Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1035324
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62728
USSR: 34301
NSČR: 119112
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418632
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
21.09.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: archívy


Približný počet výsledkov: 1227 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: archívy
  • archiv nájdené 2373 krát v 1227 dokumentochPrávna veta: Súdy v správnom súdnictve s poukazom na ust. § 244 ods. 1 až 3 OSP preskúmavajú aj postup orgánov verejnej správy, pričom postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o správne konanie začaté na základe návrhu účastníka (uplatnenie dispozičnej zásady), alebo konanie začaté z podnetu správneho orgánu (uplatnenie zásady oficiality). Táto nečinnosť sa pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... príloha). Podaním zo dňa 11. 02. 2008 pod č. A/2008/00190-Kl odporca žiadal Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno o zistenie, či sa v archívnych dokumentoch nenachádzajú listiny súvisiace s navrátením vlastníctva k pozemkom, konkrétne ... ktorý odporca urobil pred doručením upozornenia prokurátorky, bol vykonaný dňa 04. 04. 2008, kedy zaevidoval doklady doručené mu zo Štátneho archívu v Nitre, pobočka Komárno pod sp. zn. A/VI-3/2008/225. Odporca bol na svoju nečinnosť upozornený v marci .
Právna veta: Konanie o určenie neúčinnosti právnych úkonov je konaním vyvolaným konkurzom a procesne je v tomto konaní potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Nejde totiž o konkurzné konanie samotné, ktoré je špecifickým a najmä samostatným druhom súdneho konania. Súd sa v tejto časti odôvodnenia plne stotožňuje s názorom krajského súdu, kde odvolací súd uviedol: „Konanie na základe žaloby podanej správcom konkurznej podstaty úpadcu je konaním, ktoré je vyvolané konkurzným konaním, ale nejde o konkurzné konanie sui generis. Primerané použitie Občianskeho súdneho poria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Nakoľko navrhovateľ nemá momentálne prostriedky na zabezpečenie priestorov spôsobilých na uskladnenie archívu úpadcu, nebolo možné skladovanie zabezpečiť o oznámiť ho odporcovi v 2. rade, avšak v tejto veci podľa ... 2012 bola navrhovateľovi opätovne doručená výzva odporcu v 2. rade na uvoľnenie priestorov s tým, že ak nebudú archív úpadcu a motorové vozidlo odstránené, bude tento majetok vyvezený na navrhovateľom určené miesto, alebo do zberných surovín. .
Právna veta: V tomto stanovisku je uvedené, že audiovizuálne dielo a zvukovo-obrazový záznam sú pojmy, ktoré nie je možno považovať za identické, čo je zrejmé už priamo z ich legálnych definícií zakotvených v ust. § 5 ods. 2 Autorského zákona a § 5 ods. 24 tohto zákona. Rozdielnosť týchto pojmov vyplýva aj z obsahu práv, ktoré sa na tieto predmety upínajú. Kým k audiovizuálnemu dielu sa viažu práva osobnostné i majetkové, k zvukovo - obrazovému záznamu vznikajú jeho výrobcovi len výlučne majetkové práva. Odlišný právny režim sa pritom uplatňoval už aj za účinnosti predchádzajúceho Autorského zákona č. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a pre svoje vlastné vysielanie. Tieto zákonodarstvá môžu tiež dovoliť úschovu týchto záznamov; pokiaľ majú výnimočnú dokumentárnu povahu, v úradných archívoch ( ods. 3). Právny záver Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v danom rozhodnutí je, že šírenie televízneho signálu prostredníctvom kábla, nie je .
Právna veta: Pri skúmaní základnej otázky ( či články zverejnené v denníku B. O. vydávanom navrhovateľom, ktoré nepochybne sú výsledkom ľudskej činnosti, sú dielom podľa autorského zákona, a teda či sa na užívanie týchto článkov vzťahujú ustanovenie autorského zákona) dospel k záveru, že v zásade každý výsledok úmyselnej ľudskej činnosti je prejavom duševnej činnosti, keďže jednak na základe tejto začne človek vykonávať určitú činnosť (motív) a túto činnosť vykonáva podľa svojich schopností a možností manuálnych ako aj duševných t.j. skúseností a poznatkov zapamätaných a spracovaných a prípadne aj vl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípady obmedzenia majetkových práv autora predpokladajú odplatnú činnosť pri nakladaní s dielom (napr. § 31 AZ Použitie diela knižnicou alebo archívom). Pokiaľ ide o navrhovateľom navrhované dokazovanie založením výpisov článkov poskytnutých odporcom tretím osobám, navrhovateľ mohol súdu predložiť texty článkov zverejnených .
Právna veta: 1. Predmetom autorského práva je autorské dielo. Nie každé vytvorené dielo však je možné považovať za predmet autorského práva, keďže nie každé dielo je možné považovať za dielo autorské. Základnými pojmovými znakmi diela je literárna, vedecká alebo umelecká forma vyjadrenia, vlastná tvorivá činnosť autora a objektívne vyjadrenie diela umožňujúce jeho zmyslové vnímanie, pričom pod pojmom dielo je potrebné rozumieť i fotografické dielo. Zákon definuje fotografické dielo ako záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz bez ohľadu na spôsob, akým sa záznam urobil. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... stal omyl, je pre neho nachystaný honorár, iba autora nebolo možné nájsť. Fotografie sa bežne podpisovali skratkou ANC ako archív Nového Času alebo FANC ako fotoarchív Nového Času. Svedok vo svojej výpovedi ďalej uviedol, že v čase keď mu ... skratka "anc". Táto skratka tak, ako to uviedol vo svojej výpovedi svedok P. má znamenať " archív Nového Času". Táto fotografia však z archívu Nového času jednoznačne pochádzať nemôže, keďže Nový Čas nikdy originálom tejto fotografie nedisponoval. Z uvedených skutočností je .
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry (rozsudky NS SR sp. zn. 1 Sžo 80/2007, sp. zn. 3Sžo/169/2010) správe katastra neprináleží oprávnenie posudzovať spôsobilosť listiny na zápis na základe preskúmavania oprávnenia orgánu na jej vydanie. Správa katastra nie je oprávnená na základe úsudku posudzovať platnosť alebo neplatnosť verejnej listiny, pretože takýmto rozhodnutím by zasiahla do vlastníctva vlastníka už zapísaného na liste vlastníctva. Správny orgán si nemôže otázky oprávnenia nakladania s neprideleným majetkom, platnosti prídelových listín, nulity právneho aktu, vznik vlastníckeho práva a tak spoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z údajov poskytnutých nájomcami pozemkov, pozemkovými spoločenstvami, alebo inými oprávnenými osobami z katastrálneho operátu, štátnych archívov, z listín predložených účastníkmi konania, z výpovedí svedkov alebo z iných dôkazov získaných najmä pre prešetrovaní ... z údajov poskytnutých nájomcami pozemkov, pozemkovými spoločenstvami alebo inými oprávnenými osobami, z katastrálneho operátu, štátnych archívov, z listín predložených účastníkmi konania, z výpovedí svedkov a z iných dôkazov získaných najmú pri .
Právna veta: Z dikcie citovaných zákonných ustanovení vyplýva možnosť právnickej osoby, postihnutej neoprávneným zásahom do jej dobrej povesti domáhať sa súdnou cestou, aby subjekt neoprávneného zásahu sa zdržal takého zásahu do dobrej povesti právnickej osoby a aby odstránil závadný stav a zároveň má právo sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktoré môže byť požadované i v peniazoch. Použitie jednotlivých prostriedkov ochrany a sankcií, ktoré vyplývajú z ust. § 19b ods. 2 Občianskeho zákonníka, ako i rozsahu ich použitia prináleží súdu a úvaha súdu musí vychádzať z konkrétnych okolností neoprávnené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . XX. XXXX už pomerne dlhú dobu nie je prístupná verejnosti na oficiálnej internetovej stránke televízie W., keďže archív tejto televízie je v súčasnosti prístupný prostredníctvom videoportálu O..sk, ktorý ho sprístupňuje užívateľom až po ich registrácii a ... . XX. XXXX už pomerne dlhú dobu nie je prístupná verejnosti na oficiálnej internetovej stránke televízie W., keďže archív tejto televízie je v súčasnosti prístupný prostredníctvom videoportálu O..sk, ktorý ho sprístupňuje užívateľom až po ich registrácii a .
Právna veta: Pojem budovy, ktorá nemá charakter bytového domu nie je v našom právnom poriadku vymedzený a tento pojem nedefinuje ani osnova. Všeobecnú definíciu budovy obsahuje § 1a písm. d/ vyhlášky č. 465/1991 Zb., v zmysle ktorej sa okrem budov občianskej výstavby a budov pre výroku a služby považujú aj budovy na bývanie. Pokiaľ budeme vychádzať z definície stavby na bývanie vymedzenej v § 40 ods. 1 vyhlášky č. 83/1976 Zb., negatívnym určením môžeme dôjsť k záveru, že budova, ktorá nemá charakter bytového domu je stavba, pri ktorej prevažuje iná funkcia ako funkcia bývania. Budovami, ktoré nemajú charak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pohostinstva a jedného bytu, pričom na prízemí sú prevádzkové priestory pohostinstva, poschodie pozostáva z bytu, spoločnej chodby, archívu a miestnosti miestneho rozhlasu. Rovnako je nepochybné, že z úhrnu podlahových plôch nachádzajúcich sa v dome nepripadá ... č. 268, pozostáva táto na prízemí z prevádzkových priestorov pohostinstva, poschodie pozostáva z bytu, spoločnej chodby, archívu a miestnosti miestneho rozhlasu. Z uvedeného vyplýva, že úhrn podlahových plôch nachádzajúcich sa v dome na byty nepripadá .
Právna veta: V ust. § 451 ods. 1 Obč. zákonníka je vyjadrená všeobecná zásada, že ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí toto obohatenie vydať. Dôvodom vzniku záväzku je získanie bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Na základe toho vzniká záväzkový vzťah medzi tým, kto sa bezdôvodne obohatil a ktorý je povinný bezdôvodné obohatenie vydať, a medzi tým, na úkor koho sa niekto obohatil, a ktorý má právo na vydanie bezdôvodného obohatenia aj keď to zákon výslovne neustanovuje. Obč. zákonník v ust. § 451 ods. 2 uvádza štyri formy bezdôvodného obohatenia: 1/ majetkový prospech získaný plnením bez p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... priebeh investície. Navrhol, aby boli vykonané dopyty na príslušné banky - N. a s. a K. a.s., aby z údajov archívov oznámili, či k prevodom, ktoré konkretizoval v označenom období došlo, v akých sumách boli finančné prostriedky poukázané, komu označené čísla .
Právna veta: Formulár obsahuje jednostranný právny úkon uznania záväzku a dvojstranné právne úkony pri dohode o splátkach a dohode o uzatvorení rozhodcovskej doložky. Podpisom tejto formulárovej dohody si spotrebiteľ zhoršil svoje zmluvné postavenie pre uzatvorenie tejto dohody mu privodilo značnú ujmu čo je v rozpore s ustanovením § 54 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Spotrebiteľ chcel splátky, avšak musel podpísať celý formulár, pričom ani nie len netušil význam toho, čo podpisuje. Z týchto dôvodov má súd zato že zo strany žalobcu došlo k porušeniu odbornej starostlivosti vo vzťahu s k spotrebiteľovi, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úverového účtu Slovenskej sporiteľne, a.s., z ktorého vyplývajú transakcie týkajúce sa uvedeného úveru a zostavou prehľadu transakcií úveru nad archívom Slovenskej sporiteľne, a.s. Z odôvodnenia žaloby vyplýva, že žalovaná istina je tvorená istinou úveru vo výške 738,16 Eur .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.