Nájdené rozsudky pre výraz: autonehoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 444

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

59 dokumentov
18 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa ust. § 85 ods.1 z.č. 36/2005 Z.z. ( Zákon o rodine, ďalej len ZR ) ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. Podľa ust. § 87 ods.1 ZR ak sa narodí dieťa v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po tom, čo manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, možno otcovstvo zaprieť len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť otcom dieťaťa. Podľa § 88 ods. 1 ZR manžel má právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bardejov 1C/164/2009 8209204859 19.12.2011 Mgr. Ivana Hanuščaková ECLI:SK:OSBJ:2011:8209204859.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bardejov samosudkyňou Mgr. Ivanou Hanuščakovou v právnej veci navrhovateľa X. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom B., L. XXX/XX proti odporkyni H. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom E., I. XX, za účasti maloletých: Q. N., nar. XX.XX.XXXX,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súdna prax (Rc 29/2004, 2 Cdo 32/2002) vychádza pri posudzovaní nároku na náhradu ušlého zisku z podnikania, ktoré živnostník nemôže vykonávať zo zdravotných dôvodov spôsobených mu dopravou nehodou zo špeciálnej úpravy odškodnenia spôsobených škôd na zdraví a náhradu na strate na zárobku podľa § 445 Občianskeho zákonníka nepodraďuje pod skutočnú škodu a ušlý zisk podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Súdna prax považuje stratu na zárobku v zmysle § 445 a nasl. Občianskeho zákonníka za širší pojem než stratu na mzde alebo inom príjme, ktorý ju nahrádza. Uvedené zákonné ustanovenia neviažu p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 10C/927/1995 25.09.2007 JUDr. Judita Knociková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Juditou Knocikovou v právnej veci navrhovateľa J. M., bytom B. P. V., S. XXX,. zast. JUDr. M. B., advokátkou so sídlom v T. T., Š. X proti odporcovi S. K. P., T. C. XX,. B. IČO XX. XXX. XXX,. zast. A.-S. P., a .s., B., D. R. X, IČO XX.
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti, t. j. do osobnej starostlivosti inej osoby, než rodiča. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti súd uprednostní predovšetkým príbuzného maloletého dieťaťa, ak spĺňa ustanovené predpoklady. Podľa článku 3 Dohovoru o právach dieťaťa, záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, či už ju budú uskutočňovať verejné alebo súkromné zariadenia sociálnej starostlivosti, súdy, správne alebo záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoPom/1/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6713896922 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6713896922.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, vo veci starostlivosti o maloletú Q. E., nar. XX.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aplikácia ustanovenia § 150 ods.1 O.s.p. (teraz ust. § 257 C.s.p.) pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania, avšak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré súd náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Dôvody hodné osobitného zreteľa ( teda či vo veci neexistujú zvláštne okolnosti, na ktoré je potrebné pri uložení povinnosti uhradiť trovy konania výnimočne prihliadnuť) sa skúmajú vždy u účastníka konania povinného plne alebo čiastočne nahradiť trovy konania (viď napr. rozhodnutie ÚS ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26Co/597/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2113215173 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniel Ilavský ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2113215173.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Ilavské
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Práva a povinnosti zo záväzkových právnych vzťahov smrťou dlžníka alebo veriteľa zásadne nezanikajú, ale prechádzajú na ich právnych nástupcov. Iba tie práva a povinnosti, ktoré sa viažu výhradne na určitú osobu dlžníka (čo nie prípad prejednávanej veci), príp. veriteľa však smrťou jedného z nich zanikajú. Väčšina majetkových práv a povinností prechádza okamihom smrti poručiteľa (§ 460 Občianskeho zákonníka) na jeho dedičov, ktorí v medziach ust. § 470 Občianskeho zákonníka zodpovedajú za poručiteľove dlhy. Smrťou dlžníka zaniká povinnosť, ktorej predmetom bolo plnenie viažúce sa na osobný vý ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 3Co/36/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8711216025 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šofranková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8711216025.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofran
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry pre posúdenie schopností a možností rodiča v zmysle ustanovenia § 75 ods. 1 Zák. rodine nie sú rozhodujúce jeho skutočné zárobkové (prípadne aj majetkové) pomery, ale jeho reálne zárobkové (prípadne aj majetkové) možnosti, dané okrem iného jeho fyzickým stavom, nadaním, množstvom získaných vedomostí a pracovných skúseností a pod. Ak súd zistí, že rodič zmenil doterajšie zamestnanie za menej výhodné, starostlivo skúma, či sa tak stalo z dôležitého dôvodu (napr. zo zdravotných dôvodov, z dôvodu odchodu rodiča z funkcie, na ktorej výkon nemá kvalifikáciu, z dôvodu organ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26CoP/25/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2514206557 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jozef Mačej ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2514206557.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Jozefa Mačeja a sudcov JUDr
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Charakteristickými znakmi zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je ich určenie na obeh alebo obrat a osobná dispozícia zodpovedného pracovníka nimi po celú dobu, po ktorú sú mu zverené. Z týchto hodnôt sú vylúčené základné prostriedky (napríklad motorové vozidlá) a drobné krátkodobé predmety v používaní (napríklad inventárne predmety); dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorých predmetom sú motorové vozidlá, sú neplatné a zodpovednosť vodiča za zverené auto možno posudzovať len podľa ustanovenia §179 Zákonníka práce. Prepravovaný tovar však predstavuje hodnotu v zmysle ustanov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17CoPr/5/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6611216969 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Deáková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6611216969.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: S poukazom na najlepší záujem dieťaťa (zakotvený v článku 3 odsek 1 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaručuje dieťaťu právo na posúdenie jeho alebo jej najlepších záujmov a ich prvoradé zohľadnenie pri akýchkoľvek krokoch alebo rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére), postupovať obozretne pri umiestňovaní detí spolu s rodičom v útvare policajného zaistenia a pri úvahe o ich umiestnení by nemal opomenúť, že najlepší záujem dieťaťa, ktorý je vyjadrením hodnôt, na ktorých je postavený systém ochrany práv dieťaťa nie je možné účinne dosiahnuť bez reflek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Sa/32/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7016201228 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Kotora ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7016201228.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Marekom Kotorom, v právnej veci žalo
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 30Sa/9/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6021200206 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2021:6021200206.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, pred sudky
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/129/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015201259 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Baranová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7015201259.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Evou Baranovou, v právnej veci žalobc
MENU