Nájdené rozsudky pre výraz: autobusová stanica

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 226

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

77 dokumentov
3 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: povinnosti iných osôb
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak ustanovenie § 23 ods. 1 zákona 56/2012 Z. z. zostalo nezmenené aj po 31.12.2015, ale ods. 3 § 23 zákona 56/2012 Z. z. platil len do 31.12.2015, tak v súlade s § 56c ods. 5 zákona 56/2012 Z. z.. je krajský súd toho názoru, že ak žalobca nemal so žalovaným uzatvorenú ako vlastníkom autobusovej stanice zmluvu o úhrade za služby súvisiace s užívaním autobusovej stanice s vymedzením podmienok užívania a boli splnené podmienky § 23 ods. 1 zákona 56/2012 Z. z., teda že žalovaný na svojom webovom sídle mal uverejnené podmienky využívania priestorov a poskytovania služieb vrátane cenníka, tak t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/724/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6712201680 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Priehoda ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6712201680.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 25 ods. 1) Tr. zákona čin inak trestný, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený týmto zákonom nie je trestným činom. Podľa § 25 ods. 2) Tr. zákona nejde o nutný obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku, najmä jeho spôsobu, miestu a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníčka alebo k osobe obrancu. S prihliadnutím na takto zistené okolnosti prípadu mal súd za to, že konanie obžalovaného ml. Y. F. je vzhľadom na zistené okolnosti prípadu vzťahujúce sa na situáciu, že tento odvracal priamo hroziaci útok, chránený Tr. zákono ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 6T/155/2012 8712010575 03.04.2013 JUDr. Pavol Roth ECLI:SK:OSPP:2013:8712010575.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad, samosudca JUDr. Pavol Roth v trestnej veci obžalovaného ml. Y. F., trestne stíhaného pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a, písm. b, písm. e) Trestného zákona s poukazom na § 138 písm. a) T
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Krajský súd je preto toho názoru, že je na mieste aplikovať zásadu „in dubio pro reo" (v pochybnostiach v prospech). Táto prichádza do úvahy vtedy, ak pochybnosti, ktoré vznikli v trestnom konaní o dokazovanej skutočnosti, trvajú aj po vykonaní a zhodnotení všetkých dostupných dôkazov, ktoré môžu reálne prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu, a to v rozsahu nevyhnutnom na objektívne, stavu veci a zákonu zodpovedajúcemu spravodlivému rozhodnutiu. V tejto súvislosti odvolací súd dodáva, že nie je povinnosťou obžalovaného dokazovať svoju nevinu, pretože zásada prezumpcie neviny vyžaduje, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 6To/45/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8715010246 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 07. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emil Dubňanský ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8715010246.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Dubňanskéh
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Súd I. stupňa, na základe vykonaných dôkazov správne zistil, že obžalovaný ml. svojím konaním keď fyzicky na mieste verejnosti prístupnom sa dopustil výtržnosti tým, že napadol iného a naplnil tým formálne znaky prečinu výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zák., pretože tak priestory autobusu slúžiaceho na hromadnú prepravu cestujúcich ako aj autobusovej zastávky, je potrebné považovať za miesto verejnosti prístupné.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 1To/65/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4619010155 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Štefan Hrvola ECLI: ECLI:SK:KSNR:2020:4619010155.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Hrvolu a čle
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone o službách zamestnanosti (§ 25 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti) a nad ich rámec môže obsahovať aj ďalšie, ak sa na nich zmluvné strany dohodnú.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/52/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200481 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7011200481.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tama
Kľúčové slová: súbežné páchateľstvospolupáchateľpáchateľ
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: O spoločné konanie ide vtedy, ak každý zo spolupáchateľov uskutoční svojím konaním všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu alebo keď každý zo spolupáchateľov svojím konaním uskutočnil len niektorý zo znakov skutkovej podstaty trestného činu, ktorá je potom naplnená len súhrnom týchto konaní, alebo aj vtedy, keď konanie každého zo spolupáchateľov je aspoň článkom reťaze, pričom jednotlivé činnosti - články reťaze smerujú k priamemu vykonaniu trestného činu a len vo svojom celku tvoria jeho skutkovú podstatu a pôsobia súčasne (R 36/1973). Za spoločný úmysel viacerých páchateľov spôsobiť i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5To/10/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8118012064 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 04. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Rešatková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8118012064.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Evy Rešatkovej a
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 287 ods. 1 veta druhá Tr.por. súd prvého stupňa ak tomu nebráni zákonná prekážka, uloží obžalovanému vždy povinnosť nahradiť škodu, ak jej výška je súčasťou popisu skutku uvedeného vo výroku rozsudku, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného. Z uvedeného vyplýva, že je povinnosťou súdu prvého stupňa svoje rozhodnutie o škode založiť na skutkových zisteniach vyplývajúcich z dôkazov zadovážených vo veci. Výrok o náhrade škody, majúci podklad vo výroku o vine, musel súd prvého stupňa premietnuť aj do svojho rozhodnutia vo veci. Najmä ak obžalovaný na hlavnom pojednávaní urob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 23To/14/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3818010345 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Javorková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2019:3818010345.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Ja
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 150 ods. 1 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo z časti priznať. V sporovom konaní (ako je tomu aj v predmetnom konaní ) sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci. Ustanovenie § 150 ods. 1 O.s.p. umožňuje súdu vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa účastníkom, ktorí by inak mali právo na náhradu trov konania, túto náhradu celkom alebo z časti nepriznať. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o ustanovenie výnimočné, ktoré má súdu umožniť, aby pri rozhodov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/101/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6909207094 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alena Križanová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6909207094.4 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa C+K Consulting, spol. s.r.o., so sídlom R
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom ustanovenia § 257 CSP je umožniť súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania zavedením moderačného absolučného práva. Toto ustanovenie je výrazom skutočnosti, že tam, kde zákon nemôže byť natoľko kazuistický, aby postihol celú rozmanitosť života, právo sa dotvára sudcovským výkladom v medziach ustanovených všeobecnými podmienkami uvedenými v zákone, za splnenia ktorých môže dôjsť rozhodnutím súdu k inému záveru o náhrade trov konania, než by plynul z použitia všeobecných zásad náhrady trov konania. Civilný sporový poriadok vyžaduje pre realizáciu tohto sudco ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/428/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510210892 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Murínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7510210892.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany
MENU