Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095234
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: autor diela


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autor diela
  • autor nájdené 3349 krát v 947 dokumentoch
  • diela nájdené 63957 krát v 5315 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 15 dokumentov


Právna veta: Autorské právo poskytuje právnu ochranu subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických aj právnických osôb v súvislosti s vytvorením a používaním autorských diel a iných predmetov autorskoprávnej ochrany. Tieto subjektívne práva môžu byť majetkovej alebo osobnostnej povahy. Predmetom autorskoprávneho vzťahu je autorské dielo. § 7 ods. 1 Autorského zákona exemplifikatívne uvádza jednotlivé druhy diel. Nie však každý výtvor ľudskej činnosti možno nazvať autorským dielom. Musí ísť o dielo literárne, iné umelecké alebo vedecké, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v oblasti zvukovej (auditívnej), pokiaľ ide o vytváranie osobitej kompozície zvukových prvkov, môže byť majster zvuku posudzovaný ako autor diela hudobného (ide o vnímanie vývoja hudby hraničných odborov elektronickej hudby, konceptuálnej tvorby), ale dospelo k záveru, že ... tvorivým myšlienkam autora, ktoré sú ešte len súčasťou jeho vnútornej duševnej sféry. 3. existuje vlastná tvorivá duševná činnosť autora diela. 33. Autorský zákon č. 618/2003 Z. z. nedefinoval pojem tvorivosť, avšak už zo samotného pojmu .
Právna veta: Pri skúmaní základnej otázky ( či články zverejnené v denníku B. O. vydávanom navrhovateľom, ktoré nepochybne sú výsledkom ľudskej činnosti, sú dielom podľa autorského zákona, a teda či sa na užívanie týchto článkov vzťahujú ustanovenie autorského zákona) dospel k záveru, že v zásade každý výsledok úmyselnej ľudskej činnosti je prejavom duševnej činnosti, keďže jednak na základe tejto začne človek vykonávať určitú činnosť (motív) a túto činnosť vykonáva podľa svojich schopností a možností manuálnych ako aj duševných t.j. skúseností a poznatkov zapamätaných a spracovaných a prípadne aj vl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , keďže výhradu si môže uplatniť subjekt práv, ktorý musí byť aj vo výhrade uvedený - tým je podľa dohody autor diela, alebo navrhovateľ ako zamestnávateľ autora diela. Uvedené je ďalším dôvodom preukazujúcim, že nebola riadne vykonaná výhrada podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za .
Právna veta: 1. Predmetom autorského práva je autorské dielo. Nie každé vytvorené dielo však je možné považovať za predmet autorského práva, keďže nie každé dielo je možné považovať za dielo autorské. Základnými pojmovými znakmi diela je literárna, vedecká alebo umelecká forma vyjadrenia, vlastná tvorivá činnosť autora a objektívne vyjadrenie diela umožňujúce jeho zmyslové vnímanie, pričom pod pojmom dielo je potrebné rozumieť i fotografické dielo. Zákon definuje fotografické dielo ako záznam svetla alebo iného žiarenia na nosič, na ktorom sa vytvára obraz bez ohľadu na spôsob, akým sa záznam urobil. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zakázalo, takýmto obsahom alebo pri prevzatom vysielaní, káblovej retransmisii alebo inom prenose; to neplatí, ak si autor diela alebo iný nositeľ práv k dielu vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, vysielanie, prevzaté vysielanie, káblovú retransmisiu ... s takýmto obsahom alebo pri prevzatom vysielaní, káblovej retransmisii alebo inom prenose; to neplatí, ak si autor diela alebo iný nositeľ práv k dielu vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, vysielanie, prevzaté vysielanie, káblovú .
Právna veta: Predmetom autorského práva je v zmysle §§ 6 a 7 autorského zákona výsledok vlastnej duševnej tvorivej činnosti fyzickej osoby - autora, ktorý je vyjadrený v literárnej, inej umeleckej alebo vedeckej forme. Ide o pozitívne vymedzenie diela, pričom výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora musí byť dielo, ktoré je pôvodné, jedinečné. Medzi základné druhy autorských diel patrí aj dielo úžitkového umenia. Subjektom autorského práva je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila. I keď autorský zákon ustanovuje, kto sa považuje za autora diela, upravuje aj domnienku autorstva, v zmysle ktorej sa z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nárok účastníka ako nositeľa autorského práva, nie je sa možné uspokojiť len s tvrdením, že navrhovateľ je autorom diela úžitkového umenia bez ďalšieho. Ani vydanie neprávoplatného rozhodnutia v inom konaní, ktorého predmetom je nárok navrhovateľa ako ... nárok účastníka ako nositeľa autorského práva, nie je sa možné uspokojiť len s tvrdením, že navrhovateľ je autorom diela úžitkového umenia bez ďalšieho. Ani vydanie neprávoplatného rozhodnutia v inom konaní, ktorého predmetom je nárok navrhovateľa ako .
Právna veta: Pre nariadenie predbežného opatrenia formou zákazu zverejňovať fotografie rodinného domu navrhovateľa postačil aj jeden z navrhovateľom uvádzaných dôvodov, že fotografie zobrazujú jeho rodinný dom zvonka i zvnútra z takých pohľadov, ktoré nie sú prístupné z verejného priestranstva a ich uverejnenie na webovom sídle odporcu považuje za zásah do svojho súkromia. Pre účely nariadenia predbežného opatrenia navrhovateľ dostatočným spôsobom osvedčil aj tú skutočnosť, že fotografie sú autorským dielom výsledkom jeho tvorivej duševnej činnosti. Nedotknuteľnosť (ochrana) súkromia patrí podľa Ústavy Sl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... situáciu, kedy má fotografia získaná od vlastníka veci povahu fotografického diela. Odovzdaním takejto fotografie nenadobúda autor diela zachyteného na fotografii aj autorské práva k fotografickému dielu vyjadrenému prevzatou fotografiou. Odporca je spoluautorom architektonického ... ods. 5 autorského zákona odporcom. Z ustanovenia § 20 ods. 5 autorského zákona nevyplýva oprávnenie autora diela fotografiu prevzatú od vlastníka veci zverejňovať alebo inak sprístupňovať verejnosti, resp. ju používať na akýkoľvek .
Právna veta: Podľa § 5 ods. 1 Zákona č. 618/2003 ( Autorský zákon), architektonické dielo je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä grafické a plastické zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo stavebného dizajnu. Aby sa jednalo o dielo chránené Autorským zákonom, musí mať kumulatívne splnené nasledujúce znaky: výsledok tvorivej činnosti autora, jedinečnosť diela ako výsledok tvorivej činnosti, povahové vlastnosti diela musia byť objektívne vnímané ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prístupný a architekti do neho môžu vkladať svoje architektonické diela. Práve vložením architektonického diela do popísaného registra je možné za autora diela považovať toho, ktorý je v registri ako autor uvedený, pokiaľ sa nepreukáže opak. V zmysle popísaného sa odvolací súd stotožňuje .
... , že nevie prečo v propagačných materiáloch pri filme Pokrvné vzťahy nie je uvedený režisér. Uviedol, že Harenčár jednoznačne vystupoval ako autor diela. Harenčár a JUDr. I. poskytli odporcovi a svedkovi k nahliadnutiu koprodukčnú zmluvu. F. potvrdil, že na stretnutí H. namietal neplatnosť .
... tretiu osobu. Mesto Trenčín odkúpilo originál Správy z právneho auditu od advokátskej kancelárie U. X. E. a od tohto okamihu autor diela nemôže obmedziť verejné rozširovanie diela. Žalobca však tvrdil, že Správu z právneho auditu nemožno považovať za predmet autorského práva podľa .
... a) O.s.p.. Navyše, podľa názoru žalobcu, karikatúry sú dielom v zmysle autorského zákona a jedným z osobnostných práv autora diela je aj právo na nedotknuteľnosť diela (§ 17 ods. 1 písm. d) autorského zákona). Prípadný zásah žalobcu do uvedených karikatúr ... a) O.s.p.. Navyše, podľa názoru žalobcu, karikatúry sú dielom v zmysle autorského zákona a jedným z osobnostných práv autora diela je aj právo na nedotknuteľnosť diela (§ 17 ods. 1 písm. d) autorského zákona). Prípadný zásah žalobcu do uvedených karikatúr .
... je priamo ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu. Podľa § 24 ods. 4 autorského zákona, autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotoviť podľa odseku 1, má právo na náhradu odmeny. Podľa § 18 ods. 2 písm. h) autorského .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.