účastníkov konania so správnym orgánom je vyjadrenie sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré súvisia so získavaním podkladov pre rozhodnutie. Podstatou vyjadrenia je zaujatie postoja k určitým skutočnostiam. Tento inštitút je pre svoj význam zakotvený na viacerých miestach zákona - Správneho poriadku, napr. § 3 ods. 2, § 33 ods. 2, § 56. V konaní má účastník právo vyjadriť sa k podkladom, v ktoromkoľvek štádiu konania. Môže sa vyjadrovať k jednotlivých dôkazom, i k celkovému spôsobu prípravy podkladov, môže sa vyjadriť k otázkam skutkovým i právnym. Zmyslo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 21S/191/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5014201220 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5014201220.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobi
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry (rozsudky NS SR sp. zn. 1 Sžo 80/2007, sp. zn. 3Sžo/169/2010) správe katastra neprináleží oprávnenie posudzovať spôsobilosť listiny na zápis na základe preskúmavania oprávnenia orgánu na jej vydanie. Správa katastra nie je oprávnená na základe úsudku posudzovať platnosť alebo neplatnosť verejnej listiny, pretože takýmto rozhodnutím by zasiahla do vlastníctva vlastníka už zapísaného na liste vlastníctva. Správny orgán si nemôže otázky oprávnenia nakladania s neprideleným majetkom, platnosti prídelových listín, nulity právneho aktu, vznik vlastníckeho práva a tak spoch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1S/11/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8014200252 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna Želinská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8014200252.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalény
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V sporovom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastníci majú jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť (§ 101 ods. 1 O.s.p.). Tieto povinnosti spočívajú v tom, že žalobca musí jednak tvrdiť konkrétne skutočnosti, ktoré uplatnený nárok odôvodňujú a jednak označiť dôkazy, preukazujúce jeho tvrdenia. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení je teda vzájomná väzba. Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia a že z toho dôvodu o veci samej muselo byť rozhodnuté v jeho ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/652/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7613205019 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7613205019.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: 14. Z pohľadu reštitučných nárokov k dotknutým pozemkom je nesporné, že podmienka ich prechodu na štát alebo inú právnickú osobu v rozhodnom období spôsobom uvedeným v ust. § 3 splnená bola. Z uplatnených nárokov je jednoznačné, že navrhovatelia (medzi nimi aj žalobca) uplatnili reštitučné nároky iba po pôvodnom vlastníkovi O. O. C.. O týchto reštitučných nárokoch týkajúcich sa pozemkov parc. č. pkn. 637, 1280, 1390, 1648, 1675 a 1541 OÚ-ZA-PLO právoplatne rozhodol rozhodnutiami zo dňa 11.04.2016, právoplatne dňom 20.05.2016 a zo dňa 19.12.2016, právoplatné dňom 12.01.2017. Napadnuté roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 31S/79/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200625 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Nora Tomková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5019200625.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr.
MENU