Nájdené rozsudky pre výraz: asanácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 246

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

55 dokumentov
21 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd je toho názoru, že na prejenávanú vec je treba aplikovať aj ust. § 440 ods. 2 Obch. zák., podľa ktorého uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru podľa § 436 a 437, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu. Práva zo zodpovednosti za vady sú pritom v prípade, že tovar mal vady, základným právom, ktoré vzniká kupujúcemu. Tieto však nemusia vysporiadať všetky nároky a celú ujmu, ktorú kupujúci utrpel v dôsledku porušenia zmluvy predávajúcim dodaním vadného tovaru. Kupujúci tak môže žiadať náhradu škody, ktorá vadným plnením vzn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/92/2019 5617206927 03. 10. 2019 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2019:5617206927.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členov senátu JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. a JUDr. Mariána Blahu v právnej veci žalobcu Henrich Rava
Právna veta: Pokiaľ by orgán ochrany prírody nepristúpil k takémuto riešeniu, ťažbou dreva resp. aj inou hospodárskou činnosťou zo strany žalobcu by sa aj podľa názoru súdu masív Smrekovice celkom vyťažil a potom by už v podstate nebolo ani čo chrániť v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.. T.j. podľa názoru súdu bolo namieste použitie uvedeného ustanovenia § 4 ods. 1, 2 zákona č. 543/2002 Z.z., ktorý podľa názoru súdu vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny má aj prevenčný charakter a teda zákaz ťažby tak, ako bol skonštatovaný vo výrokovej časti rozhodnutia prvostupňového správn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/95/2011 5011201140 23.05.2012 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2012:5011201140.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Juraja Krupu, v právnej veci žalobcu: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP 8
Právna veta: Vyvlastnenie je najširšie upravené v stavebnom zákone (§ 108 až § 116), ktorý okrem toho, že vymedzuje účely, na ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke právo k nehnuteľnostiam obmedziť, upravuje aj základné predpoklady na vyvlastnenie a určuje špeciálny procesný postup, podľa ktorého sa postupuje v každom vyvlastňovacom konaní. Niektoré účely vyvlastnenia obsiahnuté v stavebnom zákone do jeho novelizácie v roku 1992 smerovali predovšetkým k plneniu hospodárskych úloh štátu, avšak zmenou štruktúry ekonomických subjektov, ich právnym postavením a komerčným charakterom sa ocitli mimo vymedzeného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/186/2012 1012201020 11.12.2012 JUDr. Dáša Filová ECLI:SK:KSBA:2012:1012201020.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dáši Filovej a členov senátu JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Anny Peťovskej, PhD., v právnej veci žalobcu: L.. O. G., D.. slobody XXX, XXX XX G. D. O., zastúpený: Mgr. Miroslav Hanec, advokát, Hr
Právna veta: Územný plán obce, ako výsledok normotvornej činnosti zástupcov obyvateľov v danom mieste a čase, vyjadruje verejný záujem obyvateľov, je prejavom hodnôt, ktoré chce obec, resp. mesto na svojom území chrániť a uprednostňovať. Pokiaľ sa obec, resp. mesto jeho prostredníctvom rozhodlo v dotknutej zóne pre zákaz umiestňovania reklamných stavieb určitého charakteru, ide o využitie práv účasti verejnosti na správe vecí verejných na spôsobe ochrany hodnôt, ktoré mesto v mene svojich obyvateľov vyjadrilo prijatím územného plánu určitého obsahu. V teste proporcionality tak proti sebe stoja právo žalobc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/24/2020 4020200077 24. 02. 2021 JUDr. Eva Šišková ECLI:SK:KSNR:2021:4020200077.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šiškovej a členov senátu JUDr. Dariny Vargovej a Mgr. Matúša Staríčka, v právnej veci žalobcu: NUBIUM, s.r.o., Trenčianska 705/55, Bratislava, IČO: 47 545 674, zastúpen
Právna veta: Zrušením a vyporiadaním podielového spoluvlastníctva došlo k zániku pôvodného podielového spoluvlastníctva k stavbe rodinného domu a vzniku dvoch samostatných vecí v právnom zmysle slova s rozdielnym vlastníckym režimom. Rodinný dom bol rozdelený vertikálne a každému z pôvodných podielových spoluvlastníkov pripadla konkrétna časť rodinného domu stojaca na geometrickým plánom presne špecifikovaných novovytvorených parcelách. Pivnica tvoriaca predmet sporu sa nachádza v podzemnom podlaží tej časti rodinného domu, ktorá pripadla do výlučného vlastníctva právnej predchodkyne žalovaného. Podľa ust. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Co/31/2020 8118215755 30. 11. 2020 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2020:8118215755.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Anny Kovaľovej v právnej veci žalobcov: 1./Ing. Y. K., nar. XX.XX.XXXX, bývajúceho v Y. na ulici L. č. XX, 2.
Právna veta: Pojem budovy, ktorá nemá charakter bytového domu nie je v našom právnom poriadku vymedzený a tento pojem nedefinuje ani osnova. Všeobecnú definíciu budovy obsahuje § 1a písm. d/ vyhlášky č. 465/1991 Zb., v zmysle ktorej sa okrem budov občianskej výstavby a budov pre výroku a služby považujú aj budovy na bývanie. Pokiaľ budeme vychádzať z definície stavby na bývanie vymedzenej v § 40 ods. 1 vyhlášky č. 83/1976 Zb., negatívnym určením môžeme dôjsť k záveru, že budova, ktorá nemá charakter bytového domu je stavba, pri ktorej prevažuje iná funkcia ako funkcia bývania. Budovami, ktoré nemajú charak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/959/2014 3106223142 03.12.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3106223142.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Denisa Vékonyho v právnej veci žalobcu Z. A., bytom G. X. XXX, právne zastúpený AK JUDr. Jozef Kováčik, s.r.o
Právna veta: Žalobcovia sa v zmysle § 135c Občianskeho zákonníka domáhali odstránenia stavby oporného múru, postaveného žalovanou na pozemku žalobcov, ako neoprávnenej stavby v zmysle § 135c Občianskeho zákonníka. Súd prvej inštancie vzťahy medzi stranami usporiadal zriadením vecného bremena. Pretože odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku, konštatuje správnosť jeho dôvodov (§ 387 ods. 2 C.s.p.) a v podrobnostiach poukazuje na vyčerpávajúce skutkové a právne zdôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sa súd prvej inštancie vysporiadal so všetkými aspektmi predmetnej žaloby. (.. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 16Co/44/2019 1315224339 30. 06. 2020 JUDr. Ing. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2020:1315224339.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Ivany Štiftovej a JUDr. Romana Majerského, v spore žalobcov: 1/ W.. S. K., L.. X.X.XXXX, D. T. X, J., 2/ C.. O.Ú. K., L.. XX.X.X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15Cob/264/2012 4209207471 13.03.2013 JUDr. Eva Hritzová ECLI:SK:KSNR:2013:4209207471.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Hritzovej a členov senátu JUDr. Jána Bzdúška a JUDr. Pavla Lukáča, v právnej veci žalobcu: AGRIS spol. s r.o., Medlov 175, p. Němčičky u Židlochovic, Česká republika,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/13901/2010 7010234100 20.06.2012 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2012:7010234100.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu VERUM, s. r. o., Košice, so sídlom Košice, Krivá č. 18, z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/99/2013 6112213200 08.08.2013 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2013:6112213200.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD., v právnej veci žalobcu Mesto Rimavská Sobota,
MENU