Nájdené rozsudky pre výraz: audiovizuálna mediálna služba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 163

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

284 dokumentov
31 dokumentov
16 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Právo duševného vlastníctva

Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu je argumentácia odporcu v odôvodnení rozhodnutia dostatočne zrozumiteľná a odôvodnená na to, aby dala navrhovateľovi jasnú odpoveď na to, že zriadenie rezervného fondu podľa ust. § 82 ods. 7 Autorského zákona na poskytovanie retransmisie vyššie zmienených programových služieb nepostačuje na to, aby ich mohol navrhovateľ vysielať bez súhlasu pôvodného vysielateľa a to jednak z dôvodu, že majetkové právo vysielateľa udeliť súhlas na káblovú retransmisiu jeho programovej služby nie je kolektívne spravované právo a to vzhľadom na znenie ust. § 78 ods. 3 Autorského zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/10/2012 9012010072 19.06.2013 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2013:9012010072.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci navrhovateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 3
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: 47. Pokiaľ ide o ochranu maloletých, vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania, obsahuje podrobnú úpravu označovania zvukových diel, ako aj ich klasifikáciu ako nevhodných a neprístupných pre vekové skupiny maloletých do 18, 15, 12 a 7 rokov. Krajský súd pripomína, že vplyv na psychický a morálny vývin maloletých majú médiá v čoraz väčšom r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/168/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016201450 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Mališová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1016201450.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak zákonodarca výslovne uzákonil inštitút dlhšieho reklamného oznámenia, z tejto skutočnosti ešte nevyplýva existencia jeho opaku, ktorým by malo byť tzv. kratšie reklamné oznámenie. Takýto právny inštitút zákonodarca neustanovil, a ani to nebolo potrebné, vzhľadom na to, že ako správne uvádza žalovaná, dlhšie reklamné oznámenie nie je opakom žiadneho zákonom nepomenovaného inštitútu komerčnej komunikácie, ale pojem „dlhšie“ slúži len na dostatočne zreteľné odlíšenie od reklamy. Ak by sa jednalo o reklamu, musí komunikát spĺňať kumulatívne tri nasledujúce definičné prvky: ide o verejné oznámen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/239/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1012201384 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 05. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1012201384.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. A
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občiansky zákonník v ust. § 11 priznáva každej fyzickej osobe právo na ochranu osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Vzhľadom na mnohotvárnosť jednotlivých stránok osobností fyzickej osoby a rozmanitosť životných situácií, v ktorých sa fyzická osoba môže nachádzať, zákon nepodáva výpočet konkrétnych foriem zásahov, ktorými môžu byť dotknuté jej osobnostné práva, ale stanovuje len znaky, pri danosti ktorých treba určité správanie považovať za zásah do osobnosti (objektívna spôsobilosť zásahu negatívne dop ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/731/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1109230374 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Čupková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:1109230374.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Č
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V danom prípade zo súdneho a administratívneho spisu má správny súd za preukázané, že vysielateľ zaslal Rade na základe jej výzvy príslušné záznamy vysielania a až následne monitorovaním týchto záznamov Radou došlo k zisteniu, že predmetné záznamy nie sú v požadovanej kvalite a že neobsahujú záznam reálneho vysielania programu Profesionáli odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 22.01.2016 v čase o cca 19:45 hod., ale ide o záznam vysielania programu Profesionáli odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 21.01.2016, teda z iného dňa. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/234/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016201922 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Krišková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1016201922.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Žalovaná je orgánom verejnej správy, ktorého prvoradým poslaním je presadzovať záujmy verejnosti, dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie a retransmisiu a vykonávať štátnu správu v oblasti vysielania a retransmisie. Medzi túto kompetenciu patrí i vyhodnocovanie takých obsahov, ktoré môžu svojim charakterom porušiť zákaz vymedzený v § 19 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z., o. i. aj zákaz, aby programová služba a jej zložky otvorenou alebo skrytou formou hanobili na základe viery a náboženstva. Interpretácia normy ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. b/ zákona je po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/133/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019200846 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1019200846.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Peťovskej, P
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a) zákona o reklame je potrebné zdôrazniť, že vymedzuje všeobecne len formu reklamy. Je pritom podstatné, že akákoľvek prípustná forma reklamy musí súvisieť s obchodnou, podnikateľkou činnosťou alebo inou zárobkovou činnosťou daného subjektu s cieľom uplatniť jeho produkty na trhu. V danej právnej veci bola pritom spochybnená práve schopnosť sporného plnenia uplatniť produkty žalobcu na trhu. Samotné uvedenie loga nemá vo vzťahu k predmetu podnikania žalobcu, jeho produktom alebo službám žiadnu vypovedaciu hodnotu. Neobsahuje v tomto ohľade ani len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/140/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3019200372 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Radičová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3019200372.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny R
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3S/157/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1011201423 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1011201423.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Vier
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/64/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017200472 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Krišková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1017200472.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčk
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6S/45/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1014200362 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1014200362.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov se
MENU